Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁVADU ~4
ít
Z CESKfCHVLASTl
A74 tMtlfth fimťťv4 třtlkntUt
lififllrlt htUhn titUito bylo
iU VI U4 4lijM otMfift
V#l#f Ít klb# #Ue f lkr
itiiUM i kr4t WSf! Valkatat
k4'im)iinf fi4f lnttti (Mil vel
fcotil4ři# fctaH wjf t„wi f
J# #Ait 4fU {Uk'i kuH
ilidjf prj fiirt ti limfi Jih t liliU
tik f fioltltti ver4 ttiU #iřMt
6b4vtjfe I fcy 'M'i plfom
?4N tli1 t Ml ! i
Mj4Mejlí f#jHil4 (Mi k4
fco analtio v!k4 nlií( ř Jí I
vlaf him n#jfil lř-#jl m
nádadejfeí I4t(l Ht í6 p4y
velkortatkáfa kiM dMfm ?li£4
tícl stran valktaiká' a n 14
rlk4 iatpjí VatkoaUtkaM (4
flM )♦# k it4 i' l# ly ttiSfti
UfatV jtkolto ltlftr atélipf4v
niko postavení leml koruny ínaVe1
d4r#r# látají foíhodná a m v4fm
y dltatsm by txlm it velká itslky
vlá l i v rtynlj! jsJlaloJnl pilpo
1 rofall Jn 14 llřrfil iAf Iného
ro4ďnl t4h i 1 v tMrďi tL
řwlnřni eiátoprát sftri k tr 4 rrlmi
stranu ttt utvořily které jediná Jn
to aby atranu tu u lrely v starém
yohin a Molifttíionl ()! látají
ilím Stmým dármro aby poelanot
'Ba Valki altke tik rll MUÍ UL
„ t
m tí by vláda t ititb !f Jn UÍ vý £lu
tito vlády nřoo podnikli c by se
ásadám lim vzpíralo ihned vešli
do nejroihodnAjál opposioe proti
Vl4ll té Eí-kutivnf komici na-
( radního alruJeni vikntt kářA V
Praze dne 3 prosince 1B91J FrJed
itti tr ti fi _ tš
? ia'iier iianirom r n aiace
nauer Ffnt Noltmib Jaa 'fetřev
Ví hliiordní o minoritním vatu
výboru sněmovního rojfdiávjf
dra výminečný atav ? Praze hla-
' sovall českými poslanci t kr4lov
tv( markrabstvf: celá koalice i!o
Tanská dáli dr Doatal dr Krona
wetter dr Pttai kn Licbtcnatfin
Pťraeratorfer a viichni antinraité
iakoi i Uufni R tmančuk PodlaSeo-
} a TelySaviiký Hlaov4nt dle
{ t jmen o druhem votu dra Herolda
Knlnuloklidnř KljI rytmitr Ka-
diniaky a prino acbwarzeuberg polo
iili proti Dému vé "ne" okvhU ae
Ironická pochvala K lyl Iiřtznov
aký tvolal íeiky ano" levice a
amála Naíež bjlo Jí praveno:
t''Vaie blanovánl není k nmlfhu ale
V kpl4ci' Kdji mfřtopředífda dr
1 Katbrein vjhlíil 2e návrh vbon
Nvó meniioy Je aatnftiiut 180 h!y
proti 74 a pak že a tejným pomírera
blautft přijaty cávrby vřlSiny výboro
(Praze voláno s plné gllerie: "Fuj
'janba akandál to je pěkná řleclaa!'
I" ' Tímto aondni a hory skončilo Jedná
oí a tároveft celá debata o výmineo
I o4m atavo v Prase
I To řeči dra Ed Orégra který
I appeloval na Sloviuce v kluba Ho
1 benwartově zbylé atíli ae tit
rdó a oanesli ae Jedoomy
tito k po
Jedoomjrtilnfi ne
f hlanovati pro výminečré předlohy
♦ Jýbrl pled hlasováním vyjití ae anř
f jvoj Náaledkpra tobo neblano
pal nikdo ze Slovan! proti alovanuké
Praae mimo Poláky a Českou ilech-
m
if ni r rriu „
LÍn0 10 m to kyievoký loanakV
rpolek v místnostech I mu!kébo
fnmiiiii v K vldffA na Riioí ITiiivor
n ' ~
[proíBMor i v ťlorlnaky přednáší
o Kotlářovi Jako o pevui aluvamiké
rzájemnoati
JZxminUlr Oauttch leitným do
Horem lekařclvf Touto bodnout!
by?lřbo pana miniítra vyučování
r kolta poctila lékařaká fakulta v
Kolpruka Litujeme ie 2fiká faiko
tnrtln!nL L fial u laa iZilalL
Íiinooti pan extninUtr saaloui' aby
na (4 f kulia čestným doktorem lé
tjrtatvl bo Jmenovali) neboť t ae
' ďá popírali barya Qattoh to byt
i
l
A
iutf hUv dítě ti ttlil kf
hiťl f lt ittihné tlhtttf k v'l
14 i líio tf M#if fNi4i hjohi tn
li t rýinlntfrtym #- f f'r t i
ti4 l e v f rnf H dn h
U-vn ť i4tlrn4 M í l
řolft (ni)la Jl'#ff# klM dl
ntJÍ'ibf Ktl t) tAnf lijl
lkl OmUťity M"ir) t rtt
4-ffH ll4na jt iftfr4tf
tU'l ř# tft#ň Jm !' ifn nrit
ky i#li'i Vlifttv a i i'ini i
Miky íl4f tlkétior'rt i M if
řníftl r#jhh' iik"j ď#
54e loift f#J'4b fi4i f I
}řřřítiMhkfin(í I dfilky
f)Jír#řiUÍ l4tm MAtMIiOj it4l#
rnhfl obliÍ Jb) ht alřénl
řl4k"nf # a 1 f a t v 4' f
fibaientcb tik'l4 íitin pik i
pro tij4 rtln4nf MwMhu
bnti Mll4 anti j řo Mk ík
loin$ nJlnti( OlItlnbi ÍH4 M'f
ařcM filj 311 aiřin a žhol rtadl
vufy 11 lřn jll{l4
31 lilo(it tnUl a flťfiámé d
I flf jn 4 (i-lt( p K !'' v
lUidyiuá obiA i ni rcťu lřř
nMj bi ťivii Jkol boMlíítká la
teal al d lákls In inu'il l' hořrl ý
bfl na nepatrním íitku Jiiin M
ulrpM velké ikxty 10 ruky
jri6jil mf-timtii N4oi hotttl Cf-t 4
Matici ikolké k Hm(t4iii £eké fk
Iv — Vf atoďile chaluprilk J
Ah4lnfka ve Starém Tábr vypukl
4 iq m odp ohfft jfnl roiilřil ae na
celoq uedliHt která abořela i a v4
kerýiui láaobami obilí a lce Di il
nm molriému toiti obné uii ťili
pMtrl fij'o'iav( k 1 porn joí občané
a baióaké abory jdiil au po imÍIov
né anate podaíili) oh-A n hořící bu
dovy obmeziti Skoila p&čf ne na
700 al Khořlý Jent jen na 300 zl
pujiiířn
Vtlkota'kitř taký ftb p Im
ba rdi byl jediným poctivcem s uro
zených kniha českých velmull jeni
vyNtoupil z kluba Ilohenwiirtova
nemoha přiiťiupiti k probrá nu pro
ti oeakéinn Odejel kly2 Švarcen
bergové Deymové a Jiuí klttdli mvó
"ano" pnti čexké nu národu Zi to
doiUlo m mu tóž h ijiiosf telcgraB
ckch d(kd ze viech koncft cenké via
uti "Český lid nikdy nezapomene
íevté cbvlli kdy klub llolieiiwnr
tftv a óesko" ilechtou Némci i Polá
ky stál v jedné řade nbyardce české
proklál — s té české šlechty jmliný
baron Ldonhardi míl tolik cli
rozumu i avčdomf aby jako celý
muž a této amutné řady vyatoupil'
Tak volají avornů listy mldo i sta
ročeské Konec "zázraků" tuchodohkých
Podali jsme svého času podrobnější
zprávu o zázračném vidění dívky
ilinglové v lese suchodolském u No
vého Místa nad Metuji KaMý ro
zumný člověk zajisté jil tehdy do
bře védel co má soudili o povfdač
kách které n SuchdoUku sp&sobily
tak ohromuj rozruch ie davy liiu
putovaly ae zmíiiěnou dívkou na mí
sto k Ie sa Jí dle jejíiio tvreul zje
vila boží rodička Záhy byla posta
vena na misté tom ze sbírek socha
mariánská a klítová cesta tak stal
se les suchodolský cíleni pravidel
nýcb poulí lida lehkovčrného O
tom v'em dovédél se královéhra 1
ský biskup i vydal proti suoholol
akým poutím pastýřský list ve kte
rém dokladné lid varovat Alt) vý
strnřná slova pastýřova nepotkala se
Účinkem úplným a do lesa sueho
dolského putovaly zástupy lidu dále
Bylo tudíž nexbytno aby zakročili
avéičil úřsdové mající výkonnou po
liťjnt mou A to tké již stalo
Čteme v 10 čísle -Úředního listu
b okr heiirnťHtví v N MSstě n M
o auchodolských pr oas(oh vylráku
▼ nli a pod tretem do Huuhodoli
iapovldsjí Veškeré pouti
Ne}krdinfjU řett v letoínťn tit
I dání háaké rady byla ona drGregra
j-ť ají- í $U4 f I mnnÍnt Ke
mhttm ji n v4f d lif n4 pn-tárá
mvlk nk'tiín( jjíi 'K4lř
atfí řet4 httfvá prl( f koř4
tíťubflfijl ti M MV4 Jil
n fm 1 li t(ik'Miy (4wt m4-a)l
ki#ř pftti v (4ťi i-l ivlfl Hlt řiajfí
e diftí f H f krti vy ttt
jf nstťflí piimf irti4 Jlaý
bv ' I -wt !'vnkf ktlttrní 4r t
hf#rf fok -l ř'kn fcili-iřn4 t (lnao
n4 ffMfe oby v 4 tyt 1 kr hhm
n ia4 am4 t' tm eftl v b4
lll tifli avobit ifrfl júo aribil
f rni byli J-tm fito i4 I srt nemá
áysl-i ř'itř!it nny amUnvy ktr4
i#to4 jb't mavřali Of ebo mti
4 ter4 Irletl dn4 al ivn arfcli
itrUř jn I4t4i) lrjn( dneb
ťilio nki(e('-n4ii( dn4ho aťiva
11 1 len 14 14 r#ttiti'4'l (fáv atýeh
4 14 k -r ifiof a"( avlho kř4l koni
avitoia lavakou a rtMnf
ťti en( koruny ík4 prlaibon
korunovační l'řd4lá vládaol
v t(4 to lo vlrii4tiu n liiJh'
synové na tojiliích K#opyiai o
ilii křt4ieli— stavem výininenýra
Nyii)M vl4 1 odpoví t ra lato přá
nl lalot amt pr urali-ní Vrli3enta
at koaliční br4# proti tomuto
li t aby jih" přání ji-li t požadavky
v ť-tnto ďitné nechala uhlaovL
Keclr! ťov li} se jí ti na krátký
čas Velectění pánové! We ttavbi
atsvína Jt n písku neb silná
stavba státní mlt Jen spočívali na
ilnýi h kvádrech spokojenosti náro
dA— kler41 jediná lufiže býli silným
lUladem státu Vaši pfskovoo tV
bu iiáili první bouře t)epoktijenoti
národa roimetš Sprsvedlitou vře
našeho národa čeká jesié tuhý a trp
ký boj ona alejis'£ z!tM ponévaA
právo a spravedlnost dosud vždy nad
neprávem a násilím zvítoYily My
hotovi Jsme obřtovat vže pro právo
našeho lidu neb cíl vltézstvl jenž
ná-n kyn jest svolnidné české krá
lovství v rámci rakouského soustátí
naše s áa naše naděje A ca ten
cíl budeme bojovat až do posledního
dechu vzdor stavům výmínečným a
vzdor koalicím" K tomu doložil
posl dr Tuček obrácen k nf mcc
kym liberál&m slova nesmrtelného
pvce J Kollára: "Ssm svobody
kdo hoden svob )du zná vážili kaž
don ten kdo v pouta jímá otroky
sám jest otrok I"
AnUU ni-trof lUton ílloo fllit lidi br au
fhtéla riila at4l nnlelf Ji-o ta annohod poni
vadt irpí l xUťin llloa PMť ixlK-bojU
Unllerovn AaatraUkon mt boďta orj
Déti ťtiieně kašlem nejradéi uží
vsjl Sekerová plícniJio JiaUdmu
pouč vadí má lahodnou cbuťa rychle
j výléM
Do Yankton a okolí
Upozorňuji krajany své že mám
nyní svň j obchod více zásoben zbožím
než kdy před tím a pončvadl kupují
jen dotírá a pevné látky od spolehlivých
vyrabltelů za hotové a Jelikož mám
jen Jediní cenu pro každého ujlSCujl
že uSetřltn penčz každému kdo ode
mě koupí
Kalika iotiXe cetonlntni lálh na
Sul pndiii a vrchni koSUe jukoi i
botu a tlřeoke v ttejnililcent
Nedbejte na všeliká lákadla obchod
níků nýbrž jděte rovné ku
f píiiPAnovr
který Vám spravedlivé poslouží
lUuikl!
"Múl Jsmn v ru
kin nohiiii tun
brnlr trnuli Mn
ul Hiiin )o 1 řiti S I-
rul l ml rotho
ivMv Mhyoh hhihiS
f Saturne Iťlllrt ll(!tt
přmncihl Mf'IJin
pmllviiou alu l -t v
4linh a iuliiitku
UkaM pruvill íh Je
tu oitiiti mr
lyo pnul ml nint
inn ifimfiiii ije- l
kMril Jnn pňl ilrn- ř
héiui roku vik
Ih dflnku Pak
tmn uAiviii rr siln' Uuor4nti Ni-rvlna a
ijri um vylétnu N ih I jai-m to libor na va
111 ' — Jxnii'1 Kann La Itui O NiTVlna iot
ns pmilcj ve v-euh lékárnách na CKČITK ZA 1
KCCRSl snah tasili ml Dř Mllfa'Mmtloal
to Klkliart Ind -l láhe S la Si Knlína
tdarma u lakárnikt nab poslott (TdhS
fíf
ř J4 ) ja# k :
?KhriMe tvé lívoly tlííoim lihu
ÍILLEIÍS LUtlG BALSAf1
moerého to hejltele
t(4 M #♦ ! l Ml
Jttt f mt t íteninm t a tm fřS
umo -t%n41 m Ba4 a ►♦♦ mti )- !'- b4t
K4ti k#e f ídna d4vke i mW
tal# řfRfen Jln t4k vř ho olťraní
fl(nrti'll a 4íl-t tai lalf#
t-ft ! la htnf4 mvt l'l t4aM lil H-# Sf n
in tttt a- vafitt ii--l ntfirn ' t a %n Ml
f al- mp ťi a i' it t' Ait a l ' n
lar1 att a i # aaMt Mt
lak # lřUříl ss4 řtsa
ÍmI ella4aý I Um aejaMlme IPt
)lrllj wlaaa f 1414 fra4
l nk i íll Hlinití v 2S: i $103 úu
ca i voficiA
ar44a
IJKSKiC PIVOVAKMCKí SFOL
iedirý to ryte fský piv tvar v Vhw%t nbiil rtrným krajanům a zejmína
pp botii'ikým ve Ktjeii{'b Hi4trrh ve velkém
FIFtJLVIĚ : ŮE3KÉ : PIVO
n i i vrsintiK
z Uútti ctmrle a nn t3 Mi mt ta nlitmlU a cejkpli ? ůi
Kdo je pije Jednou chre n plti stále a žádué jiné mu více nechutná
Laskavé objednávky své adreaujte: ♦
TSoWmum "Rrevvvvtvtv Co Cvcuvo
IW Pn W J liULIN a Omahv Neb Jcat naalui českým Jednatelem
lro Nebraku 44r
O Tťttt tiUtf v Ckleif laptij aat plfa v hutla p t I DlosbfiJ aa fT4 allat
blila Staar lalaaa Ata
Hambursko-Amei
Po parolodích expresních nejrychlejší Jízda přes ruoře za pžt d"f 21 bod
Z Hamburku do New Yorku pouze 13500
Po parolodích pravidelných $3250
Po parolodích Union linie 13000
Po parobKlícb iUltlcké linie ťTAO
Po parolodích Iialtimorské linie 12750
Ohledné přeplavu hlaste se u
H AMBURG-AME RIC AN LINE
8" Broadway I ganaráiot ittdoior I 125 LaSalle St
NEW YORK I aminoai CHICAGO
1000000 akrů cis 1
Rolnických pozemků
mi prodoj !
T rené od $0 do $10 nkr ifdndllobotoi thytok pltnr TlOtctaeb na Tproo
IrokA — 15 mil od Hovtna aab Oulvnatonu v IVsaa via tda ro-ta Banni trny Brambory
aa prodávaly Irtm po 1J bol KnkoMiwi Jrtt tjrnl od 10 do II atop fjuU til fervanra] -BaIna
ao dni fa daM Ha Colorado T mil vtddi-na roala dloki allvy tlno ajlai otoč —
O podrobooiU dopili al ua
thI5c4m
Třm kdož raroýSlejí koupltl oznamujeme že máme největSÍ a nej
epSÍ výbér koní západné od Mississippi- Zodpovčduým kupcům chceme
dátl dlouhý čas k splácení PiSte al
W
I7c4m
ránůmňřcdníkům spolků!
Úle tni (obchodni) knihy jako
ItJgers Journats dětmi knihy a
nne od ]$e nahoru u Pokroku
Západ
OTTO IClfff
alt4all
akciová paropl spol
C O WAIXANDER
PIEHCE STATION TEXAS
W J Wroughtan
—-importér a obchodník ~
a anglickými tdilre belgickými per
6eriiHkýnil clydegdaleskýinl né
nioďjmi francouzskými jerkxhlre
sVýml kurárovýml a Clcvelund Bay
HŘEBCI
o úplné podrobnofti- Adresujte:
T "WroiijLthton
HastltiRS a Cambridge Neb
fXr-O YOU WANT A FARM
i T LQ IN THE WEST 1'
pWetl tlie orw naMr laoiird by th3
f-CMicaao sjoch ifctsiso 4 eaciric m
řcALLEDTnsi WESTERN SEmEM
ttUa ftll ahnttt 11 and will bimt FHFEJ
4444444UU444U44444444i44444444kki1