Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1894, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tá
'f-í'(?KNOK NÁPADU ~4
At 4M lsltk íJmíjI
Hlftft ]Mt WJ Hiftjf m)ii
(tlf v I Omni Vl
Mil ffof ayfbiiM ♦# nl
Xff V Irf í f !( Ua
jittl f rl!ftfrft jim IKV
1 l I fctliři
— V 4n4rh V V Ukhf 9j
M jíl nf-lt flfH t ftthlhtm
ťťdib f &t I mintleh 1 ťU
}4t M i ll!f-Mm rí f kyfti
U jit tl IUI ! A bH ni i %í4f-#
Vřřfcnl ttínjutk tjifiiil # t 4#ř J
f KmíMlHfti !! M!aM kh
f Mtl yr M-I"tatk ři - fi -!
řf It t ť"t c# tlili Tk
v dřihýtMfíia h V V dnhj pi
ej M Jíl líce fti' dfnn
fjfbýf4
V# In unit f 'k'i !' 4 ftb#I
j#l trnuti fsim m olbýt l a
alrnl nuncie Jm ifnfoili jf
kf '] N4kotk lUK'ffJnýih (
l#Křim4o aoíf i jiných mt !!
1 ©! Jínýt h (itlnickýti ořihiii (
lo4nf om#if alo l['Ir A t lij
m orgibíitcf rwkl41ttA cihel or
gto!lCÍ liílfliťtti tftW
VjlllMířlollk pfpada
tto#tIR UlU W lid M
Cílný pint!
Jest mou povinností V4rn vilili
srdečné díky llyl jrtt nemocna 7
ne lil na t4al plia % U Ukal! 1
otvydrlím Vyulil jm lM'
IIOIJUKO ijem oplnz!r4v T J
mi ieni Uk v4i mokl o J tebeni
? livotf Moj oaalka trpřl ba
Ustrni v tilech v latu Iku a uiiva
U roiné léky tle beze vielio výIed
ka Poradil jnem jí tedy vae HO
BOKO vyalil tM lahve nyní jest
fipladzdr4va Jiný případ byl můb
přítele Jeho chlapec tři roky starý
mél jil podva roky vyriiku na cí-m
tik Toridil jiem tno by dal
chlapci tái krvečintitel Chlapec
YTolil dvě lahve a wriika 1e Drvfi
Zkrátka msilm říci tekdevaie 110
BOKO připravované v čísle 112-124
Hoyne a? CbicagoIll užíváno dalo
úplnou apokojenont Přejeme Via
mnoho tdara a dlouhá léta byste li
dem pomoci poskytovali mohl
V dctě váá Frant Tiruer
Pouze řádně ustanovení jednatelo
vé prodávají IIOBOKo a nelze ie
dostativ lékárnách poněvadž není
▼ýropkem lékárnickým piáte na
majitele dra Petra Fahrny-e v Chi-
cago III
— Omaha Commercial klub zvo
lil ve av achftři jež odbývala se ve
středu nové řiditelatvo a výbory
jakož í výbor jenž peCovati má o
uakutecnění velikého podniku totiž
atavbu cukrovaru a rafinerie v Orná
te Členy klubu jsou vesměs vyni
kající obchodníci a průmyslníci o
mažítí i není pochyby ěemu klub
pozornost svou věnuje že i provf de
Výbor cukrovarnický odbýval Dora
do s čelnými farmery z okolí jejichž
spolupůsobením založena bude U1
nou k pěstování cukrovky v okre
sích Douglau Sarpy a Washiogton
— Paní Kretschmerová žeski h
linná a kořenová masť jediná toho
druhu v Americe výboji jistě akutní
a chronický revmatism kostiier
bolení oři liiej záškrt vftbeo kaž
aou čerstvou neo zasuraloa ránu a
bolest na těle Velká WnřW
50 cti menší 35 ctfl Tato výtečná
maac jesi jen u mne samé k dostání
N Tenkov se jen za tl00 a 10 ctů
ta lárylko 2 velké krabičky zaňloa
renixe nejjepe zasyjat na "ťostal
roic" atoji jen 3 cty
Anna Kretscbmer
1219 So 15 St
8— pt6m) Omaha Neb
_ Zdejií umělecká jednota zvaná
Western Art Assooiation činí znač
né pokroky přičiněním velikého
přítele děl uměleckých Liningera
poétěstilo ae jí zfakati mnohý umě
lck skvost Umělecká akademie
jednoty rovněž pokračuje a tak O
maha maž! se i v tom směru býti za
mnobmí městy východními k če-
Mou! i!' tfirliy I ItF ff tffir M tlít
lit f#ml i ffolf tt '#! itii' iit
i 11 i í ' # -# H #Mili
J řr H kt a fi4n"lí minii
— fk'r"fri i!#ldnli j#í
thrm (lmh i hh l ihU t4 Iřilřm
ř ťriim fil piff ! v'ři 'f 1 1
i# l# í V i titthf J#i fji Ct
''rm řfinif Jlf-iři tli tti t
tf'i ♦! r ' i: H ířh !í í#n jý
!! jl
Vf#r itíii n#ý
#f J lín AM bjr li'l n #t
tíh íířií fU v í Í 'J !
Vtfl — tu yh U ri lftik r tle
ný v Iru t jth t utk íiU'ý
k'i írifiř1 y UuViktLt l U
řil — V tor i M řiík VIAiImo
fiA v j!now lmki ni ť-tr
mest l a 19 M? ipWbU íli ly aí
ffl Iwt 4 i #♦ M # 'í "l
ii ! p4 (w4f
t I M M t M m M
f 114
♦♦ !( I##N-'H t
NtH aillil t-l
)♦ M #l#-=ít # li
II-4 - M I 4 # M -#!
Nt fof 4 ) ('
# rt4 4 H i !- t m 4 i
i M 4 t flmt 4til #(
t ttl U Iftt í#H ě'l
# t 4 # 4 - iiltf f -t řt l
!' fa ) 44 f nil ) l4
' # it 4-
F 0etlKh
r 1 1 c't ciip ví
44 M l f #(ié4(l k4#
Hl4 MtaM (4 " iir !
#!-♦# iwraal ii k H4
Ml 4f -t y4-kiifl i tt4M l-t
Mapa HnrH Afáll
N4triti4 mip vy liná lliřlit
ťifiikrti ihihn J# lM ' ! l!ř'kl
Itfry l-fy tlor4 Jit ťillln
v soJmi Iim4 h a fifJtle n v4lé
! ktj fcll lý tUl fř4 snt
mřtti]l w U a lráh( ta Hjkij
nf'h HUfoM ]! Ii l ")'fm a h
ttlnfm ih li# ti t kl 14 h mii
t'Jj lifftnf{tffiik'tt ďil rnif-y
f(o rtf tAr-t eont k J I4f iltl
nhUttst t(i i-imy v fc'f!krh
lítí i VHAXn
lir
Oo Ha I0i Meb a okolí
1'aA K Hřrb9k l'řtll a m hn
ty j"lnilití ytn mi íty a lt
"pravtifn fijírntfl ř Iplih4
kílkť-vsti dlahy a vely obr lo lni
i4Ulitoti i t4 látfxl vyřnovail
I ML
ÓCSKÍ LÉKAŘ
flOIIUYIER NED
VsIrCta pobiji llstíť
4 4U ( Mtf
I MÍ aMIikf t INmI
k ímIIb #' aM to
I4t Ut 44l f to !♦
t# f áW 44fM4 MMM ) ff!l
IM MOt I TINMNk
-i
c
N
c
S
r
C
v
5
Tlie Kootenai
Mining ani Developmcnt Co
8 obmezonou zodpov£dnotl
Inkorporovaná v srpnu 1893
Kapitál $1000000
1000000 akcií po - - $100
fAHOUSBWE BELL MIN tf
Ct obecenstvu!
o
C3
3
N
o
o
3
o
o
s
v
CT
Ei±l
Podílníci nemají žádné zodpodvědnoHti
nad ulolený kapitál
WILLIS BAKEIl president
8 II WOOD námříUk
JOHN B GEISEU tajemník
K V JíOBLE pokladník
lilami úřadovna v Aimwyrlh B V
Přepisovacl úřad: 913 Ouaranty Zoan lildg
Minneapolit Mínn
ISTaToídlca :
100000 akcií vjTlnoTadno kapitálo za úěflem vývlan
a opravy za zoc na akc ii na následující suadné
podmíníš:
5 centft na akcii botově
5 centu na akcii l dnom mu
5 centu na akcii i břevna 1804
5 centu na akcii 1 dubna mi
tneb dalSích 5 centa dáme snížky za botové
$"00 koupí 2-J akcií
11000 " 50 "
$HM) " V)
fMm i(m
1100000 " 5000 "
Adresujte víecky objednávky na
QOtenaí li mi Meloiet Co-
913 Cuar Loan BIdg Minneapolís MInn
PÁNOVÉ! f4
Nabízejíce Vím akcie Kootenal Minln and Dcvclopment Co osmřlujeme se Vám íícl U (oío- flejaou t
stříbrné doly pouze na papíře aniž Jest to pouhá bezpodstatná Spekulace My sami Jsme uložili dodala tec" ť
mnoho vch vlastních peníz a dobře Je prohlédli než Jsme se uvázali v prodej akcií
Máme pevně za to že tyto doly ie vyvinou ve velmi bohat majetek ijnK "
vvj j u„ol LU nRt„ IU utecin zapečen prače jesiooycejny spDsob v řízení dolovních podniků a' í
akcie třeh ncjbohatóích dolů so Jednou prodávaly za 10-50c na dollaru a nyní mají cenu 1300-130 00 z é
Jednu akcii a mimo toho vyplácely ohromná dividendy po mnoho roka tak že Jich majiteli mnoho vydřlallV f '
My zcela upřímnfi věříme že akcie Kootenal Mining & Developmcnt Co budou mít! bčhem příílích íí "
přti roků cenu nejmíní t00 každá To znamená že kdo nyní koupi 1000 akcií za celkem 120000 budiiti
moci během přti příitích roka vyprodali svá akcie za 11000 aneb 1 více mimo obdržení sluíných dlvideiin
7uS rul nou _ f
V WU OSU) J 4
Kdo naleznete lepRÍ příležitost k uložení penězi Y
My opíráme naíe přesvf dření o následující krátká víak závažné příčiny: b
1 My Jsme osobně prohlédli tyto majetky a okolní doly Bylo JIŽ na nlcb vykonáno mnoho skuteěn'i' '
práce rudu z nich jsme nechali opatrné prozkoumali s výsledkem který dokazuje že se v nich nalézá olovcJi i i
a stříbro v takovém množství že máme za to Ie se bude dolování pěkně vyplácet " t i '
2 Umístnéní dolů na břehu jezera Kootenal kde nemusíme platit dovozné po zemi můžeme sl zbudo-V' i
VBti Vlastní dooravní lodé k donravA nřia 1oyin fln nvi i(rn ti -JI I ři r
' r~— — nuii uiuiiie tciwu TlUJWU D8U COIOrSOSKi i
doly které musejí platit lai-fW od tuny dovozného po zemi do tavfrny { íe 4 V
inHCuw TiHini in vC1ae ausy pozeman po oo aurcen btžícl od břehu Jezera nazpět skrze viditfllí 4
nou hlavni žílu rudv Máme tam důsutrtk vnlv ňt-ivl
místo které samo může podnikatelům a podílníkům vynésil sluRný užitek 1 lí '
amcuKcm iouoio vseno rnysiime ze nablzlmo vám příležitost k uložení penřz která Jest konserva '
tivní žádoucí užitečná a bezpečná t 3 4
My nežádáme abyste uložili vSeckv své nenízn v tnmirt rvuiniin ví„i a u txii t - 0
ebodu alUK 11000 13000 W 00 1 10000 $20000 30000 1 100000 máme za to že se vám vyplatí poslat!
„„j „„ uwui i nuuicum mimuj snu developmcnt fjo vyvlaovaclch akciích í
Cena lest dohiid nízká — nourn 2flf Bkrln _ t} 14 n ' v
jj uu'uc je Tvuaiozen k vyv nutí do p
sHcčnosti Čímž vái kapitál se stává čím dálo tím cennřiSím " V
i enez sKanycn z prodeje techto akcii které mají být opotfebeny na vývin tčehto dolů nebude najed] 1 1
nou třeba upotřebili tak že se můžete upsat na mnoholi akcií chcete zaplatili u botově a ostatek můžu % ?
ipiacen míkicno ve třech stejných splátkách aneb chcete-li je splatili hned bude vám povolena 5 proč srážkřl t'- ?
Poillín 100 fk- nUflí lnut nIfn Ort ' """z" '"OT'
- — — — — - - - - j MMKfinwuu iw -w iru ii-i u m m i m f npvflvrfia i nu n a imi _ ar „
- w ' " " "v vvf uivuiiu sjuI'U fy n viti U G V Qa M
Jsme obdrželi Již nyní nčkolik objednávek po 10000 akciích 100 osob objednávajících no 1 000 akriM
Vezme celou Zásobu lak la rhrí-tn II i nUtr ui- i-y! r ' mWm'
— vuiiu uiuiiw ai UUjCUIIHTKOU pOSpiNll
Pamatujte sl cena jest 20c za akci! - podmínky: hotově zbytek ve třech stejných měsíčních solá
Ukázky rudy se poSIou na požádání po obdržení 23c k zaplacení poStovného a výloh
Adresujte víecky objednávky
S II WOOD PRODUCE COMPANY Agents
vit-vid-vi7 uuaranty Loan Uulldlng
Minneapolis
ZmťfUf e 1Í4 }tU tuto ohláJku ítílL
Minnesota
ra i
1 h v
íí-'