Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1894, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
ř i
lfl
M '
f '
i'
J '
- i
ti
1
I"
'i
t
f f
i
i
OBajaaajnaaaai 0— mmmmmmmm n
ffita la !
HMO JO j r 4 % t ♦#
rt# B a M 4#v4t( t aMa
lat Mi 14 M (# adt
NtIMri pal f "M
Kant wM T
Ml Mt BI If Blat lil Blat 04- Bt
Ital i-' t m 4 M fr
Na prodrj ~T
aa at lil 4a
MIM
ě tnu ot tis
l'oMn ÍVfli
Mil at t
' ♦
ara) lH tttl taa) # tatai
- M B ft
pnfír i # # i
I UbVUI I a ) a fti
al "# a ta a Mť4 4 # (ímm
m(w# uvoais i n ?
©a T-taa tl
fatalita fe #m
'trnul fu tMMk ! )i
Mt) tiwrtllt mi 4 !# M
lw4 I II ktM i n
frKt 4 ? Hl S lit I ktk tH
♦4 i44 lMll M iM W'nf i
( M4 C t ff
it%Sé lftt -4
W4ft HIM totéw 'afťtfi
hIImn ftli Hf4 itméi Hk
Na prodej
li itki
M t 4nk4 Nil U
IIM t44lf 4mfr— t tt UU
usrt rtr
Na prodej
4 ! lol-J lsbt
Ml f OaOlé a
Uto nOmh Mít atU4 MM 4IM
I I UUt ě TI
If dn Ia u' umti 4m4~
HUV JU I t) 4 4 Wl# Rrb
VM Urw imI1í m m mámt
tjfHdm fr %f Um lW flUalM kdjbf
mim ila tptévti 4L j
lf dfl In ? r'A"t Mohit utt roki
MUO Jw 4'tl r4l 4ti Ot
mí (4rlvJ M v OatM i m (14 I UJ 4
WW t4rtníI Já kif IU44 b
řf Hoab to Oaka Kib
Na prodej
Hrri Mk 4nbrlh rolol
blb pok l i !! m
fara! o4 Sni aa4 Batlr C Bb Iék4a
kH (14 M mMit konL IkoU irkrA 11
Ott i4JUa iMUtol f—ilj letky fiká}
tU) pky kakaMatk a Um Oas lo
Ml vw botoví NUUl a prrul oortfac
O paérakaoaU hUait M aeb dopUU aa í r
AIXriST Brinr4 Kb f llM MUoky al
4aMk7i 40Uk
Na prodej
4obř tkMMot a4UNk
obahod v naUjka okolím
a 4tM iirtl tmkfm ta mírnýeb podmlaik
WILLLUf IJHTXB Bar lliriop Ntb Ii3
Lékárnický pomocník
fceeb
i ragUtrovaar cbdril ulito Iboxd a Pallf
WTf UM Xd 38tJ
uitL ha mm
1 1 A ft"t átt Mam á% % aa
orat 4abr aaMMD řHMUky dliU ta na
JT ZABIA ClMkaoa Kb
Hledám syna!-
Upadá o podiat ipnlTy ttraa Jho lyna ]mla-i
— mwwtf mvmm iajutcmJTU Da 14
pad Poaladoi dopU od Bbo obdrlna byl
walla Wuh tfd Uami Ih i u -i
' ' ' mu mt UrU
aular xpria bada vlml Titáaa Pakli Uv jt
tet aur Aaraanjta
TMi AHT05 CVBKL Hortb Bad
ProdaTači so hledají! JJ:
Jk kdr byly ablwny PnmU a kaa-
obJedníTkoa PiiU ti o podrob noU a
aajaa tun Ucln
THE JEWELL HUBSEBT CO
kafitíi tioa too laii ernr mixx
Líhou
na SOO vaeo pouze
za $1000
P M CURYEA Lincoln Neb
TBc3m box 151
2£ vlitá tni vvlot
na Wocní pozemky v jižním Texasu
OT - tu
V Mlwihi t _ nn _ i i _ _
Z ouuo aa oaayrati
HOUBtOB IdlIvMIon T litk i
dloubou dobu Vlak Tyjed i Omafiy t nadra
4i na Wibatr uL T 10 hod v(Vr o llntky do
plHe neb blaate ae u K 0 PATTtKHOl I4i
Western Hay & Graln Co
WIOnPOKOVANi
Xapllil f 10000 íplné npUrtuf
Seno a obilí
Kupuj prodává oa káry — Na Télií
áíylky Cáat peněs dáot ku předu —
Kontrakt n §eno obilí utaTfrány —
AV DopiSu il pro cen
41 4K47 4C4Q DI I
W UUU UI
VĚUtfOtt UOT
OMAHA KBI
KOVk ZPRÁVY DOUACI
I ( Íři( m I lomil jťMB-r
řflři W f o 1 Mini lij a I i
II mi If ifá tk mn'U rift
lahf lil v hl"I iříif
1Mf lftl I If I'rí1 lil Hu l í
li loiti ftl řařiM Oiffn
lM'ítl ## tl rt MllUttof I
liťiat iřlMftf l!f fara iiarlm
tkhf
Vlik4mn volut fifmarl # Jiínl
Iik'l4 I'mUI f llcfcn lnacH
fnilH kti(ai)( r irmi (nthy
A í'w t lořl# lilinoí poafili
Jim tMil 9'timmnlt lij Ullli
# řoaj#ib tliancnlfii irrMrntb
ianlí !fil iMi-tj lfU inM
rifini nihrolttl oulnlm nkfc#
ftfm kli notjr ři#lB(rtt nj-Ua
117 4'kI liiořnl iMírn tt
jř 1 Iftmi tukj Inlm kipi-
tAlam liOOfiOfj rotirltooq na tlifr
po $10 FarrtiH roirbnli illlr
nifii lu lai lttivt i kil lt li
hoWul m diti na oatatnlth $4 iá
ótiay N t a licii dMtoilii
(KxJníku fobo oik4iJíc
Jou mlti Vťliký ulítťk neb míli
nllhfiio la liechriT ivá alrnlp
tiicinf grocvrif o]éro( potřeby
prováikj k 4i4nf tl doatioou
it vfrobof ceny 1'rvnl rok s4vo]
pricovil dobř % vjmíoil akoro
840000 v obchodu ném Aik
tibj přiilo na jero Je ůřvlnki
4vodu nejednají poctiví a k tomu
pfiila do toho politika kteri ilen-
tro roxpoltila Kontioí tivod
padl Uřadoíci ilibovili le kaldý
podílník obdril ta kaldý dolar do
tivodn vložený 5 Kolnici čekali
celý rok ale rnarnS Penise nedo
itivali Teď místo výdřlku donu
li upomínku aby iplatili upsaných
$8 na dílec Nikdo nechce říci jak
se firmí Lutby dc Co v IVorii
Illinois pouk&tky do rukou do
staly ( bílí se ku kencl
Přelíčení tajným Ooughlinem
r Chicagu jenž obvinčn jest s
vraždy spáchané na dr Croninovi
chýlí se ku konci V minulém
týdní v patek vtal právník Wing
svědkyni Conklinovo do křiiovébo
výslechu který trval celé dvě ho
diny Poulil rozmanitých kliček
aby ji ve výpovědích spletl a ne
dařilo se mu to ionklinova byla
přílii opatrnou neí aby každou
malichernost do podrobná popiso
vala Co se jí nezdilo býti tivaž
ným o tom prostě řekla že si tako
vých hloupostí tenkrát nevšímala
Výslech se otáčel kolem posled
ních okamžiku Dr Cronina když
odjížděl k lednici 0'Sullivanově
V sobotu pak vzati do křížového
výslechu ještě Flynn a Conklin u
něhož Cronin po mnoho let bydlel
a u něhož byl jako člen rodiny
Conklin poznal nuž nalezený u
Cougblina jenž býval kdysi majet
kem Lroninovým
Keoderzdaná psáni
Dle výroční zprávy vládního
odboru poštovního umenšuje se
počet psaní špatně adresovaných a
poslaných do Washingtonu do
oddělení "mrtvých psaní" Za
úřední rok 1803 bylo takých psaní
posláno dotyčnému odboru 7131
027 čili o 349857 více nežli před
rokem čili o pět se sta více kdežto
rozmnožení sány lek pošvou jest sa
ten rok mnohem větší Ku konci
roku nalesalo se na no Stě mrtvfori
psaní 7330038 a sice bylo jich
oiUBvio po nicnž se na všech
poštách y zemi nikdo nepřihlásil
204445 bylo nadepsáno osobám k '
dodání v rmtAtfnfi Ia ni:tti
MwwvM tv ucfulIHir"
šleh se o ně 218180 jich bylo po-1
láno do cizích zemí a navráceno
zase od tamních pošt že ae nemo-
kn ! stli lotit tijlt m la) 4s
Jtl ai fntk1$hl f-fímafif Itali fti
14 m #rnf tl#ft)nt) Ttl 04 bl i sm#fl
fkfttl fiíU-f irfí b diJlaV
riiiuj Mlffli hai-!iiinffMlil
k-fj n-latiliti sni Jtl id pMi
přifilUm tolit 1411 tt
tth bly t f I kf# pni)# ah
J 94 111 hh hjht hn t fiaiy
(f4p#f drU shab Jan ptUitli
fj'fnn Uih tmihf bt Ifli
Í4nj ťli aamll yttfiht I
pt a iia! Iib j 1 iliti IV"
iml ri)4 Ift4hi ftalptM XI
mi In I ti fijiť iJM i4lk
fftl a ítirtl tři I k(rl nm"ht
bjtl 4tkJ
iik ♦ f trbaaal
f milný Uf nářolní k!i!nf
tlht jřoaiU nt-ti t ttjitnnlka
ťrtil-ffii valiké alirxti s ih$
tmlf jo vt lánt dUKopia) a ri
mnolaal dlahu tkti)n tik aby
l-klilfi-i vytrhli Tsjamnfk 1414
konfaao p"ftim rtJjtkfm i4krin#m(
kfaff by nbn lil itajmíní odporu a
námitak au Danové flnsnérilbo ý
rt řafn'h'ni a t nim nijík ď
hodnotit lajmlna Mharman a Alli
oti tlím tdir rict4ijf
Vrat a Vořb-aa eblf aby u
před mil Ulk na ttřlbřa
lby Jo-nohl vládni pokUlní
llfpiiblikiné jaou titk proti tomu
Hb#rmn thc# aby vydaly dlulio
piy na mni obnosy aby mohl
kaldý i lida je briti a aby rom
brali doma Carliale ve výboru
udal le schodek v poklidně obnáíi
kaldý mfifc 10 milionu dolaru a
koncem roku bílícího kdy čtkal
Carliale schodek ai 2 mitionO
bude tento obnáleti do 50 milionft
dolaru Carliale připisuje to cbabo
li obchodní v celé zemi i v cisině
nízkému dovozu a inaiedovalitelu
kteří nechtějí dováieti ničeho leč
čeho nevyhnutelně potřebují
Průběhem minulého týdne dva
kráte učiněn byl již pokus vyšinou-
tt vlak v Aurora Mo a kolejí Má
te sa to že učinili tak lupiči Dne
15 t m pokus byl opětován Na
štěstí nikdo a cestujících na vlaku
do ťriBCo jedoucím nebyl pora
něn
Na bývalého tajemníka měste
čka West Dulutb Minn jménem
Johnsona vydán jest satykač po-
něvač zpronevěřil $10000 t poklad
ny mu svěřené
Tržní zprávy
Cblcfo II lidn
Trb obUul Unto ldo poílnl a ooaaml
oebablajllal a pouiknd olUlml dk! byl plad
tydara PUnlce prodá? á aa ta 0 pro kv
t n u U
KakaNoa til tr?á t cb Bazmfalaa U%o
Otm Je Miiy ocbablail ilu 27c bily 3S4
Žilo UA UtbIJK Mo
Jaimaa mi odbyt obab eaoa i—i rlak ponl
kad TyUl prodírá a za 2ÍH3
Lalni aemano Mtopll oaoj lnl ll!1
Dobytok boviai v ea4 iaaa opadl nadoata
Kn krmny má odbyl oloy plkoé toea voli
1000 al 1110 lib prodiTaUaa dnaa po lltoi 00
proatfadnl 1 3001 60 proatradnl kráry
a Jalorlca prodáviUy aa po tl-ViZtto dobr! po
II 703448 volky k oboro a lira 300@SI0
vitliaoB po I1IOU1 00
Dobytak vaprovy )aat opit aay oobablajil a
BtUl itoliaDý ohalray prodá I aa aa 5 08 pro
aUedBliatlloatllO o]lapl( vybraa %tmt
KaO
Omaba 10 ladaa
PUroa dobytka vlabo drohn byl v laloallia
lýdal zsatai bojaijllm oal ta-n pfad tlu ad
T)m akopovlbo aadoaáhaul pudt Jaky pHva
laa byl prad lydaam pHvasVooC 11131 buvlilbo
3T0M TapřoTibo a lftll akopovibo T kaldia
tlall oblda Jfrt nim MzaaaanaU klmiaali
Proatfadnl ti plkal toU váhy 1100 a I3M llbor
)ao ta M aOeiM a ebodil od 3M doll plkal
tolnl krávy a Jalovtoe prloaly 1I23M pro
atífldnl H14eaMkddto Ipatoljti od 1110 ala
voli k cbnva a lira prodávaly aa od 30C&IM
viUlnoo po $170100
Dobytak vaprovy v tydi1 mlaolim aa xl-plll
aatoapaal poalkad vlak kooora tydna opM
kUal a prodírá aa aynl aa loa®l10
Káala přiváli MbojDljl a eaaa Ja alUI p4ko4
a vraková )a ta 14&16 k nakládáni 13o
Va]na tál bejnijl aa nyai přiváli a proto }m
Uvalili iaralvl kladnl aa 1UJI Bal4n4 ta
almalob akladlll limite
Drlbal vaVbo draka Ja v trba náalidkaa tapla
lavaljlL ZaHta prodávají a ta HIM haay
a kachny tv£i enati kroeaai Ua
Iviřiaa obnaiaaa Jaat Byai aa baay kachny a
zajioa lanadakl hoay )ao aa SW taoat
kachny BMllardaki aa 1100(2210 sajloi 1173
las krilial 1W w
Poctivý
j#tt t rrtílf -l li uiert Viuh mftt iirit li I b lata aij áll
Jakýmkoliv křapám i !J mMÍ loupil etřat K jM '
jlki# lafilo
Pak-ll Jcat Mtřovío chíitrný nob vťm
nouflpokojl
nový pftr zdarma
vašo jioníze zpCt
Th Nbřkl J# liílýřtl Wlawi f Aw#říiř klařý k ly
rrf-41l v tdtil lik (( f ftin — rif ll vl řoilřirl
ja t ! fiaiiMtá rlr Jifll 'l fa 'í íf'( k M f t Mnu
M! pd4f Vlolkjr I p-lfof4 kí# ♦! rn J-at tfabl
sty bjl alřafh lrtirlitým
Mlm' li řn4m na ik' I v(ra siřatb n-! k l 'ioli v ()mi
M4ms tírrh ilrqKfttpiah tířrk a tur Viky j aW--i i a ke
J#m (I I 7a a(řtl i'né kIa a Ct o I $IS le
l#-(ťh ralfiK íiifrh — — epft mI $JA0 mnfrk srnařii kýf h lla
rit h a í íol vaiř wtlt a o I 1 19 ne JJmnJ4ft b inámýeh atřsvleO
Jaké j u tnamé
1'oriTie s a n4mí na itUt(t n střevíce
9ÍG6raiPta6řolfeii
Krtím ult-ftn rnW to 6j
'})kw auaftC-
Dollarovó allimii svět vystavyí
akoro
23tíLc3Lir3COei
Každý kdo odešle nejméně
které obnáší $100 aneb na "Amerikán" $130 a připojí ještě 20cg
obdrží dollarové album světové
Detlái "v~ys-vétlexii :
Pouze za $120 obdržíte po
sopts "Duch Ča$u" a dollarové
Za $150 obdržíte po 6 měsíců
poučnější tyienniK "AmerKanw a
Zásylky čiříte na
AUG
150 W
1000000 akrů Cis 1
Rolnických pozemků
na prodej !
T feně od $0 do $10 akr J'dna deaatlaa botoví abyb-k aplataý v 10 latách db T ptň
drokl — Ti mil oA Bonitním nab Oalvaatona v Triu Via ida roata Bannl trbv Branbo
aa prodávaly lať po 3M bolí Knknrloa Jaal
Bavlua aa dobra dari Ma tca Colorado T mil
O pod rob noa U do plita at na
thI5c4m
Lókámíoi Toozorl
Tímto ae oznamuje že J L DOSTAU vyrabitel Doitalovch vteíných lél
prodli Hvíij
mm onu Tlml levnou
I Touio nabídkou vyikytuje te dobrá a výhodná pHleiiloif pro jednoho t tU' '
i více obchodníku ts tou plti do obchodu tohoto Jenl no nalézá v nejďpitch pomrre [f i
' a itille vzrbitá a iq roziiiřuje neb DOHTALOVY leky Jsou na prodej ve ví pX}
ícikych oiadácb ve Hpojených Htátech
I Tf-ft n a nnitt Ual im m n 1nmtt%
nou dobu ouceitovsu a proto te mum obchodu svcoo vzdali Adresujte:
40— 3k
sířovíc
— v iW ďt JO hiUn
- ~A r) r
pfllletnl předplatné na J9cA Catu'
výstavy
i Z
t'i
3 měsíce illustrovaný i
album světové výstavy
-M i
co do obsahu nejbobatši a B?
uouarove amum svniove vyaiavy r i
GERINGER
12th St Chicago 111
1
Byai od 10 do II atep vyaokl Ul larvaaoaj
vidilnl roatoa dUokl allvy vlno a Jlnl avaaa
C O WAIXANDER H
PIERCE STATION TEXAS f
=rT-
vcllfoololiodi
mnul nA nwtimitlMa tf 1 h m A m
— i i v '
Vi6
ví L DOSTAL Cedar llapids la
Care of Joseph Mí kota
í
0
1 I:
f
{a
t"J
" 4
0%
' T áf -
I— '
11