Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i)
fll tHlal
Vtafiaei fál l n-hU Wilí
frvlal M jliM M l !a 1 mi
ř-M(mfi tli li f II fn)ll 4
ltttfn Jtkl ( #l '!
Iftl aby krábitea fjH fctťft
f !'(! M# #fř t n# JI
flnalM íMIJrK j kttrrHi 1 4 t
k tlil M f !řl„ti mWIU i
} ir#- ? {ifíMti -HjlM
HrtAf f ftV"1 N (euna nlij
l ftnnMmk k l
ovlř jal ťt I ítin litu iaj'ir
al ( I faawaa I
]V!iri ft iMf t OkUnt Kat
ttaatftJUaJljříj' ''" l"lata
M faro' I taj i $tn Kanni a
I)n# t le Im sjkk cl j
I piMa B líroilway mf
lt(í ihjUjí # ttfiUU ff
Jíir k r lltki 1 i tk v i
Jřij-řftrt al h-ls4 il'iť na !
]! Dynsfit třií# ř tajn
dJ éřaloVňjr 1'itllrH) hi-l jk
mil ťjr t jl l''k o 'i sMano
vit ta)nhi v 41a lovné niayrut1 i
tMI léi byl ířiifr 1'ařlte
Tjl nedávno ll £ veti (i if
dináru i JJ ) r j ftj'il r Iu-I'n
li dem fráva aty v íratnHihO
klanili tnotli J-i liti i darmá na
vlaebb draIi - S bern IV fi-t
Tuto J-bo veto v t ! !' (-r4
vibouNní mni dílnlky i mi ta
to ! ] 1'foll oaobi majorovi) i)i
Jaké spiknuti v prou la
Obil (Milira
Dne 2 ledna olileno bvlo
Ilofíalo požárem jenž vylála! ai
Bekolik života ltl-k ých U obřf
ObeA vtnikl v stravním domí
Annte Hacketlové na Stran uliti
čtyřpatrové to budově V prvém
poschodí nalézat tc hoaiineu a jí
delna kdežto v třetím a čtvrtém
poschodí nalítaly ta nlatnoii pro
atravnlky Piam-nj vyratily i
jídelny a tacbvatily téměř v oka
mžiku celou budovu Obyvatelé
téle v divém tmaiku utfkli e k
okou o pomoc volajfie avaak mar
ně nikde nebylo ani d t malé na
déje na vyváznuti Zichrannýeh
lebřlkft bjdova nemřla Dvě oxo
bj na míně uhořely a mnoho
jiných atraítiě popalt-no jest uk 2o
mnohé i nich aai ranám podlehnou
ňkoda oboáií ai $2U0U
Smutní rtřtl
Smutné Evémi docbatí z hor dc
Lead J D Xťjiťta obcholnf
zatáhla vtňfceró vrotvy obyvattl
atva jak obchodníky tak dělníky
Některé doly jaou o&tdedkem finan
hol tísně zavřeny a také rĎzné
obchody zastavily íinnot svou
Sta a ata dělníků j st bez prače
Minule požádali dělníci o to aby
mzdy zůstaly nerrtřníny na dolech
anglického syndikátu a apoleěnoxt
jednoduše doly zavřela i panují
obavy že také v IIomeHtake budou
hornfkfim mzdy anlženy aoeb doly
ty za vřeny
To Je toho
Edgir Smitb odaouzen byl avé
doby v Pierre J D do vězení e
Warren okrasu poněvao ukradl v
dolech v IL-me take kun zlaté ra
dy Dne 3 ledn jj guvcnér
Sbeldcn omilostnil a S oith jett z
vězení propustí n o celé tři dny
drive neboť Ibfita jeho vypršela
dnem 5 ledna
Krportdla se Jim
Doval Atblttic Club v Jackson
ville Fla zjednal st rváče Mit-
cbella a Corbetta aby se o několik
tiafc servali Aby zápis byl jint
před zakročením ufalu vymyílen
avláitní ulán Oba rváči odevzdá-
li se touž napřed uřadum aby ty to„ °
přinošeny byly robolo Vlili lUo dal lfb'1
Lžka ve ítito Fiori léietPře l blvat pro Ve výboru bylo pak
ur
zákonem dovolena éi nic Sklaplo
JioTiak úřady rozho-lnutl jaké
ročně Na wbisko zvýiena dan o
M jmenované rváče nevznel i bža
oby a oji jelnoduse pr puWot
jsoo Nejvíc potěšen byl z t ho 1
aa guvernér jeof rvačku byl zaká- Kalifornská výstava
tat ve ttáťi svém a klub o zákazu Po celou dobu vánoční bylo po
atidoail Méítká rada v Jatk- imflrno a deitivo v Sat Francfaco
aonvllle oioesla se dne 3 ledna 2o iak v den novoroční alunko vy-
lioll láj l I II m'l itjM
ritviřf ifl l la khb i alil#t4
'M nyOit hf i riMt f
t]im tvlit ďaHi I Jfn nyní
J- i" jti íliflf fřiaUil
pi ♦14 ltlt
tnvni $it ptitpt Jf S!
l kálktmi timtt nitt
(Uif SMf#l
f t# dř II arař tm
ifkA 'Tnn jil tffil O J%
a t-h b#wI ffÍ0t hnii l l'
tff lk ak M 1 I- In a
tttaij kiitl #f4i Jt l
nfff flf'h I iiillvfit ('"íty
k áf -n Kftifm Kiítl
}Ntfrtl m'ih Jřn f i?#l4 i
ffkSn JjirH na pmky pl!i
d t ři4í rHinl řbíhlf Ji
ktiitfli iřnl n#liily 1'ořtili
h lM iř ll dkt l
Mn a llonarla nyní a jl mMI
afl 4kr4 aVakf wllaf
V flua S V IU i4Mp#
ma]itU la řtiř-vfrh t
Ctm a i Umnlho km'U' íobri-
ba aj-ht vfp'moťii l vystupuj
jři aaiU M!#liti fibln
proti prtcďjl ttmMébo miU jl na
jvka-h vyrábí vNkib fu
nltUl'J' Firma 1414 o a Ir
loti I rutkai j rH l'mto #tíďm
tjm úfrdiiíkflm M4tnl lákon jt
ico pfotl rrdrjí olimsrgtrifiq a
pnllnftb már padl laných a k'
miaař koná jen svou povinnost
kdj! na Inřnt zákonu toho ďihll
!( V Ntw Yorku íMlbjvaU mál
niti svou srhfiii aby se uradili c
by učinili proti kaleni ob'hdo
svého nbfifiilfn v trhu vMikfch
nezdravých látek z volil prasat a
bavlnového oleje IVi oznámeni
víecb slíinoill bylo usneseno aby
se C" nejdříve odbýval sjezl víecb
máelnlka ve Vabingt ně který
by s o to náležité postaral by t-e
lázale!ilot byU vla lě a kongreau
vysvětlena aby se másrlniclví d
tálo co nejvíce ochrany jak jí ta
ké zasluhuie jiouc důležitým prft
mysleoi v zemi
Srážka vlakl
Tři muži jou zabiti řtyři těžce
zraněni a as 12 osob lehce poraněno
při srážce vlaku na trati Union
Pacific dráhy nedaleko Lmwood
Kan Srážka ndála se po páté ho
dině ranní dne 2 lrdna a sice ná
kladního vlaku Ilock Ilatidké
diáby jež používá tmě Union
Pacifio dráhy mezi Kanas City a
Topeka a osobním vlakem Union
Patific Oba vlaky jely do Kana
City oba se opozdily a chtěly na
braditi zameškané konduktér
osubn'ho vlaku Jay Atwood vida
že srážka jest nezbytná pospíšil
vynaložením vlastního Života od
vozu k vozu a probouzel cestující
aby je varoval Sám pak uvázl
mezi vozy a byl k smrti umackén
Hned po srážce vypukl v tronkách
rozbitých vozfi obeň a mnozí z ce
stujícícb značně popáleni jou
Strojvedoucí vlaku Rock Iilaud
ského a topié seskočili v čaa a za
chránili se
Dali i př jmi
Kongresnlk liryan se tomu ná
ramné raduje že výbor odporučí
dan z příjmu i lěif se tomu Um
více že on vlastní nejvíce ve vý
boru se přičifloval aby dokázal
"výhodnost" tohoto nového opatře
ni vlálnlbo Cochran a Stevena z
východu byli rozhodné proti dani z
příjmb v Sak Turner z Georgie o
němž se nevěuělo k jaké se ani
straně připojí vyslovil se na pro
spěch její ve výboru dne 2 ledna
- tT _ v : _ x _ _ijt ti i
o prou 5 h aaQm Uaň z přítmo
r : f
ir-p! t su l ilUfct roKřáťv
!# hsr jr jif s djf K'Írll éka'
a'iéjl li nul výUf f mneář-l
řf Vfmva býU iUřen
ftkohv itl ll# Ikterlfm eersmoni
odřef lon ď té dby al
bltl blbí bil-n dfbo#sy
HllU ýttfi( lhjil tihl
k inerlem Híl ♦♦dhaUn hjl p
wíll Křinri lrksli Vlll
roik'414 k 1 1 ' f l k'4 li
ite I l'l n -b ď'V!lfi # lne I
v prl d abf II eha!
diiy JI ti n hfnl líy }'!
TV4 l dy i4!e lijtí byl pa'k
(Idlen (iiM fi4l(4vilky pl
f Urltl fttska
V řnaUřn trll-ťk'i Fatktin
í''vs f i-kr"! I l'l líllfe
1 I lft báni l ipřl pM nit
Ifit i vyp4'ivl pokU'n'1
nk Mtil % liotiřii a
v řrwnýřH paptmh íu-iť i
pk laié Intpfll olm Mkílliil
itiliA I I inAatt-í k Oel hati
sbl ani ď"t stopy
Král'1 pořovin byla n dři
bý den ráno b 1)1 úřelutrl banky
veli do Ařa I v oy Pokla lb bjl
řoiifliina dvéř jojt i t-vřeny a
('I tak veškeré pMhrklky Han
k'vnl ufelnífii bankí okarnlité ta
třeli 1 telegrafovali do ibíragt
pro Ujn aby pllps ll se lbn-1
ujati Ili£llnl v jmdy tichém
néU'čkii r4!elkem tti loti prie
bylo o v Irm veliké a úředníci a
počátku zdráhali se povédfti ko
lik ai padlo peníz lupič um do
rukou Vkladatelé z celého kol!
přicházeli po svýth penězích
zeptali aviik museli prozatím o
lejlti s nepořdeiou
škoil ti milion
V Toledo vyhořel dne 3 ledna
clevaior ňrmy V N (Jiiayle Co n
řeky na Mdion a Water nlici
Jak obeA vznikl nikdo nevl Pla
meny vlak záhy se rozšířily po celé
rozsáhlé budově a několik výbuchu
e událo neboť pracb obilní se
vzftal Plameny záhy přeskočily
na elevator C A Kinga na Ma li
on ulici a rozšířily se posieze i na
Water ul kdež zničily budovu
známou pod jrnenem "Charober of
Comuerce" vlaetnictv! to 1 li
Browna Tamtéž nalézaly se úřa-
lovný Western Union Telegraph a
American District Telegraph C
jakož i mnohé jiné úřa lovný ob
chodní Pětipatrová budova "Won-
derliud" muea byla rovněž notně
poškozena též tak lékárnický vel
k obchod firmy Wet fc Tram
kdež silná ohnivzdorná zeď plame
ny posléze zudržela nedovolte jim
dále touto cestou se Sf'iti Z i ne
dlouho však doMttl se rozkaonný
živel i na Summit ulici a zničil
celý Ilanford&ť Dlock za nímž
nalézaly se místnosti postál Tele
graph Co jejíž spojeni bylo úplaé
zničeno
JUarSil zavrsžděn
Dae 2 ledna udála se v Dayton
la výtržnost a mČMiský marSál
John Larson byl zabit Několik
výrostka Dřiílo a okresu 13 'on do
Dayton do taneční ibavy i chtMi
jí njermomocl překazili Nejprve
se vrhli na pořádat la J Ousiafso-
na jenž byl povážlivě zraněn na
hlavě a sotva vjdrií Konečně
povolán byl mfatk? marfiál aby
výtržníky zatkl Krasley Winter
jelen z darebft vytrhl mu revolver
a ruky a střelil po něm Kana by
la až přllii dobře mířena maršál
skonal za nedlouho na to Celá ta
čeládka byla posléze zatčena a do
pravena do Fort Ddge do vězeni
Tižte Srétoruu vy -ur a za patnáct
eiitJ
PoeMrinl ! Klrr ptaol eentí r kol
mi Vr'i StiUM Ktumb'tJc4 fiitarp kb rét mi
ebor&t bin fduo milí líUll )na4 eann
mlrnoB tMeDif ! )! to dílo aiailaekt
vtuánl bodné ObMbal fiotriiloa obraty
brovtcb bodor jich poplMa )! valní
aillarky pruedna K-blrt-U Itfm ty-
blal a bo do-UuH tNlim vAu kolkjr ml
tmt ! bn ifeM jndrt-t AdrMli l
a accautJi a oo iiior% nu
tíeoerůíi} liaUtim pru pltvnt nedv
hy jest nejroAHlřenéjátin protože
neilepiím lekána v Amerioe
PAKNIKťUO JrOIÍ ISM
HtH tfm H tUm iMtiirUxi imte 'f a S) M ( w itWfS ti %4f
ffH a le (M IU1 ř-lm lb I '## iil $t U k V Kl thp
MH r t# kl tf pf) I tM s b t f ks !ítl bdejtMl rbřwll
4p-f r 4it f f f !' kf )-n i Mí ř lij rl M f-řmii
imiimii: yiA uma
l's4lř ''IsVi" f-a im rf tlf
m4 ai
r m s p ) t # a M-l
Kilmal Imrtltls1 e a it -!
! ri-t aniti a- v'i !♦♦
" S ti ai #
t4 ' ' ! OS
m !♦'♦## k
iitHini ta #"S a a (-!
)t frtět #0 f lll
kaikl b a'o4 I
p# s#ř ř'"
si a ! aatti m
&♦# a - - 4
! f ( J tl tt hiiI
! ! -M-a kMa ii p -a m
ktťll pMafi 4ta b -!♦ H
l##4 lHk K iMliaKOf !)
!'! H l - ! m Tom So
w#i t 1 1 i'Mm iMa
t r ?) 4f 4 kfftlus a
W t k l ll M t tw v
#ki on é ir c)4 ai4fb
tm 4 bMii4f a M ii at
lJ p"ililtl# Vi fi- t mit lla
fl-fc t-4 t VltHi !r 'ltH ! tK
I rtl AlTŮf a tif 4
14# Md4 af pi I 411" k ! ř
tm iwit r tltfa ai #-aTv
rnlrilnríli ! f a u
k fa a4 IíUlťiVM 4 I HKém
aa llM
t tlUlýn Biioflrk f mUttf iWii 4
l#a ll-r4 lMlra Cna't(4
I I a UolrrlM kitoria fia 4 r
Suita & I a
e e rp í né jjrml I t~m4 ťniukiha
ad Cbaa Rada aaoa Tiijcnisvl m li l
na 1'orter Nnir eiataiki4ka
Ka Ob I ta fnainf ia }-dia raill
ila4 tpťri
ťimjlky Ceakýrh Fmlzranlfi TbI
aadl frTdlcb iřmiiKW4 i (arh da Aauri: f
rlvndnl pU p T ntU f ai ka t I p4fndafiul
t Jtnhrtfaimt Váiao ISo
Hknlnl zákony v lraee )k riďť
# nrraaar ř 8 d !!k w ot fT řl-
) #fh tikoBrlírrttm r 19 a "VI řoiN-br i
kalika jn kaldéba ebína v Jtrbraara 8nllti4
kralodrnrký a zolcnohor-
ky a anlmkan BéLolika Ull ríj bo a p
tífna iř-dnlik' alrb r-4 p í A OUvartaa
CraalV Jwtlnuký kot li ř UhH Stalo
pinka £-cba v t4odafa v lUkeaaka tknaBiko
ním jfdBl člt4Mi'rD CnMrl4 do
£rb laalUna Jl aa laníi elm iprtn4Iio dojiti
u SOo Oba Irto inUr m JJoh bivmlt
Prpmle pro nor6
i i kiiinitkii romana
plMM KnB So HIS atran cn ll'©
fW iValk obaabnta na 40
tra-4eh JHa dll román SO porldřk a řrt to
binl a llánkl poařoyeb 11 llToťpl í lnb
kralan amrkrrb Jalleb podnb inaml M
mániích řláckla W Hnteh yobran( Ona l
raia n uttj r
1' Ji Li !l 11 ĚJi
Kdo nepřál br sl Milnou i výíe uvelených preiult zUrna mi na výběr ni
Kterou z nasieuujicicu
íiiiaefcého drjlny národ řraihot (fbiri
a ra klorari 8pla % nio atH do knibovojr kat
dbo itchn nrlmť mttl dJlny rodu arálin j'r
vrlDDoati kniJaho t ljrydi'jř Tlk4)io fnrmďu
i:i4 aimo Oo prarall Dl4imn Ja liallm tť-n&
Hm tra volml rniienna cbo Mi i vhvhnj ál}
Darázaoi M doplať k 3 00 Vítaní za t '80
Srětnzor - Caly ron(k Bitojora(lUín:i
U řl Drb Jl) jfhoi kráaiki o-on oboM ir
lolurd a kury řliá Ml atran vtkrb Jl
itraoa Puk nk q a iaMlotml kftnyml vjro
brněními a vlkoa rudna a'barnyrb a poq' tirí
ncl d B-]liilrli aplaovatWa fkyrb d Bj
ta rnill ra ďiplal k poubjrh I lon iUun
l''ti obuiotoo poít rtnlkl a tuto řdknn říln
lio-t tnráma poulili vllvhiil mllovoll nH
lr4na lltiralury J llkol tni hon obé ffuiU
viioKrn I Pokrk Zijailo a pffloboa ollrttl
ta uouboa ranu Br4tn(ora tHinibo
Tajnosti piiřiikf od ímna So pi
ai-la "V4íb4Iio lld" ilamuar" di ia-
ky" "Prorokool oaadu" a Jlnyeb iiuii
aieb dal Jea to 4 díly va dma aratelrb v
dobrk b4 arali to nllk dílo í b4 aa pro
441 po $i 00 I aa wllkoo Vaíia umí aiojl
a duUr ab vjka Oo prarall ta dodatak TM
OBRAZTi
rro ty % naSlcb předplatitelů kteří
bér obrazů vesměs snímky
Kotnmbns na krAlorskťm dvoře ípu-
JČIKkélň anlnifk iattwnult4ba dfla aejvyto
nliltbo řa-kíto miillra V4rlaa Hrotíku ktiryl
brm taontn b)l nikladi in %tAiň a ehnvi a
t Mlropolltiilm Murta atn4nl v tdwYurkn
MI-I hol'muoto vyto iel ni nmerl-
i koil pevninu dla proalavca'bod!U VBdar
lnova nalaaHjlotbi aa V kafltola va Wanlna
umo Canaonoa Mclito akvoliiyřh ohrairs 1100
oo )doa pranla ealorut pfadolaUtalAia ríarma
Napoleon na boj liti n Frlcttlsnilii ani
mok tam-BlU malby v4blaan4lK wallfa Malaao
alara valkoaU ÍIíM ptjclob v barvttlaka Cena
a
Návrat Sapoleona i Mffkry Prakrdan
barvHlakovy obraa prdUvuJlol pntrd Na
ilaona V lata lady dt )nlH( vpora-ll řdj
fojka a a film UM borM ktoakra K-1najn-iltilM
to dílo t nammlUbo maiila Hvlaaonli-r
4a llx}4 palukb oaoa 40o
Btarka a alba aalmak poikoksaho obraao
Viblaaaébo amllca raakaba aovaay
aaL V barvoiUka Caaa 10a
tfbl kr ffM~f4 au4at ja4a
M moi II aa l ra ! 4ptaa1
! ! f~4'ia m 4 4 tm
pm tu tt 'b a-44 ♦! a-aaa
a il a 4- r
{4ii f h4 a-'l r a4 af f
„ 4 - rt t f a# 4
I ♦' I #- '' a4
MS 4 H--# 4 " JH-I I #Mf4
M 4 v' "4 4aM 4 laaa
m I w-ta
Hísk t tm iii ad fi
! ('i a 4 r 4 I ať
♦art té B4m4 4iy UHai I akl
ttaaftvWii i i M#a
KWalk 7 — ISm el -d
ft V% 4 f4ali kia ae4aaaab
IWaik f A "4 p- aila a4i I
Malba s } 41it é— Vmp'w4 t!
t -# rna 4 l4a ř I 4ř — 4#
{ a4 4 l~t-l Kt ad II w Itrtia -
ahMt I a"U ad V Inlftl Clk-a f
tl4 aWaa)Wirb lait
UWnlk 10 f'4 wa r-aala !at't4a
adil H4ip iirfi--M l#l T a M %
Nk I li atMMkaíWtH I M fřaa
tt -Mik II iimVrl IMI Haia
4 t S fllpai4i 4 dllr — rl +mě
4 t loiiol alfi atkaa 4 tt a lata M
Ilíslfc 17- MrUli alfr h-fiwn
— fMi4a d al 4iMk - # fWSM
MO tmti aMUlf 4 M A tirntt — ff
bra p'i p~44i a—fp t #-analai
plkll4 ř a a "rkaba ř laťl4Mi — i mH
Ánémt tf t 'i drntrii4 tff ad T'f-4 Sa4-
kt4 - 4m h a 4 V tlll4 talkaw'
I kain IIM 'aafc h
Ilwhlk SO - IWJla 4 r Rarlťaa —
X axl a'rf a4ill 4 V Ida- Aaak4)a
— Wh ferit r-atia 4 Sa fadllpaki
rk'ar f~~tU ť-'—f tr't afwala T
Lniirkti d a 'lf — M 4a aa lyiii I apa
IikI aa mI'iI 4lka ra-l lararkaa aaal
Sara lUllar CVikaai a kalii lu4 airaaiab
línnik SI — '' maila aiial kf A
á Dtk — A'k a rrfy aaata IM
ti-a — pat aa-l ad 8"ft řad-
Itt4 — Af'n i kil lailfilaad iofa
Drjaaa A'a irwl al 4 M Uatarka
— OlkrajavdM aail o lt4 atr4a4tb
Rxfnik 22 - Sftk HuUt+i rmin 4
Vái Vlila — ťlia rrit tím JH $lttlt po
tldkaod I D Konráda — A a Araa po-
ldla ad V I mIk'4 — A'Ua amdk od I V
Ralw — řryi Otakar biat řB ad t
PsOUinli — Calkaai 1 kl likl alraaacb
rřfdiilatllřlerpooze:
I KrVw Amtrhki rtfntk lit
ebaahala aa 4M
trauaob )adra ď'll rnniáo a tl vjobraanlml J
11 pold Imioonaak a řrt 44 baaal luflia J
kl a ah oUaba r4uUo llt- ríral Ikola krltV'
ronitri4 íláittkjí I bii4 íO putfvbifea fílejf i
kra)ti4 v Aoirrtea a 24 4Uibb p4odalch ja
obrii)( Jlnyclt Canall UO
DOPLATEK
'cuiu - vjik
Ilie Aniercan Ri-pul lir — pmítD{ xo- 1
Inmb cly afla a Atlai 3 ] Suti v itáut kalia
nl„li'l nnll llA il-il4liA n11 il
vV
n oj Biuueii on odkryu AroariKy a i-o nioo
yijkl dobu a waiml ka kui14 piod4 Pro-
-
lila-rct ni xlvlltl taUutk pAvodnUiorakoplV4
Totokla Ji lT' r~ioi a podpťy vaarii tli lid hír i
konvanln í an f oo) BUtl tyav4tlrnl n-
irho rřhíiit PuilobUny vkrch praaiieicA a a
luíty Jajli b 6Falt4!i( Jraína tknrb plitli krb
trDM kly tda b ly poíet liliwí i íaakily pH
Toll h Movtdly a Jm4na vkfrb kandldúti pro
aldrnikýcb a pořtrm blud )1 obdrtril kl p (s
Spi jf nri b Huti 1 mapy vrb Ji-diiollyrh aUtJ
v duktlLÍm a veltra dblatlb4a provrď-nl a po
plaia ka kidtk na4 8ki-lá Tilraan' j
4 b Mval h linduf vyUvy Klumbirk4 8 po J '
jity tf dl polilad ba Itii— Tmt i vVvarí
ay paioiltiiy apl kť-ry boda trvalou apomfaktf
na toou yntau elilinkna a irotft atlaa
o 1'0 Trlkyrb lrn4nh v dliledaé a traoU4 a- } i
b4 a pUtiuyu lilbHaoi prodává aa ra II T4— F
Val ptdlaitt-l4 obdrll )) in doplaťte 4dTl_
apla m axnnmam v4rh polt va 8i) SUtacb a-
poftroi oby Talaid 1 v Uch a]unlk'h BiUti-ekaec
din raora t t 1WU kť ryl aiui laujluik tui )
tmn a mdli mlr aula o í' í tlrauárb V d4klad- ?
d4 plltio vatbA prodlvd aa la li 60 Ka4
nlwlrll ! 4laik tl OO ň
al přejí okrasu pro dům máme hojný i
ncjvýHečnéJSÍcn mistru a sice: '
Jan Amos Komen%kt podobUna viaia]
B4lioiiatio lakUvUtala mod ralaa IkolatvL— r
Ctoa tO cli v J
Laillmir Klárnl viru podobiraa tohof
vlblaaokbo amertek4bo avobodárw Caua 40 etu 1
Kristus před IHlálem a Krlstns na Kať I
arit nlmki nhraiá anamanlUho díla vlhaa V 1
olbo nallro VaBkariyho oba va aríUrUUsi I
valkoaxi llivi ooa aoaroioaoy wv vaa 1 ' J
KUToukoll a iíohto pfadchaK-JInleb pratně
obraaovyo obdril kald pledpUUlal adarma { f
Za doplatek 40o nabidnai i
Bnlmak (iiamDlt4ho dl' Iaak4ha amiloa liT 1
%otika'llu před kouclb m kostnlckmí f
t na 1100
Ka ďplatak Wo Babftlmai
Hus a Ziíia kraB dva lit -rřovaaá
nbrary prduu) d 4k4 vvliklny uaaa
ž Ha bndlrl aa br 9otkov4 a rJa4 raiaf
I au lakol I pro rodlay Caaa 4100 {
7
if
IX