Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 31, 1894, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "
i
{JÍ
f-POKNOK Al'AíJU~4' 7
♦ y
l't
11
V
i
lín
v
i
Af b lyl í ( t I iir Jm-i
Ut HM m! Jí j j„ i l T'f
j M4 l n jr
Tom Hfkinf i řim i l
f n ! 1 i V w
ř f w j t i í i f ř ř t i
ř-U N jr li lit Im l
ktiťjlllfii T ř"k M'
řn)f f"lníjr r f !' m- i
kofiii ifi!i m (fíkk kH )í
fulMnhl lir k ( ti jj j#ri J i
d Cřl i ř Neb frrt
řrf h íí h sH Ja M l i
kobylky rV rU tewy f ř
daly A j n byl lil ! '
nt ( I ! I I
tydílrk f ri llt h i tMl if N
bfMky dnht lok j tu i i ' i'
domotÍM v J I Viď4 ' I'
peUiUfro jf lyfu tam j
tf(p ( I mu r'i i i n-j
fij fi jf m(i'} ti ' m l Mfi $t
ljt KlkrU !'-- J j jřrK
ffřbll Z b (f4SmiJ!f I St t)t
lth rnani 4kiioe:
o wi-4
vt4
II 10
H 311
21 3 13
31 10
Mir I
f 3 Ví
4 I
'
iro
ll
1B9J
1191
Po lot jkárt í- bdfif urinli ni
třicíti akfiťli i tii ki l
drobý h la írfřiý n-tný Ne!-
opr i f irniii koiitK kn ii mu
jialé vJImmIj Mlvárn" tu b-i íí kor
ny a polovina miIiI h'jii mikc !
třicíti utop íoutní j(u od 100 !
140 utop a ro Míviiíh" krotipy !#
rofty ji-ilA nikdy úr"M nni ičily a
kJe znici í n'n i t% u ria to na
roate jina ac l(dl í kntíí vol
minulé léto Maln PrvíinoHt lj
k P' vil ku a pndlt tnh
1 bjlaa tél úroda t)'ti-jn' A což tr
r hové ceny ly ri ú - leto ptaví na
Jl nohv! Brzo budou i hut dát i ňlák
noby! Brzo budou hut dát pnlák
ta pytel pSctiíc Nedávno ]mh! p
Štépán z Chadron o ohledni voWiť
v Dawea Co a počítal h i cklcríbo
demokrata ulál kMý IiIhh pi t a a!
přta!vac't ďdarfli Jclikoi ly pa:i
Střpán v d5vřrnřj4fi styku n p-pti
blikaný mQ)e nám U'l líoi klik
dolara stála volba tyto apoň v
přeci 'ktn v nfmž Dunlap n lá
Ona říjnová z&bava byla h j 1 S hcIiuzí
ůřadolovco pli níí ie mnohý mi4í
neo na útraty jejich také pobavil
f( Toho Štvaní proti preaidntu Cleve
í landovi by mři Pokrok Západu ji2
jednon zanechat vž lyf h nal tím i
řežtí McKinteyovci pozHKtavujf Pa
trně mýtili když w -vft nezbořil za
Jeho první lhůty 2 Mpudu ani
teď Nám nezáleží na tom jaká jo
vláda ale tnijftfmeli lučino prodat
tedy chceme té2 lacino koupit a to
lade moíné jen tehdy mane li c
zákonem nová celní předloha lile-
ív dáme dobrého hudebníka který by
i V cbtél lacino firmu koupil poněvadž
je výdělek prožitím vfoí vedlejSí
)' 8 útou Anton Jelínek
Pot rcd — Mýlí ae pan dopiao-
vtlel že by Pokrok Západu proti
ltj Clevelandovi ítval váak co bvímJo
mitý óaaopii musí konali vou pn
1 J tinnoBt 8 k Jo preaident dopuatí ne
i ť chyby nemí váhali ji odkrýti a po-
Í'fj5eln4 demokratické angiké lity tcbtivý přemluvili od vaelijakého
í vihledal by že kritizují pana Cleve "áhoiiolho neb agenta jehož přiči-
? V landa a jeho jelnání mnohem ohřeji nřním koupí ho uzavře ariž by na
ř WnhlednAii řídili '-ini in 1'ikmk jedné neb druhé utnuS dbáno bvlo
4 -'ZÍpda Zkuie
Í?Íkmoého byla bj
nofc tohoto roku
bv mela dojiata oři-
í iV véxti pana dopisovatele na jiné my
Vf řléoky Jeat znumo a ziihtčno že
' ) taková bída v celé zemi nepanovala
TA pb padeát roko jako v minulých
rV devíti mřaícfch A pro5 náhlá ta
írY' iměna kdežto pravý opak byl oce-
Jle káván? Či nealiboťal i každý %
♦-fí% tich kdo pro Clevelanda hlattovali
1 U tastanou lepii 5aay než kdy byly?
ti)
A i fnM rik l'ř řf l
!'♦ M ilřMjarh fla-l rpib'iktf4
H 'í'l liíl kI
f'li' !♦ jí I M 5ljr íflfi'
'' t #mf I4f "fti'řf
fM I }} rii i J-#t II k
-řM # J jiiA fm rj(
frin'#l l tk ilrto' rnlft'fj"H
tl tnlttt Ayt I Mini IoJí(
- i'i } H W - i f
J f k k- !( íhf[
I it Iřj lifin ktirn#ft kl
J o4 J řrt ř te lili
k ll hf-i'! I jr řfi( tto hnt if
fit- (litu Ni fm fiint rij?r
' i li m ul fí r lithkkAá #
'?! ř"íJ jfHfřl i i lijíf
i ik I- 1 ň k d irt lUtl
I tft ) ř !♦ k$ I r 1
'tk k"i( (' fttiírkf ' f
lil I tnni třl#ujjř t)mnn(
t ftifh"!j f'-lil jtj g4 f
11x1 i htuu' nin K lI lil
fii trMij íi ri firmr ty
)ij (] fiřiiř tof&fti 14
1 life Ujif reny Vriinrn
n ( kj (Hkl Vttmrt v iko I
v# k U tiíf k ! mi l(l#řý i(tiÁ
Uh iiH ti I Ki f'MkUti
OntMw j roili kukuM i i irnu
( lut jíjIiími lruiiřjr o I &0 f 75
iMilft li nlo lrtl( i iO 1
lim i Ihí trj # (} 5 1
:) ltrt-t kuřt -()J 00 luct ti
vjífl torntél ořfi'r I
jct i irliřm vřfotfm jako
4 lilii-in ilMi4rlm ICljl lulřme
m ti i rixlíl víprhtio loinař v trku
ii'iii&i'(in a rifhulfm rn'iet nlv4
H t iiiiioIk' linírn mil ioutit
UcínrMi rá-f itxlickou a rudkou
(! II ne vř lípo V' tom apo£f&
ijlirnU rovijc rftmynlu a whranjr
n lul jro rolníka Jet-li Iw nyníjil
il'řň a nilii ct ný t% obílí rif 2 j ikté
živy kdy liyly v tito ivmi nemá uvá
l-řlčiny v ohrolnl rájmft prílmynlo
vych jrillt-nfiu cla ol míru ochran
inu nVU tuly jt jřlíina toho?
O m ih vkrajiit&ch záialn(ch mohou
ihi J t(ině jřdt vinna tiť úroda
Suk co za inilo toho po celých
Sjíojniiýcli Státech [Voó pak pa
novaly jiníí pornřry t roce 1891a
1802 ra loly tcch odoiiKovaných re
puldikůiiřkých z&konfl které! vy
hlaSov&ny byly za výlupek vfil ne
pravosti? 1'řeraýhlejle trochu o tom
a pozorujte!
Clilkson Neb 21 ledna 1894
O Ipovřrf p Fr Pánkovi v Lťigh
Neb na dotas v Hovorné
Ctřný panf! Výtah r knih (Ab
Ntract nf Titlf) o al-mi ve avém do
tazu zmínku čí nf tň byl mi p J
Teplým přcdlo2n k prohlédnuti
O četných neftpravnoHtech jež v nC
kterých pfonoHcch jsem nhlcdal
zmínil jií-in ne p J Tplymu který
pozcnitk ten zakoupil poradiv mu
zároveň aby buďto od dosavadního
majitelů Žádal by dotyčné neuprav
I noti napravil dříve nežli pozemek
i '"i vyplatí aneb ponechal hí drtHta
tečný obnoa v rukou ku krytí a tím
"pojených výloh v pádu že by aám
chyby ty odatraniti zamýSlel
Toto jet opót jeden z přečetných
dfikah jaké opatrnoati jeat zapotře
bf každému k i nemovitý majetek
kupuje a jak dftležito nejdříve zvé
déli zaó peníze vydává
Ne v jednom pf ípadfi dá oe kou-
l"" niavnuio a aice ]ake vlaatno
majiteUkÓ právo takového po-
eeenku a čaato až potom když již
jeai pi ie umeua aupec ze pn nou-
pi byl oAizen
Takových případu ahledal jaem
mnoho a nejvíce zmatku k vyíetřo
váni a napravování v tom ohledu
dochází mne od naáinuA kteří v
okredu Stauton pozemky koupili
VétSina pozemka těch nalézala ao v
řnk i lpk lti H a řonfiti řo iy
bly lml naprifnl ?jf'n T#
břl' fltf 4tríl f fcřiihlřll nbi
ml tm {ÍUf ) fiaoUfá fl IÍ pří
'Uvajtrí ty voffrdný b fatý
A o f mtl4i ifakt ř
IJJ alrf# tlí lie pftxUli p'i
mk ihif hf dlktzy iWďi pá k
lom i t kfiU h riU ilítii jí4
pbr4 thfhf mji(tUk ř4 t
pfhylni( wf álf
f-ři koipl l ly futra
liifri a tíMifřiti jfiof yťf
třř lno tin ipMlřltli ii fi ily( kt'4
pftn Ab(f# l # ř Tul (v}i tS i
khih) po i lit d'f la !í I t"l'
př a nabt r lri k'i) é
íl
V'4n ntininý p- k ibj
rnf llkrt jk il-ttnfffti
ifbfi tohk i Johrat I ' o I
l4j WíMmtitOnnahi Nl lliki
tyl by plou (M"řij{'i(-) a ol
Itrikytd4a byl pak n vypila i
Vlglitfrtfotl tjm (llřaa)
Tak lo má i oautnf ni vyjmi
do pHpftdft kd vUriilci pom
ku oht mílí jJ "llíířfiý dbíhern
uk atnf nt htnífl Iifft' (prá
tam í4tiiiíui) V i Iep
Protokol III fliňi- ČSS0 P
odlifnné ''X prolrifp fU I
fVrliňřa zahljena fa nplrilio (Ktu
!řiiO tjUru ture í ítén protokol
IIJt
IlopUy pfatlhají Ii4ileduj{cí: O l
Tři Jed kol v Oiiin jeni ZiiaiU
li no co vklidné od O-lb W Nir
Slov Hxlku zil l ' fx vklidnélio a
uvoNiJe ne přidvatl k líiVlu nxemu
21 ctň za kablť-lio utllio clena riM'iié
Odb Panoni i N H H z iýlA co
první avftj rrt'ní pl(4pévek ílid Je-
roníin C S V S akbbhi co idfioé
vek II no a koneřiié ítád Karel }Urx
() S P H pfililaAuje za élena
pHévkem tim co vkladná a 1100
roéné v pádu Ktřeby jet vSik ln-
t4iv piiiétl více vkladná vyplaceno
bude pokladníkem ladu co :iejilříve
Od p Sovaka přijato vkladné 1 1 00
Konečná zpráva z Kllin Inlaudu zní
námaze imsl by jmenován tam čenko-
lovenHký tlumočník nepříznivé
I (Jurka jmenuje na mlnto bývalé
ho člena p Macha p Jn Wolfa no
vý HK)lupracovn(k náí budiž nám ví
tán
Uanefieno jwjřádatl dňtklivě ct Nár
Výlor by staral e poněkud lée než
doaud o vec naul na západě neboť N
York v okolním úkolu našemu nemů
že dostačit! a západ zůstává dosud k
vyzváním naším hluchým Přijato
by tajemník vyhotovil počet Milnících
listin jez rozdány budou členům a po
mocí nichž má ho soukromně ngitova-
ti Příjem dnešní uchiVe obnáší
$17 00 vydání $27 00 a $'500 za charter
a $2 00 za poštovné výlohy tajemníku
Knihy prohlédnuty jsou výborem a
po nalezení v úplném pořádku pode
psány úhrný příjem náš až do 2SIo
obnášel $18100 počítaje v to půjčku
N Vvb úhrnné vydání $10378 zbývá
v pokladně $1722 Úhrnná finanční
zpráva uveřejněna bude v lednu
Příště schůze odbývali se bude dne
19 ledna
L Novoměský tajemník
Co bonu říkutel
Vf Bfblftm )'-tno to dollard odmfof
VUdf pM4 latina ktirf o-mdle bf% vjlttea
Uksin IUiCi CUrrh Car
F i Cbtiy h Co majiteli Tol-do O
11 niUMiin( Jana znali p T J Choy po
IS rokt onáninio J ) it p'K-tlího upolnbll
vího ch ]rbn obchidiilrh trunankcli-h a
řlimnfoi rhiiDÍbo k provdaní Jukíboiollr ob
oliodnllio iiraka Jut řrai lul
WK8T rBUAX
▼Ilfonbnhodul Utárulcl ToMo O
waldiso iisnas k innvix
Telko ibcbodul Umrnlot Toledo Ohio
nll Cktrrrh Cur tt ut!v nrnltř ůf'ak j''e
pHmi)0 krtllM blof Ooo Ito h
K pro4) o vťtoh lnirul4 DivI U
na xlrui
THce krajanů
děkují za své uzdravení Srtrrovu Oleji
Qotthardn neboť jeHt to nejlejiší do
mácí mazání zhojí lioule otekliny
záněty vyléčí dnu hoslec píchání
Htrenlny bolestí revmatické kdekoliv
usazené Cena 60c t Máte-II revma
tismua buď v jednom údu nebo pře
t házející a jednoho údu do druhého
kupte bí také Smríio Lék proti recnia
linmu za $100 Zkuste těchto dvou
výtečných léků W F 8EVEUA
Cedar IUflda Iowa
Jlf ttm !♦ aiMffi otMrai!'M f fi ř ř n t I 4 #třm Mfi ! l-ff
♦Itfta tlfa 14 f#nU f lři lt tS r--" '(#((' i f K í ! # lj14
l"'t( í t4í kl f ll a 1 f ?('! a- (] lal r'4
li!fl l''f ráf'n k'i l H 4j #! a o
IJli:IIlC ZllAllf A
3SlTtIX"ri
l4'aal4 'ii4ť i" 1
lM4'4 ### tt4M
IX II 4 )- -)' tff i-i 4 t-Ué
tttmmf r4 w #il r-
tU4t mřll4 e t im t
" #4 íM 41 sH l tr+t h
4 r t
ktrfia1 fli JI tl )„{
i( r4Y 4f
# 4mi4u „M M t4H(
I -♦ 4 4 kf4 k (
tll 44 U fMitftS f'l -
#44 4 #4 (
t4 ř-#ít4 (' IOHf ''
tM 4 MlflMllil i
W f-4l kUS4 4
! 4t (# ) 1M1 k)
tt#f lé M 4 ! Mi
(( l-' 4 k4Mt # fl Jív lit
li 4-f í tmf h # ! f (
!( T tlM4 !!' M !
a4l "([ Mlnr#l4t l
tMl f {rinli 4ra4 V ét4t I
'l aj'ibťfl - l
I "-4 V (' J f- H Iw
I- IIrf t f ftit r 4 I'
a 4p4l 1 í- ( ) t
tH ' 4 Ht -1t
4al 4!rill a iw
la4 4 lrUII'fa p 41 !
w f I l
ttlila MfWk r-oMtitf 4r M
%t H-rV4 ajoHM Cimf44
Il HlTftaf ki4rvt m44 4 r
' r-„4
''řplia jjrmtlf t vlilHi
4 r n-Ii lijrtn-4 tl in I11
e riTlrr NjDJr e iié' it4ii r
úh% I v r-aii r 14 jMia
ii4iii
PinulLy IVtkfrh I mlranla tBi
II {rtt1 k i 4i 1 (rH 4o Atnff f
H aU p T f k t 1f dnlml
tlf-4lnl Vnif IV
Kiidnl lákaný t ehra-e j% r- f 1
af ř fi r 1 4 a 4 tvk m i f j h
J -h An4 lířř ř I f MM
níka f- Ill4h4 0W 14 v XrlrMc iiil
in4ie4
iiikiipi-y kralMlrorký a xelrnidmr
'j luHia nlk liai 4 jrjl bí m
i ' 1 ř-likiki o Blrh A p i A 0:irln-
'n]- Liii línký kmuř u—A
luk Črts T p4oulrn V Rakonik ik'iflko
uiřm i'1io( čit4Mi!rD Co3Jrt4 do
:w b iUm JI 4ff uríírolm ríiiílio dojiti
ot lf !ljr i J dou iir mll
Iteeilm1oTanaké T I ottn) o loa
hittorlrkoa koUckua itit Tr4 t iib c d
rrrmlu pro nou
rii Itil velký rnnán bliniho romio
plo Encon 8n I31Í tmn eatltO
Ktilf Amtrickt rtfn(k btn) es 430
trDáeh J-deo dll rom'o 30 povfd k a řrt 60
bl IÍUnk4 ponřnjcli 17 llTolrl4 ř rlncli
kr]io4 aiosrlokeh a J-JIch podublioniul 34
mmllcb ťUok4 a 44 Jiných rj-obrtMnl C-o 1
PRÉMIE ZA DOPLATEK
Kdo nepřál by si žádnou z výše uvedených prémii zdarma má na výběr ně
kterou následujících prémií za doplatek:
i'uiarKno dčjlny nirod ř-ébo y čch( i
4 ?a Morsrí flpji t iito (M do kolborny ki
déhoČcb ucbft inátldíjlny rcxla ho )'
lvlnnoli kiUlio čtyry d!!y UÍbo formátu
I 14 almo Co prémii oaUilmn Jo naAiro řti-ná
řimraTrlml Dilnn0 ornu tr(i rl-rbny d'lj
O4fáio4 i dopUt k J 00 Vúii:é 74 f IB0
Světozor - C4l4 roínlk flrtonr4(ltfn'i
II 23 nnbj1) Jeho4 kráoiKká o rtu ibuwl i
lolard a kt-r ít4 833 trn Tlkb Jli
itr4 Iokrkii 4 noiřUlnml rkvwtif ml vyo
irnlml 4 n ikou ladou iúIto rh 4 p nt nfrt
rol od D'-Jl"!cli #ploTtcia cekýh dut
ipiwtnU r doplať k poiibrh 13 on M:Uu
I n obmoien poíet ríník4 4 lulo řídkou ři'
ilUwt trv4mn jxmlljl ylltlml mlvnl:l o
(riié llť-ralury Jilikoi m lioi obé rriil'
4vílonrn I Pokn k Zi lu pHbu nlt f
Ok iMJiibnu renu Sv4toior iniuília
Tajnosti pařížské 'od Eiigana tn rplao
vau-U "VWnéliO ldn" "B Umandni" "l)U 14
kjr" "Prorokoránl oodu" 4 JlnJcb r-loui
mtoh díl Jou to 4 dfly ve drou iT-ílrh v
dobr 4 Tb4 4 celí to 4llk4 dílo vá n4 pro
ditvá po $100 zánllkon Vb Hrna 4ii'JI
a dolar neb ♦ Co preuill za dodatnk 744
OBBAjZY
Pro ty z našich předplatitelů ktefísl
ler obrazil vemneu snímky
Kolumbus na královském drořo Spu-
ičlnkrin anlinek rnameulUbo díla nejvyti!-
'iá:lho řekiho ninllfe Václata nrotika kť-rj-l
ibnt Mkoun bjl náklad ni tř5im0 4 chnvA
M-tropolltnlm Munen omínl v Kew Yorku
Dsi-i Kolmnltoto vvto iie"i 11 1 nineil-
( koil pevninu dle prolv ní hodlU Vinder
lnova nalnJ(c(ho aa v kapitolu ve WanlnM
tonu CenaolMia tAchto ukvotiych nbrad II On
00 Jedna traml4 C4loro4 předplatitel i m utarma
Napideon na bojišti ti Frletlhindn ani
mek auoi-nlt4 mnlby vílilmiiálin niallrt Uelaeo
nlero velkoall 31 iM pulofob vbarvitliku C-na
(04
Nilvrnt Napoleona t Moskvy Pfekráaný
bftrviUkiv obraa řdUviiJlat n protFed Na
poleona v 4e fady ďlW:JniHj vponadlNdy
vojkaaaaiilm tAfl hoH-l Mkva Nr]nam-
ilU)A(to dílo (hamenitébo mallřa H-lanoniera
lko4 SlxM tutlclcb cena Wo
(tatarská UValbae antmek roko4nho nbroio
Vélilaanébo umíloe rnakébo líakovakýbo IU'4
ol t barvotlaku Cena 404
tn ' 4 1 1 l t4 !
t U 4-t 'ř 4 ''" 4 r 44
4i i t 4 4 4 fc r4
l kl t 4 1 li-4 4 4 l 4
4 4 '4 j'414 f ♦ 4l'44
44 i ► im
I(llll'lf4
f 4 f tf f i-4
'— M I 4 r 4 pt4 4
44 14 I
m 4n ►♦ t-i !) pm f
4m U ! -I j
f4lk I - # r 4
4- i — r j -i pntj mj i 4
Ml I ' 4 4ii4 fl ťtnťi r44
B 4 a-B-ř-4 t mi 4i 4
4 -- -4 I 44 it
♦ ( ra 4 a
líVaifc ( f r4 4 H t-4
- 4l- - # t mi 4
l ř! i( Ilí 4 f ( ikiiIkhiI
j (! r flrtn
i líbali J rai44 4
j t-l tí4 íil jrll 4 -i 44 4'k
i lliklk 9 o I
44 4k } 4 f - 44 fmftmt k
l-mt 4 t K4 1 4'lf 4 14
' 4' liilrfi if kkrii 41 4 i nit —
: " t4 m v -nirk4 rik-
ri) W ki{lrk lí '
! ItWnlk 11 ťiift rmi 4fli4#
' H Ht H ff4 ř#l V K M -41
rt 4 H (balS(i l"4 40
I lSnik II i-mr hlt r4
"4 t 4 ř'-!' i 4 Ir — ř# 4 ♦' rai44
!f4 I It4 rí lkm4t4 o4 444
i l!řiilk lí-wř rr H-fiU4
' - r444 l4 41 iirvk - y4''4Vift4 M
1 rVrp4 nlfiikt A M 4 l'k — r
! fM M Wf 4 a('! f 4it- rl4nr4
' lkl dl Arn u a ! r- U'k4k — X hI
n4rll ''Vwl dr4 ífjr 4 T-mi 4t4
i kn4 - 4Í' r- n4 na V Iulirk4 Calkaoi
i 4kll 4 1144 4lr4ih
l!ťrilk 31 — ' rwaa M A
í mi'i — Krif-r 4 'r'y 4I Tr H
4k l l'4mii 4 f uk oo-u od afi P4-
l4l4 — Ml tfMtri hll Otldk4 04 iarf4
lirnux A'A řwl 4 -4 i M II-ork
— Olk m "dm H44 4 Ili4 lr4BÍk
Kurník '11 — lltlabrwt román od
Vr Vl'k — Cim irJrr ttm jri iAMi4t po-
llki J J V Kr4(l — Arim vr po-
IU cd V Iiilir- — Knihu fmruťh (4 K V
Il - I řtmfil Otaltur II biat r- iuín od Ž
Pdllk — Olkrui 1 444kt o li3l4trMo
íťdpbillli le pouze
A'r(y Amrruki rnfnlk lil obkhojk B4 431
lriiácli J4cli n drll roain 4 II robrtK-nlnl
13 pnrldck liaroorrok 'rt 43 binl 10ílnk4
a úli ibiba r4nbi Iilr4rn( Ikula krU(
roinirrni flne'ky I bni í( podoblua 6-ln)eb
krjni v Aiij'-ric4 31 riiAluon ptrodnteb if
obrMiit Jlij-rh Cn 1100
I lie A nic r cnii IlepiiMir— PiimJtnt Ko-
luaibii ký ijli n Atlaa 3[J BUtA v Jedné knlza
01iiihi:J atrurné vciliré důMHé ndl ti va
HmJ Btiíicli ol odkryli Auianky ai o a-Jno
ůiha 4 ma]ml ku kutdé plodé řro
hláirnt ri' idvMotl tnlmek pévndnlbo mkoplt
ToroiUn J ff r(n 4 podply véoch řl-nS Kár
kotiT4itn ÚiavuKpoJ máta R vyarítlenl fto-íi-lo
zHriil r1 jlltny vAecli preaidenla 4
llutty JnJli b úřadováni Jména y-ch polUlckrb
atranJ i kdy Ido b ly poet lli4 J i kdy pH
volhái-b pdovdly 4 Jména víef h kandldiltd pr-Id-ntíkji
b 4 pť in bbnl Jel obdrt-ll Kupu
BpJiiy b HUti I mapy vrcb Jednotlivých Blát
v dUUdtéin 4 rellc úhledném provedeni 4 po
plMin ku kiilé in4 SkvontnA vyobran(
vWh liluvod li Imdov vyntiivy Knlumblcké 4 p
pi-y tv I Fullod 11a vvtaviti— Tento akvoat
ny památný apla kť-rý bndn trvalou upomínko
na evátovou tJhUii olilrkoq a z&roveA tUaa
o ion VKlkyeh Blriiiini v úhledné a trvanlivé va
bá a plttánym lrb-tein prodává aa 1 % 174—
NM pfedlaiit-lé obdrtl J-J 711 doplatek 7SoTýt
pl ezminiAu vlfh pott ve 8) Blátech 4
poíť-in obyvtel4 i v tách nejmentlcli mUť-kách
dlt renmi % r W kurfi taaui taajíiuá 104
atmn a ludti rely upla o 2iO atranárh v déklod
é pliítené val4 prodává a za I3S0 NiA
predplatlU-lé obdrtl Jej za doplatek tt00
přejí okrasu pro důra máme hojný
nejvýtečučjíícli mistrů a sice:
JanAmoM úonicnvky podobuna víbio
nélio nMio akloUtlo modernlbo tkolatvl
Cen 40 cld
Ladllllir Kllictd v4rn4 podobima tohoto
véblaanébo amerického aviboduřo Cena 40 oti
Kristus před Piláte 111 a Krlstim na Kal
Varii anlmky obratd iiiuroenttétio díl4 véhla
nébo malířo Mank-ylio oba ve avéUi-Uaku
Telknatl 2ti38 oba dohromady xa 40 oentd
Kteroukoli 4 téolito předcházejících promll
obruaovyuk obdrtl kalily předplatit! adarma
Za doplatek 40o iiablrlmet
Bnlmek anamenltého dl' ceekého umíloe Ván
9roiíka"lluH před končili in kostnick jinM
or ná $100
Za di plátek AOo nabtztma:
Hus a Zikn kráné dva litrrafované
obry předutiivnjlrl c-k4 velikány tluaa 4
Žilku bodfrl e pro spolkové 4 veřejné ulftoa
aU Jakol I pro rodiny Cenu $100