Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ťOKKOK 5íX lA UTí —
zpraví umm
trwmmvKt
(tmťiJitt' j#t ř# lmi'řw n
t rtí } Mi(jwiitf li i '
llft( dmliří( Mlíď duhy nřjřihl
ťivar# # st if fitt ta f 'jM sw
stojí f j-jfif uhnu kf ml aur
tříitli kirul iiíí
ďitníf jí I# Om!fim stoji v
j#řif fi l staMru i ih
iinrfit ft# fitfrof rt r !afwfíi
jíl v frltmihti ttfc v H iik
?Vbí i r f li ftí Jiriť i #1 wltltvi
pf!Ut jlli Ul I r f I ff f j
jt J-t tmfi r (♦ M'ři i
lliofvAI M'U 'f hkásidu
fřbtka VilW-n (Jídávají ## k
fiim k tl #"líii ktsřl Jk
f Irtk třf Uj4 joMíímIí
(IttiiH rtl# divili nvb omřřy f
#cbáb njou b-píf pomífí jř
kýtb) lrw$ ltírrii íffy
Ondadíny oí n 4n 1 Min
OhialovsnJ i 4ii U l Iftký {!-r-ro
dr Juf i I r -I 1 IU-Í'tri
uveřejnili ířsirouký (řtkhd ob
iabby íli iift Omlídin)"' (fijojÍv
k tMnu stručné vjliíifií t))bf jfh
} oatftvrnf národa ě-Wlio Tikpi
y ty msjí za úttd pfir4rnílí Fran
couze vládní taktikou íthaih
teď prováděnou
2 t7# dochází londýnskťmu
Standardu zjráva I policie siá!e
novó osobnosti tatýká ft fiče nejmom
f Prste nýbrl i v oditnich míatech
v Čechách Při domavuhli prchli
dkácb nalezeny f-rý listiny z meh
jde na jeto že mezi Omladinou a
anarcbUty stává spojení Něko
lik ílenu Omladiny bude těl souže
no pro anarcbistické spiknutí a du
kaiy jsou prý zdrcující
Italská policie přiíla na tajnou
tiskárnu Omladiny" a nice tím upil
sobem že vyzvfděla na hochovi
jeni letáky v ní tisknuté roznášel
odkud je obdržel
Zi ikon falcovaných listin tajemní
ka mlaěenkěbo klubu jde rý na je
vo že Omladina fcítá 720 členu a má
výkonné výbory ve Vídni Lublani
Lvově a Brně
Videtlskd depeSe 'Timeft" udílu
že přelíčení a členy "Omladiny"
jeí dne 15 t m počne bude tajné j
Z 78 obžalovaných 'est jich 45 ve
vaabě Přelíčení předne edati bu
de isemský soudní rada Krčmař ža
lobu antupuje Hubstitut ctalního
tjávladnfho Iorenc Meá obhájci
jeat též poHlaneo dr Herold Mezi
obžalovanými jaou tři redaktoři
potlačeného listu "Neodviiloť' dr
Ilatini Karel Sokol (jn poslanec) a
Řk&ba dále Veselý redaktor potUče
níbo listu ''Pokrokové Linty"
Vrahové policejního Spicla Mrvy
budou aouteni k konci ledna Pře
líčení hledí ne a velikým tájnien
větříc a to zejména proto že vláda
rottruíuje do avřta povéali o úča
a tenat ví Mladočechft na jejich činu
Přea Berlín došla do konce apráva
Iti vůdce Mladočechu vrahy k činu
torno svedl a před domem Mrvoým
na uč Čekal než vraždu vykonali
Za čin avflj prý dostali plat
V JHzni % Budějovicích podařilo
e přes venkerou ostralitoiie policie
neupokojeným živlům calepiti rudé
plakáty na rohy na nichž yiýváni
jaou občané aby vjpovčdčli poslu
inocť ůřadflm a vojáci opít avyra
představeným a aby přidali se k
"bojujícímu proletariátu"
Ve foyeru Nár divadla v Praia
ihlukl se kolem čeakébo míétodrži
tele br Thoria aástup Mladočechft
Weti nimi! naléíaly se prý i mnohé
promíaentaí onoby a a ohromného
píakáoí a cyčení voláno na něj "ši
cle1 "trádče" Bylo aavadeno
pátrání po účantnícich této demonstrace
li(ftfft'nýiřl MvdMf f
h nil 'inlii'hyfiHttt rN U
fniiÍtN(f a '!! iif étttt mm fiť
jtkn 'ixliriM a ím Iraťttif tf
If lUf ff t]4 Mil # Ví U k
i4i(ií (téhn li lni'r fcrijtht
rf tiii břmlf f fVelf 4'h K ťim
litifif fřlt mfiifřfwí tm!4i
řo kntitiít ř křivit !tf Ifk4
ř "il' II iílofÍ IibUAk
pinii Miíhulřk#řnl vf ftlftil
likifiji jffio]tiíři# ItbiUy
Bif lí f tbí bla Af in v f řá
i řéitK ji-rt AI hí jk4 tb!kf vyti
f fi a l# j tu jijřn"ř j I
i( iolii(frt jttk'4 f'tojf4
&' tl H"t'tlftlf !"! #j
irjnifiit v ČVi h4 h ví íikwt ři ř
iibř tiTt t)4 lil ořlny s riNfli
littlrrtt v ři4 (tilly m na
o !ř sttedrnf tlufk pouta H
kýrh k li-lťi nému kl Iřpfly If
o%k4f ad I 4Vfh fkjli ob
c t li diijiřn ubt!ky týhra-irt
řkmj tilri"iiy budou
Cltif VtunK y ulovil
tt"kijnl řil ivfjřnm jednáním
k't!ii'i(i b trtn rtk'uké pniU'ie
tké rt$moviiy ((na jmu libí
říechnci co jí řipratmo ka iniíffil
6-chft)
V htrii % na moli adriatickém
panuje ohromná bouře která uničila
Vfikerá apojent a nf kolik lo lí ťt
kotala
Ve Vídni kleí teptomřr na 19
Mtupňu U pod nulu (— UF) a tu
poutala Ne prudká vichřic Obcho-
dv jou tavřeny a i divadla tantavila
své předtaenl pončvadl neni
nikde na ulicích člověka k spatření
V J'emeicdru v Uhrách vylioien
byl příbytek jistého dílovedoucfbo
dynamitem do povčtří
Vurhlmký gubernátor generál
Gurko prý umírá Z Petrohradu
carem na rychlo k nemu vyslaný lé
kař uaáel prý ho blízkého smrti
Zpráva tato jet i německého pra
mene a netřeba jí ledy veliké víry
přikládali a to tím více any litty
némecké mají celou řadu nemocí na
které prý Gurko umře To by bylo
nčco pro Néracel
Sčítáni lidu provedené v r 1893
v Hušku vykazuje Že ve veleříii té
žije 123 milionu obyvateli
Cholera v Petrohradě řádí s ob no-
vénou prudkostí
Tajemttvi zdsylky poidané nedá
vno císaři německému jest nyní vy
světleno a v povodci aánylky nalezen
propuítěný berlínský policejní agent
Norman Wahtgreen Týž odjel asi
v polovici listopadu do Pařile a po
hnul dva francouké anarchisty
aby pekelné stroje do Berlína posla
Bylo Wablgreenovýra plánem
atentát ten ve vhodném okamžiku
udati veSkerou vinu svaliti na své
pomocníky a v odměnu ea avoj do
mnřlý ostrovtip dostali bývalé mí
sto Porotci v Angoulemu osvobodili
vežkeré Francouty kteří v Aignes
Mortes Italy povraždili Když před
seda italského ministerstva uslygel
roiKudek tento svolal: "Poroty
jsou ve viech semícb atejny" Č
aopisy italské Štvou proti Francii a
lid jent roahořčen v nejvyíií míře
Policie blídá francouzská konzulá
ty aby je lid nepřepadl
Francie a Spaníhko podepsaly
obchodní smlouvu která tústane v
platnosti po jeden rok Dle ustane
vení smlouvy bude mílí Francie
mnohé výhody aniž by Španělsku
povolila požadovanou minimální
sazbu
V Pařili mnoho osob zhynulo
následkem neobyčejně mrazivého
počasí Více starých a chudých lidí
ve svých bídných příbytcích zmrzlo!
Jiní dokonce vidouce jistou smrt
mrazem v zoufalství sami na ivfij
li"t sáMI N t(rfb blbl V #
rlfrb Iní (ř'i iJ'i'ilj 4f
lf f k4 řnblul # jJ f'k'h
d íin I '! # frf í "ifS til
VIm 0 itjlmtf f M#iWti d hf
Í0 fri i fit f-jffíbiOtjí t b
fc iitt íhtjm '' pH lftřfrt
llll ItHlf #řf lll# tit ll wl "lt
a rwiinárM " f ř
ffjř V Mtl l f" Bí' i bj
l i tni f iitl I iif 'l I
pri nt fi !! filfb iM%
'dfj'it-f ftrt'if thť tk4 vi l
iHfhj pÍkiIÍU k #f ivl 1 'Min
14b- (4 I hi v M iťďil i miy by
ttudi't h ltt U film# k{ b Hfti
♦ fft tirirsiii pffditálffil líiiJ
}h Uvtji k 'riil # i4l'il
hd tnimirnit V Atbli4 N VJ-
bt bl# ptiml a b'i bvl ifll'i p'
iitiía
iitUt řcbl# k V'lik- ! lí
ní řftfiltMi (Jtř'v Hili t n
ikíí nnťU a řiihít 'k ntjti
i#th tr rrli!i'U' l m
lim i přl" a4k "iiTrfl Itn
nelátá líiř v'ií MÍ'y oJi
ské r nioba utbimítl !n ny( ktsřé
hřdlí IřliťKtlílIl a Jrttfítll-flIfU vy i-
r'i vlály B da nn lidtřri -
tak hfoíiiá I br líoky tnuli 1 l"tt
vrhají srpMii pjkam vojínu Mrj
fcf mtr I ak na t f otwai-i# ve
niceTerras) laj áhti berní ářad Při
ivlo volko a velící poruč h nsří-lil
mu aby připravilo k palb Ní
ská fena rrkrociia k poručíkovi
Žádajíc Ji-J aby políbil obrat králův
nv Markny ku-rý v ruc dríel O-
utatní ze záiluim klekli a vdi!i:
"Zubte nás vždyť beztoho hladem
zmíráme!" Poručík voJkm avým
na to UMtotipil aniž by do lidu pálil
Za lo vsak jinde udsly #e krvavé
rážkv V mnohých městech j-ou
veíki-ré veřejné bu lovy vypáleny a
lid ooouřtřjfl sváidiydlí vyhlado
věl táhne kraji-rn niče na co přijd
Tajný spolek 'Fancl die Livoratori'
muž pfitlta se plvwi ncpoitojn o
zbrojil prý se dobrými puikami s
organizuje se v revoluční armádu
Hnutí toto přenání s i do samé
Itálie ceb i odtamtud oznumují se
z r&tných míst povážlivé nepokoje
Na Sicílii jest jíž na 40000 vojka a
ježtě dalsl posily o 1 jedou tam co
nejdříve
V fiiml došlo ku krvavé srážce
mezi socialismy a policií Z obou
stran bylo stříleno a více osob zra
něno Lid provolával slávu socia
lismu a socialistickým mučenníkum
V Srbsku mají opět minister
skou krisi
Na ostrovech kanárských zul i cho
lera a vyžádala si již ohromný počet
živolft lidských za oběf
V Marocku jest jak se zdá boj
ukončen 25 náčelníku povstalců
dostavilo se k generálu Camposovi a
nabídli mu že se podrobí Žádajíce
aby v&dcnm povstalců u sultána vy
mohl milost? Generál dovolil Ber
berům navSlévovali trh v Mellile a
vyslal poselství a podmínkami míru
k sultánovi
Pomtahcký velitel v republice
Honduras prohlásil se za presidenta
V Jirazilii zuří zoufalý boj po
vstalců a vojskem vládním Ozna
muji se některé úspěchy povstalců
Peixoto páse prý děsné ukrutnosti a
dává podezřelé osobnosti bez soudu
postříleli ' : ' : '
Pvé dérřátka učiněna Ifaoloýml
VjUt o vlMtaocUob AlUaov {illonlbo bul
im% okmlil Jmm )! da mil kosiiil ttl
koa láliuy E mimu iř!jmma NkpRBt
teta )4a UbT vyliítl ubi mi aieU
modiíb kSl (O A Hrri BavolB 0)
Kdo Je?
BOB IISDSrB jnmttl donlá
Ml lltt aU do witaar ttvb 1
řoltovtký nám tdllaja la ta odtUkoval aml (
tvoa novoa tdrao xaaoebali xapowil ta s sáni
vy po řád tU proto by nám bylo vítaným kdyby
ám nikdo o aln správa podal V
'i
vft nrndol "hU řU"' ttdUřtký
MmiJ v mwkn t okolím
a vitll (áau fotkým u miroyoa pooaiai
Jodlaý tvdliftký abeliod V mátli Adraa}Ui
tVtLUAM U8TCK Hay Ipringt Htb IHI
J'lc-11 111'iiiui'iil mirli rlmlrnliii tilrr( sj
díliiillrík řílnjr n((rrjl '
O
O
rif vás
OiAUTIf ULLY C0ATCO
SI
t
i TiTfír?f-50turtte
vyléčí Kročovitó bolení hlavy
)!rik Ul mljria tvanl Jakl ntrp#ní slomi Jt v th s!ue# li J
Tllosní 1 tluvitl trápení sH'"" I l'rá Jfi rAií trj'l Iill tfmťt
rcvlubern kdji a Jej tnejbou tUivlk trvale tillváním Jttskasa'i riia
kUra vléči Ui
Víl jll
tritiu cliiit!9
HlfibOHtl v:itlulkiif
Oolttibló vfivií vriní
xlrrtJsciiíl jritriL ii podohnó nocluliy
rriptvl imi mou mrxit tt v™ LmcmMi v antitfkn —
B F ALItX 10 fýbr4ul JtxlMtoll o BpnjMt tUtf seé 0aal St K rtk kUHt
t tm vát Itktnilb ) spiril) knbtlka B—rtum' PUU w bdrtcnl r to $
~ ! tjlM m SHf po niob v MkArnl
HA8 zra
Soperlorrí
JhWnger's'Royal Crown g
STEEL WIND
P"' 1 Lij' i i ' j" i ' 1
E B WťVOER 8JKrNWOOOTffc
Oni stín wilh hetpr cts trtet In oni dt on ilihtr ood
Fiř BETLA GH
vtl'ioámý mrino'Uř bfloboinlntfo kUrý
Ull lid kUpárkra j(-bo iitotoi l etou
ikatonoaU tkutoínaiU dobrodruhu! kUr on
u dra lt ďitHjt po řkýoli oMdíeb
V MTro) Amrrlc
Slroíný popit ítebí tmirlckých lejlob žpl
Mkj llvoU mry clioránl dltM:t jtK ntro
řojl ÍMkn tuulickoa ti Jk mrtH t
!' Ukl tt lc ÍNkn ntpodobnjf 0dr
v Dlolil ÍHkl ří kvtU ntproU torna um kd
hiif i tll
im f—kfeU OMd T Amtrlrt ktor tpltnvtUit
nvttlil ]k ntuílt lřlrliotii)iivft(tl nítná
Jtk ! udit kttd tomuto siuinl ntaólt uk
díln
Knih tato JmI tpt4n tt ttinvUkt ti4
bldl tplMmUl římki uttdjr yllřlt Uk ]k vit
ilaJ ]wa t Jaký di]m nbo udiniljr u )k
dpi)vui4 do novin fini kuM ttlilm diUio
tjHbánl Jmi to krátili t vttmi tibirai lunt
plné bumora Uk l fuoiř im tiniolm tni nt
vjrcbtxf Zli m-bylo upolNlil vynvýiltal liivýrb
pHIiod ritlwt bylo dotll Utky po raca i pravdl
výoh adilMii i alcbi tt frrpttl moblo
Xollia Ubi )a jodao Uk vllk Jako kaltndár
"AmtrikáB" oi-aa jt jiouza SOo poltoa
F Bellach
67Ů W tith Cwrl Chicago lil
P rodili ta fmua M liotv ZvláJlni výhody
Jodbitnldm
I!lidm ettaj{ii! JMnaiala pro kuldý tut
Mladý timf ílcvík kUrý aml nlovlt k lldtm
!' djř poi k patobaot a tlatooa aaids
prodáváním kolky tito po vakovl S7~lm
IVntze v mfxkárh
Uilot Jmmii prlVMl S Ila
lu a HinuiMiika
ívimt iioiiiciuři pro
rhov lunu tlva a Iři ro
ky tlard a aám Jtoin Jo
1'ylonl llinlii je iroil-
xa kafclvho ru6iin ! 11 takový na JaMho J I
vycuvtn Jdou to iiejvíl! a ni'jH iiiií]i oau
v Aincrlflt neb kdokoliv jindo vyplatí r vám
to phjut aion trnlrti KW mil tn Kiilival
uak II to o ntlr lajunálo i H KOOlIk
Tiitwmi- íik rob 1S a Vlnlon ut
thnaha Novu
Odvoláni!
Vrrte Salim Co Neb
Já nííepsan všecky ty řeři odvo-
lávám co Isera proti Vojt Fricovi
ř kl není nio pravda já to mluvil zt
zlosti
37l3
Matěj Ihmk
0
J m M # v — &--~2±iá
V tnmlt rt i ht iU ťst i iWb
twlWtft Ht ♦! v i4wt tri !
IMsI kiUs altrsll rdis
líkirae r lniHÍ#a#(#iti a !bd U
ty (1'KU-hm k r( drři if ř
tUsi ffffjitf#i (dřÍMÍ jífJ !# !
ly tnlělr a bu ]"♦ ! v t rř srn
tthiftotny f fj tt ii § ilf t K ik
ki ollvi ř }! f tlf!llř ll t-
JÍ '! IlRttffitj { ť 4''í'ff (
Jk#iiiU li ) 5 rti f
vž v í(-loí )! í Joíť
kl kř'k" sa Jh kfl'iks
$%íiímin k v( jciln-' d#
ltky ibk-řliih A'h íifif
Chlcío
xat Si
cibl snd pipi 0f iltil levsr
Velkým a kluhokíni rírmiilkciii tkli-f-nl
iiiHimijMn vícin iitálulrim a rné
mfm in nit ilolirý iipřjinnf a mllova
nf syn imiBíiiH) brntr
JOHIU1 Iti:itAIV
roxen v Kli-limond 1h po dalil ebura
voNildiieCT pria l"t'lvUfl 21 roft a
25 ilníi k HHieiaH iu vyln viH'li)"iiu Ha
lu xcurnil w mi hojittilio tnklka víc
cilxviiéhn ii('iin(i'M)(lvi vAkolniťli a
vlliififch krajariA naínkr hllillov r
íKlflI rxhHmn hfi
Knliné a vtvlé diky vám vfc-m clřnl
pfálcl a krajané gta to hojné riVaittii
nl m pnbMiu vMltvtnm ali Jmit nJ
bol Kinirnlll a útfvhy nim ponk vili: ott
vlAlnl lik skálovi ta roxllfnd pro
káxaiiá lu?tiy pt Skálová a ilvAtiA Ka
Niliii Ilrlnáhv4 za (lamvátil vť-neři a
kyllcu na rtkrv a p Jiti Jindrovi %
front a polircliul htt Jak v dom tniut
ku lak na liFMtovi
Anton a Josefa Beran rodi
Van Ánlm Val butřl MurU wuitra
tac
Z WIIBÍR NEB
DlUTM
% bloabl trdo 44ktt]-m vltm kUřt
tv tdttnlU pohřbu DUho drnbébo oto
JANA FHIAUFA
Xvlállut dik vdávámt ptán F J
íllkovl v dojramoa rS v dum! tantka
I sa bíbltovl Jakol t p Mutájl Píkovl
ttartlmu Tál diky pinóra budtbalklm
v výborní tthrtnl tmntanl poebody a
Ka st plul kráitii pita! a brba
Zttnalý byl Buroirtn 14 prot li va
Dlbánovi a Vytokýko Mýta na Cbra
aimtka a tkonal 34 prot 1SS
OU mlltný tpl tladca po boka dralky
avi aull drtbi matliky kť-ri t k v li
síma tfiánku bdtbrala pM plti rky
Jlti Jtdnoa trdi íni dlknjm vltm t
kiiltlnq ttnthn a-mfi'lima prokáita
w riílov Jotf tBiivi Anna dorav
Mařit Anna Intoby
Jun Kmtttlcit ut
f II
17 ir
-J I
Do Hay Spring Neb a okolí'
Psn N Serbousek přvzal t ocho%
ty jednatelství pro naše listy a jest f1 '
oprávněn přijímali předplatné W
b nluVtoWall tlln iX(it V I 1 V4
tátelitosti ta nás závod vyřizovatk i
řy I okr Západu i
t
ví
irV
í
1
1
a
k
if
Ni
'asi
M