Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1894, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ( f #t tlAlt %mít V 'Í!f
lii píime 14 t míatar-fc
fslá-# jiné masií li I y 1 1 f i f
Imaky i#lftli4 ♦ I lífi(
fttřVt f 4 ihmftín IM jre
Ipílké MtlM Al#jř f aJI
Ikeré atly aby ik#H n#t AiAtl
Vše ii'íij i } tíijř J'i
míl#f# lil kmiíffll g!#ri#
lAÍ$ p4kay Ofca t i!tf f
latia J#l# fci$ bjl iM t #
kolík ři !' v
f1fl tftJiléfe
fit falitU fi# J#l díiníky
bnakíťiváfto bUtitím t4ft4 i
voverftltkfch dilsfkl MrIli
S i m příiía Pimtít íom{#f#
pMt#dy rVImtio tř ÍW v
vovarhhkimsj a hvaťija V ďipiae
s# pratf le vjkrmň jbf # 44
kladném vtMfael pMet k iávlř
ku l ř Miji namlti fádních
tpravedlivfcb dávtdS a přléiri aby
m flráhali J4nf tiftít ) hověli
Zdejší unie u IrJvje byk"tt ten
všemi ailami v plilsoail
V lbatl
Nežli odatoupil 6řla f ého
guvernér JJoíea v If M(nř# I
vydal T#i(ivf tvé ku sněmu státu
loWa tWWtvf Je#t doali dlouhé
pravý to zpěv labutí (íovarněr
prvé řadě imíflaje o nevyhnu
Utnoati náležitého opraveni daní
Uk aby kalJý obťan státu v pomě
ru břímě daní stejně nesl Státní
ústavy dle edáol guverněrova spo
třebují dvl tř?tínjr daní vfttac
vzdor tomu vlak nevyrovnají ae
oněm jínfch a tát a a proto guvernér
jeat tobo rábledo že náklad na ně
a ledy daně zvýšeny by ti měly
Dále kárá nynější aooauvu lak
tvaoýcb polfpíoven kami mnoit
rodiče poiloa dílko avé pro něja
ký aelemenil přentapek a tak
marně enail 90 o propuštěni bo
před uríenou Ibfitou Navrhuje
aby tato Ibfit byla v každém jed
Dotlívém případě nondem určena
Také odporučuje aby takon o ta
kládánt nových iokorporovaných
tpolečnoatecb byt revidován a opra
ven totéž platí i o zákonu probi
bičním O prohibici zmiňuje ae
doati široce i podotýká že zákony
táta jaoa pro celý a tát a v celém
atátu mají býti zachovávány aneb
stejně účinnými Proto odporucu
je "local option" kdežto plán
mnohými schvalovaný jak jest v
Ohiu rozhodně zamítá pro Iowu ae
prý rozhodně nehodí aby totiž jen
ti stiháni nebyli kdož platí stálou
a určitou pokutu Rozšíření záko
na o "míctní zápovědi" zinkala by
ae prý oejlepsí kontrola nad veSke
rým prodejem lihovin
Guvernér XcKialey
Nastolení guv McKinley v uo
lumbus Ohio dělo se dne 8 t
m sp 6 sobem slavnostním Um vý
tnaměji že republikánů i demo
kraté spojiil se aby slavnost se
dařila Ano na pořádajícím vý
boru zasedalo též několik čelných
demokratuV Povětrnost byla příz
nivá a McKinley zanedl po druhé
na stolec guvernéruký ea holdu
veikerého lida O 10 hod vyšel
guvernér v prftvodu sněmovního
výbora a složil dřadní přísahu k
rnkoum soudce Bradbury-ho Na
to přednesl náotupní řeč v níž
pravil meaí jiným: "Před 91 roky
1 března sestoupil se sněm Obia
prvné pod ústavou maje 13 senato
rft a 30 zádtupcft Dnes mi 31 se
oatorft a 107 zástupcfl Tehdy měl
tát 10 okresQ dne jich má 83
Tehdy čítat pod 50000 obyvatelft
a dnes skoro ityry miliony Náš
tát fa těch 90 rokft vzrostl v cí#ař
tví To nám ukládá nemálo po
vinností k Jeho zachování a zvele
bení Nemůžeme nevšímali si
obohodnícb pomlrS a nedostatku
práot tolika našich ipoluobčanlL
Ve a(4t ihátie 4'mfl
lt#ř plti fkn b)y ply vll
ri-tail a j-K ln 1
KKke M fr ffrM ♦ tlít 1
tlfttfjki tht fnr atl WH sf
t t §A (lVfu při íši U I
má t ht iU imit ]#! naml
lt I al lth4l) r ti? fl I ( l
#fř aljtaý Mef fant b dll
Ulil' mail Mimi biti KU
Itjií tf MM httn lřátlM Ol
pMee byt IttMtttfft -f i v I n
i0tn t#r pídím1 tí 1 1 ♦ál
l afl I í k !t kf#fírtiSl
J?rl Mf III )ikrlik aďirl
V krmi Un 4A4 tfi il
v (tn)tU Vtik h t ÍiIaÍ tk !
éle' aaie v Á§M Crk n itf
tnt tít tft 14 lájím ťtil mi h
Ufiiít5í řpofn't Knttb !l
kta MÍIn ri6Ímí{i h"tni
khm Ie mi Ir ťrotaifm ivfiíil
Mmll Kcatftklor píliall
byt tabnin tunthujm divem ďi
4b obydli vi liwřftíkl to
alvač Jim catbtl vthovltt a
rniJy I éiti tttUtiíu tu rade
drahých pfárl ílaparintendaAt
Ijm fc jol ti l tbláebolil bj po
rtftitt a právník pnlánMii til
Za n llotho přiaplrbat la rif a
Jeho týpomofnf na míto a abrá-
iiili křvapřolitf jal tyto bf jit#
náltdjva!o ponlvač roiiln(
dllnfri mi ta to le někteří éřeď
eíci ajxilařftOill Jaou loto viol ie
tato povolit! ntobce Zatím ale
jou tobo vinny nynější bídné éa
y kdy oUhíxt váitie a na mnohých
mlatech dělník ltt rál ie ještě
práci má 1'aoají obavy Ie výtri
ooati ty opakovati se budou a sláv
ka se roišlM
hjrid farmerft
V Ttpeka Kao zahájen byl dne
10 ledna rjezd farroeraké jednoty
kansaaké k němuž dostavilo ae as
40 delegátu Jednalo se hlavtio
zájmech farmerské organiaace na
čež tfitní Oilbornfci předčítali po
zorování svá se zkušenosti Také
dobytkáři a farmeři již chovem
vepřového dobytka se zanáší odbý
vali ajezd
Mttlng Dali pemstěa
Ze St Paul ze dne 10 ledna
sděl u jo se že do Fort Yates S D
přijeli poslové z White Blackbirďs
na 60 mu vzdálenosti od pevnost
ky na řece Grand ze známého
místa Sitting Bull Camp zvaného
Že zavražděn tam byl Iron Tbon
der Týž jako kurýr projel před 3
lety stráží Sitting Bulla a jeho
eoudruhft a umožnil spojení se po
licie proti vzbouřeneftm Pii na
stavil pfitco byl jak známo Sitting
Bull zabit Smrt jebo byla pom
stěna Blackfootem synem to White
Biackbirda jenž napadl Thunuera
spícího v domě jebo a sekerou mu
lebku rozštěpil Policie vraha pro-
náiledovala a postřelila j?j takže
za nedlouho aa to skonal Jinak
panuje na jednatelnfi klid Indi-
ané však nikterak se tím netají
že lěsí se lomu že Sitting Bull
byl pomstěn
Asrý řád Aneríésafi
Tajná orgaoisace nazvána "Or-
der of Loyal Američane" jež ne
dávno byla založena v Michigan
zvolila si dne 10 ledna v Lansisg
své ářednfky a udála veřejnosti
jaké vlastně jsou její zásady a o
co pracuje Každý úředník přísa
há že není vyzvědačera jakéboko-
iv monopolu dále že bude stře
žili zájmy řádu proti zájm&m po-
itickych strao Základem prohlá
šení zásad jest: Rovná práva
všech loyáiofoh Američanfl Pro
následování všech těch ozbrojených
organisaof jež nejsou áittavnfmi
jako zrádefi Zaříztní pošsovních
spořitelen Žádné míšení se které
koliv cisé moet do záležitostí ame
rického prfimysla a amerických
financí Vládní správa a dozor
na všechny monopoly Požadová
ní spět všech výsad darft i údělu
monopolům poskytnutých a ode
vzdání jich osadntafim atd Vydá
ní dosti penis a na takém základě
aby vždy dosti bylo hotovosti
I ttU pMfillti mM4 tálalított
sté irsnaihee m h%té fiVe
llťiti tkhéht inimt Vibftle
r 'pítýt H pfnvjiíl! ptipfM
4o I tt f ff áWff ftř#íU a7
jot Ht4f}í hfhi ii tímin #jt jrii
řřlí é'Uvl i tafi-ifá íš
fípH php%4ni tlak
f rá# iNrliesrkiH t l4fi §0
de N !) fca ali H Jatpti
J i dřihé iJat s le tlakt J)e
í liti byl bfttafllf p
ki jí tr'i dfáfcy d t ftqe-tt
IlUfř vlmf t (Aťkf4t ďafi
li iipíli f4!ih itt !ik IhMis
dř4h Jal tyjl I ml!
" alé ! t4 ř#fí Ail Ml í
mií# tfi mlate pil mk'vlh
tbfipíkl viipil k Jaai
#S4tatfiv byl ýf rairté leimaal
lapili VRikli M f preaaMfcft Vll
I řintil ravolvecf aipraaaafha
]dataia Ie ji pkts leaj otetM
K"lik ttai) se I4v á me-iht to
bo ptf fttbylo ťblapl ti bf JI přý
' lemaals" atém llii no4ěky
javill ifttlné roiiitaní afkoliv
iMiaml vlak s Jim niktarak ae
bránili IMiele d oefá le láhr le
Inpalne Jat prý naetopl
Dllslrká atrsea
Z Ne ar Yorktt s-tiloje aa lt
znovu Číní se tamních ditnickýrh
kreiftb pokoay o zříianl dělali ké
politické strany Kdyi nedávno
odbýval a v tblragu výroční sei I
rederace práie mluvlťi se těl hor
livé o politickém tyatottpenl délni-
ttva Jako atrsny neolvíalé a výbor
reo!ocfll měl celou řado návrhó
lotyiiiébo tmím Přfdaeda (lom-
pera viatovil ae o lom fctaltdovné:
"Mám sa 10 ie nynéjlí tise A pro-
myalová bule míti v náaledek
obrácení pozornosti všebo délni
ctva k lomu co by mohlo v politice
učinili ve svOj a celé země pro
pech kdyby spojilo se v dělnickou
ueodvislou stranu Jistě nadešla
již doba k neodvUlé politické čin
noatl dělnických organizací Sl
anění průmyslu mělo vzniku tvého
v nepravé soustavě hospodárné a
mfiže se spravili jen nakročením
lepší soustavy Zavedení opravě
ných strojil použiti páry a elektři
uy při výrobě a pokrok u vynále
zech bez přiměřeného zmenšení
hodin práce zpaobily veliké zba
vení práce u dělnictva což pfiaobí
zdánlivou převýrobu kteráž ale
není nio jiného nežli nedostačiteť
ná spotřeba
Proti Vortone? 1
04 té doby co tajemník země
děUkého odboru vládního J Ster
ling Morton v Chicagu na výstavě
mluvil poukázav mezi jiným mi
r&zné chyby farmerských alliancí a
jedooty Grandžerft hněvali se čle
nové orginisací těch naft velice Z
New Yorku ze dne 9 lodna pak se
oznamuje Že Mnrtoo zneužíval
pošty poněvač pojýlal omluvy své
a obhajoby ve formě cirkulářfi jež
nebyly obsahu vládního atébrž
čistě soukromého Poštmistr Day
ton v New Yorku přečetl si ony
oběžníky i prohlásil že poštou
dopraveny býti neměly neboř
skutečně nejsou listinami úřední
mi Proto měl pan Morton zapla
tit! s těchto zásylek poštovné
Pošta new yorská nechce sice úřed
ně tobo vzíti k vědomostí avšak
jeden t poštovních dozoreft podá o
tom generálnímu postmistru ve
Washingtoně zprávu
Electric Bittera
tři tento Uii ta Uk ánhU ttximf in obliba
ným ( Bfpolfrhitj lidné aUátnl amiukjr
Vikbnl kd4 aitrall XUrtrta Bltura pi)o a
um rbvaloxpiry £lUjUba lk eaUv4 a taH
i ufini no a nim pravL YUrlr Btt
tart fjtíti v-ikary aannoa Ju-r lwlt In xllr
ni {tiby bon la vratoBlojr a Jioa n4ddk)r ttfittU
krt Zniana Bilril ia tytiutl a Hm(t a rov
Biti 1 fjWi malarícki bortky FroboUttlbUfV
tiopi] Milváel iknai EUetrt BitUra Spoko
J-nt Mruieaa jlnák o panlu Tráil Caoa iOo
a t aa labav K SotUal va Vtacb UUraácb a
Onadaaia Co Ostba W
Děli tiženi ka tem nejraději oží
vajf Sférová pllcniho Hulidmu
poněvadž mi lahodnou cbaf a rychle
Je výlééí
PItKMÍí] PIK) KOK 1894
iftfta S pfpml0 ifaíma lfc I tktn fttml m -Ň'f Httlf t htlfU
p -tt I tif %iif 1'- ft Ul aa b ' M I-W 4pj fl I' ikfii
(♦ I íit# fipiittié t J#'l4í I 4## r!t ptrmU
fMUCMttt illAIIMA
Ia -a44r Mt(4N a tt
iM-a a f aí4 a f-M
!% f f (- at ♦I e
Iala4lř 4trtlle a a l at-!
as M aiiit - tM-a WOa
ftai ě "! a ! # !
-#- aa4 a f-## ai a-a
a-4MaaK M a4 4f —
mi a a aua ataaa a4tkl ##!
tf t-t ' m#mt f'a a
4H a taaa s4i ta a a
tfM fy-l ito4 ai ! a a4
fa t— 4 4f a
Jaf llaar laa# MMl lH Mim
! al4t a aaal a M4 ř l a
l -ara I aaf a aia- ) fMaa
Ital ťNUl iMm ) Wiihmi S) a aa4
HMW4t aa4la r #NMJal §f4l
VMla aa aa1 4raia rV4r al4jW(
(kv%4 v vw tati #! aPa ři
l4tri tfUUr a li a aa i-kl-
aia4l MMt t4 ta I liwi Sl P
Irtia ra iftta ftMai aMtt
rM#4st alwflH m ft t tiwin-
i e4a a4 Im(iImM ra 41 M-a
ma l aa
I aMlle Mfti a4ti# ! 4
l l wl a ITalřrla bMwtrkf f4a 4 P
avna (a # a
St$pt aM(tl f mt 1 nalíkl
HrM KwifN mmm TairMatl fiolnn
rmalktreakýrli llmlrrasll Vl
41 rrlb ! Vtlrl 1 fa 4 4w ri: f
rl4iatU a Tata fatta a S l4atml
ibfaall Vitax ta
řlkll zákesy v Selrs-e i ti
ar a i 4 4ta- m '
kalta f katdiaa aMana Kbra SlIVsí
aaa a a4
i:u)l-jr krslodmralý a xrtendior
lif a lka ak vlika li i 'f4jt bi a f+
iNmII Blfh n4 a i A 0iarta
3raalV IKitinkkt kutář b4a Sxbt
alaka £ba v 4t4alai v &aaka k lkaw
Taaini v4aL llU Mama CaaaMtil 4a
Carb aaaluaja JI aa aarolralm apra4li4o)IU
% V Ota l)l ai4at ia iulau pn-atti
Prfmle pro noTé
Tifni M valit rnmán vlblaaBlba romana
ptaaa tufaaa 8a I11S atran eana II
ATaťa AmtrUkl roAif obaahala na 430
alr iniah Jrdaa dalkl roiaD 30 pevldk a (rt (4
b4aI SfUakl poaíotoli 17 ilvoťtťa íloh
krajaal amarlckteb a JJloh potlublioanil 34
maalloh lutakl a 44 Jiných vyobraaatit C'-a II
PRÉMIE ZA
Kdo nepřál by si žádnou z výJe uvedených prémii zdarma má na výběr ně
kterou následujících
ruiartebo dfjlnv národa a4bo taebád
ia kforavl Bula tento i atH do knibovnr Lai
lího caeba n-M an4U déjln rcxla avúlio jrr
ovlDooaU kiUbn Clyry díly trlkíbo rono4'a
vm atniB Ov pramil saUilino Ja vtkim ll-oi
Um valml aoiUnoa wbo Mil vacehny dílj
aaváaané té doplatek 1100 V4mi:4 f i 10
Světozor - Cely roíntk STltowraÍBoíníl
U 3nob 33) Jabol krtmakl a-a obaaal
loiurt a kbfý IU R33 atran vlkýeb Jak
Hrana Pokroka a nenčllntml kvtnml vyo
braaaulml a velkou řadna aúbavayeb a pouřnfrl
fttel ta B'-JlipIcn aplaovatrld faakyrb dmi
t pramil ta doplatek pouhých 13 00 Vámt
frn ubniMtaoy pot% mfalkl a tuto řidlifta pHI
titoat trráma poulljt tlícími mllovoU Wtkt
kráao liuratary Jclikol mobnn ol4 ronfk
Svítoaura I Pokrok Z4[da a pHlubm obdrtU
a pottboB -a Svltnanra aHn4bo
H Tajnosti paHžhkét Vd Satana ' plo
vatU " VéíatbO lida" "Blaaaadra" "0U la
ky" "prarokovánt oaadu" a Jlayeb a Hotoi
myrh dli Jaoa la 1 d!)y va drou avatelb v
dobři vatbi a calí la valili dílo via ni aa pro
dává po 1100 t aa sáallkoa Vatcba aama a to JI
aa dolar aab vaa Oo pramil ta dodatak 7 la
OBBázit
Pro ty z našich předplatitelů kteří si
ber obrazu vesměs snirozy
Kolumbus na královském dvoře lna
ačlském aataark rBamnalUbo dtla aajvyl
Snálllba aakibo mallra Václava Brotlka ktryt
obrat takoapaa byl nákladná IflSoco a ebová aa
Maimpolitnlpa Maaaa anlut V N-wTorka
Oátai KelMmbove vrate iiient na amen
rkou pevninu dla proalavmlba dUa Vaadar-
iyaova nalasajlolfait aa v kapitula va waaninf
tonu Cana obo Uclito tkvtnyph t-braii 100
oo jadaa praaila ealoroi ptadiilatlteliai adama
Napoleon na bojišti u Frledlandn ani
mak aaa)i-nlU malby váblaaniltA mail fa Malaao
Blara vatkoatl lltae píaSeiob v barvt Uaka (Vrut
I
Návrat Kapoleena f Moskvy Prakráaný
barvotlakav ebraa pfdatavti)M a pmattad fa
potaona a iala rady dib )nil(ii v potadt řady
vojáka a aa nlaa táfl hořW Mltra K)iriarn
IU]II ta dílo tnunonlUbo Mallra Mlaaool ra
lka tlxM palekki oasa Oo
itotirktasiaUia aotmak roikoiaabo obraaa
atblaaBiba imlbw roakiba Makavakykva iltA
mL v aarvotlaka Oaaa aoa
ih a raf r4 soaa aaa
at4 o ka a'H4it
a Htt 4 w'iit a puruta
i 1 -# Hv 1 ra
aťa 4#%4 % i fiS Iw4j)e
tk% 4 ! 4# a 4a n 4aa
jtí ti'Hl #a
tt iUia I I f f # 4rl#
1M j4t# l#lattiMti(
pi a #♦ at#i((i a tl aa-a
IWnk 1 - fM Mf e-wa 4 af f
1 tM w 4
414 S-r -é -- t O f4Hk
tt IfM
R-Waik p aW a4 W
((ti 4 lf 4 4 A f4 a4 Im
S r)wi Biriatma 4Jf (alaj I aaaal
ajttati í#4 !
Haik i — rw# mmh4 aaa 4
f a# Va MaaJ t44a(t # a a4 MraalaS
Kasik I o ť4 apH a4# #
talitat4 1 4lí 44a )m U
at ťif aiia a4 l4a a 4M(lt 1 4í(f #iaa
f éfm IWm aarl 4 4iía liaa — fV
at-Mt a awWM ' 4 V llxla rllw
alkt abaaBajlrlrl) frfUU
ttmfnik l Mift Hall'1t4M
a4 ll V Tkwka PM V E M'
fali S ava-ka atjaakalUťH IN alfa
ltaik II J"Ut SmiAmt blat raaalal
4 t S f 4la4kli I 411 r a# a rla
4 V latvka taa'ktt alk'aa atna lata ata
Itwalk 7~ al fr llfiiaaa
MMaka 4 AL ilrávka f 04 alai
akaarall ahtttkr 4 M 4 4iaa#ka Pa
Sraarf aW# Wky a aawl'a f aaa-fkaoaaaaai
rkUd4 ra'ia Hravaba p4ak4ba — i aaat
áraaM ifirtm—H 4rla4 ivf a4 Tfay Vati
kaa — 4aiMwja roajáa a4 V latiaké Calkaai
S kaih a lita Miwali
ItiNik SI — iiKf nB4a aatal af A
i ai4ak — KMtf-t a rVrg aaia Tr-ta la
ká Aaail a ar aťl 4 S-A Pa4
Dlt — Mm ataW kl trtkaa4 4a#fa
Itrjaaa Aa #l ata J M Ilatarka
— Calkraia4ai aak a ll4 aliíaárk
Ilxémk ti — kttk lltibfwi tnta a4
Vko Vlíka — Clm tr4t Um }H po-
-lil 1 _ L _
vigKfl m # l Kraaa — A mi' a mf v
Idla ť4 V I olr - Autta rWr A X V
BalM — Itfft OteAar hiát rta a4 t
řetlllli ~ Catkaat f aakl a 1H1 airaaaa
řfdplall(fl7pouato:
Kitlf Jmtritkl tatmUi II! oahtJa aa 414
atrauácb jad-n rtelt roiuu a tt ayabraw-nlgr I i
13 podtlak bamnrfark a írt M b4nl 10 llaakl 1
a úiali tb-i'lia ilBabn litararul kkulo kmt4l i
rot m no 4 é!4aafky I baanl J-i podub taa CrlateL
krajaai v America a 34 4tAiuoa pltwlalcb vy
Obratani Jiných Cana 11 U)
DOPLATEK
prémii za doplatek::
Tlie Jtinereflii ItepnMír— famítní K-
ltimblck apla a Allaa 3jJ Statd v JrdeA kUa
OIuhRj atnířní vvlkaré dáMllé Bdlotl ta
Bh)J Btátro ol odkryti Amanky al BcJbo1
v Mí dbn a matBl kn katdl palodl Pro
►UJcal n (Hlťlloatl aolmak pivodnlbo rnkoptaa
Tumáia i ff-'r404 a podplay vlarb fl-o4 bár
konvantta Uiavq KpoJ fcltitl a vyavátlanl
lho Mau( pixloUtny vlaoh prea4aai a
llidty Ja]Ub úMováni inána lcb puťUctrb
atraaii-1 klv tda btlv oof ai tiloaí Id aa kdy tM
volbaVh (xfavcdaly a Jména vlarb kandidáti paa
aldctilakyrb a poíb-m bliti Jel cibdrlHl Mapa
8pijatiyb Stati t bapy vUcb Jt-dootUvych atáti
v dikladbán a válka dliladnám provťd B s po
plaaai ka kutda mai4 Skvrnitá vyobraan
vlarb blaroltb budov vyatavy Kolumblckí a pv'
iiy tybt plilad na vvauviltl— Tib aktnat-
nf pamíluy apla iUtf bod trvalou upomínko1
na avltavoa vyatavn oliloagakoa a rirovtá at!
o 1(10 vlky rh atranáob v ihladai a trvaalivi va-
hi a pLUnym blbt-tam prodává aa tm 17I—
Vait pfdplailti4 obdrti Ji J w dupUb-k lao Tyt
apla a arnnaniaBi virrb polt va 8i) Státack a
pot'ta oby vatali I tacb B'')tnoloh mUM kteb
dla ranaa a r 1190 kť-r}t artaaai taaJlaiA M
atran a tadli caly apla o 3í atranarb v dtkUd
Bi plátioi vaabi prodává as ta liM Hal
pPtdplaUtcii obdrll JiJ ta doplauk f 104
přejí okrasu pro diim máme hoj
ojný
a vlblaa'
nejvýte:éjáfch nuatrfl a sice
Jan Amos Jfomenskt podobuoa
Bél)OBabo takladatala modornlba Ikolatvft
Cana S0 cti
Ladlmir IWeel vlmá podobí ma tobolí
vihUanibo amartckitio avobodaro nana to m
Kristus Dředrilitem a Kristus na 1
varii anlmkf obraai anamanlUlo dfla tibt
biba mallra ktaBkaraybn oba va aviUrtlakO
velktatU ÍUW oba dobrotuady t W oanti y i
Ktrroakotlf S tfcbto padabáJlo(ab prxnT
Za doptať k AOe nablainat
Knlraak tnamraltilio dH řaahiba mile a 1
km ía- aillnaa náVaaal káno
asa 1100
Za ďplatak fOe nablilmai
Uns
a ZlZka krfani dva litofrtfov
tir-y přdtul cl wki valikaoy Baaa
Žilka bodicl aa pro apolkovt a vvřvjat lUWf
aa Jakol I pra rodlay Caaa 1104