Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lO
lil 4
1 %
imvmatis3H]s
l Iím''imIii v#
liolfMtl ytilii
mmIi rktttilltif
tjlllkimllllj
onobffilfix
)frit4nl r Imku
bolesti v zadech
— fe4 tt ( —
]rM!!Ílllt ]fllcflllllf
ii Iiťtftficv5'iii
Jen ? ji fn od ním Iiaiíékit
On -Cent
-
-
f - t f
Xrn I?ctero
MIMI®
JeitpokJádin za Jřden s nejlepiícb h5k6
této doby On fiití krev olmovujs aí!u
Uotní vypuzujs dc moc t tíla uvildJe
vernere orginy v dobrý a pravidelný bfu
lk jeit připraven x více než tMcetf roi
flench součástek hlavně rostlinných i
byl znárn a užíván po více než ito lei
Byl velikým dipécbem užíván ve vlecb
namocteb zejména téch které mají pů
vod v krvi pokažením žaludku lako
zácpa uezáživDOtt nduíivé a oervoiní
boleol lilaiy Jaleroí neduhy nemoci
flucoí iloutenka rheumatiam ípalní
tráveni anu uyspepsia tasemníce rnžl
ikrkavkr neuralgie mrazení a boreku
vodnatelnost bia vy bolení olxasué ubry
vředy vyrážka akorfule boula atd
HOBOKO není patentním lékem aniž se
a Iékírníkft prodí"á aviak muži a ženy
ien nim nyn vyiťčeni z vlřčnotl k ié
kaři a přáním posloužit avt!m ipoluli
iem zastávají místo lednatelské a umoí
Ďujf tím aby vzdáleným nemocným
mohlo býti poslouženo Jet to nevvbnu
telnv domácí kk zcjrnřna v mítttecli
vzdálených od KkařĎ a lkárníkĎ Uk
tento nelze obdržet! od lékárníků nýbrž
pouio u miainica jeauateia
Není-H ve vaíem okolí žádného jedna
ele pro dra Peterw „Hoboko" robžele
¥ obdrželi — 13 lahviček po 33ct na
Kkousku — poSIete-H S200 přímo naraaji
kle Této nabídky ro&že jen jedna a ta
una osooa pouze pro jedaou použili
Dr Peter Fahrnej
112-114 & Hoyne Áv Chlcasro IIL
Ncjlcdší lékárna
V CRETE NEB
jest lékárna
F NEDĚLY
Pnvé čerstvé a čisté léky se pouze
nrodávají Recepty připravovány Jsou
i důkladnou pečlivostí zkušeným lé
kárníkem Vkthna laki Ulita jutu na ikladi
fny eo ncm(rnelí
Dr Bohúsl Maloch
PllAQ ve
N3BB
00 HAŠÍCH DD?lJl)yftO
KoUligfftif Ktt ti f it
ť#i tít%m t — Itftiftl t % mi
{- f KlMMI ttthf Tfř Uim
'-řil flkrri jfítffftxt U}l
JiÍ }ř lil fi mM 4 lřl#Í
jí ltr-l f l Í4t ( li Itftf
rajial r#j4 j řf ll Jti##l í
rt# fil J# iií# f t l#f
!!( Ul lf l t ři' J t U
(tmf ttUléhí i tf ff j m
IIMOil f0# ipfitif tik l#
mf I fi o I íkb lilw
N' l iji lf i U%H il iifpf
j li (!# I iAjmt 7rl f kteří
trRlímil( htmt limi li(
mttit Naíími ai iMint tli
lívřtísw ií iltli rn9í (alili
Imm1íI e r4f I ft ft'JMi]éf
f) tjfl#ll j# H Utf JlrloJ knft i
ti lm Iraviffjiliiitt lis
" lkf řiki 10 ti 11 dv(n!tf
i U % 1 7 Im VpfVy dťtttl
tf#m ik jin!4 Z plním # h
ltuj ff jvfc Jebit jw ifiin ka
tnhrf otil a jfčuien 5fi'#N m t
lřf dM ! Je m Jí ťuát a kti)i
ia 9 Í4ř vnt Ilrimtiiry ilrj
ijl inimetiiiott rhuf i llf
nlou Sklidt! fin il %íii Lrofi
tj i1 Jero kdy aUMil v lowí
ini nimi ťjrlt miioh ! váhij i
libry Jfaanc nám ti r cli
přelilo H srdečným otdr4ten
Váo Suaatik
thadron Neb30 prou 1 693 _
'iř ná rrdaker! Jednou jt tni i na
ytlioro lujr alateřnf Čeiit nynuv-
f-kího narodit Lledéli talotít ri
S P 8 1 bjate iem plij'!
jlek nvedl Podle mého náhledu
toho mraku nebude dčvf Rok
ce utíká a my Jme rok od roki
arit a té! liloipéjSf tak U uk
rzy napadne ta rnySlétiki: I nač ji
otřebuju spolek byl Wm be nťdo
flý život a teď k ttáru natáhnu itt
rzy kameie a tak nač polek" —
Jukud zde byla silni česká osd
tttrá počítala mezi 60 do 60 rodin
u bylo asi téi tolik rozličného eniý
lení teď jet nás zde v métě osu
šikých rodiu mimo několika sví
KKjpých mladíka a děvčat i lh
rai rodiu nejnou dva stejného sroý
dení by ie něco takového podniká
o Co se týče venkovanů nevím
ak asi ti by a návrhem souhlasili
íídyi by jes trocbu chtivosti bylo
ak by m zde mohl (-polek utvořit
ieb soudím 2e zde asi v 12 milici
chadronského okolí by se mohlo
kolo 40 neb více ůdft shledat Ar
edy každý nelli sestárnp ú to vezmf
trocbu k srdci a když % vás některý
přijede do mžsia tak mne navštivte
neb nemám teď co dělat a snad bv
ebom se mohli domlnvit který clen
bychom se měli sejít a kam — a
spo'ek založit
Nežli jsem měl mfij hotel pronaj
mutý tak jsem vám měl sen — a za-
iité se mní nebudete divit po pře-
čteoí mého dopisu co se mftže jed
nomu přitrefit a jaký sen mftže mít
Z la li pak vám se někdy zdálo Je
jíte lítal? Mně se ti zdá dosti ča-
to le někoho honím (obzvláltě kdo
mě je dlužen ~ aneb já jemu) na
ednou se spustím a letím viak ale
tentokráte jsem měl stn že není k
přirovnání mými any předešlými
Mně se tentokrát adálo že jsem by!
? nebi PředsUvte si tu radost o
em měl Dnnlap jest ničím proti
tomu Já se vám procházím tak
a
ako bych měl to nejvyříí právo a
tieb byl fiákýra fiditelem Nebe a tu
nijednou slyiíra tvuk trub a hlar
yvolávaí Bode problílka nfrbe
Šratiiocení a běhánS jsem slylel a
viděl na vřech stranách Zorvu
rem nevěděl kam se mám och j lit
až najednou se pustím do jednoho
zákoutí kout byl prá-tdoý viak sle
avtee v zadu byla přeplněna véicLui
UUs lf lý i ii!p#tfr# Ustrni I
1 M kolfit řř§ kMjHlvi# lf#
#l V I his Ui 4rfl um hmttW
ftft fcSili t ti f tal N fU
řti##R Jtk tf řnl 4il4 f(#iís# ffthÍAtif pii dttťfií '
pfM t ln t IVU hthi hjt II
Itn Un alf si tvMal ptt ! i
lf# jer ft#lt#ířfí# f !ft
! brimltt ) n4 rntté ťtft f
i il stí d!fitá %mi i tth hťtmU
h t lili- Pt I Ptřániklř iW#l
5l-kf d'ltl m-Uf dlUk
řftii pfřU nfrot vfk s!mra
flíJnýw %ttm% l Tff'fc)
i t řo ířiitw hifthr tlm Př#lf
řo IJ pťt btk'l I f y-báiel'
hít sjkot a t fy fti lit itřsny
+m btt Jtk t# iMlaí M#ii U J
i mrioii klerl a ibra xtais kt#
řji J#fi míl fttpřfl li fcftlír#
ík a' leplím kmifxití J
ť ifll lt to Jei AMra rnil #
t' akro iUuI V U l'# jiko
y nt Labcn l"til bb lít lirb-
i" J''" bla byli al)ťt vytytá
stí Pán bU jit! — Pia Wt při
irl a hio Iroiná řada foilicný 1
nni lu ktl ly lúi b tiíl iřjk"i
srnibn kdyl jří4i před Uvki kd
('Iťádrk kb čel ti b) In ticho
a jaeui bručvt a aknval pán l6l
tibrátf a ptá s toho nefiUatějl
io a tou velkou knihou ni ten tan-
v lom r hu bručí a snad i klrj pn
llvej se ro Jet Jeh jméno a Jak
ou jeho rej! ra fUftáč tu obraci
i ty al tu zične: To je nějaký 6té
pán botelář t Chadroii ebotánt uiá
l-ré neuatile ho protiáIediij ne
iili předešlé léto mu potloukl)
krupy fadné jiné ipatiiii? pit
e luh I sno praví fuusáč pi
brticení druhého li4u oAuítřr
výcb křiinácb se opil a sebadron
kým knězem zpíval kajdu Zuř
nibu poroučí bfib a dej nařízení
tízuamecej to do knihy ať se m
épe vede a dej mu eminenc! A od
cbazcli dál Já měl úmysl prohléd
uout tu starou almaru a kouknout
e skrz dírkovatý plot vsak ale
hrozným hřmotem a tlučením n
I vil o jnem byl probuzen vzalo m
to bodnou chvíli nežli jnem se vzpa
matoval a seznal že to bouření jest
na mé dvéře Jdu tedy otevřít a
ještě pomádě jsem nebyl jistým
jest li jsem v nebi aneb v mém
vlastním domovu Otevřu dvéře
koukám jest li to nejsou ti fousáči
až tu najednou se % nicb jeden táže
jestli mfižou doetat nocleh a snídá
ni bylo jich ieit tedy jsem to měl
hned spočítané to jsou tři dolary
Odvedl jiera je do postele váak ale
pát jsem již nemohl neb jsem si
neustále představovat to nebe a pak
ty slova pána boha by ten vousatý
zaznamenal do knihy by se mně
épe vedlo Neležím dlouho a již
ae někdo klepá zas dva nocleh a
mídani dolar Ta už jsem byl celý
radostí pryč a přemýilím si: mfij ty
mtlý bože Jent tomu tak že jsem
dnes byl s tebou v nebi aneb co jest
to dnes se mnou? Clyry dobry to
sem neutržil za jednu noc již kolik
mčsíco Tedy si to nedám od Žád
ného vymluvit nežli že jsem byl
dnes v nebi Jest li jste Vy takový
sen nikdy neměl tedy mě to nezá
viďte buďte ujiitěni že jest-li S4
mó to je i té jednou podaří abych re
lo nebe dostal tedy se za vás pří
mluvím byte též v něklerém tom
rohu mobh kleknout
Pořád le nebudeme mít letov
Žádný sníh viak ale ua itědrv den
ačal padat a nasypalo se ho na stře
víc tak že Jcnt výtečná sanice
Dnes tu poUtoval cáp a ralétl k
naiemu krajanu Fiirsiovt a příneid
mu — kluči lalibenilhu To si
žete pumyatt t rado-l p FUrsta
nd lakovým dáiketu iiovo octil in a
měli íste vidět Ík bvU uěkně iro-
iupaná v krátké době pěšina sněhem
od krámu p rursu k salonu
I krámu p Fursu k salonu
vr tm tr í
Na adar! Vái lieury Siěpáo
1'falrld d( hltf Wí# I Mi
Mtl Cťfti #irflei( Halm
fim MUi jtk rt Ik i HiVtyll
íli V S V ft p mi i Itrmt tŇj
vfffoffřt AMftfkl Kil lf b'tr
I t'tvaf tté f říhlr !ai#4iřřl
J l't (: h V Aí thm
t i fypitt( Jtk kil lý I tiiř Jm
fcrl li atitnrHf kt'l #llý
i'ift#ř'iý ř V ítil)4(fil
elk J# l'ítt i lirtA pkriíwí
llř( h ftii ři mnrh't
ími r (# h II áll mU kli íj
tmtU IMt i t % t ! nlHinf m$
klřl fto dřř tě tf Slnll
ťt m (! ataíí íl -n al Ol
'ák'Mt iitrnl ti 'til pít 0
m4 ff atl o okiA'%rií ďli'
ii'i( ář Iník !! a li fMt I rs
4 Vá II rt Jf Kh"4n j
otU dítky pj'n#rifány( 7i p
Jíerřáfltdítk lí b fs'oHl( í h
n él a'irj lř V 7mmt in
( ře No lt 14 f l Hf it"pl ik hfb j#di
(jímaiá frh pdinj mridi4 brir
obrceto k aíiení obuLíf v
wbiíh k Ijl dal l(lnl pojrneno
f a)m v l i cbll bjlo ví# v I cV
Ú Jiko v Krobl reb Ul lý pMt ifl)
')! sl ( kotiilen rtlií biitrtkott lá
kou a nailm Hnm jrddá iftn
kotičn( nbřada i-L'iii kapala Ir
ki a ii pn J f Karla Zan
i ů'iiikl iio th'i ďi niM-i n li
1'iiim dik pánrtm hn Irbn ku u
kufl idtrn nám %-n nahráli
V úct T mi Vávra
l)od(fr Neb 2 Jedna 1494 —
Ctrná redakce Mu-ím Várn a Iřlr
U ftn iícl stroj fb lrl a jem
dm spokojen neb Je to MroJ ve v
prácí dokonalý a kdo by i přál stroj
tak ho každému o Iporučnju
Jonf Kříl
Motif giimiry Minn 2 ledna '94
Volba v městečku našem ckizaU
nad očekávání pří-nivou neb txoi
'volení tiá-ledujlcl Češi za úřadník :
Zápisník Frant Pelant radnfT F
Novotný Joef Maruéka a Joeí
llmčuch pokladník Jan Šátc
Litovaci jet že naíe měi-teČko z
18 rokfi svého trául nemůže mít i
nemělo Čecha starostou Ačkolii
e dobří a spolehliví krajané o ářad
ten ucházeli přece vždy bjli porr
žení svými krajany To taviňuj
ávist a zapomenulí na přísloví:
dvoj k svému!
Doufám Je přlžtě se vtskvtne
opět Čech schopný kterých mám
de důstatek úřadu toho a bude mu
vypomoženo ze viech naších sil neb
je nás zde Čechu velká většina a
roto máme dokázat že nejsme ni
kdy pozadu za Irčsnama a tím zí
skáme úctu před cizím národetr
Pozorovatel
Denver Colo 2 ledna 1894 —
Ctěná redakce 1 Due 30 prosince
893 bylo odbýváno zasnoubeni
dvou mladých národně uvědomělých
a vzdělaných lidí t j- pana Jos Dr
tiny se slečnou Albiukou Černých
Oddávací obřad vykonal pastor pan
I S Fetx který me?i Jiným tkli-
vým ponaučením pravil: 'Co bfth
spojí moo lidská nerzdvojí l' Ho
tužel že ona dojemná slova u ame
rických snoubenců nemá mnoho ce
ny kde mnoho tisíc ročně se utíká
k mocí lidské "o rozdvojeni" jen z
lehkomyslných choutek!
K novomanželům mužem s důvěrou
hledět že se přičinovati budou o
čet národnosti nail! Důkazem Že
oblíbeni jsou byla hojnoet přátel
kteří se v hojném počtu d stavili
tak že dosti prostranné místnosti p
V Černýbo nestačily pojmout jich
protož bylo použito aouseda p Fr
Kudrjy místnosti Ona svatba bjla
nejhlučněji! česká svatba v Denver
(vyjma zlaté avatby p J Pavelky)
kde mnoltví velmi cennvch dárkn
'j IjmnjeiQfn m dAka přául
'
fíen bi'°- Za r0řkoéna ne-
Hčná aábuva to byla netd třeba
podotýkat k čemuž vkuně uprave-
r i
j uý atfil a dobré nápoje přispívaly J
podotýkat k čemuž vkuně uprave-
1 r!'J
fll I MŘ M M #1 lofi I Jk
Mťyfo li 9 tťi-ilít
fnf4 i dtfif dimtittt
ltbfá M 0f f f Jíttwj
lift f řrhérh - ltř
'f k rlMfn iffiw
£tdi t 4i abJriťťt #i fli
t #íf h lnrmn áf f)f
gh !♦!
H II ! i - f#f l U i í
oftijfi t tff#t Wl dl
i ř U ř I i II í til
C H ) fc!rj bij Ift
ilíitř tř I- ř Ut t "II ř I Tim#
t ♦ SJ-lrfc 1 1 114 lít "řál
I j lli h'ttt' '& 4 mm
♦ i tlí é A ' n A lk
( W4 f thtl
W SM# M U !# M
i IIKM lf ! 11 fV
f t €' I m t T i4- OktM
m ť a trtiia a
wir tipu
n i linu wtars
♦u M4it I é'kt i 1 tmě
Itt T Cri (! qtll 4 ((
rfm Iř-f Miť-I liif V !'
ftmAi % 1ěH% tévtfkttl (t4l-t
( t4m TlH M
Ihk k ajift
lékull l sé Iitr4eid S rrrorti QltJK
ffithuril" Iielwf jest t nejlepšl ď
mácl rnaíi if zlj Imule otekllny
í4iřiy vy rVf dmi bM{ef pkliiní
trl"itoy Irfilroti reviii ttick kilekoliv
-Hzerié (Vin bH Ute lltevma
thtnna Imď v jednom ndu liel pře-
hi£f Jicl a jeImilio ft lii do dilibélio í
Kupte sl také SertritC Uk irj{ rámu
hunu 14 lliO Zmiite těchto dvou
výtečných léku MT F SKVEUA
Cedtir his lowa
kažJý si bii-lři
mnoho peněz ft mnoho Indestí když
nide mftl Stálo ilomii Srrernrv nrňitui
rirfí ťířřoi áWjy neurnlijii m ViCX
Kaídá txilesf hlavy mtiií hi těchuA
iráiclch zudzetl Kde pochitzejl bo-)
v iiiiu o rv't tnu jv-fc UlílJff
užívali též SHverovýcb pilulek pro Ji
tra za 23c Účinkují jisté a lahodné
W F SK VEKA f
Cedar naplila Iowa
G W Paiíglo 31 Di
Iolrý Hamarltan
22 let zkušeiioMlírrrrr-— —
Iřlřn ii rirrmpřnem nílfdnlici nmoe: i
KtMř hlfivir krki plir nt"of n?nl filnr
millnhr pmlon-nlr-l ni'wi(( nr lf-ínl rhnro-J
bf Ufer (i liwlvln cwhnhltif Hv nk)lřínoM
mynli" lr4' i mnfnnatl nr-mrnnl !nviř Dl-1
h-fM nrlirhtrvvu nmiť-í tanpf Vita ru J
mntUm trni)nf iřlff krnf' rtnlif
tl bnrriM HÁKY IIOITR nTrtR ml
Irmnfmf ortrnr iruHm nlmrl "rt1nfil#lnoar
v!éřfn h piiiíif nl Zvlnl ponnrnot r
eMiilx onkromf m n"nfím vs h rtnihlt f
Twmntfí ndutrnnf e 2 n-h s hoainr 5 í
něh n n4á plut krnitok a žlutou lilu '
Wtrn trVHlp t
1T KTRfd TUPÍ vot dolla A
RiMUnných lékft ira ti Ví Panele J
P vím vm co fám M-hixl anil břeh M Vé
Vspk k'rfiwntin' noln oukroml
Líkjr niÍMn r expres A'lnults
tir ntiirir m r 11
U W rHIlULt lil U '
TO nHOriWAY - COCXCIL ULUFFS li
Dr Ií Siplj
ČESKY LÉKAŘ
SCHUYLER NEE?
a lT
Úřadovna Jižně od kamenného batM
37 V