Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V" !OíWOK Aé 'A !UH
lit
111 111 1 11 "" 9m1
I
i
i Plfw Tftrfct
N# TH II 1'"
i ir i i ii lÉh uii iia i
t-n klkt k mvímÍ
ijf ittt lif m lok
M i mm 1 1 i' Vok i
#drn b I fii b- # I
fil I jí ♦ forn-tU l i
ti hilf f I tvíik jfrmNuMi
1 M t ři Vf bl
1-111 I 11 a V
i I I t Aii I I II I il L
m j i I ' tt Mtnob'MiiA # éptl
kfl ftikollkt tflOtf b Spolehl
tí f-ik alkolík i in bmkMoi
ktH IMf "! fc4ř i
#iM rioby Mtiaf tfí wíi
riihtl ti ni k"hs ii-t lk lř
Hni Avíik inimky nJkb
y brati k l íiii n]'n dnil k
tlw Příjmy l#bnnt klMjl
ttWil) ni ti lljlořM bkf
hditfh ftpalkt Porovninl imi
plfw dM a p' I fok#oi m' iř J
vMj AkrU ciknvíhi triti
lály před roksrn no nyní o g n
b-ktřbk lil nyní n k iM-M-i
trmtu 4 nyní J drny A'-bí
n HJ # rivnf Ul IIiHi ii n !' ny
HÍ7 V 't i k lli-il 4 tijn! Ul
"-nlíj nyní 65 M— urí lVifi'
nyní jo Kurthřti l't?'flj 50
r
rkoétO Uriljř tl%m t:i Iít
i í J Inolm ii'o milionft irrititjr
' třt5etnjcb boln'jo'1 ro li4 h l i
y id rot poc#t A ool H Í4niirr-k-l
čltijícl MjHtó pře tf#ti in e
Terého obytitetutv S i Mtkl ku ri
ploJiny 'fi dooti !tb} kVIivú
jfiuní proUf ati i po!oiřiisn( cpcu?
I tkl nein obuluxl s prAmyl vi
Inootlř
Nútvárn& lonvence nt&m New
jyrku která e přIStfm letnn ♦) le
ípřeprc v4ní síitní únuvy cliyt4
poíué žádoucí novoty I'N'lnčjí
i -r-v
tMloupcnt inenim jako to jo vu
a IIHnoi K tomu cílí ly
2il nynfhl Bpft-tob volení rhuu-
Ntn( volí ka l4 okr
f io siHtupce uotoni by se úle nlou
:A n nUaiit u tiwlun a kal té VfiliA
%J byl oprávněn ke 3 blauftm jel by
i hl roidřlilt raesi 3 kandidáty ale
Ái všecky 3 hlay otlevi!laU jen
f) jednoho řátupce Tím ])hiv
} tpby tnobla í doali nepatrná mra
f jako je na př prohibicní neb no
" } j( do-Uati svého ílHtnpco do nů
T" Jen íe Kocialní Htrana by mftlu
Ukoo potil nílťřenfm kandidáta
hri by mluvil anglicky alo amid
I' ae i to podalo Zkuíenost ucí
foifiMll bývají nejlepSí an jnon
IpovSJni m tak Htrané nýbrž pří
'volicftm
VídejSíra tak uvančm "World'
iř v Induatrial Palaoo videi jhcui
istavený KUr&v obrax "Volební
l?kaM Jak jnera poxoroval obraí
ljeví pro avflj ryio americký ra
ikou přítaílivott a je řrovna k to
fi apftaobil aby kráňlil uU amo
h hctinca a míttnoati kde ae
tikaH scli&íejí 1? otograflckó
rtiky obraiu prodávají ae po dola--
Jaera jint !e by barvoti-ikflni
[ vedené kopie v přiměřených ros
Věch naŘly velkého rorířeni
íivné avetlo na nái upolkový íi
vrhi následující událoat Jeden
( dní upolek dontal žádonti od
Tiká Záboi a Olymp o nijaký pít-
$bk' První apolek podporuje
II !„ A:U A ai 1
Voňacení eirotkft Žádoati apolku
I Joi bylo vyhoveno odkoupením
í Lpnek ale 0'ymp byl odmítnut
UUVUUI puna lilu t[Jiuuw
ft70 anil bv ho pohnat k cod
I Vftdnoatl Na to vystoupil Jeden
£ I
U % ten prohlanil pakli pro tu
juinu odpírá ae poJpora apolku
'ipf že a dQiledne muil ode-
laťf tli i j#'ft ř#f v j lňřt j H
}4iil0f Utlm ln 4b j
ff IfiAnf If f" '4 kMtf k'f J I
o'f jf fi# J# h'itir f íi4
MM tl (jflt llH Jll
j#rl t)k m (mh-i
riniUkUi -v - t ft miÍ tni mU I J
hukl M #11 t i tU I ír
kf i m M ttkt'
tl ' m' l4 K i f 4 -1 ifff
♦ k f # ií ik f r4í (Ifidit bt
IfltA I '# I ' IHO(lii
vt i tMilikl H Ht i li k'l f i
htk'- I M ťl jlft--t0 f I ! lili I
k- f Vi4 ii i tA n(k Jift 1 1"
ho líl j Ht otnd'-!!!
4 it'in4t ijf í r i (i 'bot my
V iřlnf 1 111 irfiHlř Mírn i
Jf t t aft) niiU i 4iltl 1 1 t!
lit uf kf r 1 by Irfy mínilo
!(#! ktuh n h řořnti řo 'i
Aiik iiif ilní a jIoiI banky
míjí tik nipířfto'i Ab'i In t"(li
iiorifi 1 n II ktoi fiinii tik 1
J i ftjAiiji al ii Jr lio pfiwnito
o"iii i i'm(nk"n oVtuiJil" f
f'0Mí JŘ to opikofáiit p iiríi po
Ué knl I r 1-7 í
I'i iiMnl krii také lil j-iít
nf U 'ffiinn II m který při-ívl do
rokoti 'iu lnlho r4r Tento ho
li-l j" tfMÍHkfn lvi Hlokf který
f ni l civřtriýit uvrM'níifi Jun
Fik r IH7I a jet atři-dUkem d
inokrxfiťkýeti politikářů a aportmv
nft J-hn barroorn j pravé unikum
V riren j a nevídanou nilliTon a
přepnién umHeckiiii díly i mclil
potctné Mjkarlovy obrany jf#u bii-
vnl okranoti Z iřinf tohoto bar
rooui "tálo { milionu
Ilopublikántki atrana cde v rinití)
íicali a vymetáním korrupuích ii
vlft které jí v ocích pořádných lidí
iifO oKtouu-li Je jiito že republl
kánitká strana neolevz'lila při Vollx'
nikdy pluó votuni ponřsva 12 mnoho
vxd£'aných lidí k ní náležejících ao
tdráhalo pracovali pro adar avó stra
ny po boku lidí jichž poviUt nebyla
o nic lepai nežti nejboraích " I amany
beelern'' UéinÉn poku J iti je v
obžalobu alo ti mí dovedli napřed
ví naitraiiti Kilyz ne nepodařil
pokuaa reorcanisací přikročeno k
organinaci od aákladu Dříve vSecka
organiaaco račínala v anemovním
okrt-Hii a jeho "leader" byl neobuie
řuným pánem kdežto nyní bude rá
kladem volební okres V každém
bude utvořen klub jehož kapitán
budo zástupcem do výboru protni
movnl okre
Zde ve atátu utvořila ae apolečnont
evaná N Y Draftcd Men'a Ahmopí
auon h 18378 cleny Tito vlaatenci
když byli vylosováni aby v občan
skó válce doalavili ae k vojnku ajed
nali ta aebe náhradníky a aami rQ-
htoli ti kamny Nyní hledají néja
kou Řikovnou aáminku aby mohli
přinutit ulát by Jim vydání jejich
nahradil Spokojili by nou patnácti
miliony Prozatím na spolkové vlá
do nežádají nic ale kdož ví co je ne
napadne!
Dráha longialandnká už započala
ae atavbou mostu přen východní řeku
kterýž bude pojit nafii ženkou čtvrt
v N Y a onou v Duích KilN Dle
plánu moat bu le mít 4 obrovské pi
Hře a nichž atřední dva budou na
Hlackwella Ialanu Mont bude 153
atop nad nejvySSím pilířem tedy o
18 atop yyéáí nežli proslavený most
brooklynský Moat budu na naá
atrané konSit v 64 ulici Vjezd k
nřmu bude spočívali na ocelových
sloupech
Zvláfitní příhoda ae abČhla paní
WiHiamsovó Aii před 5 lety kon
pila ve 154 ul lot alo na stavbu ani
nepomýšlela Když ehtéla letos
platit dané podán jí byl ůcet znějí
cí oa pateronásobný obnoi proti
l'íil i 'iřa nh t t4lit#i
I řiiKi tto fi)f aiijli
oloil 1fOI f pow#k ] "l'fO
♦ P ♦ M nim # Jf fciý n4jMi
ul iSm Ut M'ikin( #f#bfiM
wl'i kiiiA lii
Vii4v' # po fntj'l
(l I it '!' } din k
tl# ffl#t# jl # f ti' í- k'ft
řr élif ik (o'Mj tl!
jM lri'ni vfifatf k p
ink [H yi l-il i a
in I! jifot —t mk
l'-o y f I f 'n Wil '1'lil fc
th fiťt y ib k v 'i 1' iif k
ik -l h' "io i 't k ( %
f #7 t it n )bfi'i bif tiy n I
k tt Jit I" ift'b1 a'y JS prodil
prf yA kt Vjborn m
lhop a přM Ii01
ii a i4 ioi # ř ř
CMrttfl II
t % tf t trUt W1 lil "
"IBM I lí M
r ( U'i an li m
tt II T7 iKI'iift M M
rr- i Au R't-il lí f a
llwtl Hl' '
no ii Ai4 rkrn iti ř r
a m M li m
CU CMf l
Zbjl-I t f
( kra-ia JM
Sbor VimU I U 1 1 D„ Chkrs l
háá iiir Jib em T'i iw
rn V- TIM fo ll S D !
ftll Vaoitr Wil Kuf I'
ful Hrn I I''l ttntn Kb 1100
T J#k"t W-lřllá MMM
thfBm IMV
ytnn Ktolxint y
Zprávy onobnl
ODtltl tblnulý T OniM obcbodoio
H U pMl-tituall ntvltloll nUl pláruu
_ Pm H B ťmb-r loím obobodolk fr
mr ptuilu Wbo bjl ta oboli
obclodm viuvii tu i ▼ pi™
fn o LdTla ehfalni znlmf bolrt"
i whix bfl f Omni" tlfMU MLIIUi-
itmt obohodiiluil Srtílll nám mil Jlnfm U
boillDlti UtnllH Joa mí foliorí-iil aad
lllritl liálftt BOMlf llob d0VT
co oinUol riorlou rtlim ''7nl
xti - i _ t
nebula miU wrtnoo ituoj iouu-o iu™
_ i nul Tfnblif l VU bjrl Oibm v
etvrtok l'M ' pUl-'"" nb"pll "lh
tiinnti ktoron ! UmiJIl krJnt xklid
jl CbfnUulný to krok V précl vídíol Je
_ tn W Banuli l Mkdlion byl Oinim
Ytfda Bdilll nim cbyiti hId přl
dleni Nbrky do bl4ho (vibo d-mocn
Clilfg' řan D""''h lebřle" JI 1 fi"
kl vrti nrrtdl vtrciiDi T unanno mn
obřím Ub dobríhu l'M me mu i pln rdc
by Cblcngo iiuImI dobr budoucDoill iicpo-
mrtnovt I Wlioo cboC bsiikéř
d W 0 Klrclimn dll0 nvlron
idrll " ta níkollk dni
Zpnívy spolkové
i Oskonlor spel v Denver ColoM
odbivi olidu kiildcii droboa ítvrtí0 třdo v
mMel v mltoH prr PUk 3SI9Irlmř
al F tt UjMUinlk fU V39 Mrkl Bl —
JkD Hrbek knihovník 1208 kote ul
Č 8 S 0 P
Přiliiid: D A HrdUJki I3 E Vi tr
TJ-mnlk! L KoTom-ikt 833 E Btf P-
kludolk R nlk 133 Z I 81 Ni-W ¥orl
UK Schmidt % Nebradu
Cily Neb plie: dra Augusta Koe
niga HamburHké prsní thó jest zami
lovaným prostředkem v naňern okolí
proti rýmo kanu azaiiUHO eua ju
bnlíček
Vstrčte poštovní Wl
% doiUnata Mmtcn obmbujlcl pti 400 iUuttr A
n nhránk krájul lltirfvaiioa obil
kou Jt lo l''i" iM']ltioh ron
kdokoliv pridáf Jt ' Ja ipritiié ťosle
se vám xdurma ik-Uit iatnli l Jit lm
vmw~- - - "
ntBámka v tmti Hitu
10WA KEEU CUMPANY
Z KASEHO MĚSTA
V t' b-f l'l l l''t # j
i Mí flf !k fíaot thn pt i ♦#
lihy rifki(r e§l M l' b
fcíř I lo M0 ií Ul'i 'i
V i-ib"ff I ť íío jiiJ ii A I imi
ř i- t'rř d i k f k fl
Mil w I kktf tk !♦
li' f I ll li I fc"' l#
t by' jf ! kf!o" ř i ffi
r i ll pdofl li ♦iii4 k#
m fi v f f 1 1 tub ilř# lín
M i H Stil mimibjl
lo if
'rblii I k i rnifMÍído iřo
vd# jili! i fií M #ikiÍ Ih
tj i jmi il j řu f ill a-tři
h ' b a l'l k tiOrtU l-l I flj"04 1
tWrn ib"fln( ibtiní t)Jf b tak J
oiiuf i itnipno rlkn lnlnm
VSib-t l d lli i-ln ll #! V
komtiKri4Nkni ! b 4 lf h A
I 'o ni li lliniy MiKbíil
Akixii otoiAU tJOOO Jrt to ttrá
bo ! V lili i'tn li'l tni Miil
ftá j"jí poli n byla tk ko-ri
! otvid4 upravil M # to
lm obi-A po%ill nti'ri'ivil Ji'řo- rii
strVhu k lei tké pUmoiy něj IMv
iioioifiy Jniif Stavební d u 1
ci Tlily rikaoíité uř lomil rnijitel
lornu llorbiclia # tronky ty tnutí
bili ukarniilo strženy
— Pře I tiedivneni byl H Midinn
o louzen k armtí prot aa on pro mI
du pá lunou na Kd McKennovi a
sice porotou aoulw Scotla ()hhj
jeho tvrlí nyní U taMi
Jký4 cbluji v právnické řeči natýva-
nit technickou cIivImíii a ta má za
chránili život odouicncnv A nejen
to obhájci slibují že konečné Mc
(iinna i vysvobodí a vťzení Jak
byli jsme minule sdělili dne i1) pro
since odp soudce Hcott povolali ka
zat do soudní siné č 1 kdež pové
dčv obžalováními! o dotahu jdi(
zločinu odsoudil jej na šibenici h
den popravy ustanovil na den 0 du
na 18H4 uezi Oh ranní a 4 h odp
Totom nařídil soudce aby obžalo
vaný byl uinÍHtiiřn ve zvláAtní cwli
odsouzencův až do dne popravy
Zákon vsak stauoví že každý sou
státu nssebo musí poncebati lhůtu
100 dnft mci rozsudkem h vykoná
ním téhož joiliiáii se o trest smrti
McCinn téhož dne jest uvéznen ve
zvláštní celí a na druhý den pozná
Boudce chybu svou totiž že poskyt
odsouzenci Ih&tu pouze 08 dnu i by
tudíž odnouzeneo znou soudu před
veden a den pooravy určen na den
3 dubna Tehdy obhájci ničeho
nenamítali aniž povčdřli co dále
ufiniti zamýšlí a soudce Scolt pro
lilásil že chyba ta nemůžu míli 2á I
ného vlivu na zruSení rozsudku O
té doby však mnozí vynikající práv
nící trestní véci vénovali zvláštní
pozornost a prý v tom se hhodu
že odsouzenec sotva mftže býti obé
sen a sice t toho ohledu že rozsudek
první byl již v činnosti a edy plat
nosti neboť McUinn byl již ve
zvláštní celi uvčznén druhým roz
sudkem byl první zrušen a tím soud
cova pravomoc v tomto případe prý
přestává Obhájci McUinna požá
dají tudíž dne 7 dubna v den to
prvého rozsudku za habeaa corpus a
propuštění odsouzeného Právníci
hodlají žádost svou odRvodníti au
toritami a případy podobnými již se
udavšími
— Pan V Bartoš známí v širších
kruzích našich jenž mčl hostinec na
ít ni a tm let a mezi námi Duiobil
odejel včera i s rodinou do Linwood
KUeZ SO USIU1II uariuiv ki hih
živnost hostinkou Přítel BartoS
pro mírnou svou povahu by l všeobec
né ctén a vážeu i litujeme že jsme
jej ztratili tím přáním a téšfce že
v novém sídle kdež rovnčž hojnost
má přátel dobře ae mu povede
— V pálek vnikli lupiči aby do
kázali že ae JeSto ze 9o Omahy ne
vytratili do úřadovny místakého
klerka Vypáčíli veškeré Holky v
ikiiit 11 m ! t iťki
kfr rit i foi #poknJt! oi'
'("i ftflipn'm fhm) k líilot 1
'll
tbll ÍM-r bl pl Ir M
t -if 1 1 #kř pluj i b
ioíiií t v ril Ijřj '4if' l jjí
! ly oUI'1 b! rbilnfmi
♦- k Tik lon i i hi ! ii přír
h'id obliloff 1 1 p'j liti tkl
ří kti(i ilwh "ftk ml "i I I
-iUit t r lblrt'fio ví'oÍit
v '%ř Hl m'I] ( i I r-ivk j t
o ll i-4il '! loř-o n i 1 1 # j ro
vra! li
— V -'' i liii'i bflo ll ni
oi Inf ? ffj l i i LViii řtíia
trn I-ř4hík1 T íliilijřra a
l M t'ooly '#4't '! fi M Ambro
#n# p řiv ll v Jí [H tn'k"v4
př Holili íoi t n-pfii4 ifftUvity
tiulif ! tm tím ii"l thf to id
Obhlovmí lili kMý o iv!Ílt-
n I soid {írn toho p"Vo'il a
JIk lina ifl l'ft tipovalo Prtv
níci po ý !m bii iřnkU arj('im#n'
ir a sonlM p ukliM nt to U
po llábti io l I Jt pfKi'í'1 lr"llill"ib
ny o-Uou lil C Miloya1 k pokutA '0
útratám kol I na 10 nh do okr
vřMtf (JalUgbvr J't pokutován
115 a útratami a iláti na 4 hodin
lo veienf kanit si j ft rt f také hnu-
dle olvedl Mimo U) oljoruťil
ondee aby právní komor si připi
la toho povíiinii dl a právníky ty ze
třt"lu svého vyloučila
— Asi 100 nezaméstnaných délni-
kft dontavilo se v nedéli do siné Hyt
Práce aby vydechli Jaká opatření sa
Mtáti mají aby jim práce byla opa
třena Hev Williams mluvil a ma
tor llemis Mayor opét poukazoval
na daležitost toho aby rftnó opravy
jež v parkát h a jinde provoděny býti
ma{( staly se ihned a nečekalo se
jak si toho mnozí páni totiž li bohs
lf jímž na ničem nescháíf přeit
Mayor litoval zároveň žo schftze na
byla vfce navšiívenu kdy jedná se o
prokáánl dobrodiní chudému débíf
ku jenž nežebrá ale žá lá o práci
Výroční konvence mezinárodní
unie pokladača cihel byla zahájena
v ne iéli ráno o 10 h v Patterson
halí na 17 a Farnam ul Konvence'
zahájena byla spflsobem alavnosť
ním rnírftnl unie a hudbou v čelo
doprovodili delegáty i jiných mést z
místnosti avých v Ďrunswick hotelu
do zasedací sfnA v Patterson hallu
ničež shrornáždčuí oslovil guvernér
Crounse a mayor Domis ve jménu
médta zvláštS t hosty uvítal Kon
věnce jež potrvá po nčkolik dnft
účastní se as 80 delegátft Jindy
bývá jich až 200 následkem Spat
ných časti a přílišné vzdálenosti i
východu mnohá unie dala se zastu
povali delegátem Jenž jeti mohl
— Členové Omaha Central Labor
unie rozhodli se v nedéli žo přesvěd
£1 so jak náleží kteří poslanci do
státního snómu jsou a budou kdy včci
dčlnickó přízniví OkrDouglai byl
prý špatné zastoupen ve snému a
dčlnickó organisaco chtí se za v čau
připravili aby tak pro přístč nebylo
— Policie vypátrala žo jistý Ch
Clausen bydlící na farmč blfrko Asb
laod jest povoděným ptáčkem jenž
v Omaze a bo Omazo udal nčkolik
padélanych poukázek bankovních
Po vyhotovení potřebných listin byl
Clausen zatčen a ztotožnén zejména
dr Williamsem jehož takou p iukáz
kou chtčl napálit lékař všik záhy
podvod spozoroal a n lal véo policii
— Po 7 h ranní v sobotu hořelo
v domé T Gamblebo 1515 Jones nl
Hasiči dostavili Be hned na místo a
uhasili ohen v zárodku Na cesté k
ohni apadl hasič Dan Murphy od
čely 3 vozu svého a poranil se na
hlaví
♦
I '-
ř! V SJ
6" ř -
' -
1 "
k "
t
ip olka Záboji kde také ae ra
f'
t
ť
A