Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
— Z!l al m#t kártl l'a
f érý pplle Hi4 r l#
aatloapttl di (N it la pMiivl
Ja (MlvJfb lll dVtlfill m t
kijalm Hl 4l#fá ř§ I
Usrkla ('aha II Iim !'
e4l t w Miý i)!
í)rn# ritaéffiíl I fivilia volbl
Břds#'f Tří ftinm Maaovlnl
byl fMf'Hfl Maa$ dan II
Movl II t rap (I"'! J-till
fp lř9ř kUoval pf
)!-t! M? l $ft Vtlt: Vh
draMm Motif II I !# li!
hfae at Aj :ioi Jfll ifiav lak
10 Maa4 Jeat prollala la
ho pM'l4 nlit#U rad Tfl
ajal PM'! inMo evl M'a
bylo fýrsal H#t(t m"ř'
Maor a iirs ii6mI i
ta ]( db#ý t My by řtty i
plachftb ďltihft jl aa#tksa
apráva dřiví}! bvMí LfJ !
Ulý roh I ]! aelly
Obecný b pfael kojil vylo4ii
lfiitms4m ř' O mha rr4 valmi
dotro kiltri{ kanály tb)
mlřl Hlt] Biif v mituMm ro
Vjeeloleho bylo 1109 fiB blatftl
kanály i 17131 fc4Jf lřMÍ
Na Blorlrh Vkofi4i avaťtit eM
II07MÍ I M 1 1 a prodluulena t
13 tnfto i relkam uilroa Bj nl 7§ J
toltf d4Mných ulic Zametám
Blio atáto il 49 MfJtlBavfbiio
aby 1 r prováděni oWvi fť
Jednalo Opatml B Vidy liapřrM
tiroiti f jiaiilo m čel o potMi c
to bud atát těl navrhuje abj
tlchny obecné prače konalj dil
Blkj lit dfB lj-duhýini 1 Bt kuti
trtkiBl O idravotni koiuini u II
la )et tfliul rtmjřinou vik Hii
U to ! povoluje a ro n( lc
fttiH nI nutnn V roc 1891 byl
o 00 úmrtí ménA nrlti rk před tln
B O IVO ómrtl tntcé nel před dvéma
laty Zmiňuje ae pak ouékud ib
iirnřji o oertatiiýťh domreb a b-r
sácb Ohlední prruíjiích Tylo
voj tnova tnámé jho přesvřdčťo
íb dá ae mřcft iplie ngulovuti neli
potlačiti Oblednl heren odmíií
6ukj na cřbo v oalťdnf době ii
nřoé B dovozuje íe ordinaoo dU
kterél nyof karbauíci pokutovaní
jaou b kteráž minulou id é -tekou ra
dou přijata bjla neo( nií-lm novým
nýbil jt p ute j(-n opravua ordi
nance dřlvřjřl n aicf že opravou tosi
tvýfieo bjlu pokuta z dac!li až n
dvl atě dollarfl Ohledni berei-
jeai pnaoDneoo narneau 10112 jt
lépe jeitt mlti nad oimi kontrolu
oelli nechat je tkvétati tajně jak
druhdy ae dělo Upoorřiuje též na
atarý neřvár totiž nesiejnoxtodbado
váni majetka fuěxtakého a přilil uíz
lý odhad celkový náaledkem éehož
idi ae le platíme přilil vysoké pro
cento dani Přimlouvá ae tnovu o
to aby ně pracovalo k tomu cíli abj
db mlátě warlamt volených aaeano-
rfl uaUnoven byl komisař daní Vy
blil pak k setroonU a ujororňaje Že
Ite v tdravotníru oboru vvta5iti a
meniím poetem třízeocO a rovněž
i ▼ ářndovoě stavebního komiawře a
měatkío měřice Upozorňuje též
le ne vsiebui úředníci kterým povo
léna jeat vý'oha na koně mají tébol
potřebí Major osobuje ai & to
pravém čáMečně cialuha o tn že
neproveden 6myl Lůdlerokých rad
nich B plynároické apote£ooiii a pře
kaženo radání koucese na padesát
let Vypočítaví že croěnamí jež
T konctei očinAny vyaíaki mřu to a
občanatvo $1350000 než konceae
tyjde Upoiorftuje pak že měto
platí 190000 ti bal vodáretmke apo
leínoatt ta bjdranty k baleni že
Tlak ato lěVbto jeat na mítecb kde
nelze jich použiti a polečnot měla
by bjti dunurena k přeložmf týchž
Dile Dpo£rfioje Ze p vionotí apo
lečnoati jeat poakytovati diatate5
noa ochranu proti ohni na tifc
BtřevfcA od každého hydrantu vlak
tonoto távatka ndontaU a měnto
Biaai vydrlovad tři mři kačky ni
kladem $15000 roouě mi za to že
I talia lito JI I ♦ al otl j
'l )jl 4M aifU-ml !!#!
vifM Mtlt4 i'# ri rý f ř-yl"
rUt-m 1 #v #iI-eAt mta lloi
rl 4 m rnrt ť i í tfltl fi t
} aM I i"tl ÍI-4'k m li l
tě hf iffiM #4rf4il v IMki
faltb OifaM UiUh M
lřtri t4 II aa iif U b
(tkf: atítl 1 d!a knfřk!i Tíř
řiilo4 a# t iM#al vúuaf f
Htf B!'t-4 M f a#l th likl
at l a II y t 't' a-
řlf't tlt%f h-ft dí
tl fft-ifl lfikytri řf ti-"
f titrUt j a4 li i a i#rrf'
iftrf pd I la d4ty H-l
im K b#A d iV' 1 mtUi
Hitivi J#l lak li-třftí jk m -lno
— V II !'' !' I'"''
llimmoixf l'a kte V v Mi Omi
řia i4hra l' Víkk jko4 btbWtřt
t f iaktit Vatřky J#ni V f4M 39
l9l na jtkh i)í iftota ftV
mv portnd a k-m tob il
il tik l rai4 rynl f é t
h rmylRýrh Ytrfnn f í lil
t i ly VavtrkoU abj vyubl voifk
ákladem ma ia e!vatort oib
Vaurda r il k tnut do hl utky C
t 'p 1 ýl f uranii e tia blatl
— l)n katolického ko!?! na j
II ol vnikli 1 fiterý na tře li lupíé
aukrtlli trn pilactoý ktuh 1
řbrný k 11 k l konla dtl
Ht tadiiluii d ermj % poněva U křl
v nll ortmty ueoit roucha a k-
bhy imléaly nebyly uiavteo)
n mř i lupiči přilil tuodio pr4-e
nll co a jim I Llo Mřjcii Jilm
kalich a utřibrn k flk Kilidi 1
nádobk atily at 190 Tu lupiúlcl
nnl ani památky T-jni přlpa 1 vy
etřujl
— V těcbť) dnch dl! r Onz-
nivitěvou n uvého bntr p John F
Mík atřibaú te8t Jie ICI ae avu
í mladou mnlelkiu Mtnželé li
1 ro'eioaii ukorj celé j Státy
v Omae jím tyiM líbilo z-jmé-'i
alt v p!#u Sokolek kdež ťname
nitě ae bavili
— 1 ni Krftxcb měrové ěeki by
inni a koťe iovi nmrf jedini
Iruhu v Ambice vylojl jutě Nkutni
chronicky revnjatium koMižer
Ixdeuí oěi liAVj záAkrt vftbec kat
dou čdratvou ueb etxtralou ririu a
bdeat na téle Velká krabickt
50 ťlfl menél 35 cla Taio výtečná
inact jeat jen u mtie aamé k doatanl
Na venkov ae jen ra tl00 a 10 ctn
za tioylka 2 veiké krabičky zařlou
i'cnM nejlépe zaslat na "1'oiiUi
Mote" stojí Jn 3 ty
Anna KreNchmer
1219 So 15 St
3— nt6m Omaha Meh
— Vfcera odp o 5 h byl Jame
Peabody ayn dr J D Pebodybo
na 10 ul přejel károu dráhy lanové
Tyž a jinými hochy hrál ai na ulici h
konečně vyakočil na přijíždějící ká
ru amekl no a apadl přímo pod kola
Byl na mfatě u-mrcen
Nabruraadé é bláto přináHÍ ne
loa nemoťw kaidtu doba Každý
rozumný člověk čiatl stojaté rury
neb ví že ae brzy zaneaou blátem a
přece mnohý 1 nás dovolí aby naft
byla bahnitá což jeat tíafckráte ne
bepecnějftí toho čebo ae tak pečli
vě varujem
Čiatá krev a volný ob'h krve Jwn
oezpenýnji strážci skoro proť kaž lé
nemoci Jeat jeoom jeden lék kte
rý ukázal ae býlí obdivuhodně účin
kujícím při oďanfiokánf neitot
s krve a ku úplnému jejímu z itave
ní Jeat to Dra Pu-m IIOHOKO
Tfce m I jedn ato let atarý
Není to žádný lék který ae prodá
vi v lékáriMch — pmitujt ai to
Prodav ji ho pou rnfitní je lna-
telovó v malém O podrobnoatí
piíte na Dra P Fahrney Chicago
Uía
— VčVr doSU aeri zpráv že hr
Labinaki řiile do O nah dnu 20
t m apolu alborntkom mériédiu
aby vybledli potřebu a vboJuó ml
ato k t itM -k' if r Ivtl f l
h m ~ ň r r kt 1 1 iříian i'ii ml
- Kl W (SUe i H th
i)nhft j(l lýtal Ma ia ía4i
t Ařwtřotl Balli lr Mť o-l
Jl I f lva#n di Maffi'o I M
yt v t h)U n nim
iv 4'ia'U drik t Mhaři bU
i U rd f4#tat plía a U f ""'
l#m#r braní twtrw 1
#h lilky ll#movit4 loihlll #
l iUitm fll#aw( lKhť i#ř II
traf B ftteta! ! alkolki
i#tr t pMi 1 1 itie třKr
p !# !a II K)ot# )! ia hflnéíi
(l!Mf t f m 4 pl"e ilíikf al
p bílily tlta Htal Br-l Im
p'tfwi o iroM( aa alm
tk t ar l a W?adl
Pa:vlft'Mar'l hý h
i( i 1
- -- " -w
1 ' ' TV" 7 '
eolUrUl kUoky ka klif
rlmbmlaUrhBby fMhl aUa
lif tl pri r„„ ai l jíl rnioafa
lUliiířa O li řU O ahy a# o I-
tMiovata
— Tjemwlk lemlHUklho ob
r vlilili M ro fi Jal-
u h ! tkoy i ii iý
la lul dtrc mil udtti kolik ku-Q
1 1 11 i m i -
ďlnlk prMiIL JM' I Vriae
' ' '
4 polronM a rb ko
uk htíU "-
KBeapře 6im44l být rovnlldo
donika uneseny V odboru mí
krokpiek4 11 ai nepracuj voba'
n -fil en prohliM ýfO-i m%% tk
n ho není a Ji"4 iuoa din nařízeni
Mortouova rhlf I-l nemuaí
S H Wood 1'roduco Co
Shora Jmenovaná atole?not ca
l-tčil několik cennýrh atř br- U„brá dule koipil jem jl tedy
iift-h homikýh p-zemo blle jaterničky Jak jam doad když
AinTVjrth II t! a alU apole d)Mjft t bol( Mkli
noal Uoitnai Mloi£f & l)vvlop i 1
mentCompany za hhXm dolovaní íoV'U ~ to "Uluí M
a výunu dolů Nabízí obmeziý hvízdá
počet akcii po 10 centech Siol-j A i o holkám ?
čn mi tat vydala jelea million' Tkó tato otázka mol byla rá
akcií po jednom doilru Spolt-c ramně znepokojovala Tucet klu-iio-tnaMzl
akcie po 20 centech za kft nenadělá titíkovi tolik atiroatl
áčle ryhéhosJláo penřx k tě- jtk() Jedin4 dťrlSka žena má
enl dolu lhůto epQaobtoii ne do- _
lovní sprlčnoati obyčejně tvoh ? lom P0'"" °'it °P"nt MV8
Sp lečnoat Eamýáll poč ti ae za-ylá- i"™ t0"i0f vé " VT°U
um rudy během devadaáti dnft a vzal jar m au)ěiíiě k nim že něco
pakli rudu ae ukáže tak bohatou jak kloulného vyhledám
uynl ae naavě Ičuje akcie soltě 10- Simó vhodné dárky
ati ly mély rychle v ceně Hloupni "Nemaže býti lepllho dárku pro
TuUr Ain w rth jet jeden a nejbo tbo kdo trpí zácpou jako dr N
iiatilt h v okraku Kootenai a doata- % ir 11 o t j
tečné množil rudy bylo již wtéže- N léko'1 10' ' ~" Ukí toLdr'
no k přesvědčeni odbornlkfl Se jeat wt tahat 1dl ía nohu-
li tam ohromné množatví Ain HieÍal jaitrn teJy dál
wonh ae nalézá hned řea jezero ni "Dáreček jenž pojí praktické a
Pilot Uaykde IlendryxUv ayiidikftt ožitečným a při tom nad jiné vyni
1 ložil tavlrnu a vynaložením ' k je-t lftbytek" Bodejť to by
$300000 a blízko-t k dolům tohoto' tak vJdyf ty mó holky j80a
ayudikatu a tavírně dodává do la ' ' 1
termé c-ny dolfim Kdokoliv by ai
přál uložili rna'ý kaoitál v akciích
Kootenai Miuioif & Develoument
Co měl by doptat ni 8 II Wood
Produce Co 9 130 15 a 917 Guaran-
y Loati Buildmg v Miuneapotia
Miin oyleckydalif po robiioll
tw i Ti V a V 1 ' ' a lIevn4 pojistné O pohřby
chod Ti kteří ae doptanou na dno r '
Dodikti tvílřlivit n-„faa Ti'le8t po-uráno též tak c
dolovních akeií nyní koupených ajře " Jaká t drzoat ta to
100 in fte přinést fciiečpé bohastl měla by být celá apolečnoat při
a K4]iátěné bobatatvf K totenni-kých nejmeníím zavřena tropit si a obe
dolft dává pevnou nadi na výnos- Cena'va laiky tik neomalenýtn apft
'í0? iakíí- lr-kt po-J a„bem Nechtěl jaem se vlak více
fiT rU vV 00d"chAbu'fl rozčilovali aniž alobiti k óemu
míli dout rudy k vyplácni 5 olft lu 1 !
videndy na akcii Tím by akHe lkí bUv " troaimt bez toho ae
hned atouplv nad par Tht DaVy ixl C'1 DV dUoucí ]e Jfttfi
FiivinďA Ne0it jedena vynikají- ( někdo neoabízt-l jako nejvhodněji!
cích fi Nočních lUn vN w Yorku dárek pravou pěknou a ničím no
se velmi pochvalně amlnuje o ahora řřlíovanou — opici africku Vlak
o veden epolečnoati a podnik eji-J tu mí teprvé napadlo že jsem hle
£éloužl povlmoutí_Torouto da na m[lt%sfi h€ „e
víímnčte al oznámky na jiném ah Je J? fho P'lii
„fít Plameny na pftl palce každá K
Tlei! vahé rozmnožené a opnve ale koupím? Grád! Seviot káli-
né vydání Ceko-amerirk ku hařky k)? Nťm4m „ice „ )OJřUo
vyalo právě ttk-m Obaibu e na _ _ 1
UM stranách mnoho aet nejrozmani tm nevím dělají I ae mho
tějil h předpiaft k přípravě il lel "lčky aneb jiné laty Co vlak
Vázaná prodat i ae ca $100 Pravé lm Nejhlavněj! bylo odby-
Jsme obdržeM táobu aoiau toho to — nekoupil jaem totiž nic Na
Vyd Pokroku Západa I padlo mne Ža bych v čeike Ukárol
tVBillHoť
f Mm
Tf 'aant al aU f#rli
lt alkolik lakofýřfc atltH
n le wa#t jm4 lt pMI# nej
♦ Ijll fw ! vI-ib vlilftk tifca
f t f K ďm aataanvaal aprlfie
nitkl tmlflf
Ve Irm la
rf „fm pit Ib a t
I „fcH 1 mi mí
ftj rM J% atiMti po
JtHlk4 I p řotlm fmt ('hr##
t()i jak a e 1 r4 ai tliilf IV
ti arn tt a ptia po prra ii
'lak aby jt p robili h N mý k
'ar a I a alt
prt al la I JaU atvfc I IN
řna bjh JI l-ho B"mll M I pM
' wk Mllrí a pi eírl-li
'ofaU la tla-tnl Jeltl Bepře-
I nátkf Bfco ikflfa ml m l-
Wiik 'i Jk -Muka
' l''4'a Vlm l 1
d} rn f ab al pamatoval
rmfw t„M j Ak pk Ut n-lyl
f-1 j##m m j f (j A# t„
Mi4 #jt # Í0 9 fřUj l(l 0 _
př at mlavl pra I atř -J J#n le
Jř rehhl a pak ať-jl
H"
di A i'"f "J-
tf bea t do al tIvala l iedl4
j'l patřičný — dojm Jtk i byth já
' ' ' " ' '
to niob
Ma I !# oek! Teprve
0 roi fpdlo la mi vlaainl
Un% ř „un4 nkHla abych
j J(J nrMet N%riimn lo
m„ rý Arv mik C-i JI t-dy
koupil? Dvdri pcho't a'ar -
$ú méf Kortt-čnl )tn ae r-tihodl
adolláp ai k Stobodoti a Pavlíka
Vi dvorním mým do Uvaw-lftni
vlwh ěl pozemkch a vlebo
druhu Koupil arm jl tři páry te
plých Vlte 10 to je? Jemněla
vánÉjlc' a míle pftoblcf — jat-rni
řky Calo po nich vzdýchala
maličké
Zde jiná oznámka:
♦Těm kdož
MH1 budoucna a pamatují v každý
ča na zadní kola nemůžeme jinak
nežli v době téio posvátné odporu-
citi nali pojiíťujícl apolečnoat
Pojitu jerae détl aUrce I báby aa
v uaa
o léka
jW Iíart il největlí finský aířlžnl
obchod — Mary Svačinová rovněž
střižní obchod Tam vrazím ! Co
a bratři Aia'f'1 faM lakiv ' 1
14 wý llo ab tajil al I IVoaoví
fl-ari ml aU '!♦ '
plfca4 pohol'břaafa M 1'alliati
11 hf 4lk lpM arabafiy
bitky I rliMlli TaU l al Sj
dávní přikaiovafa ěhjth jl t
IkkI koapí! alJÍJ ovt lolall
at llrovaB pak iJtiíMa a atlatírk
Jk dloaSo jil lan límaf ll' 4t Bii
VIMI jaam e fflM hr překvapit
Mo Nv4knVfrb "?#pí4k"
Mk "m Jh lolilk alibil ba I %
rakatíAky b 'a Mový kbifak
! pa( llako4 T vlk slíbit
Mift vloo! i ři!iíra vl ili
nt pkni krabioi fiavoAiik
II ti to by bylo bí-o bl atřlbřm
k i4n a vadle M lU Ho lifcfcy
II iiho ll arři pro krabir) na vo
Aivky TaT a jkl? Dtl
am a v kníhá! la ftfll kalb
lřoo íiftf 4b vla áivýnVajj
V'an fo#piatiif m role aalvým
flilta hl"Mpm a faar ll amliým
'ka I mne a f Ja-m láUa
hthla l l prikho H-lli ha kurý(
k ll byl k la v rarkln dan táán
)kot váni má riejradai rxlpiv 141
le mg xa-illiJi parfém —
Vepřová pařeni Ta v uma bdl
p'it tak Ivané "abaotutnl apkoja a
i ♦ á'
NrthretB li ml vířit taj lite ai
ťřoafni kt {m I vl anrb Nejeplfl
akému li vaa jil At-iatvým at97al 1
1 I 10 f Il 1 nn '
avym pra?f lťl IO tj-inii 11 aji
bylo bv tety vtřlťno U Itní- j
panli objfdntl javm lení záclony a
umluvil i vy papírování mé "reeť
denee" na Ut" u bratři Kout-kýct
v S oiih Ooiaitt koupil Jaem Jl c l
lliHu a Hlávky tamluvil jaem %
mlýnek na kávu nové aouuy a a
Pallka nové umývadlo Teď jeoom
j-tl já
Jaké to ataroati U Fianty
lMruae }em začal ak jda k Jí
chovi llivllčkovi Slo-ip b Kra
mlovl Marešovi Franolovl a dvo
boovi Hned pak do S uth Om
liy frankovi Uel ihUvkovi a n
I'elh jaem ovát Napadla rVin
apáaná myllénka jako že bycb lu
ceatl za dary pro svou rodino j II
vydat Avlak byl jaem rád ivj
j iem tam a bruau nové laty od Vj
dičky nenechal Tak Jaem ae (e
toho zažral
Kde pak je honem klíček od m
pokladny Hotových v ní jil
čertech málo K lo ví kam ae V
peníze ztrácej I Kdybych to n
měl každý den na uliři že taM
vlaatně nio není a mi polovice ta Ů
musí vědět domníval bych ae í
mi tam někdo chodí Tak ae díl
te že mi dulevnf stroj nad takýu
nentěleným atavem věcí a&atal
stát ie nekoupil jaem vlastně nio)
A víte č'm já se oblažilt Iládeý
te aneb raději toho nechte Kou
pil jaem si v lékárně Beráikov
tocet prálkfl a antipirinem aby fj
mi po Sylvestra hlava nerozkoču
a nedosti I mne Krejčí zlby dJ
prádla Bože to jiou atarosti 4
Kleni H
nanl la piko xrjt Itdyl m sta a4kms M+j
dl latiem ta to naol sol diva kdjrl al aoap4
diř pořáddtm taklenlia odlrMI Up J
adéUU kdjb av tuři krlv! dal alivtt BMf
rlv lUtl bolící arrap proti kalil a pMdat aa k t
koaululwa tpolkn
t i'
Krásné ženy }
jsou ozdobou každé domáonoati -
n neraoenoo ženou hyne celi d%
máciioa Proto kdo máte cb
rjvou ženuaaii kupte Jl Severu
ŽoxAni IJaltdm za 75c Trn O
airant zácpu aebe tvrdolijnějli oéVA
voať ol žilmlkii závrať mdloby
alaboať jakož i žlutou phf Pot
stává li nemoo vaai ženušky a neru
videlnoati mřslční kupte ji SettoM
Ittguldttr lentkých nemoct ca $1 Oj
Knížku o takovjcb nemocích oW ť
lite edarma 1
W F Severa
OdarUpids Io##í
f '
Kde U élověk
rplcl talamt a Ivnivinovou namoci souchofV
dh I ÍHkmkoliv vtaJrin nt-b 1 mktn rkna
ním irtliiiikt-m anj ntwi lučinu vybit '
blif M11JI "vřiloti Tjfhojlie r)fclino co "
ico 11 vjrn ni jeat iiinvnim poMimětem ra
trfi ni jiii tnuf anjr uu hovaly lrar l
n aun mu pittun fiu kt-ra nuJ v-'"
Dfctnid UtiVOUMlKl V
Wf WVflBt WWki ]JBt
I
91
fit