Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lo
+~ ro k kok zArAr?J~4
JUrM tyb'Ml ' MM-MH (
lit M t ikUpttl 41 pkl Istki
ta tyty M lisy ftiry 4
a I tm itA tUIft lifltfttól '
4lM eMJii pokVsi vyfotili
roftltí p4řfl imofMÍl-v -řVI
ljrMk# "I p ' kl4
ft httift f h 1 1 ?iřjř A l'a
t#k i44MbyUjtkiU M"fw
t Itrmt fcsl Mo IU l i l! l!fí
WllUnkf-b ' :í4
— V ř#1i fíl fřlhl
'm l t 'l JtIH státního
kl lulka IMta Jsk if4"i" l'o4n
byl llíll Jbi ř'iMl4 M ni noa
ktff itřifl byl uťlkm btftku
('pilsl íintoln % - ttl4
!)! MÍ Míliovi f 0ii# vik
krjký II lví Jl nwflfinl 'I V
tn-lu l nll být podán v Miifdn
7 u on r -M-i lkil odvolal At ftl
látnp k Uilitlmu "ti i liin
rozudk sudího Iaví potvrdil
I ti l# tedy ulint nota I tloba proti
II líovl
— Hm allíaníiilku ? lltilK
odbývaný r ňterý a V středu nebyl
Uk rttl olfl4n Jak oeláalo
Mezi jiným Jednáním bylo oviin
obvyklé přijmutí ibliyitnlih reso
lud jimiž ne alliance Jak obyčejně
prohlašuje pro volnou rslbu stříbra
neohmezené vydáni papírové mě
ny Dále odsuzuj se j-1 ij&dI stát
nllio pokla-!nfks ls nevyhovuje zá
konořfml f tál ttrácl 1(0000 rocnř
odnutuje ne kontrola noui% v Lincoln
ringy bfi]lerkými Uk le Lftllcfi
ulál okrádajíc! unikli otrft&rf ti
bjlo poskytnuto doKti d&kazft jfjicb
viny odiujoje ne jfdn&nt vl4db(lo
soudu le dovolil iřeiiťřťi)I fHpailu
zákona dovozního le alilnícn noud&
aekretiF Morton jest kárán že uráží
rolnictvo a jelikoi ce vynkytlo zuti
nové bláznovství od jonlednlho
njezdu a nice v Jižnt Karolinř kde
jak známo ucinřn pokut se zakládá
ním státničit salonu hlá( ne allian
Cb nebrasttká ovňem i k této hloupo
sti a schvaluje ji Přednedou státní
alliance zvolen byl W F Dole z
Harlan Co nátní-stkem prof W II
Jonea z Ilastings st-kretářem Mrs
J L Kellie z Kearney Co poklad
nfkf m James Cameron z Furna Co
Bývalý dlouholetý předseda J JI
Powers ustanoven státním řeční
kem Výkonný výbor zvolen byl
též nový a sict: I M Leooard z
Lancanter Co C M Lamar re
Saunders E E 3uderman zPbelps
L W Young z Furnas a J W Gin
nick z Franklin Stará garda jako
Powera Root Currowa a ostatní ze
zákopníkft byli odstrčeni do pozadí
a novřiňl zápasníci zaujímají jejich
místa
— Vrchní aoud uunal že komisa
ři okresu Holt jednali po právu
když před časem zbavili pokladníka
Scotta úřadu a dosadili jiného na
jeho roisto
— V Greeley Co podali komisaři
ža'obu proti bývalému pokladníku
na 124000 kteréž se tomuto nedo
stávají Též kriminální žaloba bude
na zpronovéřilého pokladníka po
dána
— V Ord založila se zavodňovací
společnost která hodlá zřídití za
vodáovací kanál 25 mil dlouhý
Kanál započne sedm mil severně od
Durwell a bude ůstiti do Dane Creek
v Orda Přes dvacet tisío akru
pudy má být tímto kanálem zavod
ňováno
— Dne 15 a 10 února bude v
Lincoln slavena pětadvacetiletá pa
mátka zaloJťní státní university
Slavnosti odbývány budou cástečnfi
▼ divadelní budové Lansingovo a
eástečnfi r bi"íovách universitních
- - V m m # nk 141
V'# j!f "♦ lil l4ti
rlt#W
— I rkMiki J( t nitni
! t# hlt I M llf f i fofiaf i
řl til f ' ll j- !#f I ti h
'i t li iinikřit v
— M- i ♦! M K# f #f t nu
♦ '## ťl l MU imfilt tili
O #lf l !! imiI ř I Oa l
It Hjl M"tlijbři nu
vn i#il n il aly im ( #
- Iltrlk t? I IřiVy iwj
t dll ( If!-ln J 1'1 VI Jl I
Oinaliy - fjjl k'ljl lll
ř Mřittl Tri i#itijf i prili k
úru i V iřMkáb viAl ilift a
itfátíl J átti
— V íhifM IV t I i T J
Ilornmol a Uí of(rr spor tom
k In ltl ivi'lfi ikfftiíoi klrkm
Pro ll-riífMft rpotrn btla o
} lin Mi vl
rilithrka sooioAtuMt v
Ffmoiit řťnk Var I A fin fV
hodU ' ti niliny ph tf'
im které! buj Jíťvatl pro ti
varnu na ir'iun ili !! ve
ťremont llien ltl m
— 1'ffd ifjikým faffn Ulral
do N7in(k4 Itirlur l Klke i
Nlř4ka City itil v Nfbrťi po
lunohu rok& a byl tři nřjiký f po
licMiou ale net%l si nikdy plnř ol-
(sin-in revisi si druhý lit a do
Níni'tt jel aniž by mel průvodní
liil Tam jrj strčili do vojenského
kabátu a tu tmí si svou povinnost od
stoulit
— V lázniť-i v Lincoln uí-inřno
bylo v minulých týdnech ntkohk
pokuta o zaloíciií ohué Jeden a
nhh asi před šesti nedéli se z lařil a
čúst káznice vyhořela uí kolik jitých
bylo v čas překaženo V úterý mi
nulého týdne dopaden byl vfieň
Miller když v bednářoké dflnč po
ukončení práce zapálený doutnák do
třísek upustil a má se za to že jest
paličem který zakládal
— Jak se podobá přehlédl úplné
Přítel Lidu jediný list neodvUlý te
Spojených Státech že státní alliance
přijala usne:ení kterým schva
luje se zmonopolisovánt ob
chodu B opojnými nápoji po sp Sno
bu monopolu tabákového v Útkou
sku jinými slovy zavedení státních
salonfl jako v jižní Karoliné Upo
zorňujeme Přítele Lidu na toto pře
blédnulí tak aby mohl důkladně o
předmélu tomto pojednali a své
protimonopolisticke čtenáře o pro
spčšnoxli monopolu silonického po
učiti
— Zvýsování poplatku pojistného
o 20 až 40 procent po celém staté
působí značné rozhořčení proti poji
sCovacfm společnostem a nepochyb
ně povede k zakládání nových poji
fifovacích společností vespolných i
akcionářských Toto jednání spo
lečností jest neoprávněné OvAem
pravda že letos měly společnosti o
$30000000 více Škod nežli loni a
též v Nebrasce utrpéli vétsl ztráty
Vsak až posud ještě nikdy nesplatily
společnosti pojištěným v našem stá
té ani polovifi toho co z pojNtnó
od nich přijali Proto jejich jedná
ní budí tím vřtsí rozhořčení
— Okresní soud v Sauuderg Co
nepovolil nový soud odsouzeným
tam hostinským k zaplacení náhrady
vdově Krátkého v obnosu $2000 (ač
starý Svindler a ožrala nestál za živa
celý za 2 centy) a hostinští odvo
lají se k vrchnímu soudu Jak se
pravf? kdyby měli hostinští vdově
po mizerném tom chlapu platit tedy
by z toho dostala pouze 1000 a
advokáti $1400 Jest tudíž patrným
že tato osoba která neměla dost na
tom o co její nebožtík lidi za živa o
kradl byla jen pouhým nástrojem
advokátu ať vědomě čí nevědomě
k okrádání hostinských a jejich ro
io Z každých tří doMarfl jež by
advokáti z hostinských vyždímali
dostane méně než dollsr! Jedno
ováera tato osoba dwílila est-li
chtěla aby Její nebožtík Ityl udržen
v paměti docílila toho lépe než
kdyby byla dala tlCOO na jeho
pomník fenže bohužel jest to pamět
smutná Jest li Že konečnA ta osoba
dosáhne svého cíle doufáme Že
sspoň T její případě osvědčí se prv
d ým pořekadlo le nesprsvedlivé
ne lédí
CESI ÍJMERICE
Vn V i fiitfilk MoMffm
ff Mt s fřítijrt fkm r4U I (jř I
Iřtiflíljtoi $ftktnn tlit1 k#r4
v)4 til i st li r llř j"li
liřji k !M drnfi 4lf frinfn
-i MiiMM p i ljls
řiřWofí4 li 'lk lila rnisls-
kí# T#t rtl ( ti lny
i ! li j'f f f ♦f'r'if íiI J#
f N' t i#'l r i ttk irtl d
'! ilk J lottrf i M rnetptit o
Í'M ! s fa fwí ibtl p IM r'i
i H v I # irnl Kh V
Vt Vir I Ukiř r U t K-n
ltVtr Uhr IM Iiril Mtt"hllp t
luU Mifi)i ki i' eř'i v "m' f h
ipMtil utíiwnffH
Na íirmA fidiltnA si jř míl
ol IV hř lU i U f IjIUI í II r i
kí třf ('vb Jowf IfMHtlíí-h
Pi lif ilibl Jt V)hro}ttl tě
iatMI a lo lak ťMpikof t f#
í Moi híkďi iiftimal Dn 't
le ln at f l bo l ď-p lIe(hl v
tlteitl a trfkn ýtř#l 1 řrolffřU a
p4ipfif4í t#n spatřili inlaltlin mu
í# í lerní IrJliho l'íinillnl
lMil do ót a b)l nktrnlitě
mrtev
l'i vítání noiého roku stlhh
KarU Koubka v ("Mcsjí'1 n#milá ne
hod UbfrsJ s po Ti bllis
Wentworth ave za-álniut btl kulí
v) pálenou z revolveru neznámého
majitele který řllis hlučným spft
sobem loučil se se starým rokem
9t ledna nebezpečně pořezán na
leyé rui' byl spadnutí! skleněnou
tabulí Čech Alois Procházka v Chi
chagu Nescházela mnoho a byly
by mu bývaly hlavní tepny přeCaty
J Fr Ilaosner v Chicagu byl ni
nov rok zachycen na ulici Df Ko
ven blíže cukrovaru parontrojem a
utrpěl olromnou ránu na levé straně
hlavy tak le za několik vteřin duši
vypustil
V St Louis zatčen byl Čech Ji
ří Maruška jenž vydávaljse kongre
gaČnfho kazatele Býval dříve ka
tolickým knězem přestoupil vsak a
mámil na kazatelích v St Louis po
mocí padělunýcb odporučujícich li
stin peníze za záminkou že chce se
odebrat! do Texas a tam kázati kra
janům svým Podvod jeho vSak
byl vypátrán a on zatčen Na cestě
k policejní stanici přiznal se že byl
v káznici a že hledán jest v Chicsgu
po násilí V Texasu uvězněn byl
pro padělání poukázky
9i Před několika dny byl v Mil
waukee Jan Socha pobodán od Po
láka Ludvíka Barczinskibo a podlehl
svým poraněním Koronerova po
rota kteráž případ ten vyfietřovala
odkázala Biircyn-kého trestnímu
soudu
% Před nějakým řaem přinenli
jsme zprávu že mladý Čech Kudolf
Petříček z LaCrosse byl napaden na
veřejné cestě mužem kterýž jej dva
krátě střelil: do čela a do oka a pak
mu odebral malý peněžní obnos
kterýž měl při sobě Nyní se ozna
rnuje z LCrose že Petříček si ce
lou tu povídačku vymyslil a Že se
sám dvakráte v úmyslu sebevraže
dném střelil Měl krátce před po
kusem o sebevraždu hádku se svým
otcem
1 Fr Liská od Kiverside la se v
návale pomateno iti střelil z revolve
ru do ěela
9i Krajan Jan Mikulecký z Tábor
Minnesota ustanoven byl poštmi
strem na postě tamtéž
1 J F Linhart jmenován postmi
sirem v Napavine Wash
% Chicagská "Tribune" činí nad
šenou zmínku o symfonii Dr Dvo
řáka "Z nového světa" V úvaze
této praví mezi jiným: "Dvořá
kova symfonie 'Z nového světa"
značí novou stránku v dějinách ame-
ft ks" K tlby i Mltr-4 áj r4
rifs#nt sm N- p-fijetl N
Yrk J-t nUfoitl flM ÍVlt
'i Přítomno DfořUoM v m
a Jho I ! -#- k
'mi f i 4 řtffio rl klopo] kf t4
!k ) #li'i potib'i#ef pro lo !'
fň"M soirlr k# Ikťjr řtilíl-ni"
Iř (ořářu kff ř I Iftitf ftbfi
b 1 1 ivi bftM Trusy f if irf
Huin iťtfl4i í ioljfo h
l I ' f# ířw( I M l'lejíti
l oíiř křřf k 1 Mf-I I f otMt
tlil V#'lkl k hlf } ibftA ftnnl
f krwi Ynj'tiU h Jřbriiei kt#
řI byl jcdřitřrt t olwn ob h "H n
firol op#řřií slA n!#n!ij ftb ift
liO'f iifir-m btl lib b 'l p
Ko's h Tmsy Jimi NJ I bi I ifi
pitliU Jelikož IluffliÍMon i4 J#
řtoi oliyfjno'1 tř k t'k' fi'if r
(fillíilo n)ilí oUli klffý byl
bl v!m řoiiíÍ' klyl p' plh
byl dán i'4 b i lovs I nli ol li It
bylf fřitěsny 'p lonw fiiisy
H]l { lřt 19 'oo k l#lto pj
l'Jn{ oniH jen rt mki
Kařfl H-ri'lk i €liriřs byl
dělil dolci twi pri'# V rouftMt!
} n o i vy l hti nemalé ns tttrt
ittbt oběsil
Ntovi- metl Čeby vChlři-
gi stál jeíté ři II
9 Čnholřotitský Illinois ítsn
mitung lose Jck íybym'li MUdo
ěri ti fliké rd4 ttkovmi rozvahu
jkoí(in zlejibli Čeihu kleřl
nt velké (ké slivriovtl n vfta
vA vytřlhaii v(l výtrínosil proti
ralKko% a rakouské vladA li)li l-T
si uipořili žalobti proti 1'aličkoti za
stržení éekélo štítku Tak vila
za to 2 jma nevyvedli 1'aličkovi
Žádnou kocovinu bmboiie pomalu
povalovaní ra nejvítsl konservativ
c v českém národě
HO HRNA
e-oMr ďitj pipf m tm#nm Uati oym
tlen ďijrtoq pottlmaolt odiwvMI Oi
pity aporn nonjmnl !-
pohodlného mlalt f koti )
Sprlng Hanch - Prosím sdělte
v Hovorně jak se jmenuje anglickv:
I) Ilouts — 2) Bobek — 3) Pa
dyán Marie Hlavatá
OilpovliF — Nahlédněte do Ja
nášova slovníka shledáte že routa
nazývá se rue bobek (nebo li vavřín)
laurel Co jest "padyán" neni nám
známo
Nrw York — Prosím sdělte v
Hovorně zda li je vám známo kdo
jest v Královicích v plzeňském kraji
advokátem a kde bydlí
Ber Hvězda
Odpooéd — Dr Breitenfeld
Bydlí ovsem v Královicích
Brhbin l'a _ Žádám laskavě
o sdělení neb vysvětlení zdejších zá
konfl pivovarních a daní z těch sa
mých závodu Jsem z Evropy před
krátkým časem přibylý sládek a
cbtěl bych sobů zaofti v malém pí-
vovaren a pivo vyrobené doma sen
kem vyprodati nevím však jak stojí
zdejší zákony k pivovarům aneb
sládkům Protož osmělujise žádati
o další vysvětlení Jan Šulc
Odpooéď — Zákon dpojenýcb
Státu ukládá pivovarům živnoten
skou daň a sice $100 na pivovary
vařící přes pět set sudu aneb 50
na pivovary vařící pod pět set sudu
piva ročně Mimo to musí se pUtit
duň kolková v obnosu jednoho dola
ru na každý sud Prodávali pivo
aC doma vyrobené aneb koupené
není dovoleno linak než ze soudku
na kteréž kolková daň zaplacena
byla Mimo to musí ovsem sládek
své vlastni pivo prodávající platili
místní ucensi
— Proti prudkým bolestem ža
ludku není lepšího prostředku než
dra Augusta Koeniga Hamburské
kapky jež mi často rychle a jistě
pomohly — Albert Iseler Port
UOpe MÍCU
1iílftf An IIWkA Tak nu 1
I IJIGI UU jhlIIIIIU I6A(HU
3 no O H I A P Wf nJry!lili!jl něj-
d li-pii iir4i H)d Mnlm lem IjiihI A
fj Iintulifrmion lluru btiilo m odhvstl
ij dno
I 13 ledna 181)1
m Pojnďtn s nml do Plerwi s my vím $
yj Ukti-tna iii-!h kní jil ni'Jiíroilnlí ffl
3 kuiipAily iluHimkcm vdy nlnrin p)
'[( iHiiJíicliiin ii a uo iiiirii-Jál mlátkr Jk Pí
nt kdy vlilíll O liatky iMHlrubnoRtl ra
C R EDUNC
JWtílrn 30SV lUth WOinslis ííob f
1'řsVHrk ifolofnlk
9
% Irotnfftfk Ji j Inířfi l risp
Híliií4lrri Mlítuafefc stroj
t" l4 ktf If nl4i!4 "I 14 d -}
if blbl lř44f' ta přivdu I '
fi4 olíll y I při krmftf d
krát t dik f řM 4c
tofMk př#b Slháf 4 kMý
jJí4 ť-If J n i' tavili
Jrotfvftlk m ltko4m 4kítM aby
Si bylo JntřVbt řnsohi ivUltnl
nb! thy i aby tm mbf' podlít !
4o sily k(#r4 jt nsjtriljiř
Mnobíi drin Iřotovnlkll Jt f
irbt f % sílí h"fik parní I vftfi
vltk vi ky vyíidtijl mnihu líly a
lilillhl ibtbft Jfol ilřb# př
M si U mM' lillý JoMlit
Kysl ♦bj-vil lřbi not f ifrah
rf iTSÍkti vrni prkttrký Jřt
lirbý a Itnsf klrý iiiM
připnontS ki kslMmi pumpovaef
mu vtrnlku ď liVvolr)4 vi 141
iioi) íh Pákli a 1414 n
Irrdovnlk duti ilký ko4 mul
tie b it Jit dns v řioej b4 ďhll I
ky a oby Is Jwiřřnicb
Srolovřlk praí uj" n t i4klid4 rerl
prokáíním a !' oceloví třecí ď
sky přiv41il do kruhového
ot4ěen( pomoi I J Inoluc b4 J'4ky f
Lll L 1 1 ! llttanS
tyě rl táhla pumpy a vítmtku
0fi4mkti a vyobrazeni plin tu rn I
na Jindru mít a kdo by si iáf j
blilil popis nechf si na udař?j'
firmu ďp(ic pro popiné cirkutářiV
Firma tato vyr4bl těl třtrnlM
velmi Jcdnodui-hé a praktické sou
stavy Adresujte: K II Wingei J
5 12 Kenwood Terrace Ckicayí
')': i)
Vingorův šrotovnil]
TÍtrníkk j
Dvojtlf rolor
el Sarneny Til
uiriMtfl
MM triprS
ku knJUlému ré
niku ( J
n ml 1
-Th- '
"Wlndmlll Márt
TrrJ
TRTOt-Jk
Kupte si
PŘEPLAVNÍ LISTU
00 ANEBO Z ČECH
ZA NEJlLI3VlVťyrflř ceb'
J J HAVELICV
l-Jl -x1 1- ! J-ll €
Z Prahy do Chicago
I15
L Hzně „
Z Písku
Ze Strakonic „
Z Hadnic do „
Z Kutné Hory „
(Ví
Z Pardubic
Kdo ohc viUtl eo dilá J!d do niUtnf
lio mnu Clilegui t iKpa )ldii4 fo-
m(U An rl IN
i iiiimi riii ťiviii i iiiii
za nejlevnějsí poplatek f1)
f iírn 0Uvř-n T utátU od I do 11 h rL I
tdrt pttovnti t
T T IIATELKA '
IloomNoSi j44 K Van Duřený j
Chloairo Ti' #
% Lkk Sbor k Mleblgua Soitbrn
H B Diot Boom S4 IJ
Mapa Spojeních Státfl X ?
M í H
Nástěnná mapa vydaná BurTl
tonskou dráhou jest tři stopy sir) i
v sedmi barvách a připjata na vál j
kácb ukazuje každý stát okres z] Á
mennejsi místo a Hrabu ve SpVi
nitnfm A
tečným předmětem v ksždé Jorr? l
nosti a obchodní místnosti j
Koupivsw le ve velkém mnoJfJ 'i
stojejí Burlingtonskou dráhu ro ' f
více než patnáct centu každá i
t0 obdržení této sumy v kólkifí
ude nížepaaného těiit poslati
jednu TT'i
Pisté hned poněvadž zásoba i Ti
obmezena
39x4 J FKANfTS W
0'1 Put íni Barllngtoii í a v
Oaaaha Ná l
le f