Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jv Im MtvftMt nalnlM
Ifrlll l#lťl 4 ftífH Wtffl1 t h'l
lho A ' MJI rM fk fff lun
4 i 6 k m ťt t !!'! b (Mnjítfi
trVním (ří aafrntf
V NJik Mffttl tn Ml lii
VJHkot lk lijfl fO#plf4) § Jf
Ht4 fot I pofli! tlili H-tjili
♦ ítí-an lak N jí boba ta ) m
itkn i U k r'mft#hf ar
kády V (talii Ul fkolik miříttf ř
M vyatMtbi fnk l#tolí
ftivsl (' ht řUJ ňf #tý
ml épalky
lil ťftiif Š proM4ll
Utýtw polttk panofkif f
lil 1 1 1 vlml i létnfm nUf
tyatMal jíl t'kbk wi)ii#f
V fUk panoval kuj řř y
) 'UftA O pofHováňl rli avl I (?
f ftovánf
n i4m lfi ( Mti l(itk#m
4 Frinril ďalo k d4no pfr Itt la
iima sMlfnf fďvt
mail kal it kb vř v lotarnké
1 poalání Kůtka
K r'uli nutf vioU-té války
trVropk4t jvká jil od !4vns Jest
čekávána K'nu J hedoilo S i4foJ
r' té evropitl míru v stínu
ftoáze ttonrtt nežil hUtH
r I Mírnil 1'llt nu Tjiiatrk
í chicigikího lIIHatff ve kteróml
DeiílrnA noir4nřně a křivé kriti
I mjfl #e N4r(MlnI VýWor jeho čin
i not Nepirottujeme no le bychom
byli kdr četli v Illaxateli jliné
HiWj povíbuxťul ku čtt iikřutvu v
L(Jt4jtnu Nár Výboru jeho činnosti
1 i póru redakČDÍho nnftl nijaké
fipriy jež tajemník Výboru čano
jma onomu poskytnul a ochotou
přijaty a otiíteny byly A přece
loél Národní Výbor to právo oceká-
van ze uoiaue ne mu vweouccnú a
Hioriivó odpory ol fíeho čauopi
f ectví kUreŽ národním ne tove
M lMl tniVkll lAilf £ n f j t tw
nékteřt v uřj kladli nebylo to vinou
jeho nýbri poose a jedině vinou
4lobecentva a v ťřednf řadě vinou
i IhoítPjnoHti čaHopiftft Nároln( Vý
'or ueutvořil e sám nýbri povolán
YUJ'I práci mu uloženó Jednotou
'ueako-SlovanBkýeh Podporujících
spolku Hoed v prvó nchůi odbý
váné abodovali tte viichni členové
Národního Výboru v tom ltif má li
vvdatné n&aobiti nosmí to b(-ií ca
I utupitelítvo jediné je Inoty nýbrž že
Ífnuaí atátt o ukutečnS výborem ná
'jdoltn tastupitelMlvem jednot víeeli
a yíebo Čeiittva vfibic Za tim úče
em navrhl jednotě která v život
i jej povolala tměnu pfivoduího unue-
Íhcdí tak aby ho mohl norganiaovati
laiákladě jak ta nutný považoval
fZmfina tato ovSem jednotou byU
povolena a Národní Výbor obrátil
yku víem OHtatním jednotám ne
ladnou nýbrS několikráte vybízeje
'a ivolení táitupcft a npolupÁitobení
Ki velikém tom díle jež mu uloženo
() ylo Obrátil e na Národní Jedno
ja Mokoukou na Jednotu Ccukých
wim na utreant natoiioKou jed
btu Jednotu Táboritft Čenko-Slo-
pnHkou ObčanMkou Podporující
ednolu Čenko-Bratrnkou Jednotu
aviinuijr oiwvim: nu jeunoiy
ncltníkfl i na víechny jednotlivé
n)blky a sbory jimž úkol a program
Ivflj vyložil a ku upojení ho ku npo
i rět)é úílovró práci naléhavě vybí
pí Jaké byly výsledky toho jowt
fnároo Z Jednot jmenovaných
Vouie jen Národní Jednota Sokol
Vi iiióaatnila ne poNledních dvou
ft(h a v minulém njerdu mimo ni
lfiap8n b)l Národuí Slovenský
Ulek Jednota ČeNkýuh Dum a
[' tlfi a Dámy Cli Z técblo ta-
i
1- f I -C!t_XI JJ_--_
f troRrh H-l Mkitfí )♦ lii
t4 Uff #vlt í #( !# M4mM
m VIUm tk l Um f M'
' I
Í)i !fc'!f m (IjÍiImu 1 1 1
4l dir4 ťithA
I'H f ffftfnt 1 1 kif !#
h f tn lk iWh !' ř'iřbni
l jtk4 N"1'if V)b t
fkvil ! txi l# nMn(l('
hrri U 14 Ink j !#♦ ani Hfnf
dk krý r4r"k na il##fttl
f ihf tilj #pn p mi!oí '
'(fafi t k ly U k f4 l'ř
k-l frl MMl řt(( NU-I I Vý
J-ř a(iA 'ít ti' d"lr fnfnf
pál d"t frfit k ll UUit řVň
ř#kýcH !! k 1 rn'lu'' I
Uti akro?fl4( rtitrn' l miiorni
lpoř rnfHřpř #jiUk lálný l
ftrpk it -((f% l1# mritim
ítMfojW lli („ Vfk ♦jMr it ty
Ii ruky 4itinl Si"nthi Vý
brl k jb htrlbm rl
km ftJo př dv a thtr -lw ri
pMÍílijt jřřltn4 na H-di-fiian
Voi O l tolti pftl mili 'fift
amcricýtl jkf m m b-inoímo n
Alo i dva roky aii pfll renťi
tt klMho l nit li ani tvrt rentu
řrií! A pak frrloj # IlUmlrl
vytýkali Iv N4rdnl Výbor naplnil
očekávání v nj kli lená a kláti vinu
u nohou je hol
S takovým nerozumem byla by
ovíem marná každá ar{iiirientai'e
Vik niyalíme In převediMme kl
dého rvtutnntho člotřka že Národní
Výlxr třmi ukrovnymi prostřed
ky jel po ruce měl a va lor té ne
teónorti jež k němu e jevila vdor
přítelínkftm tikovm juko je lila
aatel vykonal veliký a neocenitelný
kut práce Vípome ň( mí jenom
jak bylo před třemi lety a j&k jet
teď
Co bylo příčinou že Národní Vý
bor ve řj-tdu Č S I' S víibeo tve
len byl Vřpomeftme kí Ž tehdy
neminul takfkr ani týden aby neob
jevit ae v caKopicctvu anglickém
utrhačný a pohanlivý hlas proti nám
Vzpomeňme mí že neminul ani týden
aby nepřineMb) podmořské lano ně
jakou potupu na čtmký národ a jeho
Hnahy t pramenu vídeAikých neb
berlínských Vzpoinefune mí že e
Prahy nedocházelo k nám ani jedi
ného hlávka prostřednictvím tisku
amerického leda nějaká lež na úkor
uá Vtpom-nrue mÍ že o výstave
pnžiké nebylo ani jediné emínky
mimo dvou řádkA při tnkončení vý
stavy Vtpomefime ni že praoby
čjjná pouliční výtržnost při kteréž
tři učedníci byli tatčeci líčena byla
v pni sloupcovém telegramu co ve
liké vtbouření proti židfim a Něj
cAm které nkoncilo vyrabováním
židovHbého niřsta pobitím mnoha
výtržníku a houfným zatýkáním A
když ni to v So mí vzpomeneme po
rovnejme poměry nynějSI tehdej
Aími NechC jen nahlédne Hlasutel
do vlttHtnfch telegrafických aloupcft
Mvych tdali skoro každodenně ne
shledává lam pravdivé zprávy i
ťrahy přímo z Prahy pocházející z
pramenu jež získal Národní Výbor
čehož máme dSkazA Ha dospěli
jsme za tu kratičkou dobu již tak
daleko že npojeuý americký tisk jak
jsme před nedávnem udělili již jud-
noho svého lhavého vídeňského
korrespondenia propustil a zamýšlí
v Praze zřídili vlaitní zpravodajnou "árod na světě nemohl čerpati o nás
kancelář Ovšem vedle našich ' poučení Žádného ve vlastní své řeči j
vlastních a pravdivých zpráv obje- Však i tomu nedostatku bude v do
vují se posud křivé a utrhačné zprá- nejbližšl již odpomoženo a to
vy te zdrojd vídeňských a berlin pouze jen pflsobením Národního
skýoh však jen blázen muže očoká- Výboru
vati že Národní Výbor má mocí' O Bbírání předmětu k obeslání
by takové hned a rázem umlčel národopisné výstavy v Praze o snaze
Nám muií postačili to že vedle založí ti pristěhovalenkou kancelář v
zpráv klamných a utrhaftných New Yorku a jiných pokusech a
teď již alespoň zároveň pravda pracích Národního Výboru nebu le
proniká a že ridilelstvo spo- me šlřitl slov poukazujíce pouze
jeného tisku počíná poznávali no-
spolehlivost zpravodajných zdrojů
fMftfcli MJÍMiýrh utlfvrďivHid la lími i r Mk t kffljd 4„ ♦'Mmkt"
Mkfrli pt!í M iíinf vll Náplním VjlrM pokvtfi!y ! )"♦ tk J'l tUí Mht%
1-MV Mllfí f l# t ioJrrni k'#r4 mi M j MM
4 ta i i ( I iti Mi ixil li ltil i
řihi VýU fr I ll(l
ft#mftl ift lf fiml il ia lili
fnttmhi § M MfOJttJ If
omí ij třlit ! f 14 r N4fl I HJý íi#pMtdliv' Jt "I
nf VýUř ř#plhil #ká4rí f J tjilka n iltíftí mM AihN h
H? 1né I i!lav4í Vf "ř N4ř -I
OIU-!nfmt W m a-
M)ieiv ? agli k4 OiniUj # f l' 'luM ] l i " '''
f l IKtMUUtr lf 111- #rhovl 'H lřl af na í výmbk-i M
k t4fn ujal !trft!JI( el friovalrt I -jMdi oMtotH tlH vftj
přl if#rnMty JmIH pk f"7
bij pn N a kiteřnfMl tv4r if p'4f k tr4
Jeli HlMtUl fenJ J
t řř hktfffm I týl MpMJ"4' iMlolmíh Mh !e"ft
káMUfepřkoJ r4m lilbMi'l'Wyllili wř'' ♦"i""'
eiit#lftýl JI nyr#Ji thtvinf mM1 f' ht l""'ť'4ří
í„letva amerikh í?i M"""'n1' B lJřtt"li'
i4m Jt dAkaitm ! VVbtl rim' ftl(" VÍM""- klřt -'
frop?nýfit a J pndif právi lam
4dt pfilertí J#t íidoieno o tom
lmífiitMrn I redakr má dkaiA
reerýh Tk ku přikladu v tyto'
dny doiel od př„ř Alnandra'
Cumminíit Ann ArUr univeritvt
v Miclilan !pi4 pfťlplatnym t
arkol uválím konečnou poznámku
a ( k volí Hlaateli který Jik m
adá co anglického j t ocenili ne
lovede v překladu českém:
"Dovolte abych gratuloval vám
ku zdaru Voicu v minulém roce a
nechf pokraéujete ve výlorné avé
práci ne vzroatajfcím prospěchem
jak pro vás tak i pr vaín čtenáře
V Žádném časopisu nechC jeat jaké
hokoliv druhu neb np&sobu nena
cházím tak jasné líčení poměrn ve
střední Kvropě jak apolečenských
tak politických jaLo ve vaAem"
i'oto jest jenom jeden z mnoha
hlaaft projevů uznání prospěSnosti
posobení Voicu od vzdělaných Ame-
ričanĎ Tu jeat jeden příklad Ame
riéana a to Američana a
ila
polem pro působení který čerpá
pravdu o nás a našich anahách z listu
k„ ii t i uixi x
vu u H -" -
Kuyz ouue anai pravou o rms ouoe
k nám také spravedliv a že lid český
a věo česká nalezne v něm zastance
po celý jeho život? Že Bohemian
Voice má pftsobnost pouze obmeze
nou to leží ovSem na bí lední vždyC
nevycházel v pni milionu aneb mili
onu výtiscích nýbrž jen v několika
tisících v počtu menším nežli Hla
satel odběrateli! má A jestli že
nepodařilo se Hlasateli všechen lid
český ten nkrovný zlomek veškeré
ho obyvatelstva zdejšího na avé ná
hledy přivésti jak pak mftže očeká
vat že mohl Voice za ten rok a pul
avdio vveh&xetif veskernn lid ameri-
Hounra aia niaaco a naši mian
cký na avou cestu obrátili? Každý ochoto(ci „i počínali na jeviSti jako
nepředpojatý člověk musí uznali l [ praví umělci a nichž el Em Dvo
Voice vykonal mnoho a že kdyby řova z bouří potlesku ani nevy
by li takzvaní "vlastenci" svoji poj cházela ulavila toho voócra pravé
vinnost vftči němu učinili mohl vy triumfy
konat o tolik více
Zdar byl tudíž více než uspoko
Vedle toho jíme již na prahu do- joj(cí na obou ítran&ch Obecen
by kdy odstranén bude jeden velký „tvo He dostalo znamenitého požit
nedostatek n᧠9 to pouzo jedině jý m0 goVoi Hvým představě-
paobenUn Nftroanino vyooru ze
všech národu vzdělaných národ
český ku avé hanbě a potupě do
nynějška byl jediným jehož dějiny
nebyly v řeči avětovó v řeči kterou
mluví nelvftSí noflnt liditva vzdělá-
Uělio řeči anglické Nejčetnější
jen k tomu co již skutečně vyko
náno bylo A tu směle můžeme
ft#reM!f I í# I " ti '''
l nl d -it i"'"
I h#kfř í l Výb'ř1
Mhof l ti ♦' ril J'' Ht '
přtilílt ♦#ifc#ř'rl fÍ4Í-iln'4 Íh
fKlt Vlif't tft l-elk t tí
Jíl iřf1'l M p!ll'
vflj a ally raeím uU l Wli ve
novati imul pltnpr4i v-u do-
tává neml by n u itrpjtán býlí
Vlljfad kMýdInlk
J# muly CA - H-uí
řftl7 J ' 'I'
Cu práre namáháni a obětí
'""J J-"oiivycn vymru vy
'" tl lftl-ltýrl záj
nlrany Jednotlivých výlKru tyžá-Uto
m( h
národnlt li toovíem nedoide oceněni
u těch kteří sami obětí schopni ne
jsou Ku stavení ovsem zapotřebí
jest dobré vole obětavosti a achop
nosti bourali dovede leil ikdos
Noilnky ze hic huyler
Dne 0 ledna
Máme konečně po (válcích Ob
chody o avátcfch a před novým ro
kem byly jeStě uspokojivými ho-
stinStf naíi pak přáli mí by svátky
l7 potrvaly při nejmeníím alespoň
P° ™]f rok P novém roce Sak
Mak by urai vuuae a
a
na každém
lUlRiu jenii iinui £imii ly uuuio uu-
mokratickó časy nic jinak než
jakoby nás i v tomto roce oblažo
vati chtěly Přea to vSak přec
n&m „ ft„Mnoň Drň
naší Těl Jednotu velikého zdaru a
zdárného účinku t představení své
ho které na nový rok v nové Jane
čkově síni uspořádala
Návštěva toho večera byla veli
ká jakých jen po řídku v našich
cíních vídáme a Sokolíci také si na
tom nechali záležet by svým vy
stoupením ct obecenstvu su jen
zavděčili a přízeň jeho do budouc
nosti si získali
Kua byl šťastně volen a veselo
hra "On neb žádný" no líbila veli
ce Úlohy byly dobře nastudová-
— i i — 1 i
souhra šla hladce a naši mladí
„fm uchystal a Sokolíci se těňtli
onět že obecenstvo je tak milou a
četnou návštěvou avou poctilo —
Aby pak obecenstvo ani chvíli se v
tomto letoSoím krátkém masopustě
nenudilo vydal Sokol k svému
maškarnímu plesu který uspořádá
Byla mu udělena nsjvyšší
I
R[řfiifíií!íFuřr
VJ II II iw-
Jediný čistý prášek t vinného ttumene — ZíUl-4 ani nionnle a kamenec
Užíván v milionech domácností -40 let v popředí
Jak
ky plná
Ii4m
M'l IVJ f!ťl li-lftý) -l i t
pff háv ajl m pfřitf
tl%t:tni f 4hf 4 Of kof
polin Tl poř4 ln4 v n 4 J
Dk vl ifhj fid" ar 'J4n
ihřili rvl oi%k4v4i( Tl n
1414 lon řft -p'Ml JIM ikvUlý
mvík iffif 1 1# a akvotlnýrut pr
mimi kďfi mi ♦ řiny r(a(l
IMÍÍíilti
N rový rk rt i n I) ho lin
vir ili kttni rm v rtíl ibv
!( hjUt a vn ♦na Pan V
'ít !'( kl-rý fis l!k' lvdlí #pi
tlír tkn pMul k kftlnt k li ťi
vtll dva fhlipy ol ni utlkvti
hífl jři knem elei po ftlm
c lil nt ítl vt ) ř"tř#řiv
'n'tuf I thlvpi ti aen'1 V kftln
i 4!ilií ffio riáleltbt i lí-jilmu oIk
rhidnfku p W#fřovl
Tento týden ntonptl nově ivo
lení křesni úít lnlf 1 do avých Ařa
du Pan Aonkt hovl ivolený okr
pístř utarovíl la svého p(ař
Strne f T f' Ileine ke plsařt kraj
kho smi Ik (bezpochyby le ne
mohl najití krajn vhodného pro
úfal tik dnlelitý)
Minulý čtvrtek zemřel bývalý
cdejií chvatné známý obchodník p
Alb Holub Zesnulý a před dvě
ma lety odstěhovat se do ("arkson
kde v p Žaloudkově bjdové seří
dil si strávní dum který po dnes
jeho manželka vede Pan Holub
nastudil s minulého jara na honu
a od těch dob íočal chřadnout a
žádná lékařská pomoo nebyla to
rodiiě jej zachránili Zesnulý byl
stár as 10 roku a náležel k sbora J
A Komenský M V of A
Zdejší Sun přinesl delší vánoční
úvahu v které rozjímá o citech
jaké mají člověka jímat když smrt
odejmula mu nejdražšího člena ro
diny a pak uvádí což prý má býti
pravdou jak zachoval se jistý ob
čan zdejší při smrti své vtorné
manželky a pronáší nad ním násle
dující soud "Žádná slza zármut
ku neskropila jeho lío Žádný žal
ebjlo viděti On jednal spíše ja
ko vlk aneb prase nežli co člověk
Ou odepřel zavříti obchod svflj a
když přátelé přibili na dvéře smu
teční odznak utrhl jej Odepřel
koupiti rakev a obstarat! pohřební
vaz pro pozůstatky té kterou slí
bil rnilovati a ctíti" Uvádí dále
že to nebylo z nedostatku jmění
ale z nedostatku lidského citu
Bohužel vztahuje prý se toto za
sloužené pokárání na krajana
Takový krajan udělá nám více o
study za hodinu než všichni řádní
lidé jsou v stavu napravtti za oelý
rok
Náš "svítek" konečně po dlou
hých třech nedělích spatřil světlo
světa po druhé Bezpochyby jak
ztěžka jde na svět tím snáze se
s ním rozloučí — Pardon kde pak
zSstala ta "pravda?" Posud jsme
neviděli nio via než tmu jen čirou
tmu y
Hiicklen' Arnlca Hal ve
No)l'il mť lis svCié pro pofcmďoy odřa
nlny otokllny vředy ymtoiilny Itlajv stvrdí
ruca onnolx-nlny kafi oka vfcickjr vyrsinalny
kulnt apliift 6( slstoti lilu nrbo m noTsimoa
lAilné m-iiIk- HufA e n ú plnou ioko)onot
rirlH) a pmiiio vru toos %ae rsuiCKS N
' =
rKlt) va viicd iDKsrns-a a uooamsn m Vo
kiirnikft v Ornnso
O sedmé hodině ranní dne 6
t rn prachárna v Iletonu v okresu
Ulster N Y byia výbuchem zni
čena Čtyři dělníci jsou na místě
zabit a několk těžce raněno
cena na světové výstavě