Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f)
1
íý fMff yytláU b
IfřM NijK(ifhlUH##M# fa U
'♦#4 }rftíky MfVljí d frboftf
fc4flift'M kAu i fa f t(m fiff
la f mv U4 t)ik fa 4t m fř
m£ťt InUiH im IMi 4 ml
ta Jiit lirá #lfiof til mi
spotteM K fyf hf '(! wHf H
#í#lff W-fl ll# fřlrMÍ
wMarb ninn dl m odňal
r„fef aoaf d4!Ji!ot MilW
jff #( i j ft4nf mínily f)i
ř I l#h4ři M b i M n I f
IW'if#i Itntli ft tiUla fifsf
(K'4 i i f4Kit ja nfr4titt
tlila
Mtvl i fthf f t li
Moff4vft'a4 %Mit mik
? řMmy ti oti-w dlt mrcM t
I flIl4 f I U l-rnA t phf-0
I "f4lá N44II4 Ktrt4 ti
6pl d ftrfh' af#dit ') si Jf
1 Jmelbi Dlt vlá-ll Mí („()
a _
JJ prv liv j-t Uk4 jíl
fWvriaa fa ralá ! Mřiniil
f -ry iy Uk iMmn tiyl na
ntwai4 fotrovy vv!n ifltnr
Wjllía intrakrmi( aby přiměl
t ťroiMffn alLLi L ti„ -_l
I lff k!a t L I Lil-- I i
7 M'4 Bhl tibti bikoho # h
WIHl trltnf aoMlí jinfmí
Ioy l'lil 1'fMi-Unt n#mu t v
Uncí tljr n IIitku trotfJI
froti-rtotaJ rhrnl tlála
Íloo Df( hlř ffiftl0'jfíli n lo Iři
l losUn moc lo rukoa nll
jbteiUtl potrMAuí lřcbf kteM g moci
VI dffv vjpalíli T vřctrviUtl
yio Adoo skoro k'lo nikle tl e
yrit a njrní r4i diplomatický onel
!iílll}t 7vell nový oIoký kotr
í"fA!C ivraioTtii lotu roímynUU
W)xdřlil mu le přistupuje na
ř-uBjsicB 'pvjcii ju putu m um
itm revolucionář 6m imnentii
yíllU nemřl nio kTapní-jJíh na
t Xni
vi učni 'uiuíii ruEdiiiunuu
Ada íhv níLni u vvililiU a
y — j m nju-
U)elý trůn kr41ovnS navrátila To
tfVtk proratřmná vláda uíiniti ode-
i:
rírela a nynf utojl Spojené Státy Jako
loupý Kuba před celým itvŽtera
Vted? Majf Spojené Státy eakro-
ttiooc(a donutit prozatímnou vlá
li k navráceni trůnu královně?
íďajl pak dríeti tam posádku aby
álovně trfin sachránily? To by
jlo hrubým poruíováním stykfi
"eeinárodnícb a velkým uchýlením
h o dosavadní politiky americké
Í'V co jiné činit? Máme ni nechat 11
fit aby takový řervíéek jako je
lotatímná vláda na IlawaiHku
sohl i dupnout a říci nám: "Ne
1'élámtolř" Nezbývá nic jiného
jI buď pokraiovatí ve hloupoHtech
poBtiti ne do války v moři pacifi
ém aneb víera hloupoHtem udřla
H konec povolati Willise nazpét a
jjiepříti v senátu schváleni víernu
f md co k velké naíí oatudé na
i awaiaka nynéjSÍ vláda jií vyvedla
l'u'né prostředni centy není Cle
Jand má ae ivojf politikou zahra
?finí ve avé nynéjíí lhůtě právé ta
V?é aeanáie jaké mél ve avé první
'{ Qti kdy byl lahraničnýrn jeho
2jnutrem aenator Bayard
Koneíně světlo
ipúlou aobotu poHlal president
iví poielatví ▼ aáležitOHti hawaiHké
greiu PoneUtví jeat atrncné
a te jen několik řádek President
ilujr 2a předkládá vSechny listi-
-Jel od minulého poselutví ho
ťt&jt vyjma jednu depeSi te dne 8
'frfia kterou uznává za potřebno za
Teti S poselstvím předkládá in
ikce které byly dány Williaovi
13 ledna obíírnou jeho iprávu
f l'l !'-!! # prtiilímnl v)4
d hv tik4
ttrht Jnf J m Jto J
ty§Uf#i Kil Willtí Kwi4 tlf f $
! Um mht kt#řý m ptih
4fJ tifhtl U vfíi t řniř ' J#
iirA tfiřit #kri4ř#m 0
► lfit ti ví 11 f tf f UtMlki
f } I tHbll Vlí'##
k ll B-Sftíl j"k'M nntiiH-iit
řř''M ko# f!4 1 tf (řff h
ty jiik kfigřM hr k #n
l 'iíf i řif 4IÍ i ř ivil 'in
{f# 4rtf f IS rIVtfitýrfi
J 'ř v U lni I in
'řik'l titnirH ntim't v t !
H'illírn k!tl'l M fiffll!l f
J#t H křU'itn třilm tímfnkv
lřřf Jí k!li rnáM řílili Willi
in(rtk'fiti dKvíími
N i4k!4 tom jdnt Wd
iikininn kráťivna iprvsj ruJniíiU
nfiAjii tlttiSm př 'ími4 vl4-l
J a té příčiny
tirttt # ) lltwiUkit obřit kturý
t'f ♦( !nt ti fik4vil k tAli kl
tlnt Wí!lÍ4 tm p'!Ai byl Krá-
bUfity bcg trtrt rtýhrl pfdili-íla
l# liy provedli Akf-n t plnm inlnl
i-" I by ty kf"M Jí atrbtiol
xmdilt kt trntti umrlí a ilráté nh
nf Willi ve i rávé k(#ron tehdy
o toto o mtntd pr ilntu podí
praví tm li jiným:
MJi#m přvřdífn la v případu
nstoupfrl movu královny bud#
uí itiřn poku o zruirní utavy col
by znímenlo irutenl éntavní a oU
meze né vlády a zavedení absolutní
litiívlády královny1
Mři tedy před nobou president pa
trný dftkaz le přléinou a podnótem
povstání byl pouze jen pokus králov
ny aby porubila ústavu a docílila
nobmezeté despotické moci nýbri
!e ani revoluce nepřivedla jí k roz
umu' a Že obmýAll totéž provésti
jakmile ji Cleveland znovu na trůn
pomftle Mél d&kazu le nynřjíí
vláda na ostrovech jest vládou lido
vou která hodlá zjednat! zemi sprá
vu ústavní vsak vzdor tomu a vzdor
védomí že jeho úsilí oepotkává se
se schválením senátu přece dány
byly Willisovi instrukce aby jen
pokračoval jak mu zprvu nařízeno
bylo jakmile by královna přišla k
jinému náhledu
Jest jiZ známo že královna svfll
úmysl zmínila a to králce před vá
noci Dne 18 prosince poslala do
pis vyslanci našemu v némž slibuje
že odpustí a zapomene víe a tu
Willis na základó instrukcí jež mél
ihned požádal prozatímnou vládu
aby královoě trůn navrátila
Piozaťunná vláda hawajnká odpo-
védéla dopisem v nímž odpírá žá
dosti presidenta Clevelanda se po-
Irobiti 1 restí celé odpovédi jest:
Přední: že neuznává vláda hawaj-
ská presidenta Clevelanda za jaké
hosi rozhodčího v záležitostech ha-
wajskch jelikož k tomu nebyl ni
kým oprávněn Za druhé dovozuje
Ze president Cleveland k náhledům
jeZ chová dospél na základě klamné
zprávy Ulountovy tvrdí že bývalý
vyslanec americký nenadržoval po
vstalcům Ze příčinou povstání bylo
to ana královna chystala so k zruše
ní ústavy a teprvé když povstalci
vlády se zmocnili uznal vyslanec
Stevens za dobré k vůli ochraně ob
čanů amerických v Honolulu se zdr
žujících vojsko Spojených Států
na břeb vysaditi nechali Jelikož
president Cleveland nemá ani práva
ani Dřtčinv uznané lil Soninnómi
- v —r-t„„j
S lály i Španělskem prozatímně vlá
dě poroučeli a rozkazovat! proto
president Dole odmítá Jakoukoliv
poslušnost
Tak tedy se vlastně mají věoi na
llawajsku a věru Ze každý americky
W 0
občan musí zahanben býti tím nedů-
tjnfm Jofeáftfnt Jtfc4k ať
vlád fMi líiwijikf dulll
JmI ll flf"Vil f rMtftt lltt'n
Um fa byt naklnnln přivllltnf
(Mtrovt (iwjsifh k řp'Jři}ni
ři44w fhibil irílnt IUva
Ib ak'dikii4'ti fcfff líg p
niKa( ifíi'iv4flf dpntlfk4 vlá
dy t lwf ktr4 byla nnn Ji Un
in vrhU
Ctl Jm v V-krkí 4p i n in%
Jk li 14 kllm nmírijí a to nk
iU lkni prý Vn # m4mf in
kritikai vli li Dáli lt prý v
vlkýeh řnlti h Ji mntthn lidí
bl pr4a a la dmokrtt4 til
Mvinli A tni pik ftMh4ll a
hiS4I( v mth v! y v i!m4
mi(h't li li t lf I4 vlály?
# pan II ftpmtuja la 4m t t
byl b pria?
Pan ďpíovla mk pravda la
kalďiti ilfna vidy byly tbhody
libií t ♦ a tam nUlaří lidé tahá
Ulí To mílo vMy své přirozané
přléiny Jsou famtlaa tamlatriá
nknf při kterých Mvn4 v 4i4
př uja a při ktarýrh ov lam kaldou
limu řát lidí háll To mi opít
vliv na vckeren otMhod a na via
thnu jiná lamiitnání
Vlak tUtA ktrá uchvátila tuto
zemi v době přítomné nenastala v
uma nfbr! v době kdy druhdy
vidy bylo nejpilněji a zima ji pou
ze jen BvlUila a rozmnolila Ani!
má tísefl nynřjlí týchl kořenů
jako mívala druhdy ochablost tim
nf Podle zpráv a výkazů obchod
nich Jednatelství nebyla Uková
tísefl Jako nyní po 50 let dříve
ani! byla kdy doba kdy bylo by
tolik lidí bet práce bet výdělku
bet prostředků Životních jako v
době nynější Pan Závodský kic
rý po 20 roků Žije v zápalním
Kansasu a zkusil západního blaho
bytu více než dcsti neměl tou do
bou příležitost pozorovati poměry
ve státech východnějších Kdyby
tu žil byl by aeznal Že po celou
řadu let předcházejících nynější
za správy a politiky republikánské
panovaly v zemi poměry uspokoji
vé Ze prospívala země celá Však
brzy po velikém vítězství demo
kratickém počaly ae poměry horši
li a horší se neustále
Nuž co je toho příčinou? De
mokraté slibovali Ze způsobí nám
epšf časy Ze bude vše levné co bu-
dem kupovat vše drahé co budem
prodávat práce dost a atálé mzdy
vysoké — vůbec Ze nastane ten
pravý blahobyt Což má pan dopi
sovatel tak krátkou paměť Ze se na
to jiZ nepamatuje?
Nuž oo te t toho všeho splnilo?
Nemáme pravý opak? Nejsou ty
uspokojivé poměry jež po drahně
et panovaly pryč? Naše továrny
stojí naše dělnictvo zahálí naše
rolnictvo musí prodávati vše ta
ceny jakých není pamětníka ba
idé hlady mřou a co nebývalo ni
kdy dříve v této zemi vyjma v do
bách nízkého ola v městech musí
ýt zřizovány polévkárny a nocle
hárny abf té nejnaléhavější bídě
ulevili a bídné Životy v bídných
tělech zachovali Jestli toho není
vinen obrat v politice jestli není
toho vinou hrozba obrátiti na ruby
celou naší národohospodářskou
soustavu co tedy je toho vinou?
Demokratioké listy ujišťovaly nás
dříve Ze toho zavinil ten Sherma-
nftv zákon NuZ ten vtdor odpo
ru republikánskému přijatý a vzdor
odporu demokratů samých zrušený
zákon jiZ skoro 3 městce není v
platnosti ale - časy jsou horší neZ
byly Opět ujišťovaly nás demo
kratické listy v letě Ze to dělá ta
výstava Ze te ttahujf i celé země
pěníte do Chicaga ale zůstaly
dlužny vysvětlení proč v tom
Chicaga panuje též tísefl jako
vinde jinde po celé temi a proč
tedy tísefl nepominula výstavou
fit rfri'l dftviirill'k4U tUfc
II Uk dtlko fa kladl Vln (atol
M Ifři4 f4krft MeKiftlar r tři
ittmi W IkkIiÍmí IS'ífl A n t 1 I
kal lý vldlíf l ukofi pt I ff#y m
r#piliřt4it tprávr f Ibirnl
'fiiF
K U droUt fhftt iřsmf Hati lan
SMdft MÍMM pfrlfftjH Un4 f4j
' -
(I lart řiříf prft4 fa r#l"illik4r
I# liatf Wll přad řniaiťq v řJ'l
Jf##í lttkl'l přiv h fa alřií
politika dm'kri!ifk4 Jiktkliv v
Ittaoril a n iitlř Hf ta I4')
ip#lňfl iml v kařřt n
tpk vada Jí iHii dt i4hbv
Kdi Jsj liaik rolími mk tvlá
It4 I I i Kvrrjy pl4 f( jU
m H Ja Um bbvykťia Un mnÍ
přiinst la prOmysl i #jí při th
vkltrh tla řfiilkh a ftbvvkMm
livolytl dílh(H nikUrtk fbatiti
by sm4l bi rl t cxitlli a prS
my!Mi avřrtpakfm VltlMtvI da-
m'křtikl kw kťrlmu talavné
lllníí-l %mt iomdirttírkfml Iva
sty oblouianl přiaplll tntmanabi
la tnlanf valkaré rxhrtny ralftí
Vllfř fál'i(i darookřatlekoti f
řhififké platformě prohlálafioii
bylo la kal 14 a vaikará uhraná
ralní Ja na4iUvn( a celní tákon
MoKinlay ho tWIjivím Vltlt-
lví dmok atieké bylo výpovl II
války prftfnyslq amaríikéma llylo
tárovaA oinámaním vlam olndicxl
nlkům lt bu le posttráro o to aby
mohli kuťovatl tWilí i4mrrkÁ
levněji Přirození násladak toho
byl le ochabnul olbvt továrníkům
neboť oWhodníctvo nechtělo se tá-
obiti ochabla i výroba sama
neboť továrník nemohl iáoby hro
madili anil by vědí! co ta né pak
utrží Tím přestala práce a výdě
lek přestal tdroj výživy pro děl
níka který musil se uskrovnit v
každém ohledu a klesala tak nejen
spotřeba výrobků nýbrž též spotře
ba potravin a plodin lež rolník
pěstuje a levná cena všeho Teď
snad poznává rolník Ze lest náš
domácí trh důležitější než zahra
niční Ze máme zapotřebí aby bo
doval se v zemi průmysl aby hoině
dělnictva bylo zaměstnáváno kte
réž by spotřebovalo vše co rolník
k prodeji nabízí a mohlo zaplatit
za vše slušné ceny Teď snad
poznává rolnictvo že trh domácí
odbyt u vlastního lidu zdejšího
poskytuje mu lepší ceny než trh
evropský Jestli to ale nepoznává
ještě tedy dojista to pociťuje
Nelnově si výirysl listů demo
kratických jest Ze prý tu tísefl
způsobili republikánští továrníci
Ti prý pozavírali továrny z pouhé
ho vzteku aby se vymstili Komu
pak ? Snad sobě samým? Není
tato nejnovějňí pitomost právě Uk
makavá jako všechny předcháze-
fol? Což netrpí zahálkou tak
dobře továrník jako dělník ?
Což snad tisícové továrníků z pou
hého luxusu upadli v bankrot?
Však dejme tomu Ze je na tom
něco pravdy Proč pak demokra
tičtí kapiulisté a demokratičtí
továrníci netěží t hlouposti a za
hálky republikánských a nevyrábí
o tolik více?
Jestli není trvání nynější tísně
vinen obmýšlený demokratický zá
kon celaí a tedy demokratická
politika a demokratická strana co
e toho vino?
VMi to pan dopisovatel a zná-li
cestu jak tomu odpomocí nechť jí
déle neskrývá Vůdoové jeho
strany byli by mu velice povděčni
aby jí okázal
Byla mu udělena nejvyšší
™iQ)lň)[lfn
II 11 - - iJ 11 II IZ3 XX
ealiliaking
Jediný čistý prášek t vinného kamene— 9M 4 ammennle a kamenec-
Užíván v milionech domácno i ' 40 let v popředí
HOVORNA
"ri ' m
r ( ftmt t KMfMl !-
HaynoMa Nb — pffrn s!!t
t Horní t la II Ja t krai pf
llffWm také Napřim! ftab Jaent
Mw aík 1 nalylal Co J4iár
N#pom# m J„ okra § dajtman
lví Ja i-hllkM ř ti íprlvy v
Pokroku 4j alt n výtrfnat) přfitl
lílofiké v Utbnmmia HuÍ Ln
bylt mflkt mlU týt ltm%
i přMUrií jkab Hajný
O tt„ir (4# í řtf d Mi
n hýl lejlmřutvl riallíefcl
Nfnavflrk Wh — Jroaíi
lllta f llvral k Ir bu la Vakl
mi řrva fttavřaea btn Aidtl
kf lt UkfrS bmíftak fl
laté dl tam vvmlřotjklt
Mika Mísila
thtimPhF ~ Nmif
k ly B-fiífH přijw likon k
rdi a jaký
Alklnaon Nb_t7řfin adllta t
Ihvoriié id li Ja vám m tnámo o
tom vatkém tunih jktlantio-Paclll
lUilwav Tunial (V v ILoI ěala
tJ? Mrk M Pomaroy IM
ofiliiali má být tunal ta o 84300
třavleft dlouhý 40 široký a 20
vysoký a má aloolit Bajan pro JI
tdu dráhám ala slíbala til od
krytí velmi bohatých dolů 8
(ťtpovhr — Podnik tanto naní
nio nového t byl tapocat leatli
dobře pamatojem aa před patnácti
lety vlak není nám mámo ie bv
kdo jenž jaké peníze do toho vlo
žil byl centu dividendy uviděl
jestli vfibeo na podniká ae Ještě
pracuje Víme le před několika
liy prohlašován byl ten veliký tu
nel ta veliký humbuk Hlavní
podnikatel Jeho Mark Pomeror
jest tak trochu tensačním člově
kem V dobách války občanské
vydával v La Crose Wit rebel-
ský časopis který jednoi dobou
veliké měl rozšíření však pro re
telské náhledy byl konečně potla
čen Pak vydával Pomeroy r
Denver časopis tIefiáčnický a ko
nečně po mnoha let prodává akcie
na tunel který se snad nikdy ne
uskuteční
South Omaha Neb — Prosím
sdělte laskavě v Hovorně: 1)
Zda li vycháaj v Kanadě nějaký
český a německý časopis — 2) V
kterém svěu dílu leží Japonsko
— 3) Je-li Vám známa nějaká
adresa zběratele poštovních zná
mek — 4) Jak zní adresa na
katolický "Hlas" — 5) Kde bych
mohl koupit mapu všech pěti díla
světa a co stojí Josef Bárta
Odpovéď — 1) Nevíme o žád
ném českém a německém časopise
v celé Americe Ani český časo
pis nevychází žádný v Kanadě
německých asi 10 — 2) K Asii
— 3) A P Spitko c of Omaha
Printing Co 918 Farnam Street
Omaha Aneb: C K Davidson
Genl PaBs Dept li & M R R
Omaha — 4) Jednoduše: Hlas
St Louis Mo Či snad míněn je
Hlas brněnský? — - 5) V obcho
dech s knihami atd Cena se růt
ní dle velkosti a důkladnosti asi
od 2 do 110
Mark Twaln
prl U MÍUta molo riáf oáaniH kopat
kůji Ji nffcnnte olioo hn4 m aohtm Malt
Ji nohy Hallerovm Burb Wlr LiolmanUai a
IX míl Ji (o M
cena na světové výstavě
1 -
ř'
"
'"'a
i' -
r
1
' -
i: '
p - --
% - r' '
t :
i' i i
I '
h ' 7