Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 24, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KROK
ZÁP
i'Mir ? tut ř-ř orf tr oman mmum i ef Att mru
ROČNÍK XXII- ČÍSLO 41
OMAHA NEDRA5KA VE STÍtCDU 24 LEONA 1894
Pl ttf 1 1 M M fA
oi a ! M mm h
i -
(v
3
O
ti-i!
i
y
L
I '"A
I-r
l
Pan II L fliidís
et hit f 4réf e#lnd' I 4
m'4 # jM t jíJnt Nťf i-
Vffi řiťh m jfi(U pfi
Ai?f# by ljli íii '1! ! tJli t i
IV fh fu
lni p U t A' ( 1
NOVE ZPRÁVY DOMJtCl
FOUTICKt
ltiif KtHt íny Ir4l nyrtf V'rr
lyttftlrtt hřtiiýrh pli t 11 !'
rháif Jo) nyní vlecli kom l t
ml rti přijeti plelioby Viln-
vy V f#moft jtjirft J den
19 ilfi (tmt i-ttitf V i r I -1 f
navrhl "otec" předlohy aby po th
lny připulllny byly 4trhy oprav
a imiit sekt ( ři'n ihned r
trhl aby n% tinovf tb4k ni obil
(wraper) bylo cla ♦l0) n% netnpo
viný tli 25 na střipovaný Putin
N V navrhovií opravu ♦) a
♦ atíi Wilsonňv návrh ovšem pro
šel Několik líních tměn navrle-
nýrh ViUonm bylo jStS ptijuo
— V ťiUrý pokračováno v podává
ni oprav Hepublikáné poladova
li by bylo Jim dovoleno střldivž s
WiUoncm opravy navrhovali a!
to nepřipustil předseda ponechává
je stále první slovo WiUonovi Clo
na zhuštěné mléko ustanoveno na 'i
c (A libru mUto 30 prwont x ko-
I lehaj milleno s 20 ni 10 procent
na cigtrnty ívýícna uaA t r o na
1160 na tule a vřlil řátl mlpole
dne ttrávena debatou o tom kly
mi vejiti v platnost srtiKvnf cla na
vlou — Ve utřfilu doznal finiinínl
výbor první porážku VřtSinou 10
blanfi 112 proti 10' poražena byla
navrhovaná ilnonova oprava aby
irtiHťnf I na vlnu flo v plat
notit duem 1 srpna Pozoruhod
nou v ten den byla řec demokrata
Sperryho který velice OHtře vyilo
vil e proti předloze jelikož nl
xv£t( ho nubodek v pokladně na
$145000000 Pravil že jeHtli kdy
bude lid opčt rotbodovati tnei
svobodným obchodem a ochranou
celní prohl&Ht no rozhodné pro po
alednejSf
Senát trávil vř-tíinu pondělku v
tajném zaedán( jednaju o potvrze
ni Boudce llornblowera a zamít
konečné tuto nominaci — V úterý
byla otázka havajská předmétem
čiió debaty hen Iloar dovozoval
že královna bez poruňení títavy
nemohla udéliti milot rebelňm
kdvby znovu donazena bvla zl)vt(
dna tráven debatou o zákoné voleb
ním — Ve Dtředu jeítfi zruSení zá
kona o dohlídce vládni na volby
) bylo hlavním předmětem debaty
Sekretář Čarlislc rozhodl ne
určité že vydá za 50 milionň 5
procentových úpiaft za zlato kte
rým doplní zálohu zlata která má
být držena v pokladno k udržení
' íeleftákft v plné ceně Kjhle jeáě
nejitou demekrató rok u vlády a
i muHÍ již dělali dluhy a velké dlu-
tf by a platiti úrok jaký neplatil t
ca republikántikó vlády po 20 rokli I
Republikánští Htátníci platili 2 a 3
nrtsianta v Dmlíwlnf tliitio nfl llliídl'
i demokratiitl fuSeři mají platit 5
( procent
) rtňkoro celý čtvrtek tráven byl v
němovně poilancfi v kongreiiu de
batou o návrhu opravy poHl IJur
rowse aby do na vlnu ponecháno
byto oa nynřjSím Ktupni víak ko
nečně oviem zavrcn Dem John
non c Ohio navrhoval aby ocelové
koleje byly úplně proítřny cla a
od&vodAov&l návrh ffti tím že ne-
nl cIa potřeba že on je vyrabitelem
3 s
I ti V 4' k r i
ofiUi m%i% ďkf i Ir Midíll
of!if i -I ►! i4iif I
♦ ífií k 'Sj tk I I' J-m i 'tU
ttn t% ofítít Ik4 tfití i
Ji tt r% j!'(jř iil l-ybí
podřlřHo Hřlr p tÍi't III
proti A l Mh1ií itl ikithf ly
prrrtiío til f(iW b)ll ífilrnt
ftt vlřtlií lilky l-f týmiitky
nflň'! ti i pr-Kidt bjlymr
lwyj li Vt pMtrt f UMk ř ř
t-m pWhii ti ktřjl ponrli4'i'
ifi B l"e lib
V p"ň ( j4ftt bjf' m tiA
Woiřil t A při-mii n i iikř
obé iful-ni '( by" ntkfxff
ry tli pli lom $htn
V fn4t i oin4iiiil vk ť t r t W
Wulthil) i Mi lt-rjl „jut t
II rif-b-konf fin hftvi t% I (} L
limiri a )( ivtib ii Jíl pru fiovou
llifttil která Uporfip iliiftii 4 b?r(
lilHt5 l pol il yivfnri iriMi
reainici i"-l4ii( miiátu bylo
j'ii krátké a jd4no o ru-ní ti
kna VoK líiilho
O uiitnýilttfm dani t přljmři tvrdl
ne nynf l plt llidn jt jil zceli
upraveni Nalizujo aby platilo
i' 'a daně ze tíe h příjmft nou kro
mých i korporařních kteréž přiA
hujl íHio ročně Kaldý kdo má
příjmu t1500 neb víeebude povin
né n po láli zprávu na jejli základě
ti jil budou míti pře 000 roč
ně budou povinni platit daň Zá
kon má vyjiti v phtuo4t dnem 1
ledna 1805 a daň ve má d!e téhož
pUtit poprvé dno 1 červVe I8't5
fíítá e že bude dani tě podrobeno
amí H5000 onob a že vynene i'0 až
30 mil dol ročně
Senátor ha poiSékutal
V senátním výboru na záležitosti
vojenské předseda Hrtnator Walt
hal z MÍMNÍHÍppi oznámil člennm
téhož výboru že zamýílí poděko
vati ne s úřadu Henátu a nice k vftli
chatrnému zdraví svému Senátor
Walthall byl vynikajícím konfede
rátem po čas olbojo Jihu proti
Severu
Nániilní deíleit
Tajemník (JarlMe podal kon
grcHii a celé zemi obrázek v jakém
Htavu ho nalézá vládní pokladna a
jaké vyhlídky j-iou do budoucna
Dle zprávy jeho proběhem pohled
ních Sesli měníoft a 12 dnfl roku
běžícího byla vydání větní nežli
příjmy v'co jak 13000000 a ta
jemník praví jentli by tak dále
h£li mělo že nirolní detieit obná
šeli bude koncem úředního roku
' Ort l ffť
oo uri vint nt-jmeiiu ¥10000000
Prozatím není ani dout malé po
chyby le stav tento potrvá již
j proto že nejlepHÍnu měsíci na
vládni příjem zejména v eelnicích
byly vždy prosinec a leden Pří
jem v tom ohledu byl v prosinci
poměrně malý a v lednu jest jeítě
horSI
ťřlprarnji si lí dnvn
Ze dne 12 ledna přišla zpráva
přes rian Franci sco t Honolulu
řádných zvláštních událostí však
nezaznamenává pouze tolik é sdě
luje že proxatímná vláda připravu
je se k přijetí nové ústavy nové
(republiky havajské O věci té v
t poslední době vfco a vfco se mluyi
lo i praví se že ústava podobat! se
má oné Unii Spojených Státu
Vláda má niti presidenta a místo
presidenta v čebj a zákony tvořili
bude na příště dolní a vyšší sně
movna Voličové mají znúti jazy
ka anglického pokud se týče ťolby
pro nižší sněmovu pro vyšší sně
movnu požadovali se budo řádná
qualifíkace a přiměřené vzdělání
jiUI I J folilolnyml jo-i po-i- f Ml thhf t tUUm
ilfM) Jip- ni v přféfřt d KAlUlAlMf jřlpil t l SWtn iMlijf
lo jMpvl fřijl oi jf itiáttl "'jMi f l'MMif l"bf f J U Movřřtijfi lniiř líytřH
ilráiki fiun-fol i b'i f řjn jilik'í l'tk 'fiMf)A # pot m
ift frflt f 4k wolAřttř 4bii dn líl m V!tt I4t kt plktí
k b-1'o inlthťíl tM li i4kofy I 'l"'l tf írřl of llf ít h w lilflotiol foikll
I rt4 1 ti b I {'h%? prou- "ÍI4I di řkf l fibhij by N4tU I pr„í t4 luřmi tij#mfilkt I Alil-tl-rt
ftrnl 14 M At-Mj til #prj í iMlil tl#moln vfUrb thi nMnt kl prodoji
Hltila - i ] nlml '4ly imImi dloiMl íA#k4vi}# J-ít mfols f(4fif áp t iln-w VAJahiJM
hk4 d f4i iHn4 oblib í-óh
nl IUf
'
IRiNlKA UOitOiTl
lil IimUI řiwlý
ln 17 t m tii J J V Mf N'l-
ro tf i j-ril 4oi is "bývilfm
kMiířlem řltk)io" TfirriT 1111
Kimi ( ity h In4tkn Týl
pfeltotipir volil ni hojné lifo
m4H!né t beftnto jiko linný
flen A I A j't oNomsn k
mrti n přitly i f ml přoU ! vy
iioij proti kitolírké rlrkvl
Nelil pft-dnáikti nli4jil poivsdl
fiťnici o!a]e Vím l# liot
můj tialéiá e v řukoit fnfeh
NrJf phj loi ti černi slrálci ÍJI
nu Život tnh není livotem mým
vlatnlm Nátell bohu A Afferínn
1'rotet ti A'H- Í Vím ej't
ťi spiknuti v proďlu Abych byl v
Kihh City cavraldén a to tohoto
večera Však i jiná krev byla by
prolita dříve nelli má Nechte
Jim přijití jsem připraven" Na to
vyzval dvanácte dobrovolníku lby
postoupili k němu a chránili jej
To kďyl se stalo zahájil před
nášku v kteréž Učil nešvary jel
prý s vlutnl zkušeností v církvi
Llfk)ÍlfA ťalffil 1 mual L n i I I c o m
její a jeptiškami seznal Pyl ča-
stěji vyrušován pokřik
rusován pokřikem "lež" Ai
jinými projevy nevole se strany
katolických posluchačA Po této
zajímavé přednášce rozezlené da
vy číhaly na kazatele až vyjde ten
však vde it rychle do kočáru a nežli
se rozeštvaný lid nadál ujel do ho
telu Aby míra doplněna byla byl
dno 18 t m McXamara catčeb na
[todnčt městského- návladníbo
Ilrowna jenž viní jej že urazil
jeptišku abatyši Koho Vincent z
kláštera St Therese
Kamenorán I
Major Sims řečník American
Protective Associace byl dne 18
t m napaden v Kaukauna Wis
davem rozlíceného lidu tak že
muel se v síni ve které měl před
nášeli spolu s několika svými přá
tely zabarikádovati Dav asi 2000
hlav však chtěl dostali jej st6j co
stftj tak že šerif se svými výporu c
nými zakročil Když dostal Simse
ven vrhl se na ně lid a Sims kame
nem udeřen byl omráčen Šerif a
yluuu juu „„ JCj p
ryehl do bytu jeho Rozumí se
kteří mají na A P A dopal
Je to Čechiiněniec
Minnle přinesli jsme zprávu že
Kudolph J Pesch man n majitel
Ureám City Hotelu v Milwaukee
Wis přiznal se že paní Annu
Schrumovou u něho bydlící zv
rdousil chtě zmocnili se penča její
To se mu však prý nepovedlo i!
udal se posléze policii Peschraann
jest 33Ietý a před 14 lety přijel s
rodiči svými do Milwauke jakž
udává se z Cech Zaměstnával se
tesařinou až polézo koupi! Cream
City hotel němž pí Schrumová
matka pani Kastenové manželky
to dr Kastena se ubytovala ne-
chtíc s dcerou svojí bydlett 'láž
byla prý velice vznětlivé povahy a
okolnosti té Peschmann právě vy-
užitkoval Obchod mu šel špatně
a k zardoušení stařeny jil odo dne
1 1 prosince prý se připravoval
Po penězích její však nikde není
ani památky ačkoliv policie veške-
rá zavazadla pani to náležející pro-
hledala
j'HIlf#MM tti t]nM JM
iffttfMInS kt#řý i nkotkido
li hiriiiiyi poifAii ni poiu5! pii
fon l'oy#v J-l M-nifm
í ttimt byli Jm Jil M ml
in ii i i i i
lhW imfftth prU
t 9'4Uinovl přl0t ieliví po
bili
% T Tlfi 1fikil
N V Tim# přin4i aAUIi-
J f c f ipr4vn o JloWwt qiAřtMu
q-iintřtii fínl kr4y Jl slojil
nltř m4I dř Antonín lo!4k
Khttt(lf qmrtt v lUtnit před
vdl t líní komorní hudby v Muí
I i i dv nové sklilb lr ivol4
kA Ilyly lo wuiflel do I' mtjor
Opu 04 A qulr tet ímytiový do K
moll Opu VI Prvnřjil byl jil
provozován v ISostonu vŠik skla I
In druhá poprvé hrála Obé
klad ťy Jou tohc druhu I by r
sutovatel napati o nich mohl ce
lou knihu aoíI by vyčerpal zcela
oldiv iv Qj Ani! zcela popsal by
krásy jejich Aneb na! nimil
několika slovy se spokojiv neia
hloubal by s do hlubokých my
šlének Obě stejným berou se
směrem Jsou jednoduchou ne
Afektovanou pravou základní hud
bou Jsou úplným a zcela uspoko
" ' 1 ™
íoin puvooni narmonu a riznemu
rytmu se vyhýbali ukazují že
Žádný mnž jeni nadáni má veliké
bo skladatele nemusí zrovna přejiti
neslyšené nezvyklo dojmy melo
die aneb barvy omlouvaje se že
není možno více psáti prostým
Hpflaohem llaydena a Mozarta I)r
Dvořák ukázal že dosud to možné
ponechávaje theoristy jich mali
chernostem a pokračuje dílem
svým v před n& ubíraje Obě
skladby jsou čilé a melodické ve
slohu svém jakož i čUtó ve formě
volné u svém vývinu při tom
ohybné a jemné v části skladatel-
ské jako díla nejlepšl oněch dvou
z prvnějších skladatelů quartetu
Nejsou hluboké není v nich ni
čeho tak dojemného a vysoce re
vznášejícího mocného Beethovena
avšak onen duch nadpozemského
paprsku hudebního kterýž Rubín
stein označil duši hudby Mozarto
vy v kazuem ooieau v ncn se
r!M Mnturtii in utílflilliu lttn
d()b &](J do dřívej5f J80JC
% chvi k(J oměn( „e r0řvfjol
jakž toho rosa čilosti a ptačí
hlasy ve skladbách těch dokazují
Jsou čisté lahodné líbezné a od
počátku až do konce skrz na
skrz krásné V těch dr Dvořák
opětně prohlásil důvěru svou v
možnost vtěleni amerického cha
rakteru hudbě Z théma jeho
vyznívají zpěvy i bavlněných polí
a údolí na jihu Rhytmus a
vazba i dob černošských jsou v
ně pojaly a ve íinale quimetu
' poznáváte že dr Dvořák slyšel
některé niše zpěvy v rfizných
hudebních síních a přesvědčil se
že pochází z lidu V tom ovšem
počíná si směle avíak smělostí
genia jenž našel koríčka svého
Nechť si povíochný úsudek c
amerikanismu těchto děl jest jaký
koliv tolik a určitosti se říci
muže že Kvropa nám nedala ni
čeho jož podobá ho jt v thematu
a materiálu i raflžemo býtí po
vděčni tomu žo Dvořák přijel do
Ameriky kdež poskytnuta byla
mu příležitost že nadšen jest pro
tak libozvučné skladby"
tttf feotfJ V!mitř ItrlffS
I'ř4'e bllí k i kroku lomil m
of4Íil p -řl I 14 i-ř vtriikill'
ími pfitulkr t Thili llphii
i h'H'H'% A Dm Moir# Jikol i
i 4t trém All' ftm l Ntbřky
Ž4 -1 i tnp4ni bu lon lem C ('
' Um i D Mífe bfvilfm
♦ řitiřilm onjrem (4ti fowa a vy-
nik)Mrri V poulnUm Hniátof
Allen nlll bil !4lot '04fl
oiďi t fo li fiř-iil# lnout
Krok l u připrivován byl o-l d!41
uby a prohl43-nl I4 lnlh tijffu
nikl v minulém Uhodni utiníné
jen j1) urychlilo řu-e Dole
jet toho iAl!t lu 1 vlální lijm-
nik rotná práva vydíti ony dlufnl
úpiy ani na rákladé ustaiovenf
kongresu přijitého v lednu 1!
Ji-l nikterak jJ netplnomocřiuje
Aby směl vydali upiy k rozmnole
nl peněz ve všeobecném fondu
OrginUuJI se
Národní l"armeriká Allíance u
činila dut l'J ledna první válný
krok za tím účelem Aby veškeré
jednoty a spolky rolnické ve Spo
jených Státech v jedno těleso se
spojily Ve výroční schftii výšo
vzpomenutá Alliance přijat byl
určitý plán jaik spojení toho nej
lépe by se docílit! dalo Pět veli
kých rolnických organisací by se
združilo aby se tak stalo jmenován
byl výbor jenž v řadách druhých
organisací by ve směrá tom praco
val a činým byl Veliká jednota
ta zvala by se "FarmerVi Union" i
není pochyby že na prospěch far
meru mnohé vykonat! by mohla
l'o třinácti letech
Před třinácti lety Richard Iíram
hill byl zavražděn a sice nedaleko
Red Oak la jistým Dennettem
llaydenem Týž zmizel po spácha
né vraždě a nikdo nevěděl kam se
poděl Teprve nedávno proslýcha
lo se že Hayden ukrýval se po ce
lou tu dobu v jistém městečku ve
Washngtoně Hayden žil a rodinou
Ijrarnhillovou a jednoho jitra zabil
Hramhilla sekerou hlavu mu roz
poltiv Jeho žena volala o pomoc
a Hayden střelil po nt z pušky
když běžela pro sousedy Na to
zmizel Puška jeho později nale
zena byla nedaleko Hamburgu Od
té chvíle po vrahu nebylo ani sto
py V těchto dnech dopadl jej
však šerif Logan v Seattle Wash i
zepial se úřadu okresu Montgome
ry la zdali llaydena ještě chtt
Porotu ne neidiodla
V Sioux City S D projednával
se v těchto dnech případ proti dr
lusherovi jenž obviněn byl le do
pustil se na Minnii Olsonové trest
ní operace Žaloba zněla na vraž
du prvého stupně neboť po operaci
záhy zemřela kdežto obhajoba do
kazovala že nanejvýš mohl by být
souzen pro zločin zabili i povedlo
se jí porotu apoň z části přesvěd
čit! tak že dne 20 t m když na
poradu se odebrala nemohla se
shodnouti Pět bylo porotců pro
odsouzeni a sedm proti Doktor
má nyní čas na nové přelíčeni so
připravit!
Na rozkaz společnosti Phila
delphia and Reading Coal and
Iron IvO bylo několik menších dolil
a pánvi v PotUvilie Pa zavřeno a
činnost jejieh zastavena Totéž
očekává se v Lehigh Valley Ná
sledkem toho prý asi 10000 dělní
ku bude bez práce
J
i:
é'
i '
i -
H
Torr
"mf jřěf -ip? if
(X
i