Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1894, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
i
w
I
i
J
r
Jí
i
I
i:'
(o tnt i Jak pthmp
ftá II l M A btj#ma rfr
fkf vt vtitsm pIMI 4m polt lat
Mm Jl f Mi mní ni i4
fiftf liím dmAfm ř tř
4m I #(fř#ftiWfi nííiřřií t lak
taká tnliliij fe rm#rrl
(? il#m# nalil Jma tlí m
M l#il Amtiltn n rtitln
MMl ll Iftl ělivlk přr Ntttitl
Iř-# novin Itihfffe pik ji ni
kolikráte bila tttn áo jjth
na Ul ih 14 vd4 Mnán V m no
kem fhjbilf 1 4 ik I rnnoMnt
prop4fy (Vdávali f lírr I4
trn fii4ht]ff h It li tysp4lti t
Jno lIíkm přiMUitl k hlmi#
)% prám fádulná — tn li I pak
t(r l(4 pťlne k novíhám Jl(4
fe tfsil Nlkbt ()] i
t b#imytnW4rrt ptf t4nf tf roh ý
4lne ři UJÍ po io4mi t iMnlm
loti fbl't jlftf ItO hol Mf
eánk olhornf ro f ttím (tu I ho
ÍAl po!itii4 Mmf4 poutá AU
t"I i k jtt jlt ) lisopU kiMJmt
llmU mul r4ml jíl iihjtno4 stel
potřVbou til ro dfme pratoo
krmí doletni fi4lnjf Mfa
lim! jil alon listu pouceM
miI4 aábatá nríené potkt rnwjl
tlachem o nfrnl lUrfno bylo by
mlátili jl Mikýn hariobeifm
krmi čtenařstto
' Oliiku ahlfiitl li l oprav lovým
psaním skutečné I morální trny
jel neim-jlo ohledu lnrt"f ne po-
kryti tk&1iil své prn4rti )
také Ulili t odvrátili čtrft4ř hlav
ně oI hnusných výrobků parhatHřl
krvavých románů velmi írain
pomáhá Miti njnl ve všech téměř
literaturách přetlálajltf realistický
mír
(mima i i v onromny en ui'ft-
íích jakými o cfllm uvít 1 1
jf ntjftirifch vmtvádt třlí rurniny
Torgiriérovy TcUttlm Datxloto
y I)otfJvkílio Dickucnovj
aul Nfinynh to ni 2u proutí mu
T imu mnou umy junu roniamicti
I i rom4noýh příloh okráSlujl uvé
V?- Vflhan4 ilcaliovanó r)otuvt
nyní le je to jeAté tioHil ulitjn
lektura pro nuntiracntilnf lidioky
Dpno romantické llouly ale než
jinak literatura tohoto druhu p
ib}la jii daleka vó úřinnonti
Tílicf Nái řcmocloík oIicIhkI
Btk nel o farmAř r&d čto to vlmo
a takt
I oblibj
také víme Je u o£ho nejvitil
obhhjr nalezne kniha která ho
f neobelhává Jtt zn4rn ú opřeli
h 4Bbi6ky" knihy to jel pro nail
realiatukou Iitťfturu tna Kkoro
takový výinam jako pro ruwkou
''Mitvé du8" Gogolovy jej privř
počínají vycházeli v novém překla
du "Uabiřku" v anglickém pře
klada ocenily i listy anglické
proČ tedy (tahali dnea jii ku prá
čem pochybné ceny ř V poslední
doliž mni aa mnuhÝ nolřiitolnó u
nAa obrat k lepifmu
t
U A coi teprvé ai tt budeme moci
V před tváří ciiiny vjkůrati knihou
jaaoa duqou oojinia cchko ocjiny v
rouíe anglickém Hepnanó Amerióa
nem Vivkeraem jel v dobi nei-
í krátil jíl vyjdou To teprve
'f mcoliému ciíinci oči otevřeme tu
Jteprve mulemt Mel že máme opřt
U Z oo iínti le víme jak čisti aby tím
vítií byl ulitek tnbo co jme
íg ItH aneb o roaílření čeho jsme
pečovali mřli Tolik o knihách a
'w nyDÍ k novinám našim jím! tu a
y# Um vytýká ae v prvé řadě Spatná
a mluvnice V tom ae shoduje i e
jAviak mnou 112 precaato obraci ae
proti apflsobftm v novinách niSich
í ta i onde vychářejfcích aapomína-
V jí dplně jaké obllJe dlulno přeaiá
nelli Hat vypravili lae Nedá
4 opřítí le by mnohé opravy l v
if tom ohledu ae provésti mohly kdo
vlak ná poněkud cimniČní chvat a
ja&ým noviny dne ae tvoří omlu
jft aajiaté lecoa třebaa víe promi
nooti nemohl
"+ XI Pul
v po Umí
fjm4na
Není divu ! vřci té mnohý ai
ne T liste h naiicb neboř
l sovlny i pro nejchudilbo dčlnika
{f priatupne čtou ae pune i v coudou
n4m fřihfiK řMínj hi-MI
k"fjf 4iil miMí 'la
i'h'ilaí mM ta valili
dlUíííf lttM itritlí
J #'! rM frkají anři n!4l
HlUlijí ftf lk k la f T'dk
) i-i lr(4 Mh lul rotitíiaf
(#4kl mil ifm lih4
rolay Ita la rtíitrk Hni bal if
mnohém )!) 'MalmM lb
"if aír%ilUm itk4 Mm )íl
m a4 kubajl Jti "4tlfrn"
n]ítíjífm třt jíl mnotl
nUrhf ) jiný ut al tMUtl
loiřlfl 4knnii koaa4 ) jasj
- ItkM 'abjr iMA# eo tn t
mi al Hk4H
Miftil# a!4lial ! k f r
wlry htut novleiřa ik
kft(i4 aťr naii]m pmlrati
§ liirťilill latlř ukf m ItlvpM
(#ř4ři'( Jtftol j#n akrotrtá třl la
i íloliW polibnA MpfíJ#f dbá}
jiný f l §tloal l I- U nnvlná
ři f4 p'ý málrt tař4 ďlr4
f hÁi t ťii g fotio pak prý la
míc há rt#ř(tulrá rénl
k4 knmtrakte v tiloh nilífh
pak jví lity ďnul
lálný itUitnlho pr4v vydřít
si nmolto jodnak pro při
Itlnf Káklal jednak pfi ryrhUm
vyráUal novin ivláltá dnníhl
při h t ri 4 -ráVf 1 to pffrno timol
n4 U tfinnlku mohlo by bfll
I4p ti infrnt il ep4l J##l málo
chvat jťt rovnal veliký jako při
kaM4 pr4d v America vdUo Na
proti lomu bylo atedeno I ani
tento rhtat není dostatečnou omla
vou v ní ktrrýih případech Jedoo
tlivých ivláltá pokud ae týč
mltivtiickfch a alohových nestvAr a
nímil ČMto ae aetkávám vím le
jsou to prollukté "potvĎrky"
neili ae nadejm máme je v list
opft O chybách aatečakých mar
né mluvit) byly a budou vidy nj
vetsini aouienírn redaktora na
{t liol vrub pak připtie ao kaldé
akomolenf kaldý přecbmat jenl
nřkdy ovíem jest — dokladný
Šotek aaiečský nedá ai poroučeli a
působil jii mnohou neplechu to
lik anáme vador tomu vsak pova
lujeme aa avoo povinnost i n
chyby ty upotorniti k vflli uvaro
vání kde jen trochu ae dá O ros
Ičlování vít jel avIáXté chybné
bývá daly by se celé knihy napsali
O příklady nebyla by véru notice
Co ale soudili máme o "kvitech
jako na přiklad tyto: le "vlak ae
vvřinul a kolejí k voli tlámané
nápravě" nebo le "návrh není při
jatolný" — le taková re sol ti co jest
"přípustná" le "pozůstalí hrabete
Jiidř i Mnrtinictf doatali telegram
soustrasti od li rabí to Taaffeho"
nebo le "byl poalaneo dr tírégr
napomenut od kníle Jiří s Lobko
vicú" kdežto "hrabč t Kounicď
omluvil ae churivostl" atd
Ioněvač hhvné výlky džjí ae a
včtsiny naiim listrtm česko-amen
ckým vybrali jsme jak vidčli ukáa
ky a příklady a listu českých jel
pravými jsou vzory taktéž i
nčkterým lialbm česko americkým
nemluví ani o mnohých menaíuh
liatech krajinských ve vlasti ataré
vycházejících A ool teprvé kdy
bychom poukátati chtčli na "roz
manitý" ten výher ipráv o ČeSfch
zahraničních a Češích amerických
pak zvláStfi Také v tom ohledu
jsou v Čechách jeítS hodně poza
du vyjímaje několik pokusu v do
bě poslední a nicbl viechny srov
ná ae nepovedly Kolik mají no
vináři v Čechách o pramenil po
učení se nalézajíce lepíích výhod
novinářů naiicb aby opravy sjed
nali a přece vyakytují ae tam
vSeliké nestvůrky Rukopisy pa
trně na základě pozdních zpráv
zdílanó a od pisatele jil nečičné
Jo tiskárny přijdou aby za rána v
čaa učeným l neučeným Čtenářům
do ruky ao dostaly A ool teprve
zde pracoje ae borem páiem látka
čítači na palce ae měří Škrtá Irbá
tle místa a v týdenníku opět vae
lle okolností a směru roadílně ae
přispQsobuje Známe to ale právě
le tebo známe přáli bychom ai ně
jaká opravy jel při trocha přemý
šlení anad přeceavy najiti by ae da
ly A U máme na iMall Mtr4
ryby vftff IsUftráM Mk
rtytlné trat4táí rMlfl na
ťfi rfthfaí! a vyMtMftf hJn
hv Judaotlivýrb vf f!tá'ři al
rafferi ♦! b fkfy I (dtatA
Aby il-lmly af jk4 "pttrf
♦ulají Mni thnii a "lUfn"
rdp'ir4jfr Isn ďntf pk rsj
nfMhnn ivl4f(4 "Hrna fnstiXal"
j r ttot iřt4 tyaa H álitl tvtUm v
mftoMnt rnHI by propltl o ky
liijama vlk l ria ta j Im4
pravá riiara Ulí e íiťib
Oifatná á(ik jíitlho initoe '#
k4h v)borrt4 ae tt v4ri V ři"dí
Týl cpíraja o maiilnl lrna
}ti jk eMhi" vyklá til a n t
l t íř#'lň(rH jmen d4ls ski
átvánf jrnsn eUírři fiajmá rm4ft
kýeh k4al r přlhlt laarÁi
nos! kleAitánl jrnaia htosplllto
prsídsna rsfniliky franeomtká
k'er4 v jda't h rtoif4 b mlh v
faltlv ílršryán v jiných
(irátyya ani II l jiki mon
strem nv4domoa( sktofllní til I
tonAt! Hylt rt(#m jtkt) na o
mleta notlnáío fak4 aveďno 1
řsncl spitij(e 'ltnj' mnobly
sami vedou přy o ftkl#rýh 4
cích gramallekýcih jako na pílkla i
o tom máli ae skloAovati sloto
"j-jr čili ni" jedni jot pro sklo
ňování jiní dle ataročk4ho ipft
sol a proti skloňování l'cn'l
mají ovsem mnohem víe čuu nel
lurnalisté aby pilováním a přelili
líním několikerým ae tplsH svýeíi
vymýtili thtby mluvnické ( sloho
h4 a přece se jich vyslříci nedove
dou : Jskl mohou tedy lálatl
bfzchybnoat d novináře a horeč
nou rychlostí pracujícího? Tak
soudí v Čechách ale zde ani takto
se neoo ií na je Iné straně přliiHé
požadavky ae kladou na druhé v
pohodlnosti ae hřeSf a právě proti
této pohodlnosti čelí řádky tytc
ROZNE ZPRÁVY
Dtbatn o vdUéntn ťvT tťm re mě
motně anglické skončila vítězstvím
Gladstonovým neboť návrh býv
konserv ministra vojenství Hamilto
nu v néml se vládo přikazovaly a
ostnem pokárání rychlejší a rozsá
hlejší atavby lodí byl odmítnut vět
šinou 80 hlasňv Mnozí poslanci li
berální hlasovali však proti návrhu
tomu jen pro formu jeho obávajíce
ae le by Gladxtone po přijeli návr
hu toho byl nucen odstoupili Avšak
i v asmé liberální atraně nalezl ae
muž Karel Wilke který! projevil
obavy le by anglické loďstvo v
příátí válce ruskvrnu a francouzské
mu loďstvu neoddolsdo Poukázal
zvláště k tomu le francouzské stře
domořaké loďstvo jest silnřjSí než
anglické loďstvo na Středním moři
i v průlivu la Mancbe dohromady V
tom jest prý nebezpeoí velké kata
strofy pro Anglii Hluboký dojem
apAsobila řeč Chamberlaina který}
pravil le livot a bezpečnost Anglie
závisí od milosti abratřeného a Fran
cii Ruska
Pročet i aktivními důstojníky
francouzskými Delgonym a Delqua
yem před říšským soudem němec
kým v Lipsku jenl ukončen Jak
jil bylo sděleno odsouzeni oba mu
žové v Kielu v létě přistižení na 6
a na 4 lota na pevnost veškerý
materiál a nich nalezený má bHi
zničen V důvodech k roziuJku se
praví: Obžalovaní mohli pli avéoi
postaveni a gen štábu francouzsko
ho námořnictva nahlíželi do map
německého pobřeží a jeho opevnění
Sezoali nedostatečnost map těch i
umluvili se společně že zjednají nu-j
teriál ku doplnénf map těch 1'rodlo
žili plán avfij představeným kteří
ho schválili Od nich obdrželi také
obnos potřebný k účetu tomu totiž
4400 fr Iustrukce jim udělená zně
la v ten amyal na zemi žádných
piána nezhotovovali a žádných úřad
nfkflv nepodplácetl Prostředni
ctvím Jednoho attaohé a francouzské-
ff v titiAte v lYiftlýni Mjtii an
f'íffcfi'1 bř I pli nsjprrl k řMtrite
Ii irkam4 k 4í K nl# kaCifava
n lllií ilir N t konn4 vpl(i d
kílh4ho příffavii tlil na tt4 U
li i kriy p UJ j-fňí b'ď
fff Jsjif k vyiti litká ptk' na
byli tlii4h' roshi Moi'i'lk
J#nl iunt i rb}iin4 m #-by
tslmf lntl'ntnf řktr4 skU-Uvá
f'l#klljřří lk'llH V l líto
wifňill j- {nkhim atý a ttph a4
vUstl U émyl A H'l dříve
j#l(4 ft n u f — osiřsjll nl #rý
flt4Mký á'ion fiim"'tf byl
tylifl 'řil4ljíl hkilnttl jt
í tt Ik itláíiá tliiá nbip
cnost jd4if obf l it iný-k a vslkf
rtf%U Jsjich vyifá hlíttí prl
ýnt ftibi l ty ř'Mn( rtthl o I lř
sf t tt línána Tk mi riltk
Keni yr le ll p trs l J4íé
k dipl imitickýfti í#fií((fti rní
řřncil a S'4-nrla n K4 oeký si
kou stan itl na lenť) driH vyivě M
tvftaibint pvniit ipld4
mi loty a jn svláitá lhý-b přípa
di b na pol 4 mMol Vin% tiký
sákon pfi) Mittř U IH n aktivní
d4ttojmky I tret smrti VN4m!
kti oloi(onri byla v poilslnfch le
t# h 9 tyiMM — titiht Pdáaft
I Němnllv--c!kfn na HO Ul di va
by ( ct hol M M na psvnoti)
YdUfný míťr{U atmlťj fřiín
couaské representuje teď ona 1 mil
liard 437 millionU a 37601 fr dle
odhadu který sic- již před lety aa
počal jhot výsledsk ale teprve
Dnt byl oznámen Oproti odhadj
S let osmdesátých svýšili se c-n o
19 millíoriA o to hlavně při materiá
lu dělostřeleckém zdravotnickém a
oděvnickém
✓In Jufn iurnaliáťt tt redaktor
úřadně zastavené Neodvislosti jenl
jak známo po 3 městce trá
vil ve vazbě pražského tresto bo
soudu obfifiován a rftínýuh politic
kých zločinů byl dne 32 proa o 0
b več na základě usnesení poradní
komory z vazby propuštěn Právní
zástupce jeho dr Daxa složil za pana
I lajna v deposite trest soudu kauci
v obnosu 10000 zl již poradní ko
mora za propustné určila a v pr&vo
du známých svých a chotí odjel pan
Ilajn do avého příbytku Před
zadním vchodem novoměstské rad
nice shromáždil ae k 0 b četný zá
atup obecenstva jenž stráž rozháně
la liěhem ne celých 10 h sehnali
přáttťó ostatních vězněných kollegů
p Hajnových holovosť 80000 zl a
aplnomounivše dr Černohorského
podali žádost poradní komoře zem
ského soudu za propuštěni ostatních
politických vézňů pp dr Itaštna
St Sokola a žurnalisty J Škáby
Poradní komora ustanovila sumu
propustného na 10000 zlzakaždého
Z'i jmenovaných a když dr Černo
horský v hotovosti a soudu okamžitě
tento obnos složil propustila všech
ny jmenované i vyšetřovací vaz
by Jménem p Miftovakčho jenl
byl uvězněn pro záležitosti Omladiny
složil jeho právní záotupce dr Schuer
kauci 500 zl za p Sckreckera dr A
Just 1000 zl a poradní komora pro
pustila také Miňovského aSuhreckra
a vyšetřovací vazby Téhož dne byl
také propuštěn z vyšetřovací vazby
Jindř Peroutka k zakročení obhájce
avého dr IClimenta když byl tento
do depositu zemského aoudu trestní
ho poradní kemorou stanovenou kau
ci v obnosu 600 zl ve státních pa
pírech slolil Všichni ubíral se k
rodinám aby v kruhu jich tráviti
mohli šlédrý večer
Ilrotiod opatřeni Nimecka na
belgické hranioi Zřizování stálého
vojenského tábora německého u vel
loňského městečka Malinédy těsně
na hranici belgické vzbudilo ve vo
jenských kruzíoh znepokojení I pře
třásá ae v nich živo co činili proti
tomuto hrozícímu nebezpečí Neboť
zřízení vojenského tábora němeoké
hov těchto místech nasvědčuje to -
nu le N4md i 1 1 ií t AHy a Fila
elf řMIjí rytřhflrtttl proti francii
iismí Is'jfk4 aby ItknUJil
n#rop#tiý 44I p4 Itffttt
ikýnti ltnoM na lriii tiki
I trytkí }l'n-f t )'( U i!4
4 ittfh i krf J# n I MtlmsMf
n # afmtrl tilálsn k l by
na In i rwoM # 'tvti 4hU f f#
ki tm-fc Jh '-nlf all tisk
fr srn ifiil nep w hifcná m n4mtk4
f piiřnl o !po4 lí říním pl'dr
nh'i I4bra t"in#křit v ííťitf
tr4 i't noo ni M-t k l#l
frinro-uk4 ht#mt dtlki d i blst
rkťhi áisml vybíhá -lN II bf
bslirki mr Namiř Isktil Kra
roniy Shnl p vypiknitl války
ohtltoft-f btí mobbf jl nvI l
by jstiltlfii Ui mt Krsnil a
Kmsksrn bilo Ixdjgif k4 áímí ms
tí N'řťifřři a íiij ir#t" %% l by
t# l-tjiin4 tifiom t-lfořite po 14 -kilí
I'f(ř aby Wilnostj tá
p(-l41 nilhá ntni v lUfíl aa
I" aby íofA-i4 iaedn bylo I lam
vt-obiená povinno! branná jl by
eniolntli iřirií o(rhl armály o
IWxxt in flofir k4 kruhy v]nk4
míní lotil l Jn ptom kdyl by
Namar a lutyrh řhany byly p
A lkou o 109řOo rnulMi ri-lktm a
kdyl by ni t to polní armáda o lid
lisía mtlíťli byla pohototA j#-r
potom bude možno uhájit! a úspě
chem neutrality IWgin
Viřejnnt vdtnikých eoudUt 9
IIvorku Mátoktfrý stát evrop
aký třeba útní mi zákonem sta
noveno 1 I sami líceni před vojen
skýrl soudy musí se kona'i t
čáti veři-jtiě Aviik i v Bavorsku
podléhajícím stálo více nátlaku pru
akému zákon ten v posledních dnech
byl — nezachováván zvláště pří Uče
ní ae socialistickým poručíkem Hof -meíslren
kdy celé líčení i při členi
rozmdku bylo za tajné prohlášeno
Následken toho podii liberální po
slanec Wagner v bavorské sněmo
vně poslanecké návrh aby v zájmu
veřejnosti vojenského řízení trestní
ho vojenského treunlho řádu auten
ticky jen tak byl vykládán le a i to
výmineČně může býli veřejnost Uče
ní vyloučena jen od počátku výslechu
al na konec průvodního řízení tak le
aspoň člení rozsudku i jeho důvodův
vždy musí býli veřejné Jménem
klerikálův vyilovil se poslanec Ler
no rozhodně pro návrh Ministr
vojenství Asch žádal některé změny
ale sněmovna přijala návrh too bia
eovánlra dle jmen Jest to protest
proti nátlaku pruskému na Bavorsko
aby toto veřejnost řízení vojenského
vůbec na proto odstranilo
O dr Podlipném starostovi České
Obec Sokolské jenž zvolen byl 1
náměstkem starosty měst pražských
píše klerikální 'Čech v Prrze takto:
''Při slavné instalaci nového p sta
rosty v hlavním chrámě týnském ne
malé vzrušení spůsobil první námě
stek Km že při slavné mši svaté po
přijímání odmítl políbení sv kříže
(osculum pacia) kterýž dle mešní
liturgie podává se k líbáním laikům
Když totiž subdiakon přiblížil se i k
němu se sv křížem podávaje mu jej
k líbání dr Podlipný udělal rukou
pohyb odmítavý Kiiés v domění
že učinil jjn tak r jakési roztržito
sti podal mu kříž po druhé nyní
však oběma rukama učinil pohyb
odmítavý Jest to zajisté v dějinách
pražských primátorů případ první
Že by byl náměstek který něfleho po
dobného učinil I když Praha byla
husitskou přijímal primátor most
pražských s konšely 'oHoulum pacia'
s největšt úctou Toto mluví nade
všecko a zssluhujo aby na věčnou
pamcf vepsáno bylo do dějin primá
torských" Páni ateří změnili se ta
ké jako změnily se náhledy a názo
ry lidí nesmí vytýkati dnes někomu
co zavinili sami Vždyť dnes tuze
málo dovídáme se o vlasteneckých
kněžíoh Jus páni znají napřed pa-
Íeže ťtím hierarchii církev a potom
Uchlu atd v řadě pak teprve po
alednl vzpomínají na lid Ký tedy
div že lid odvrací se od jich učení
Jak zaseli tak klidil
i
-