Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 24, 1894, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a
+~ 1'OKHOK ZÁl'ADU~4
ŠICÍSTROJE-
'41 Jílfi Ultl (-1
fc4J M ## Íaf#a#-a
iiS(fi'-#í !♦ nffU
byl lřn í t m I W tm{ftl
řr H Jfit II tíf% jJ ttt
iHifliif a fc-f1 i patfeiiui ijfit s ij4
I t h tnkmitn rt Mlljt
Partlík f tt lt 11 f #
ll' I At jiiiřift j)ff='t!i btlj
t výpi! it h f ! }
éad4 #I4í'í§ hffi'IVv f !:
ftl fM ( t nH I iitl r
l# inřiqř f v Aň'D
liti! t jťl ti ht fHí h
hfhtVm Miniím M '
jh V I i o ti'! lmriiSl
p'llt f r prtttftt Mf rt M'fM]if
Amritt) t Jí !#! i mm} fh %
# tptt A-i'í'% ft#ří?í# v
0M třtlf
V oWtďiíni já
Fatís i li ffit]n i dn 4
t m řMínf a dr V Af jVh-
tififirtti) ja f if j
f4fh4 ni fé4 M 0 '(if(ř
( li Lfint l'r FiNr f-ř
B tř íil I- 9 htfni hjt
oln CVikm dat vť lkUyl
povolán přlř%nt „ r4 Mj„
oznU aby omtuhjl im trHu
fr4hota}-o
I rohlbtr a MA
Nof klyl rtiik n4ortii4
byl jřífn řtJin rrcuťiiUn
k4 litýma $tku% Iiwi tioitat%
] tamoianíjil nt4(k(a
fřohibirř Jel tkU e ahyrhom
lo(il o tnfKlifikaci z4kftu irobibió
DÍbo tak aby tyhotřlo ntibAm
daoým v republik4nké jUtformé
Prohibičol iivrl prf horlí vi
phciftaje aby nyníjíf i4kon jrohi
bií oí s&tal tak jak jen Ilpubli
k4oé oitatnl nou-lí jitak a tak na
nějaké dohodnutí a kompromis rý
neof proiatím ani pomyileof jakl
tprfcty te dne 1 ledna r ! M j
oe doiló dotvraují Ob4 trany
botoví te k tuhému boji
Kradli outaraé
V Milwankee Vi gabájeoo
bylo přelíčeni a bankéřem Koelt
íogem a aice dne 10 t m Prvním
i hlavním svědkem byl A P Con
rad odborný tnulec jeni uvědčil
le od rok o 1871 předneda tanky
Irnmpfř a Ivoeiting tanábli do po
kladny Návladní bodli dokázali
U brali oba ti "páni" peníze ou
tavně a místo nich akláda'i tam
icela bezcenné - poukázky Úcty
redli tak že v ledna 1885 povedlo
je jim cakrýu dluh uvoj obniSejfcí
18 $40000 a roku 1892 obnáí5eI ros
lil jen $385000 Takým klamným
Sitovéním podařilo jim podvé-ti
lejen vkladatele ale i klamati
vládní dořorcť bankovní
Obiti ifého pTolíni
Hollandiký parník Amsterdam
přijel dnu 17 t m do New Yorku
po třžkých íkooíkách jež za bon
ře na moři bylo ma prodleli V
leděli upoior-jvalo mžtvo lodé
imerický k6nr jenž sotva již roz
bouřenému moři vzdoroval Mul
ttvo dalo znamení že loď tone
První dftetojník a in možQ z lodě
Amuterdam hned bylo v clunn a jíi
řfdor nebezpečí upéchali tonoucím
aa pomoc Nežli ne doHtali k lodi
usnoocí tři plavci prudkou vlnou
iralent jsou % clunn Kapitán t
:odi Amsterdam snažil eHfo mohl
pomocí i kázal lodí co uejblíže se
přiblížili avS%k marní pouze jo
ien ze atateSoých hocha byl za
jbráněo Druzí zahynuli Ame
Hcký sk&ner jakž to e máMsggíe
£ Wellt jménem zmizel plavenm
}řed očima i mueli ponechat! jej
ta panující bouře OKudu
Drahokamy re WÍ4cni ně
t Mimořádný jednatel odboru ze
něměřicrtkého O F Kttnz ve
Waabingtoně podal přednostovi
terněznaleckého odboru zprávo že
r říjnu 1893 nalezl maíý hoch hra
jící li na farmě a Oregn Wi
nalý polopr&avitný kamének ve
blíně" a ten dodán byr prof W
tlff p Ifřťři Jsa! df 4U-lt
fcřiřtftf i táff 1 llřlM bifvf J
f"l"+Ui Nať-fd mhi v#
I H 1 1 i ! ř Iíi
"4 Ml Mi-'íl fifích fcrf M
f f4 tiriil ř7d itfi nr
?fi'f ffi€ J fm
tlí (n!h dr tulil i jiw
í 1 ' Uttf líiHti ml
jwý y-irf h
HI I!iikfAÍ t ti !
'"' řfit y 4 la M r al
MH"ÍM ?ttm ni lf t4 i
riilft
J"ll#f
li
iHsiAvnith Hikteh atl lmA IL I-
blily jt řoilKM roti llJ
Ml JJI na rli 1 vi-hno 1
fílŘttlé lIřU f
v litati bu le na přll4nl t-re-
J"' "iivi
U kore na výroky tátního
' I !_ I i I
minulra irrhama
V ][)? IoIi
A
k ťlíf elin loti a na pr4vj Illoun
o vy
Zimní týtT
Vikr na zimní vftavě
v Stn
FraníUcu Kal vftřihíedě pokracu- učiní (ónerální řidílel Davia byl
jf Výlavnl ří JiteNtvo pzva!o k polálán o avě dobrozdání ilran
zahajovacím alavnoiem guvernéra této záležituti a pravil la výatav
Markhama a mayora Eileria kuří ní řídíteUtvo ae jíl tanálí plánem
oba ulíbili le e dotaví Krtho- nahradit ze tvé pokladny celou
vo kolo počalo e do 14 t m v íkodu jil zejména Francouzi ulr
poledne poprvé Máčeli a "káry" pěli AvSak i kdyby toho nebylo
jeho byly naplněny zřízenci výaia- mohlo prý by ae uměle očekávat
vy zádiupci tisku a jtnýrai pozva- že buoe ikoda nabražena a aice oJ
nými boaimi mezi nimiž bylo 500 města Chicaga em francouzské
uěiielo mě-tukých žkol Jíjrl učí- vyauvovatele pozvalo a tito zde
něna opatření aby na velkém ni- uspořádali velmi krásné oddělení
méstl výstavy hned před uměle- ( čímž přispěli nemálo ku zdaru
ckým palácem podivena byla fon- podniku a jil t té příčiny ae musí
tana "The Older Přena" Porn město považovali zavázaným k na
Shields Clarkem Bronzová práce hraženf Sko:y Ostatně řiditel
na této fontáně poctěna byla na utvo prý to myalí se zaplacen m
kolombické výstavě v Chicago žkody do opravdy a užinilo již
medailií a bude v uměleckém oble- opatření abr bvlr ztrátv ohněm
du tvořiti jtednu t nejcennvjžích
částí zimní výntavy
TřívrŽencl Powtlerljho
Nfnf tomu (tn i-e uAur w
předšed II P dtoopil a múto
jebo zaujal Sovereign z Iowy V
zasvěcených kruzích povídalo ae že
Itvtfři PriM mnnhn i o
okolnosti tomu také nasvědčovali j
se zdály Nyní oznamuje ae t7u VOaa V™
Pittsburgu Pa že rozedán bji j k M uví se také o tom že
oítamlml ta nf oběžník Dodcnsan
- i
18 delegáty z minuléko sjezdu od
hóvanéhn v Philailflnhíí v nimi
poukazuje se na to žePowderly hoidřf Dé° "boPořdí- 1 kdFl ui
noděkovánf sr nhu Ai ata„ft„ ' Požal° bořet "třecha paláce indu-
že snovu by měl na místo své býii
dosaxen prokukuje prý mezi řádky
oběžníku
řpojí sel
Příští měiíc odbývat! se bude r
Ph
'bUadelphíi velice důležitá pora-
la Uí vi&Smfiii 6™„
ds
pro ueinicivo nyiin lTice po
jíi ii
zvali totiž členy Americké Federa
ce Práce a jiných déloickýcb orira-
nisacl k rozhovoru zda li by se
tyto dělnické organ isace navzájem
nemřly více přiblížit! a po případě
spojití Konvence Americké fede
race práce v Chicagu poztánf toto
přijala a předseda Sim Gompera
oznámil přípisem grand maeter
orkmanovi It P Hovereignovi
že zvoleni jsou za delegáty f J
Guire Frank K Foster a Sam
Gompers V případu tom odporu-
čuje Gompers by porady počaly
první týden v měsíci únoru
T letech
O zvláštním případu sděluje se
In ní n ! f „! L 11 __t
nik F Bauer v dílnách dráhy IJg
toar v lirightwoodu i aměstnaný
11 mti4ti Ilf
tU% ffptUi
Ub# 1 1 I tni tjjřií lí!ll# f i
Itti r lfil li!if# ititi
Ia fřif i M'M flf4tl
jUlníy iUjonfk UJ wfti lní
i-i h títlíťh mlt#eh ! I p t
vtnko i
" " f
I hírifil ! A nííí 7"
Jl lihl j18 Itoly ohromně
14 Mrff íl4t
Ntní iak tnti iafivul
ml jtí u nim tim nlli ki
jim (lr4ty Jejich nahráli Výtav
„f pfénoi Jak in4mo vriro
V St
aii!a t £ „ILLi
výutit4 a tu lil těl tbolí v pafá
cltb a ve klalittteh nalětajd í
ho Mílo by ledy měto Chígo
irv ikixla nahradit Jen lenili uk
p6sobenó vyšetřeny K tomu při-
uiupuje onoinost že le škoda jen
nepatrnou - Předseda řiditelstva
Higinbotbam se ježtě určité v o-
_ ii i „_ _ f i
" "f""" a nevI "e
Jf" ° íaP'cfo oay no ne
1 naueisivo zasnoau
odpovědno a dá li Francouzům
n!akott "a učiní tak z dobré
"v: v""" MWH "a%
iiw rn iiuni nriAra n 1 1 #r t tnu haIíLSiaK
rozměru kdyby se byla hned po
vypuknutí jeho rozbourala část
tri0ÍK mohh být jeíiž sekce
rřepadil vlak
Pět maskovaných lupič ft přepa
dlo vlak ze středy na čtvrtek dne
h m oi™ CoUDcU
J'i la Přepadení událo ae na
témže místě jako ono dne 25 září
kdy dva lupiči jsoo zastřeleni a
jeden z nich polapen a odsouzen
Když vlak přijel na Itoya Brancb
vybuchlo torpédo na kolejích jako
na znamení výstrahy a strojvedoucí
an tavil Lupiči poručili cestují
tím aby jen zoxtali v kárách a zří
zencům veleli aby dovedli je do
expresního vozu Tam dali si ote
vřítí pokladnu vybrali co mohli a
prchli
Burklrn'1 Arnica Hal re
HíjlrpJI mtr tvltl pro porM4uirr odN
Sjr uickllar ffedjr rraialr HH trdl
raca otNotK-atnjr koHka neky jrrolDy
ktotal aptnl f alataa lila arbtt m
S pritiar Kn'i m p BOfl ipoknjaaoat
- t rH t tu í?e ttMřk Na
cjrwl tb -ch lktrnl-b a a 0iodmaa dl Co
t%4wklk ilm m-
Ay jet njroifřenéji(m nrotož
pejtepiím Iélrm v Aosríci
- 'l'fl#n-)t#a'l#lt !! (t-it(:t t:
í
S'N4 tk I# dkoit)jlSrk li4 Jil S4tJ
ři Mbfi- j
1 # II 1 f -í
xra ssircaoira na OO dnu
fcr M Mii-Cr Jk4aikU ftkU4a mil k Aa kj rfk
' {nlf Supili
V kNlÍM vrbrMit P1áfám Bohí4
bMf co a-)d&kW4Aseil tsMtiaSk
vrIel totii tar ebMka
flri kuvi ptající ear tUK
tftlia Ji fvoa MdB bio
ckos dasMka Uk ft plocha m
lolkam oH Jr4aa tortnt Vr
ekrawnl trdWjlt kuu mltS
BlMMtřol stroj klr4t ni prv-
lli oMttabrVDoa Jebo )dDo
inckoai kUri anfaj tmali-u4
ttro] ertfa }m( aamooMKttacl VUon Uk l Imi laMlottv ftUltn! posonxxie tato rMy
do pnrtfbo miU iuuqí )U Til opuUea Jt saiaoCioafa mrliíknn VfaUako st do Uhni
-~ j - _iá u aAlsk AHdáitnal kHff
„„ pobrbfiotm napadla VftbeevkO
dám otiida enm m oo nooD-
Tyto stroj Mprootvtma aoniDkollTÍk b
brdpoBM jen Brtlra ©dbtrateJ&ai iUrým 1 no
m Proto nrodivAma eeoa Jluoa nel Ukoroo
ktord sabrnotoJertJH pfadplalné n ítl
Pokrok Zipada a Knlhorno Amrckoa a nubUf
m tmj "Pokrok ZiiiadB" a ailloJIr ceny
v ulehl lak fe&no )ll p?dpUU4 bs lytlnnlk
pnktok Zipwta s KiiihoTDoa Aiuartckoo uliroLto
Jeatt
Stroj Pokrok Západ o Ks ft I Popílky po kld alrin tediitm dtoobw oproatfad atios
Uutfl troJ Cla Lil lapliky po ktidd Hráni a )edfili dtmlim nproUed Jak rUUU na
vfla amlKndm rjrolimatil tí!(
Ttt}t simj ((a S Hnfm laplikam na knidi atranl a H'1 sproatred ftKOQ
V chuy tyto trn]a Jkoq Ula aoniUry a tdhol dokonaldbo auaUraaL BomBXÍ v eeoi CUil
poB a Mini Ja p -íft io pilko
Kaldj $troj "Pokrok Západu" opatřen jest (etkým i anglickým
návodem k zacházeni $ ntm
Kafcl a tfc-bto Kroia ná vlbny pritWmd prtutmja Jako ibroborikr sapoCrikr sWri
kyttp !( ne]dokoaljillo druha oecliiti Uraullvi a rnaimmlti pracnjlct loni pcakrUraiajr
byly lepil pKtro] k rtrojl tomuto m doplaUk Tso nti Jc Ik Jaon anjdokoitaiajít pHatraX
lapil ooick MUkycH sa duplaUk cahrnat V borejll e tii bes vlaho dupUtka
XXTvTI1 CZjf I I U3 i-N TTJi
J JLJN xLi í3 X JrCU J xLi
Jallknl alkti-H odhlratvU dárajl k vfili Mel pradnot lamljllm atrojam Jak4 rjad Aaaoplay
poakytajl toailma I ilm vybovtU a bf xiina ifbtttaf
3 Zdokonalený
Opatfan f rovni I tmouaaoTie( Jcbloq I Mrnoílanm nirljikutn a sdokonalenf mi pMalrull tak
I Jako ttruj "Pokrok ZAjMula" ta nltladaild raiial
Clalo aMIlapllky 11000 a I 6 lapllky 1170% Os 6V M lapUkr "I&00
V USto cení ubranto J ortem Ul JU pfudplalai na Pokrok JUpada a Kalaovna Auarlekoa
K timto atroj&m ceeki fairody tiemime
ITeptoddvdmo £lc£ aitroja
k vftll vfdJiia a pevedema t nkh olhod Of nám ponwi Jdlul Jda Jwt to aoyuboni pokytll
pMleilbiat Bnllm odhiribtl&n) nubytl dckomlíbo Iktltottroja ca cara tovární Kdo vf ta oby&tjný
dobrf ttroj stoji lis ! r Btlia hfú Bfi6véH la byckora my mokli ma opitMU právi tak dnbrf
troj aa meni ncl polovici ti ceny V tm vlak BfJitoS lidité tajnoatl a dá a to via vy nvStlU r„
Jadnodola Stroj kter Jadnalel prodává ta 46—M ďd botové iH-b 80-66 na splátky rttatojt
plvodi4 V továrni vlet Bel 90-11 doliri Vi de spulaínoal vydtiuia siáinlbo JadnaU-la kirrf ch
vyditaU10d4 Mbvtra bakiii lim prudanlm ttrojli tbra 11 ala néjuki prodat nou! vydrlovat po
domnt Jed najala krl Jmmi rádi kdyl odhydoa Jadaa atroj ca tdea a mni na kaidia vydilall tli
Ttnto dvojí vadili k my nallm odbli u-16m oleUlma a Janara prrtřcdiilky m- ri oimy a tvároa a
nAktiiltu aimla la (ynn Livárnl haa vfdilko Bi&íeia tliád Lak aa ona manit nl nninaltnl
toho araná kafrlý la twjam to ládná fáry lo Bojfia to anad atrojo IpatnliH a PHOTO JEN lad-
ncll Bynrs mu wm preaisucit aa ta irujo ia u una aauora jas w jm liKtlOVlU mí W-
viti! nal aa polovlřnl cena pcaea Jí-o proto U a první ruky sa tana tovární
Kdo by snad 0 Um choval prar nijakoa pocbjrUooai tobo aposorBoJam sa v la avadani
caraotol a nlroo todnlma 4tl ná'cda!frt Balďlkai
Xd blf aMriMt IMAa (raj " Wt iřa aUaH frMhUk a teta enta
afatOl aafattVHMCá arH a t dnaaMAaM ayrotnMU 6 aj alriat ftrouai mAMJfj kdykeUm
44 K) k4 aa aMam wriUU a ehdrli rot ptnlu nrU
t(t-laktor tohmo Datu pnutiva aam Jeden m stroji "Pokrok f-ípadu" t vl domiono
af) a a6 thv biI stroj Iitiií((w 8ln-er unávi a Tuuuua boúaaí Alkuiauoall atroj
"Pokrok Západu" tJdkonalřJM Adreiujta Jednoduaal
r -"" - " ' ! lil
stlM
- r ' '
m itral Pnkmh riM j ai_i
a Jtptk Bsrtát a n-t pr(r
CtCNEK Jt HJi)o8JIIko ípni
daMíbo mIImiI ttk mnBvMkwi
Clk vl! do CluBka pfldrtt poa
Ifm Mtihasiia kana aU4 kMt eia&ib
DtrlsCta
#
stroj Slngcrůr!:
levni eaayi
JM mm íli]