Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 24, 1894, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - i
# i
i
i
Ji
'- i
4
V)
Afnnki ni MUf 4 tik Ml
nal 1414 i dífh t'fir l4
llkivslw ? 4tmftl f tm §ttHf
4M4 i J l'ttHVf4 krt lUrinu
Xmffm U fy lhi% lKi 4ka
fibyf§ atat 4M MittlífU
I4kt k flllňřmi fn Jni f lMh
bf lfpMM )i frtrli) r At t
I j'!l mk tM tí ilt f titi
j JM 1414 tl4U í4
Ida hf ÍJntht l# i fr4 pM
(MI pr iil4flf H iMir jifct
l dl-i pl I i' lety
Zl v N T -řki 4ttf t4#
I M k itnithttil 11 ly M4ť ehyatá
I M k vefkilepf ff iit4fi itfrri
!po rj(n#Mi TiMifi etvufila t
af lm dulnkf it!44 tým
pokU ln kií(4í jlin(lif f r h
t Votbrli flřM přijímají jřill44ky
O "lf ř t tyMřiv fpf4vn#ft al
)hH f y liji lt lifultm pik4iky n
(litrthtfi( nf(inir{ (Jilena f ks
pitáu ve Uinfifi lAjmt d4f4yl
tiol lí lem o Jit M loyatitl k Tam
ny Je přeaváden Po-bbnl I
jednotlivé nibolenské sekty orinl
sujla N' př presbyteriánská
'd nařídila aby při kal '4w kol
U taíoU wl-k ti polporovánl
' svých ílenft Av4k ane4enf f
I kM4 kostelní obee mi peéov li jn
o vlastni chudé není srovná mou Iré
Mni o ( dr II1U naM 3kou J
drobátko rotilfl Prvníjlf čít i
svým člením velmi mnoho boháčft
na t ládné chudé n4t čeaka obec
iiklil4 i rlitidýoh Mn ilo?k
I - jn mírn Wůoini i mttl niutt
I1 lltlkoa vfmirikoa At ukuteúné otl
i ginelni nifid jk mtrniti váeobeo
nou lilu infl ptnl ttouldovi jJ(]
J mu! pr&vi hnul mčula vjrU-hov4nfm
V J'ili n uřm bude yliilot JnAi
j tich 80 milionfi je! oteo Jeho Dt
p nni Jmenovini 14is n£kolik
( duíToé ji npřínřnýrai přltelkjDřmi
)) che taopalřofiti v bídu upadlé
kvřtintmi HoŽ-ký to nApad! Jk
#' potřicn biiile mnohý hladem imoře
I oý a timou e třesoucí chad4k bude
li m mocí avfij vetchý friuek ozdobí
T ti nijakou orchideí Moina Je by
1 : mu t1 klo lířil mil Uf
i ca n£J koupit pft snídaní v kuctiy
ni v Ondřeje (budky kde ne pro
dává vařený pokrm za 1 ct)
Hanebné podvody které ne dčly
při pottlednf volbfi v Oruvesendu (to
míito patří k Brooklynu) bude mi
ti pro Ú6atníky umutné n&il(dky V
obci té odevzdáno bylo o volbfi tři
krát tolik hlanů neiii tarn bydlí lidí
VySetřojfct výbor schválně oajmul
muie kterému uložil aby od hIuiicp
f r' východu a! do západu ukládal voleb
ní lístky jak ho to při volbách dejp
aavai je do pairicicn nnni za ten
celý cat sloíil GOO-etV a přece by
lo o volbé vloženo do jedaotlivýcb
akříní třikrát tolik hlasovacích list
ků Proto byla volba senátora Mc
Carthyho a poslance Grahama pro
hláSena za neplatnou a místa Jejich
připadnou republikánům
Zlá doba nadchází politickým bo
sum kteří uí byli zvykli se domní
vat! !e je strana tady aby na jejich
komando jednala a držela hubu
jr x Podzimní výprask dem bosft nakazil
i republikány kteří také mají najed
ť ou zaitaralý ůcet se tvými bosy k
I jtyrovnání VeSkerá Sinnost jejich
í smiřuje k tomu odnlaviti bose PlatU
"i který má na avédomí nejeden Sachr a
Tmanity při nžmí bral vétií ohled
uá svBj prospéch nežli na zájem stra-
'? "7-
l Aékoli je yíechen obohod a prfl-
mil na psu pivovárstvi netrpí Zdá
ť ' I! if I 1 l _i__i_t__
I ne ze noe spise uuuou cnouu v na-
drecb mačkat se v těsných bytech
ale obvyklé množství piva musí být
Znám kraany kteří radfiji pustili
časopis jediný který odbirali nežli
M Jj slevili si jediný pajntík s třeli 25
'j a! 85 které ? tdn-i epotřebují #To 1
Je í?rM#t ti% tiftnim mftá Vy
ř4íí mI yi MI'hí a fňbn Itr
mslfiiiff ttt A nfik4iy p (Mílírm
!"♦ af trinmH lff4iki f
&ihýfi J# iMlif vi lft t ks4
énltlhl i4'f y fl4rpUf přof kl#
Mho l f?fkl' thni la min kalin'
re piikíitmt
Jtk Jwi f v i f# i JrN ff 1my!
ík1 1I)a1 i4r Mfij
Nl dl#k #M !y b dytiMUfíW
Af'ř V l#rbilt 0 ittf I f liti
# tldA4fí Yhtt iUwttfi
l)t f'Uif4 i 7lj4
I4lk't4 Aln4 fytlile hthnt
fl řyHj rtf Ufin arU4
Off Mn t fM fkt -Jk nthyf
Jak j" '!' sl 14 M j t J I
nířii ři( k f l i Afc'li wy
írK'4 jwe lffie li khi k'
lňl kl#ř4 fmmlrr4 f)jtí pi fy
jdj# fif h4rr liťi M44 sUIkioI vj
litkiratl ři4m-"kýi I4lk4m A
Jm ví M (ti m t piv i4fai'"
ItHádJIat m tl i A f #lk
Kdyby l#n mul lak př# In4 ne
nmll wM l MJ být) mili'n4f
M4mil maftý post alanlkl
ktsřl prnj( ý IrA t 'i ílffUk
pif takle kdyby Jen ll se spoliH
vydrlsli by slalný ivoirj tmh ti
nenásleduji příkladu n4mrký-b bo
tímkýrh kUři vlastni ohromný pí
vovarna a A a 61 u!í- i? Hyb
by l smutné vys lósnl 6iak4ho pi
vov4roictvl aby ve svém závodu ne
vařili lepil bryndu nel jaká so v
přeůotných hostincích proslava
Neslýchanému vydíráni lJllofy
telefonní společností snad přece bu
de Jsdnou konec Iyni Jím do'el
patent na telefon viak patent na
přijímače dojde teprv 30 ledna Do
té doby má siKlecnot monopol Z le
f New Yorku má 10 tteío kostymrft
a v okolních mfstech dalílch deset
tisíc Za pronajmití stroje (jeho!
vyrobeni nestojí ani 116) ládala
$240 ročně tak ie jedině zde a v
okolí vyždímala bezmála pit mi lio
na dolaru ročně Nyní se utvořily
ávě společnosti které budou stroje
pricio prodávat ca velmi nitkou ce
nu
Před zdejšími soudy projednává
se velmi zajímavá pře V Manhat
tan Beach utopil se 3 července 1801
jakýsi John Austin při koupání
Pojištěn byl u Mutual Ileserve As
eociation na $15000 avšak spoleě
nost nechce platit poněvadž celé to
utopení byla prt pouze nastrojená
hra Austin má švakm v Hed Han
ku který se nachází přímo přea zá
toku mořskou naproti Manhattan
Beach Austin byl výborný plavec
a v dobu kdy se koupal jak bylo
zjištěno vypluli jeho příbuzní z Iled
Hanku na malém plachetníku z ie
hoí vysvítá že nejspíše dle předběž
né úmluvy Auetina ve vodě vyhledali
a odvezli Pojišťovna přivedla s
pohoří Adirondack lesníky a průvod
čí kteří odpřisáhli žes Austinem v
pozdějfil době lovili jedli i spali
Mimo to pojišťovna zaopatřila si
úřad ní výkazy že v dobu kdy se
Austin ve vodo nacházel byl začátek
přílivu a po 3 následující hodiny
proudila voda směrem k New Yorku
a týmž směrem foukal vítr rychlostí
17 mil za hodinu Za těchto okol
noítí mrtvola Auttina plovala by bo
dloubu dobu v zálivu newyorském a
musela být nalezena co! se vSak ne
stale
Kdy! právní pře o dědictví po J
Stokem po 13 rokft se vlekoucí byla
konef ně rozhodnuta podali právníci
účet na $72000 ad už dřívo obdrželi
$40000 Drahý ipáe
Washingtonova slávobrána teprv
Dřed dvěma letu nákladem 1125000
postavená bylu nějakým uličníkem
polřístněna červeným inkoustem
Při pokusu skvrny odstranit! objeve
ny byly ve stavbě silné trhliny Brá
na je a velikých kvádru a bílého mra
moru a stavitelově její se domnívali
Je přetrvá tisíciletí
Kdyiifaitr Sullivan a jiní "u-
milci" ili k divadlu proč bych ne
m-M J4 -iwytil i Ja k Hínír
Ívý lřU m buU'ftfk'i l i v
'' '!! f M4 M# v kterl
fnt ní pukyln j-HUlif t( lr4l
f l ti li if# nra
ffpa f#k vl44ňíhi df hi řiííetl
t""ťl Mntfřwo t M # ni
tiU$ pnif II mk ai %wttfii na
dNh4li m film) lrhi'ý I foliu
Iferé pMflíihify pffft(řn jf
N)f(rnfiit e-fn'l i fljj(rw-M-
řípfi4ltll
H 14 lfl'1'l ftrt fMHttfll m ( t k
fte 111 Jiko k iMnýrní rik'Mký
f l"y 1'anl ?llegřMt4 #!
val '( fřki btAknvel 'vm'
h fsUlnýHt ře t(f4l Jj an
la Atm Krio ďfitna upUOla Hil
I l'y kfer4 mlf h{tit emtt t
!# J!4 ly i#MHfa d k 1 1
ft- l-platUa pi HMt frv
dy — vyJiMtl Ie tt tXa hkU-M
yíeiřl a %tm pro vl ly ti
tři 1'irnn If iri ll-l
rí'ř-i(i
ZálBžítosUCR VVSvNBti
UveřejfiaJ dluh tUtth spolku a
drultvs které mail ony 4iky k
p4ihle1ávánf fpomentil jwrn m latí
Ie jsem zaplatil $10 0i do druNtva
Morava a Indií Jmenovanému dru!
patři Jeti $1505 i drt!tva Ura le
cký kdelto bylo udáno $25(55
míněná astka $1000 má bttí a
placena i dr Hradecký do rukou
hdilele
Tedy dluh spolku činí $ 87 85
Hpolek má k pohledáváni u řl {II J5
I7b v rukou řid 19 iros'a1 Hí87
Přebytek po odraženi dluhu 610
S lítostí konečně musím i iá do
sňati ! ji! vidím velmi málo pro
spěchu v pojišťováni ve spolku za
nynějších okolností a pod nynějšími
stanovami a mám za to že je spolku
se odhodlat buď k rozejití aneb užf
ti přebytku po odražení dluhu ku
zreorgaoisovánl spolku $6000 ie
sice malá částka ale doufám že po
stačí ku krytí nejoutnějších potřeb
zreorganisováním souvisících a pak
jízdné a nutné útraty asi 3 osoo
Potřebný k tomu čas te každý zvo
leuý věnuje zdarma — Jmenované
3 osoby ee sjedou na přiležitém mí
stě by to bylo při nejnižhích raož
ných útratecb Každý vynikající
rodák neb osoba více rolníku zastu
pujícf která by chtěla spoliiposo-
bit nechť je připuštěna jvňem za
praví li tvoje útraty
Za zástupce navrhuji následujíc
pány: Jana Itosickt-ho red P Z
Je tievyhnutelno by byl zvolen z
moohých příčin zvláélě že se vyzná
dobře v zákonech Neb Jednoho
zástupce spolku Není nutno l ych
já byl volen snad proto 2e zastávám
úřad řiditele Volte muže dle Va
Seho přesvědčení Já vždy vse po
třebné zašlu na místo sjezdu aneb
osobě urceré Konečně jednoho
opět z následujících pán A: Jos V
Holeček Niobrara minulý řiditel
přislíbil pAsobit J F Sobota
Praha: nepřislíbil sice přímo ale
doufám bude-li zvolen bude pAsobit
Váo Kříž Dodge: dobrý bývalý
pracovník ve spolku Má nemalou
zásluhu o jebo založení Kteři zá
stupci budou zvoleni nechť ohlásí
svAj souhlas hned v následujícím
čísle Pok Záp ve kterém bude
oznámeno jich svolení
Nvněisí sDOlek nelléne hv hvln
cmXniti VA aiinlftf noh mnluAnnut ua
I r-vivvu™ nu
základním kapitálem v notách a
inoorporovat asi na způsob p Ho
léčka návrhu minulé jaro neb ji!
není žádná naděje v nabytí důvěry
ve vespolnou výpomoc Ostatně
nechť každé družstvo neb jefttě lépe
každý člon a každý přítel podobné
organisace podá laskavě svAj návrh
v Pok Záp neb zašle přímo na zvo
lené zástupce Ovsem je 24 loucno
by obmýšlené sjetí bylo vykonáno
než počnou jarní práce jin-k by
každý nemohl věnovali čai zdarma
Pročež svolávám íchflri všech drul-
i
iiiMtioriil# nni'li
iPlIÍLKrjS)
ii i din
'i
M
4
t
"J
i
1
t
r
f I
r
r
rt
jí
:
vyléčí křečovité
i Jinak t'! ffilrria fvari' Jk' nit'ul hm jst v tleli sloverh I
1 T#leid I ilnevi1 třídní si-JeniS 1'f'M jen efH trtl U tímto
hednfieiii kdí ae j#-J m-deni itmvit trvi!e ulhXulm Btetkam řills
kteráž vrll Ifí
yfíii
ytťíltll 4!l41lti
N]flMMf i lllllllll
O ll II l I i Sl SÍ í
S lt i tťl jíllTíl II MMlollllrs IMMlllliy
A rHtratl — i-Wnt a Til OH StXllt
I
I R r aiUY 10 fcrtil Nniltll vr
tJil n lim 'J tll U líkirnlk ) hýřili krtblks B-fhra řlllt po bdrUai MSf V
str v na den 4 února 19 4 k projfd
nánl a rozhodnuti následujích otá
zek: 1 Má býti ('luh spolku zaplacen
z přebytku v rukou řiditele su iialo
zsjicího?
2 Má spolek platit jízdné a útra
ty k životu' potřebě 3 osob za úče
lem sjetí a zorginísování spulku ?
3 Mnoho li má býti placeno iedné
osobě na životní potřeby denně?
4 Které 3 osoby volíte již k jme
novanému účel i?
5 Kdo má býti spluomocněn by
platil nahodi'é i se ejbxdem souvisící
útraty
0 Kdyby se přihlásil některý zá
stupce na své vlastní útraty iuíi
býii uznáván?
7 Jiná usnesení družstev
Výsledek buď zaslán přímo do
Pok Záp a to tak by mohl býti oti
stěn v čísle ze dne 14 února Musí
býti zuslán z vašich venkovních
pošt nejdéle ve čtvrtek 4 února
jinak ztratíte vašeho hlasu V kaž
dúm případu zakleto počet člouil
schůze se stičastnivších by tak mo
hlo byli snaze rozhodnuto
Třetí otázku dávám jen ku vaše
mu uspokojení není ale možné voli
li pod $100 denně Není pmžádné
obavy že navržené osoby budou
zúmyslně čas prodlužovat aneb so
vysmívat dokonce míti to za pouhý
výlet Každému z nich je čae drahý
Konečně ještě dokladuu: Másle
dující družstva jsou psud ve svazku
polku a mohou volni: Morava
Labe Soběslav Sedlov a Nová Doba
Mnou navržené pány žádám by
nic neměli za urážku Musím kaž
dého uspokojit Kozdílní lidé roz
dílné smýšlení
Váo Křikač řiditel
Longwood Neb 10 ledna 1894
Zlatá Kniha p fnra
Tohoto i)isu dle knihy téhož ná
zvu od Fusiieckeřii v češtinu uprave
né p K Jonášem vyšlo čtvrté rozumo
žené vydání Jest to spis pojednáva
jící o vnitřních i zevnitřních nemo
cích koní dobytka hovězího skupo
vého I vepřového též drňlmže h návo
dem o chovu koupi t kovám koní s
dodatkem o domácích pomůckách pro
časté příhody Obsahuje 351 stran a
stojí vázaná 1100 Ke koupi v knih
kupectví Pokroku Západu Tli—
Vi
rlíitf rufio ilrnrí tfal
V r
H I
I
f ih-tnf M oí'f t f irtl S hf I '
Iri " ii -rři iKflr r4iae
k4rs f 4m4 tirnttrth iHUUa
i f 1 i%ffnim 'i rtiřsf !(!( t
di ffrn)iU ftof iK i Jlfftl ti
fxllhi aktrMsk st tif i"l 1ti
I ft '' J i f j 7eay nh
HiltrJnf 1 n'':k dn b ftl l-sk
i i fitti I fUn pili!li 'lf
íitjl ii#mt"M třř e#i'm fnf
(( i„ ljl se f "i f
f ři f ♦ tlnjl I-U
l kr ílifcs " se J-ln!i křslka p
k ů'l~tt tfre nI jt4 f
boleni hlavy
Si Usahlr f Angtlrk —
Mmí'' 0l SI Tfl UMI
LITERATUR
Časopis který neměl by chyběti v
žádné rodině upřímného Sokola list
klerý by co nejvélšího rozšířeni za
sluhoval i v kruzích nejširsích vrstev
čtenářstva českého jest bez odporu
Sokol Americký jenž právě 16 roč
slaví a jako orgán N J Sokolské
souhrnem jest dějin této Sokol
Americký pilné bájil zájmy věci So
koUké od samého počátku a také za
red sok Licra slibuje býti neohro
ženým zastancem všeho dobra a
prospěšného N J S Prvé číslo
Sokola Amerického vydáno bylo 10
ledna 1679 kdy redaktorem byl Q
B Keišl Za redakce sok K Stulí
ka pak list v každém ohledu vynikl
neobávaje se nikterak nepokrytě a
zjevně pravdu povědíti v každém
přínidu 14 ročníkti listu sokolské
ho toť zajisté pěkný úkaz jen kdyby
i v řadách našich se tak potěšitelně
jevil Číslo první ročníku 15 vyni
ká nejen pěknou úpravou ale i ob
sahem svým Obálka ozdobena jest
kresbou sok Jos Buriana a budou
na ní přijímány oznámky obchodní
Kresba sama sebou jest dosti dobrá
vo slohu Alešovském avšak jedno
se mim nelíbí Že postava Sokola na
americkém stojí praporu jakoby po
něm šlapala Apoft každý na prvý
pohled si tak bude vykládat! a vý
klad ten u Američanu jím! lit
náhodou dostal by se do rukou ne
musel by býti zrovna příznivým
Mimo to vypadá ten Sokotík spíše
jako Ženská nežli čilý a Jarý junák
Předplulué na rok obnáší pouze 50
ctft Adresa: 'Sokol Americký' 408
K 71 Ht New York
Slovenský měsíčník pod Jménem
Fukla (PochodeA) počal vycházeli v
New Yorku Jest to orgán sloven
ského dělnictva jak! sám o sobě
praví Kd a vydavatelem jesTTr
Pucher— -Ciernovodský 436 K 72
st New York
v vi i
r i i
4
1
4 '
i
i
i :
V-
t
{'
v
f '
ř
v "
w r
V