Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1894, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f-POKWOK ZÁI'AíJtÍ-4
ty
J
or c mmmx
CrHei : 222 f Bet Movl
s if t r
ftr mi
itítice 561 lil tt il li El hro
ywít UM
# MIhvI W r
Joto?
'illlp"[
i}Nll4
SI tors
II Ir-
( l'hn
aa Ii0tl a iř í#m !:: ) tf tyi t h
Velkolepý iiuiUnnif
!
tokoloviift v Crdp
A cenných prémií bul iiejlepsím tu a
skám sice 3 roulským a 3 Jenským
rozdáno
TotAiKva I
Manka c
nemaskovaný páa a daman
60f každá nalil dáma f5e
lattuk v I k4 oíof Hadba p fr Sdllj
ni i - if -
40 rA
BEST LINE
TO
ST LOUIS
AND
Kupte
SI
NEPLAVNÍ LÍSTKY
í
f
DO ANEBO Z ČECH
IEJXEVIVftJňť CENY
— 00 —
J HAVELKY
rniáo přhl&Tu&o Mutelii
''Pruhy do Chicago
1 1'ané „ „
líMsku „ „
1328
4483
4588
4S50
4510
4560
4577
Ti?
Tělocvičná Jeanola Mo
f lín ———————
c i m —
r
SMCAGO
''FKutuéHorv „
Aardublc „
I VI _L Ulil Alí tfJ J
í
7nUU m Chlcaftm l jHpoíu )14d t toha
U do Ohloaf a
I'0J1ŠTĚS1 MtOTI OHNI
í
v
za nejlevnějsí poplatek
i : tiraa oUvřnt v aodlU od I do 11 k rfaa
' ' ota poatovalt
l i m 2fo Sl iH B Van Dum iU
V Chloatro
7 i Ukt Shoro Mlcbl(B
' E K PoDoi BoaaiM
Npojtif Motaní amtřlřkřb
lM Mťlifcttfy kly! po4
a t ítikýrk- lit#'h amtr)
fkýrb fi mofuoti a iHIlii'
i4jtftoii abrvanaki f Amtfiea
am4U a ajtnotl fnf tlinra (4 a l'm
l lnl jf ftdroiali Mf!4ftkt mi
ehoaj ttjřotf J#U pokfovals
tflbiU ala 'in jíl dHlt JmI
Un n#JtIM' ti ít f
rriflt f #litlf Mtr ) ai
ail( tik I n #řř4 t
♦mi Rj'if Na tíi tlak
laíft 'MřJJ Naw V'řki aly i
J ilajM inliln i iiMmi
ti(itl#rk'4 kfiflař Tlm
j řií alilllanl ta (Jroti kmant !"
nk4h jakfrnitrim tak Cbl
cjti dal a i4jmn'iti alank
V Amatl Jfl Jit lftlJilijif
ňaÍKiř ti Hlotintl rio 8I-í4isi
a (' rnolifiřrl a 1'hort 4t4 kořra
tinl a fVihjr V Jfdoq a Kířlul
niti fHtlti nimi jiroii rakouakémn
liř atému 1 aliUrhkori drtnon
trnjlca Okolnctt U m4 avftj J
mam jil firoto l ]en ltt%
loank4 I'o!4ci a Čchj m ili A
Jtli kil 1'řřkálalo aa vi4jmnrti
a r4cl řMlainé máti Hloany J
to arci vMjr vliv poUký bjli ť
i i katolíci 11 buT k M
lfn aneb k aympalifm dru
hjcb Hlovanft ku vhm brítflm
tedy i Kuaftm a drahými Slovany
navařili a nechtdi rnft co apolefi
nébo A řeo i r kruifch Jejich
jak ve vlaatech jejich atirýcb Uk i
Je ve Spojených SUlecb ob t%
vyškytají ae blaiy canopiaft jel
nab4daj( tejméoa Slovany v me
nce k nějakému ablUenf a k pr4c
ívliitž na poli politickém a o&ro
dobopod4řakém pokud lie apoleS
né Co před čauem sd4lo by ae
přímo nemolnoatl etalo ae pr4vě v
téchto dnech i alovenaké £aaopiay
katolické pravíme výalovné kato
lické ponCaé naie české katolické
liaty bj tobo nedok&talv aneb ne
chtěly dokizat plSon o spojeni
Slovana amerických
Zajímavým tjevem v tom ohledu
lest hlas slovenského katolického
#
týdenntka "Jednota" jen! prav
mest linvtn: "Slovana mime ve
Spojených Státech služný počet
Nemáme sice statistických tprá
po ruce ale myslíme že d& se kon
servativné tvrdit ze Slované tvoř
asi dvě procenta obyvatelstva Spo
jených St&to K samezení mo
nébo sporu nechceme toho tvrdit
To ale se nam zdá pravděpodobné
chtěli jsme říci jisté 2e Movanó
mají tu svých rfliných jiz eorgani
aovaných spclkft s 60000 členy
Sedlat tisíc mužft to jest ji! ar
máda Kdyby 60000 muíftv za
jeden provaz tablo to by jil jistě
bodně zmohlo Šedesát tisíc hlasa
i v Americe vymohlo by si ocenění
i v staré vlastí mohlo by mít vli
vu (zejména sbírkami a pomocí
peněžní) Těchto Šedesát tisíc
hlasa jest nyní rozdrobených Kýlo
bv možné je spont? Kdo to ví?
ííaíe píseň povídá" — Vietoi sme
Slovania tam od sfiažnej Tatry
Hus Poliak Čech Chorvat to sú
nati bratři"
UéloJi i Černoši synově viech
-bboooi oit a
kraiflv jsou občany Spojených Stá
Biaiu 1 u aaauy auii ui avn iiu-
ny každý tát jest up ní nodvi-
-1 Ji L X 1 A A mA annrtltl
ty Btujr wb u
nou správo a všechny státy spolu
tvoří Jednu přeslavnou republiku l4r0fa mM mooU aitoou oaeaodul k pro
Proč bv naie lednotlivó orcraoízace Mátat ai přooo aoopomtaau na nmiunu
nemoniy zacnovai avou upinoui
samosutnost a ▼ jistém ohledu se 1
% # 1
Diiziir a ro nitiorickou nesvor-
nost Slovanstva? T již by se
mohla ttratit Sblíženi ameriekýbh
Slovana k Jistým účelům při pone-
b4s( aaporslaft MmtiUtft xtl
amtr4vf fraluím w lili ff
K ll laiťi ta ntiluja j ff I t k
l'lík' li li(#í b aí ahk f rK ftk
fianl a #Ma fifti f'thjhf fa
mjí!4ik jaaf $Uiith imři
blllaul f ! IhMÍitf fc ptt h
4Jfrifh ajl#í ftf fhf Mňl tí li li
řtitl 71 fl anatn hlf k lil
fitadly ta !tl tltft #jojif I J#J
mim tj řil#n4fni rdí Jkf lif
N4flst VýUr -lkiMl ltrll
by aa tpit jn I lf by rMly t
vllva Jik Iin4'f ftill
v Ifffnt valkrýrk ! v
mw tii t rni'i'
krýml fřjt"í'ř"'i tlriv ankfmi
Amřlra iílilfrtl rf f y jVfl
l vlil kt#r4 fatkáři Mnvant
tíkaj k ll (rovna u aÍM a jl
laplaií ařilr minítrtkýmt s
("koJ-ijfia ]'hl't by aa tlm
jil ardnatl a nhrfni Ii4jf ata
finvitk'1 tlach Mlnfftí proti -lvl
km napřítall tpl#í ní mil Nírm l
Jak línána vtialati mtiata bv
Mih'al#i k4 kinfi4l v NVw
Vurka k lál kal lý Mlnvan v at4
matařttini byl by vv(t4n aotva
ikročí na tato volnou pft lu Jaký
mol by být! výlfd#k politického
vivu jtnl přičirilním taveb Slova
no v těch kterých viltícb mlataah
raeri( kých tpolačně byl by pěto
án Kolik valikých podniku ob'
jhodnfch a průmyslových by aa
mohlo povétti a kolik výhod práci
to rnolná společnou dotáhlo by ae v
livoté národním i společenském?
Zprávy osobní
Kolltf 1 A Boapodak i Wboa t jl v Oaa
a v tobola a iřtiil Ut plta C O
PHJrl fm kUtal ta tím 4'l-m aby t p V-
MTika MpMl hadba k volatí rozBaraé '
foooloiiřo "B4ra(k a Joba oliMa" kb-roa
to tbytta díu v rroao
Paa Dob Nlair horlit aprlmný tikol a
kUuUUl Til Jod to ScbarL-r kd )t od niko
Ukt l-t domoTtm mHlki fHUmai v Omaao
drti ta ta a kolik tfdot K?íUbJ la I ko
la ttřlbottkoa
Xlad krmju p Udl a Culfti to MJ1 do
Omatfy t f iboto a vttuapll llmlo ldam do
ídfjtl obobodnl koltja Oab Boilooot Colltgo
Pan V Loula o jehož návUtřvě Omaby
cestou z Oklaboiuy jitrne minulti zprávu
DrlDesll ubíral ae v patek ven-r k domo
vu Hdřlil nám mimo Jiné tél že n F
W liavlek dobře známý v Havenna
Neb i v MoDtgotnery Minn má v KortU
Enld v Čerokee nábytkový obchod Pan
J Čermák bývalý oWan Ccdar Ilapid-
ský vrátil se z Texas do Oklaboiuy a Je
ho syn Václav zabral pozemek v iero-
kyzskéni páamu
— Pan E J Kroupa z Nimberka ce
stující Jednatel a spolupracovník chi-
cagHkťho Hlasatele Jel Umabou v pon
di ll Jsa na ceitc do Cbicnga
— Pan Petr Ulrich z Tyndall South
Dakota nvnl ale plantážnfk teznsský
ubíral se OmahoU minulý literek Jsa na
cesté ku svým pozemkrim v lexasu íoo
sešel ce náhodou se svým bratrem panem
Janem Ulricbem obchodníkem z Tobiaa
který mel zde několik nákladu dobytka
- Pan r Vopat který před a týdny
nřílel do Omahv aby tu hledal ranhojič-
ské pomoct a Jehož dr Holovčiner ope
roval odejmuv mu levou ruku byl pro
pufttcn ▼ dterý uzdraven z nemocnice kde
jen ío ano ziravu
— Pan J Jelínek pokročilý rolník od
Mason City CusterCo byl v Omaze v
úterý a sice a dobytkem v irnu jjyi vy
s cdkem prodeje dosti uspokojen
— Pan V Loula z Montifomery Minn
náS dlouholetý přítel překvapil nás svou
návStévou nenadála ve čtvrtek vraceje
n nrnhii Čarnkzň kda mc&kal no mi
nulé dva niíiíce náv&těvou u syna který
má domovinu u Enld a má též v mřsté
tom dva lotv adzm Pan Loula je nad-
Sen onou kralinou a dává JI přednost
před každou jinou zvláftte z ohledu na
nodnebl v ledne vcci musí lam aie
osadnici býti opatrní a to je ohledně vo
At Na viuda lze tam dobrou vodu do
stati a kdo staví staveni trvalé hledá
napřed dobrou vodu a pak tenrvé staví
Pan Loula lest Již po 30 roko v Minne-
' ml i I fl
a Jt
uk íe m6íe tam 8t(iH „ém klidné vřk
dodčlal se tam siusne zámožnosti
- 1 trávitl avšak může být že Jej podnebí
— raa bwbm s aopnouo un„ htiim
- - —
_
i rM MoniMK oMBoaau a mojDrfo oji
" vruk fp-ii yjm or™
I
1
Právní výbor v senátě ve
„r-i! x „i x
vaaDingvuua u" wupmii
celému sboru aoy oaraiu jmenova-
— - -
o
ni právníka Hornblowera ca Sien
vrchního spolkového soudu
fjftoiffl imAvr
MíjiUlovl i4vod# t ftifM
tlnt a# tjf'if aía řa-laUn I jí
rtf f It #bý valí f H# 1Tola fina
1 I ll l- fSii y řil J jiiíi
vtákaríNt fthmjil lařkhf
(f(#!JÍ řr nové WlUoňlfl
}lV'f ftktl aifiíH I krp
UM f-U k!f-řnl'f mlih
f ílbíi
Valik4 Iiv4rn a f Sl 'Tk
Man l'ito Wuřkt" f (irKm'n I
lal bila Id l#la
tlili iVtWtth Nil"lkl trl0 l'M
lllhlk Jot b J ř4
V l!I(imfa th'Ja'a al)k4
!4v4řa ( ?bia o # a tia dna
V l ln ířt?é Ifflmi 'ří
kaly n 4 o
( V 1 i li li dřavlnýtb tUmkh va
Whal ( htař ta VjhoMnUa l t
m Jkfia pl a i5wioiař9
(omnřfial ltotl abofal do lá
kladl
kladiil4 !)! 'afí KUardt
('offlpany lahlo ppam 1 a ika
rým iiflínt a tam nalítajícím
l'o)4r vycukl po li hodin i p6t
noři Ztráty obráil 40o ooo
I4 dítky řoIiny Jlobaonovy
v lea il'maf la unoraiy ona t
t m NaWialr a tatny doma
matka vyila ai někam na koupi
a nalli a vrátila byly jají miláčti
mrti Jak ob A povatal nt-bylo
tjitténw
Firma Swiít A Cotnpany v
I Chicagu po celé tři týdny dodávala
chudým a oetaměstnantrn nuo i
sice do jednotlivých polévkáren
jel za nynějílch blahých íastt plr
městě zřizovány býtl musely Vo-
dávky ty děly se zdarma a potrvají
posuu uaireuni vyoor juujuru
nebude míti dosti peněz aby mohl
platit
William II llildretb Člen
6rmy Abe Stein A C v N orku
jel importovala hlavně české a
francouzské rukavičky a kůže byl
zatčen a obviněn i krádeže Firma
ta padla dne 1 prosince a llildretb
prý před úpadkem nějaké zboží
i ' a v
prodal pod rukou
"Ulack Jack" Uogers byl dne
14 t m zabit na trati liurlington
ské dráhy v Creston la Hyltě
brzdičem na vlaku jenž přes želez
ný jel most Uogers stál na voze
zapoměl se shýbnout a jest sražen
k zemi i usmrcen Hogers byl
znám jáko vudoe slávkářu o veliké
stávce na dráze oné
V Pleasantville la našli hoši
dne 14 t m jámu skrýS to lupl
čfi kde mnoho razného zboží ba t
klenotu bylo skryto Po lupičích
se pátrá
Honb:i na králíky uspořádaná
v okolí Laroar Uolo skončila dne
14 t m Celkem zabito bylo
4200 král'k& jel vesměs dopravě
ny jsou do Denver aby tam mezi
chudé a nezaměstnané rozdány
byly
Do Guthrie doály dne 14 t
m zprávy že mnozí lidé zakoupili
sl loty v Cherokee City zejména z
Tenoessee a Mississippi Jestzjev-
ný to podvod neboť Cherokee
(Jity stává prozatím jen na papi ře a
loty prodané nestojí prý ani za ten
inkoust a papír na němž kupní
smlouvy psány jsou
Zpriívy spolkové
I Ceskoslov spot v Denver Celo
v m1iíío kUdoa dmhoa a etTrtoa ttředo
i jm are#( kalbovnlk 110S 1bm al
fc S 0 P
I
i ptMld: D A Hrdltíkt ! I tX Itř
Tl„mBlk NoTOIBrký asi E I Sir Po-
kUdatk B FitUt 31) X I St Rvw Tork
1% A tilta ailr A m&m A ťrr a rv
-(mimWiu-u1uUr
ruce dra Aug Koeniga Hamburské
7 tx:i
nrD ine ponuviuj oivbuuiiu nr
omylným prostředkem prott vsera
t— - __
I '
UIIU1 VUB UVUUiaut ioviibuvihi ni
nastuzeninám — ťegina Tbomasiy hu"" v-- -
I w- nnVntnnatí
Monroe Wis
Z NAŠEHO MĚSTA
— Výkrmný vf pr fcabf ak4tt
t4llo b'tnfrt fr áV Mjl f
a llí í h" lif4 o lp-l lni t#ini
t4 'a'fřiif 4 m 1'arnam
I I pt At j k"f d-K'ati'1 aa
I jk'J I t# li y t
kli lM n'l tywftajffl In-n4
Wfifinýi b řiftiia'f díla" kfrH
Méf f !rma atltal ja j'nňoi m-
tfa Ufhy ubij viřl ř# mI a
J Wiao
— V nMf o lpl l ni ta ol
bat f Titi'v puk l #ija k'r
honil Vía bylí Jl ř((a#h
kdyl pak a f n( l#i itnýH rblal
k Jil lipaa prallí díťpil
Vř objvil t# tl ianř a l4pM
lk4ial lÍnry V !m Kanaa
Cify řiiajiíal kofotitl b)l it# V
po 111 jřiifial a k trí"í!H avafní
a jt p-ku!'iri 1 1 o Akoda Ii4
kon nt takou chAtn hfiřínja třeit
pfiíki l vAt4
— (tav JakiMowiťi luámý poť
ký knfi I v ťfkýh kruiffh byl
přrlojan do CotuMibut Nb a aira
n4ladkm jiatýth nadorotuménl v
oal jbo Jitý vynikajíc! člen
boa romáM prý o panu faráll via-
líké nptké vřťi lajminala acbáit
mu a %W Zavedeným vy#-lřová-(um
aa ukáaalo la rv Jakim jwica
oievi'iai vaa na cení co iriiai inn
to obfu rnu dluhovala tolik a tolik
stonek platu
— Kanní zprávu avou dle nové
ordinanc avé koncei podala plynár-
I nivkaV apol mětlakému klerkovi vč
I)ř nové koncese bude platit
iTBAřI1jťt l mfoiu 5 ctli i kal
J(ho tilce kf top pynUf který pro-
„ j
nost minulý rok 150 milionu krychlo
14 I
vých stop a bylo by tedy město o
práv ně no ku a 7500 Mimo toho co
bude společnost městu odvádět do
nucena byla též ku sníženi ceny ply
nu a sice čítá nyní $160 za 1000 st
místo dřívějších tl75 a a! dospěje
spotřeba 200 mil si ročně smí brá
ti jen 1100 za tisíc st Mayor tedy
tím svyra jediným vetem získal mě
stu příjem 17500 ročně a uspořil 3
tolik (422500) jednotlivým občanům
na ceně plynu
— Podivné počasí máme leUM
Mimo několika dn& chladných jsme
zimu takřka jeStě neměli V pon-
dělí dop byla východní část města
až po 28 ul zahalena bustou mlhou
kdežlo za 28 ul bylo krásně jasno a
slunečno
Včera odbývala se schůze obča
na v síni p Jíchy v kteréž ]edolo
se o zamýšlené stavbě ústředního ná
draží na Farnam ul Union Depot
Co
— V noci s neděle na pondělek
vznikl oheň v prázdnem krámu Ste-
vnsovfi budově na 16 aCass ul
Stěna dělicí týí od vedlejší grocerie
prohořela a způsobena tu ztráta as
$100
_ John Anderson z č501 1'ierce
ul byl na trati dráhy li & M pře
jet parostrojem vybybkářa a jest
poranřn těžce vnitřně i na nohou
— 01 10 dnfta více přičifiují se
vŘelicl přítelfnkovó mayora aby jej
přitlačili trochu ku zdi ať již tím
aneb oním spfisobem Jmenování
nových úředníku dalo jim k tomu
jaksi příležitost a v sobotu prý ně
kolik spiklencfl větémo
kolik spiklencfl větéinou kontrakto-
kroku prvnímu
totiž zadaní stížnosti u obvodního
soudu proti mayorovi ji! měly by
za následek vyšetřováni a konečně
prý odstranění mayora Rozmyslili
si to vSak neboť to o čem již tolik
tobo do světa se natroubill ukázalo
bolou nepravdou a
y „ „r lrtmx nrkv
dbalým Jsa svědomitě správ
mayor
dbalým Jsa svědomitě správy místa
r a 11 I 1 1 1 Míl 111111 WHIIMH
- II 1 1 j_ „r„t:ix
"J
I
Šik
i' -