Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ZÁPADU -4"
X
KofA ttlaí oií#
tOUtif Mllf IMfállIlh Iktf
tllMl lHM4 ! k t4ftfAtnt
Jsjí Tik U %t f MkUl i ai bií
ftAal 4 loM #( jf # eti !
t n4i4iii i4koi ti ' rvi o to- imf
ftivrlssé t fo íl -i# t fii tm iti
lj J-stli ! f ř li # li I
"V él4 ni4M l bs) ! ♦ (I i4'
U 1 1 Um pik jM jt #
dU vl l!fif i inft
ftsllídl ftjUh' i4i'tftt
K tm I ťyit bí 4 ik H rb~
to HfltMt 4m m iti rílil
byli by 4ot tnM II vfhojy
t k l)l lr)t-HM hjll ff l) nH-
li t b m ti tníf t nt Jiki tfiljt n
býil t4 nf ír i'i prVllobm % I tb
t44t# pldl dm niMil # Jf ť ie
i fífmi Jký 6ímk l-i ! H
lito e#'nl }roli fi rtt4#rtM
ml illulno )íViií tlak Juto Jst
in my tím ulétho mmI)'I#w
PředloM itt byt rnriV4n
filmům i ř6mtl4m by mohi
Vyikfioitil JJÍ vidy 1'ř'ťi J
velmi nutiio abv s fiochtto
'řljťřH b)lo p' ')t" llo 4U
Uvilml toho co přilloh uaUno
Podls výpočtů nlboni pokUtnl
ho bu-lou příjmy dl přullohy éiit
o I40u00o' ' rniMiil r-fioS
1 byly v ruku minulém U4ilmli
i- i v pokUlné !'ile lit na k
i pVi velký mjIiO l k milrnf p um
ti I tkv4 iřeilM nivílfiia
I Lýti inftltf iifflmlránlm l jr
to velni lákon k v&li přijmu Jl
i !hfc lato (lira v naicri ttj
mech nir lo(clí n')ť n k l i n
f tni srna koniNo ne lfl
j( pre-ileot v nřjakím pouťlutv
díl k torna klíček 1'rolt nvr
ieof takové lly kter4 s6
obl tak veliký lffi it anil by ti
roveft učinila opatřeni o jeho kryli
marné protestoval meniina komi
e Který atiinlk opovážii hy m
pĎnobti Hcbolťk 4174000000 x
hlasovali proft anil by iic-iml opa
Uřenl Jak ae krýti bude? Tentý
liroteat obnovoiom nvnl ku anř
"jTmovně a k núroJu Tato předlohu
s-l nemela by být polán:i bea jin
'goudobné kterou by polnrino by
lo o potřebný příjem ČJi marni
v příjmouti nyní předloha jednu a jí
donuceni býlí k přijmutí jiné?
("I Kdož ví kdyby obfi aiudibnfi před
~v )' loženy byly adali neuznali bychom
% ta leps necnaii vbb při mareinr
7 J # t _ i I L - 1 _ _ _ _ - 1
uo airanmoi monii oycuora snao
radovati ao s podání a přijetí téť
předlohy víak co oboiné Spoje
Vnýoh Státft mamě za to io nynejii
e i ? i
KrilfCKV BlIV povzííeHUii JfBi USU
(Výhody stranické a proto radíme
Kby předloha přijmuta nebyla
i ' I _ - _ A I I 1 - - _ 1
Neuman jnrno za poireonu upeiovu
ti na váícň neb i)řednudkv: nečinili
1 jame zmínku o tavu obulioilu kle
rýi jHt hrozným a o bfdfi v kru
I tich dělnických kterou nelzd vy
a :
i líčili Není třebi abychom toho
připomínali kaidý to pociťuje
jednom mu Mavnďh mčt kdež
fysili vy nalézalo dva a pul milionft
f 'Cloiotva celi třet a zahalí
Lulnozí zamČMtit&v&nt byli v chráně
iném pr&myitlu vSak ratioI jiní
"ktifí mí mvleli žu na feiich za
Vjnéiitnání clo nemá účinku Hcntli
iebuď proaplva prňmynl víechon
iideb 2ainy ecncome zveiaovau
[ioplach který pu-toben byl již
v čekaranlrn preuiony toto jomu
[vieroi m&Ie konec učmčn 1$ ti zi
'nftiulíni předlohy NejlepSí npfi-
['o' odstranili agiuci jest odstraní
klejí příčiny
I Ii tomto hlivním úvodu podro-
{ buje menSna komíne kritice ju ta
'ltvé ti'U předlohy hUvně Železo
ívlna & uhlí a praví mezi jiným:
2akladem naieho železářikého ra
fnynlu jet železná ruda Nynéjif
jolo obnáielo 1b o n tunu a příjem
V ncho byl minulý rok přen pftl
lionu Dle navrženého zákon
f 4 UQto příjem zcela zahoditi a
ltfk tn fi pfilt kt tifi&
f f 4 ro4 vy ? býtl iii(4IÍ
f )f HhtíhHté ilfíl d b4
tflh j# lni (#tlny al jl4
tfliAf ýl'by il-i K44 dli
itt Hřý d 44 llíO ! IJ ('J
lHn4 przYij t il 61 hf dii tý
lni ml itif b)tl f ttilíl
UlAlrtVVflf l(#fl lf"] II J4rt
1'řll d tttt knIH iftl v nN4l
hri a k'it4 lř4'it v JíiJ
ňtrnlfi'ii ir4(t fi kpi(4lh 11
mi lf 4 l'l ar % f i'f#fH poJífijl
'l i iviii 4# d4y řily
řátitl tfřibi d"řf U4
ml ihř ij hipi'41 0
it !( UlnlkV Tiťtimlftt
ir'i'il lýtl tnk IHr# JdíM
in N'4i t n4'ftl i řníl při
i(llnt lťi imln4 v d 14 tik
4fti'k4 klltt JjlH oitSfí
itujl ilrt hidy řu livinl p kulík
K k"tll TřelLdit Uťi J-t při-
fim rikiifri tifri lo4ř'i(k'ři
by uilt pfiri pku I nfoina
li jak nový i4k'n p4obii l#i l#
í'1'il ftt ti ilti iain4ttiiirtýcti po
lbydtl týllvy
IVelloha p lťttjtM aby ahli
jř4in byli rti a tk aby p-iiy
pokl l im J Irti milion přljmft
V y)m Jii kratičké ďy neblo
i ly uh:i bi ttla I) n i4k 04
-lul ho i roku 1914 který 1 byl
Irm k vnli přljrti'i p nle bylo il
i uhlí třiiet priHjMiit O Ir H72
ivlylo zrniny v cle na ubil An
iředOdta Mt'1'Ova ne létala zmény
Jft k nrpo hi pení proč ma č'
mu zuiéna nyní Jet inilomAtn a
-erriťrii kt-ré by tméiiou t u tt -
uipélv Oťrkó fiaie uhllol)
'aiiteituUají přímo čtvrt niilionn
odl za amri kou tntdu a velikému
očtti jiných poikytujl výdélek ne
řlmo V r ne 1(592 vydobyWi by
to 113000000 tun v 31 Hiátech
Uhlí z Nového Skotuka kde Jou
loty neumírná rozlohy a boha oiti
nule lze nabízeli v Novo Anglicku
k l)2 elo bude zruieno ukor
ailch dwlft vlatefi:h a povede k
'avření téchto V očekáváni ťho
itvuřen byl ji! nyndikát deraokrai-
kých kapitalifctl kteří budou do
(ývati uhlí v Kanadé a prodávat
e v trzích naSicb Též kanadské
iblí poblíže nevěrní pacifické dra
ii y zásobovali bude nafie neveroiá
padni státy na úkor dula taranřj
Meh Nejinak bide na JihozApa
lu kde mexické ohlodoly zamezí
práci v dolech našich vlaitních
Podobným upoiiobem vypočítává
zpráva jak záhubným bude nový
zikon oelní též v jiných obonub
pr&myiilu
Výtoz xboí řeského do
Ameriky
Na avčtové výstavě v Chicngu
ukázalo ne nejlépe po jakém druhu
bož' v Americe byla by nejlepul
ioptivka pokud týče ho vývozu z
Cech V prvé řa 'ě bylo by to če
kó uklo zboží rukavičkářské
hračky a líuiohoří jež až doa id
tlocházely hoiri pod známkou ri Sme
čkou auř-é ovoce zboží a potře
by cukrovarnické galanierní a
ozdobné pravé "plenké" a j v
U téíc přlležitoiu uká-alo ře víak
zároveň že vývoz z Čech do Ame
riky inohl by býti jeAtA včiiíf kdy
by povolané kruhy v Čeehch o to
pečovaly zejména spolek vývozní
v Praze jenž sice zřizuje vzorkové
stanice ve všech možných konči
nách ale v Anieri e a ve Sp jených
S átích zvlaít dá se zastupovali
cizákem Spďobcrn takým ovšem
vřii se nepomíiže neboř budouo
nost čeikčho obchodu spočívá v
lom aby z bohaté jeho zásobárny
ni duchovních i hmotných pořídil
o co nojvřtil vývoz do ciziny a
národ český i v tím směru samo
Blitnfi i bjz jakékoliv ohi-l iú
prscoval Vývozem čekýra zná
inO't o národu českém rovnéi roz
šiř ti Iro
Kdyby povol mé kruhy ? Praze
vzorkové itanicě zřídily v New
Y'rk Ckbsgt tp'M 11 li
h'i i'41'i-t vý-titk tb
bn il h Mmlf Hfťr v
lllhfk-i i jiil# lik aby il hi
ř#f4 Míla $0 f ť in illl pí
$tmŘ t siámio ftlm koi jt
}f říp 14 týfobksm Atmf k4
by Vm v" £tý iruvsi
tb flilltl Jk ffkll Dl ji il st r-
imk4m# t lt4 np-t ti
ihttf bll4 lrn rl h
tsmf ifm I4len rr'# # (4í V
k'4 VI'M"4 Itinli' ejléi bf
Ik4itlf o k ♦! i h ll '
i řp4 projiti byndl
V fVl in4i}l frJ t t S
tlinif ritljí fil'l( H tlí H
r I i I Hfb iinlt rnři-
li ftt (éi htit 4ik tlik4 fin
kirosti l4 řiřil M#h r by
f4fti ib- b'i 1 1 a týtoii i
Afirifcf poi bli
l'#vlU n nin ! íby vynikl-
Jící t mnohém nbte Jk tim bi
tni lk t4řo riip I4ř0'i tt
ioi lil wil a pokf d jmu
JI I v l dikrrfdi prj# b polni
i li h kulluřnfi b b hlnl b f fft
myvýi h ioii lívotnl iďi %}
plížit rn)l p!n4 právo polilo
ti aby linjmi fiáfly s'it)it
nudily v kal lém dil- lu Unki
la třeb ]et h dnleliifch
(nnliok v lUlifui prArny! ivént a
kulturním vývoji ninli llř ti a
hned n to udvid4 ia-ťipill
tví čekého spolku vývozního v
N'ev Viirku iz cud vzdor tomu
Slrolní Výbor své doby vývozní
mu sp-lku oi h"i n A sluli b vjcli
nabídl nal se p'íjdi nim v z4j
mu čekéro vývoxu ve spojeni
Snahy Národního VýlMra n y s
k tomu cíli aby českým vývozem
invln"tnlm téhot čerpala co nej
de česná o lnikavot aby na pn
lé pokř iku prámfidového ol
rh dního dobyl si čcký vývo
úplné neodvi-loui od ráinyslu
obchodu německého jej v mno
hých odvětvích tísnícího a zdrae
kořeny amoUln sti i v ohledu
tm rapi stil zejména v té zemi
kde mnohý český výrobek již mezi
tisíci a tisíci krajany naiel by od
bytu
Že zařízení vzorkových stanic a
zřízení náležitých za-tupileUte
obchodních ve vřtSlcn městech a
rneritkých bylo by nanejvýš díle
iilé jut víeobecné uznáváno L
uskutečnění podniku takového jest
však přťdevílm nutno sončiunosti
čelných pr&mylem vynikajících
mést českých ano i jednotlivců
zejméra obchodníku a průmyslní
ků Vývozní spolek čeký proza
tím se a věci té ueosvědčil buď
chybí rotí došli energie aneb o ve
liký obchod — k voli trochu vět
ším starotem — moo nedtá Po
hodlí je dobrá věc avšak nikoliv'
vždy Kdyby takých vzorkových
stanic ve Spojených Státech b)lo
náležitá peče jim věnována těmi
již vlaitní užitek by i ní měli po
mohl i by se nejen českému obcho
du ale i jménu čenkému Pak ne
muxel by český "gradP i Lomnice
označován býti někdo v Ilivru
firmou francouzskou pravé čenké
pivo "plzenik" firmou německou
výrobky t Kudohoří firmou lipskou
atl jakž na "světové" kaž:ý naši
nec přesvědčili se mohl
Skladistč vzorku českého fboží
vývozního ve Srědci založené vý
vozním spolkem pro Cechy Mora
vu a Slez-ko téš( se značné pozor
nosit bulharských kruhu obchod
nich a rozmnožily so zejména v
po-lední době dle součanýeh
zuráv novinářských Každá vývoz
ní firma si na tuto vzorkovou stani
ci sima připlácí náklad není po
měrné voliký a Jeu trochu toho
namáhání nežli se věo v proud
uvedla Za toto namáhání opět zí
skal Český obchod a vývoz a potře
ba takých stanic i v jiných zemích
e jen okázala Nejvíce získalo
tím čcké košíkářstvf galanterie s
kfilea kovu hudební nástroje
sklo a porcelán výrob' y průmyslu
chemického cukrovarmctvl vort-iv-kářství
barvy oděv a prádlo prů
mysl textilní kartáčoictví sušen
ky 4frk4 n4lřo(# Uíh!M i
- l"l k4 4 #řliy iboll líné
Mřibrnl piva t shifi lil fý
I IfVbti rdbrl I V Arnsfíe lllkl
II by řnrhl
I' 6 rn ft f t 9 I
Tik tfclsjll 4ri nťiofiřií bn
lř i Uťl f4rnrřkl U t$
4l Vthjl ll l4ff fHr fťfi'0 bf
iffffl sll'1 lnlrfH
líio tif I pomrbU jí-rt t iviié"
ImjIii r4t i ifb#M jj' A wyf
Mblrfimřli#jirfi# p bloijeri#'
it4Um '!4nf ile éh ďpoi i I
M4lll4'lfiýrb
A ř porfi#f MVJ lifill(4 Iři"
bi jM britřl pili i4ftvH'l ni hl
cskijl 'k'f loho jib tfliným
i f fospélnln bj by klí lý ttt1
Jt ďifi Hw Y-řký 'b fftA i
lý t 1'fiby klerý n4r)4m lilo
'o l tn lfi4'tv ivém1! p'vl
MHblř4ls t Aineříc# #nlif Zi
Mí ls m tím Aelsm 1'jj ktf4
k dotll jen ♦ řn4 ll áěsf mimo
tlné odpnřovitl oj-wicnl hnuti v
fj-cl á h Kinčf A Jodnoit l(li4
mytiénkí! NynAjSl boj nlrhf} t4
rod hbud# jen ljjem ikoiliil
ooUko cěmsfkou ale vlatn4 také s
!ik"ukeiu a spojeným n'rn —
Německem Itikoakn tolil ví lrft
ké vládě a dyratii s c(řn v f
I jed'i4 fl O to povalit ta ksldou
němí nk Cechy a tem mil vydali
Němcům na ospi
7 vIkIiií zkušenosti znáti v Ame
f9 ijité všichni le víe co vjk
u&no v Čfíhách v chledj národním
j-ik na poli bospo14řském tk i p
itickém vzalo původ svůj i 1 du
U ihužel však tíhou dan1 neúrodou
'pitnými obchody jakož i vl4 Ismi
nám nepřejícími přiveden jest národ
ta žebráckou hůl
Při prvních volbách iť do zem
ského sněmu nebo do říšiké rady vl
leAlé vládl Plcnerova jakot i
-ám dvůr nasadí všecky páky aby do
ázali pomocí peněz co nezdařilo se
ím dosud výmineným stavem Ho
li do Čech na volby několik miliouů
to oitatní dodělají pak vládní ma
meluci Staročeši
Proti těmto penězům vlády víJeň
-kó mohou čelit opět jen penize
rovna jako o válkách řekl Monteou
culli Pomýšlelo ao již také u nás
a to abychom v čas k boji tomu
iiyli připraveni a učiněn za tsu pří
činou návrh na zavedení nirodní da
uč 1 zl ročně kterou povinen byl
by platili každý stoupeueo myšlenky
samostatnosti a neodvislosti zemí
koruny Svatováclavské
Šišlo však z toho a sice z obavy
2o vláda rovésli by mohla konfi ika
oi nastřádaných peněz a mimo lo i z
té příčiny že dosud schází nám ma
ďarsky revoluční talent vůdčí co
(íOKorovino nejlépe když delame ra
dikální opozici která vyvolala před
čiisnfi stav obležení v Praze a okuli
S neprominuteluým nedbáním a ne
všímavostí ponecháno bylo nevyspč
lým moíkůra mladých lidí kteří vřci
nečumí a odpykají žalářem za ony
povolané ftktory jichž povinnosti
hylo opo-iční ba revoluční hnutí v
Čechách zorganizovat a řídit K to
mu však trebi lidi revolučně vyspě
lých a těch postrádáme Našli by
se ve vrstvách zámožných avšak ti
obávají se o kejhák a Uk zbývá je
nom opět lid Lid vsak tedy onen
materiál s kterým v čas tuhé oposi
ce vídeňHké vlsdě hlavně ba snad vý
hradní bylo by co dělat lid ten jen
chudý má rodiny — a kdo v pádu
zatknouti a včznénl o ty by se po
tom staral?
To jest jedno A po druhé máme
tu nespolehlivý dosud živel — Židy
Matněli vésti boj opoziční a tu hlav
ně i především třeba o lepřfti placeni
dani slátu v němž všichni museli
bychom b'tl ra jedno Tedy boj
kot Ale vláda prováděla by exe
kuční prodeje majetku a tu nezbývá-
9 by ftf poMt ifoMl4raif
if'4r i kipitil ký
f lf Jk ♦ I4 s) bn ii4i ivr
♦ -In ist ři nf iltk f A"
' Ifttnt k lM s (ii Cm
b Vn ď 'l b on i b!iv4 Unvn
(iHmofl Jlitvl iik dUiltto
fopn ♦ I 4ř fi4 imfl il vUsisrt'
si kťři v r4i k'il itm l4 Vl !f
I p # 1 1 I Jt spí t t i hVOlt io'
44 1 tV4 é#ik4 v'eiMt fnMif
Ml tfnba ř s m k'iil k 4ifKf
pVitii s i o jrf)tiiro ř ftMlijwi
ft lil fUU H tb t bijlifai'
ďi ftšřo t f
LITtmORá
AI 'nit ni) l iltnl t v řinlísiWrfi
lol přivý t pf4i Ijtoři-
ft k tiktlký jl nám i iii k
novém roku pnm Aithosy Ko
!m hoUrem binkéřem i t'l !
! křiné rbráiky II koko
idoil ktVn I4ř loni rlkut oku
itmtouiá
"'Ani l'rhť jnálhsrníjll
lento illestroviný týdenník český
vydávaný r4kladm kniM'k4rny J
Otty v l'řai# a reďgiviný proř
Ferl Hdmliem dpM prsv4 k
litému čílu rČnfki j" lenictóho
Hkvrstn vypravené toto číto ob
hujs v č4ti slovené: ISisné
Jtro-ltva llilberta "S 'nutná šero-ná-U"
a "Karla 11 Hájka "Prkna
urých rak vl" dokončení povídky
iédi-tl po teté Nél" od (íabr
Prciso é pokračov4nl roni4nu
Dvou I4ek spor" napsat Pavel
Mirgueriite "Zvlřo v člověku"
nipsal Jiří Hran les a celou řadil
Irobnějiích veluzijlmavých zprív
li erárních a odborných Uměle
cky bezvadně provedená čá-t o
brárková přináší tyto illustrace:
"Kuřák" obraz Václava Urožíka
velikolepý historický obraz "S 4va
vítězům" maloval llicardo de Vil-lagi-i
"Krajina n Ronovce na
'D iubravce" kreslil K L!eb8cher
a "Spořivost" allcgotil z cyklu ve
dvoraně měiťiké spořitelny praž
ské dle kreseb M Aleše a Jarosla
va Včšfna a konečné podobizno
Klvarda Nápravnlka českého skla
datele hudebního a kapelníka car
ské opery v Petrohradě
Bemhj lidu Časopis tento
jenž ráein získal si všude zaslou
žené obliby a přízně natupil
právi II ročník Skvěle vypra
vené prvé číkIo podává důkaz že
"Iiesedy lidu" za vytknutým cílem
budou se dále bráti a za levcý pe
níz žiřiti všude uš'echtilou zábavu
a poučení najmě však tam kde li
teratura naše sporé jen rapustila
kořeny namnoze z příčin hmot
ných — Číslo 1 přináší krásný
dvoustranný obraz birvoliskový od
Jar VěSlna 'Zatažená svatba"
rovněž krásný obraz "Válečné
vzpomínky Černohorců" 4Z trc-nu'
"Korunovační klenoty české" a
mnohá jiná menší vyobrazení
V části textové přináSejt povídku
Ingn Hořice "Ku štfití 1"
humoresku J Drápka 'Protekce"
"Z dlouhé chvíle" od Hildeg Ti
ché a překUd z chorvatského
"Zvadlé lišil" Dile je zde hu
moristický cyklus "Historie kor
noutu" a celá řada menších článků
poutavých drobností šachů háda
nek rebusu atd "IJesedy lidu"
vycházejí každých Čtrnácte dní a
předplácejí se ročně 1 zl 40 kr
Mark Twaln
pi W mdlsta mulu Tldjr odatnflt k"p
kdjl Ji uHtani ohoo bnud u b-n M't
JI nohy II iil-r 'Vm Burb Wir Lliilmutm
pomiU JI lo til
Kupujte jen pravé Severovi léky
Na každém musí býti jméno tSgnero
w jinak lék není ravvm
fcípřídy n tnroUy
Máme hojnou zásobu ípádů a Úro
ků kteréž prodávámo hru za 1115
poštou za $1 35
Knihkupectví Pokroku Západu