Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rfje
ZÁP
I
ADU
-tu
Mtlft tt VII Pt1 Olflřl Af rM4N ffMMII 44 ' 0Í4M MlfriK
RCCnlK XXII- tfSlO 39
OMAHA NEORASKA VE STÍtCOU 10 UONA 1804
' ' fit
POKROK
í
Pan II L Rudis
§ m'4'4 0 f f nl jilftf
Mffi ftlftl % I4t#l Ml
1M aby byli W'l !# tl tjb )i
t Jh niri4 b
I'r M Z írl
KOVE ZPRÁVY DOIMCi
V I7VI IM ltil ft H4M
it práiíl po noořfřf li a 4ft
ab h tf Aí'lnifl4 h mokrié mí
li V &mf fřritc tf f i hlt"! dbU
řtlnf iMediH S mtjlvIUi
M dm trVlin f nlmof rtl 1'wiJtn
ťft l# nmijl potMn rpirMm k
Jln4n a rottili lly oúmj!
tíhu uirtíti V tkl% tik tl
byli víilim -! 11 prái-lná (
mokralírký 5 1 r (1 itt nl tnA
aI kojK-n l ntvrhn tlupem
&%b i pMJmů a ir# dí prorrnu na
S ' Velkeřé pMjmy kl' obnail
}' btl $1000 rnfin Tél untri't
L njliti daA i kořalky odest centů
na gattont Unii b ooo tu $1 a sic
1 D vlchn kořalka která j dflo
I na v bon lu aneb mimo Kongres
t tnil by žeho vykonal odročil se do
i pondélka
V K t AI PrenderfinUtl
Nijaký krenk přiíel dne :i let
na do okresního vřienl v Chicagu
praví I 'est k torno bobem ur
Jen aby dobro působil a proto
Jícbtll mermomocí spatřili odsoute-
Íného vrah majora Harrisona Har
í riaona Prendergsta Netnámý
J ozbrojen byl velikým revolverem a
tile křičel: "Vil minut rothovo
ra a Prendergastem stačí a pak
vyjde a vřtenl Jako tnu i zcela
JI 99 A Via tyt!! alAuAm mt 6 u
-áleIit6 v&hy ukatoval tt4l na
Jvftj revolver pravě že ap&eha po
(řjrpřípadfi vraždu kdyby mo tak bfth
iSioití kital Nelít však ne nadál
byl chlapík odibrojen a dopraven
na policejní stanici kde! udla že
' jmenaje ae Fred Name Prendr
ait prý aabil mayora Harrisona
rodině proto že bohem byl k ťiraii
povol&n s hy modlitba jeho totiž
Namese Následkem toho prý je
iPrendergast acela nevinnen a míl
I by býti včienl propuítín Names
I přijal před několika míxfci do
Chicaga % Ottawa Mích
Procea Coughllnem
í V soudu proti tajnému Coughli
ovi jenž obviněn jest U byl jed
ním to spiklencft již své doby
í)ili dr cronini v Chicagu o do
'sud pokrafiuje V poslwdnlch
I dnech nejdfiležitčjSfm bylo svědě
hjtví manžela Carlsonových v je
f )ichž domku Cronin byl eavraždín
f j pak svědectví mlékaře jenž viděl
♦ vonghlina f domku toho vyjiti a
Y?ft právě v tu dobu kdy vražda
iichani byla Obhajoba chtíc
seilabiti svědectví Carlsonovo o
rvavých stop&ch tločinu v domku
VÍ 'ho naletěných ptala se jej v kří
ovém výslechu jenž dne 3 t m
Je odbýval profi cd jel t Chicaga po
rvém prooesu a vrahy dr Cronina
arlson be váhání odpověděl že
íióinil tak s obav před přátely spi
'ulenpu již stále mu vyhrožovali
mrtf ta to že před soudem svědčil
írotl irským apiklencom
I y Pokutováni zákoiKxlárelt
í Soudní případ proti uhelnému
fastu snámý i minulého roku byl
(I' obvodního soudu v St Paul
'(inn dne 3 ledua opět vyvolán a
(práva soudní ustanoveného komi
aře Johna T Towoleye podána
[mořádný výlor státního sněmu
%dj pátraje po dukátech špik
fi i(( K 1 f ř-K ' nťnh" #mt
Dil knih Jtthti S Hh'iv!##
th I Uhf 1 1 ít n ? í Kftilijf i
t m l'n d l ♦! fMtřfi d"h
11'm h Vt J j 4ll'i in J" !
Mi ni l-'tl j Iň'iilii4 ílf :
tábořil nři itrťh i l II i
a í i I
ikt mn tt n ii r- oni ííi'i
řnJ#k f I ♦ i í iitím tiíf p
f 4 I t i t by v JHpíM t mí i
f 'nÍHí rtíli' plfl !
mi k h4řlf jjíh ft# h ll
Ttwily ři4wil k %f -t 9 J"'lrt
tlívf t(Vř i lij ! i t Ivxip
kily !!( I t s I !' n
4 #ny iifn řr jnl v minqUm
M-Ufif pfi lříti pHpvl nfiřll Jíl
pttřIf(ik i # f I a ďtynA #Iiim
y povtdtl
Výk'nný vjbr Amrik4 Ifjíy
JcJII átflri( IH řiU4 i v
1'lnl Lljíiii Htrřrjnit flil4ÍMi
i4i I v fiÍMil vyiyn k irgi(ii4t
# trií Iffiii j} pAilittt ly l
m t4tn( nířy kunrr i prcí
ilfiita sby i44l4'n j i 1 4 arnrirkf(n
ij-lii4ni byli plifniMt Liji vy
lovu) n priti nihroim Util kaj í
tilu 2U upravďtvoti ochranu ama
lUké pr4i- a ujiilírl trhu frib
kftin americkým oloruú'ij ptiulí
vání tlaté i stříbrné měny piTířlril
a polsdiijo pořlifnl tákona Jímíl
by se prolfj veřejných potemkft
cUoEeinci takatovat
HhtUÍ boiiuI
Dne 4 ledna udála se na dráxe
Hochexter t Pittsburg rálka via
kft při nll dva muli byli tabiti a
jiden těžco rraněn ji'nt V Ick
(retn měla £át ii4kl-itln(ho vluku
o 30 příbrati několik náklaln(uh
voift a proto nechala stáli ni trati
u Warsau N V vflt tsdnf v
němž tři třftcnci íflxtali Jedno
mu t nich bylo nařízeno aby ta
táhl brzdy a hlídal lak aby se něja
ké neštěstí neslalo Milý hlídač
vsak usnul a soudruzi jeho též
Když pak přijel druhý nákladní
vlak nattala srážki ŠeH vozu
bylo rozbito a tnačné fikody upAio
beny Kepubllkáné v IVmiihjImijII
Republikánská státní konvence
odbývala se dne 8 Icína v llarris-
burgu Pa Ilývalý senátor Packer
předseda! Vefikeří úředníci a vý
boři t minulé konvence Jhou tnoiu
tvolcni a Packer ohIoví! shromáž
dění obviňuje nynější správu vlád
ní žeť vina stísněných poměru
nynřjSlch i oďtoiidil presidentovu
politiku v K&leiitOHti Uavájtfka
Také o Wilsonově celní předloha
se zmínil ovřem dle sáHluhy totiž
nikoliv pochvalně Zpráva výboru
tmiňujo se podrobně o následcích
jaké tavicily pouze přípravy nové
colní předlohy Wilsonovy i rotví
ftuje obrat stísněných poměru
i finančních a obchodních kly dva
miliony dělníka zahálí a v místech
kde jindy pilně se pracovalo tři
' tují se polóvkárny Konvence mě
jla jmenovati kandidáta do kongre
su a Galuha Á íírow jmenován
! jest aklamačně PřtSií státní kon
'věnce ta účebm jmenování guver
néra odbývali so bude dne 23
května opět v Ilarrísburgu
i
i Zapal káxánf
I Zajímavý případ udál se dn 4
viti vil v Kvanstown III Frank
t m stu lent v ftarrtU ž bi
1 Wilson úsuva - Kvaostont na-
blickóniminul ntdlli Hsmeuvu yftv
methodistický kostel v KvarAionu
kdíž raěl panter (' í Wilkinson
kátaní Kázání jej bezpochyby
velice tajímalo neboP brto po
svém příchoilu do kostela opřel si
hlavu o lavici a usnul Když lidé
vycházeli t kostela počali Wilso
na budit víak marně Byli pfivo
Uni h Mk %h sU ani Jj b iř4"#
n- l-lUll J4 ťft-frt'i áinki
VVN'1 f blvl 1 imí tt f byl
I ii4l(r bytu k fl (f'ř4 p
f-4ftkl l l4lib' liřlftiffl př b lil
lkM Yil'n t4nk ftrpltkt4
dtjl k4#4nf Wifcl-iíi ifti fifltM
irul In mfttlk
lff l4ln'i ř
'í tih
Mjtífl'1 # 4#ibrn4 slMťř
njf b d dliří 1 ř'k l Mol j#l jíl Jf
iíi krvnt Mřttřl It i4oftihlov t
l-hn-MAÍl míli VlruUillUltl'f'J%l ""J
nikl ftttnl prlMlýM rnři ""íJ"- Ni M 'mi
máktll Áíi ÉVrfi U-l# llIiřfc" "hlMři Wpířijl v
i ll ďnlftík flrm4 11 hol ř
I I„i SI 1 ili
ni pl4tk dlh a doíao„ li „a
brtlM H iintbalov4 tfťt h1! dluh '
Jbo dn4ií aby 1 oUtrk p--j
rhsli H 111 i4rovň U kmp
dUř li ♦ 10 starího řrnio ha
arry noinsi právo jrí(r rnaUh„ „lI( r H„„„řa f Mík-i s
ibial Ji-J v rodin! Jlko pimktkrt
ltMirittilvA ťřinrsli dollar do
----- - finna! 3ooioo'
Hiapratý Jitý aWral-l n%MLřířř4 llhřn
i ta dolar ♦UíO at nabídka jeho (Um (0řjfi
byla odmítnuta J-Ilo M H" ut 7 j „i I ka
nojsi mimosy aiora promažu
Iralbt minci byl tde prod4n jioý
kus ta l 000
T arpř Jfiiinfm (whIstpsI
V Hartford Conn odebralo se
ii-st mladých a válených Nraclitft
na Pottcr 11I aby v jistém neví
stinci ťřimíli naletalíoí se tam
děvy" jejich vytnání k navrácení
se k Životu lepšímu Sotva líto
"opravcové" lidské společnosti u-
sedli a jali se domlouvati souvěr-
kám svým žálontce aby Ixraeliiftm
města netropily zbytečné ostudy
ž jí mají tak jako tak JildoNÍ vra-
tila do doma policie a "dam jed -
noduie vybrala" Mladíci nleká-
ni i s holčicemi octli se na policejní
stanici po celou dobu cesty své ta tažije as Kalifornie větního popia
rnříž jsouce předmětem výsměchu chu než během íozruchu tlatébo r
lidu atvláStí oánft kluka Nevěst- 1849
ky se Jim smály Policie nechtěla
uvěřili mladíkům a teprve rabín
Klkins musel toho písemně potvrdi
li že mladíci byli výborem v
jejich obci jmenovaným jenž měl
holky uapravit hovny na rohu Summit a Madison
ZpráTa obchodní Jedoalelny (0heft vznikl pod schody t příčin
Dunová obchodní jednatelna v neínáraícb Firma kožeSnická J
týdením přehledu svém o stavu ] A Harley Co jež měla tam svá
obchodu oznamuje te dne 5 ledna: "kladiňtě a místnosti obchodní
"Mraky nejistoty dosud se neroz- utrpěla největsí Škody McnSf ob
ptýlily Vseobdcné má se tato Že chody tam se nalézající utrpěly
důvěra obchodní musí se po novém rovněž citelné Uráty
roce vrátili avSak důležité té tmě- Volají ku zbrani
ny dosud pozorovali nelze v obcho- ye „chflEÍ neamÉHtnaných dčl
dech a různém trhu patrně jest nIkft jf2 0tiljývaa H0 (i„0 5 ledna
jei ono ovv cau y injjanapoj8 miuvi mimo jiné
změněn Navržené zavedení daně téj0bn Daltou kotlář jenž spft
t příjmů asi sotva buvle moci ph- sobu velikotl 8enHaci tfnt k lyž
pčti k návratu důvěry aniž nadě- navrhl aby nezaměslnanó díl ni-
j jí posilňuje že o t&konu celním co ctvQ H0 olbroju0 a na VI(]or bodá
nejrychleji se rozhodne Stav kftm poiadovalo práci všude nási-
vládní pokladny royněž vzbuzuje „ra) kíJfl nej(h3 p0 doi)rolř
tájem povážíme li že záloha tlata Výrok jeho vyvolal bouři pochvaly
jest nižší nežli kdykoliv jindy I)ř„(iseda ionŽ napomínal lid rot-
Konal Jen svou poilnnost čílený byl umlčen křikem stoupen-
cův Daltonových Poměry v kru-
Dne 3 t m by vo hpokane ífcb {Inickycb nabývajf tvářnosti
Wash odpraven byl fetebbms pro rf M
zavraždění druhé ženy své v ý
poraocnl šerifa učinili přípravy a Tkí rj'ř
prftvoii a odsouzencem přiblížil se meričlí katoličtí rytíři v Chat-
' ve dvoře vězení k šibenici Šerif
vykročil t úřadovny své a vystou-
pil na leSení pod šibenici maje or-
tel smrti v ruce avé Přečetl jej
klidným hlasem a pak obrátiv se k
' odsouzenci pravil: "A nyní pane
' máte volno promluvili co byste si
JeStfi přál" Odsouteneo celou noo
pnbdé v a posledně vida vycházeti
'slunce na oblohu a vědomím že ho
vícekráia neuvidí byl obrácen v
sebe a nedával tnamení citu neb
přání nějakého Pojednou obrátiv
se
k šerifovi pravil tlumení
"Ani mi ruky nepodáš na rozloučo-
sy mhV ftit JJ h-ly l
tly ll í dilit t by t Ml
ťi iti výkonným llkrf
ikřftlw I tn tlrf "Vím pl
iftotfl hlnHfit i Jf # k
tM t % hof li i-ílhtí Jli4 hhf
k t# tnťtv atlik bti utlrht
f I v k nmírijfi fm-t d"d4 lihy
tily Nm pr mix i ! f
Jko i lon rtiUlý l-j li
ťiinl a Jlii i' i ly fttvHtl t l"
Mlíky p'kyfil pllřsím aby
J"" '''" Hhi Untw
I KII t i i I I
m immí I l
'-
VrllU phtl
ji M#liJ l# v MtIiUi ntvo-
hfn nn9Í floU?n Mtt f „„wr„
4hffm lnf1řK((um ň% k'ir&nl lř
kU4!m o(fiooinn dolarft V
nmf ktré polřnot ukoiipihi
„j(r)4ř ymim „krft a vijím4
míjli-k n pad
Ulcrnl pulolrio
ltitt? J mil n i kihfnrfnWlio tilivu
s „okín(t 10l0¥ jr4hl která
iMvoboient Imi ls všech daní a po
plalkA pokud týče s dopravy uhlí
V údolí Han Marcial nalctá se i'00
čtverečních mil po I ninil rot
kládá se 40 stop silná vrstva tvr
dého uhlí Společnost má talistě-
ný trh na fi000000 tun roční rneti
Sn Francisco na seru Ca po
Horném na jihu a Čínou na západě
se víeini přiléhajícími ostrovy
Nová společnost bude míli v lích
částech zeměkoule na dodávku uhlí
úplný monopol Hlavni sklady
naletati se budou v (fuaymas Me-
xiko a hlavní stan v Han Irán
cisoo Otevřením helných dolu
Požár v Toledo
Krátce před pul nocí dne 5
ledna ta prudkého deítě byli hasi
či v Toledo povoláni k požáru
jen vypUii ve Htaro budově kni
tanooga Tenn měli pokladníka
velikého rytíře — a tloděje jenž
vtal jim as 176000 Jíyl to 0'llrien
který stále chodil do kostela a k
tpovědi Kněží žalovali sice tlo-
děje ala co si na něm vyžalují
když ho nemají Práskl v kraje
neznámé Nic se nebál víeví-
doucnosti boží a horoucího pekla
Velcbníci popadli si tedy pět jeho
ručitelů Ti ručili ta $30000
Jsou to nábožní katolíci a rytíři
ale oSidili pána boha i kněte i
rytíře a nemají tolik penět kolik
opsali
' V Nfth#ss!# J
f t t 1 14 iJ! lí ptrník n%
' ib'if'(tftý jři fírl
n linií byl pi4t ni vo l t
oil loMřitf i p 1 irthi hfdí-
l'U nf f 4i(?f f)
i li l i Pjřftfk J"t 3 i
?p 1 Mlř# 1 '# ! a íp
lř ik#rýřn ft'if ýwi w l 'řilřn
i%líi-ntm ! vlikA p tifil ttftf
j jol I Ví p'hyl ňíiňf it mínili
rntjí o k ftikýrlt sil ktl lý a
k ll idi pr ijt mMě U t ajstl 30)
mil 11 holin-! NikUI ňt l if tu
obftáíid Í'ÍOO(fiOO
(' 4 tml
ifmi4 éíata tttíitikr
uif}nlfti správy liditt I4 lil
ii odb-irn b'řniikli Dy dl# n(l
pro rok l9J vyii4! na J#fi I
výřdi mintnlit v řpo]#nýfh
Ki4toch 14I virAitá Úhrnná
cena rokii íí vytílsných mintra-
lil vlcfli druhů obft44U l'il7i
7ii aneb o #oooo000 vlee tielli y
kterémkoliv l přederáiejfcfch ro
ků Hurovřho lelna bylo o B77130
lůn víc vytěženo ntlii r Mol v
rtdku vytěleno tl 57000 tůn y
ceně 3 in()TJ Výtělek tlata
jest ponikud menSI rif lit jiná Icta a
obnáivl 1590375 uncí v ceně 33
milionů dolarů mědě vytíženo o
57405060 liber více úhrnem tudíž
353'J75742 liber v ceně 137077
142 olova 213291 tůn v cení
$17060060 činku a aluminium
280883 liber v ceně $172824 rtutí
270!l lahví v cení $1245680
cínu 162000 liber v cení $32400
niklu v ceně $50750 a platiny 80
uncí v ceně $550 Výroba měkké
ho uhlí vtrostla roku 1802 o
$800000 tůn a sico 113237845
tůn v cení $125105130 pennsyl
vanského tvrdého uhlí bylo vytěže
no 46850450 tůn v cení $82442
000 Výroba petroleje stále ubý
vá roku 1801 bylo vytíženo
54 milionů sudů petroleje a roku
1892 již jen 50500136 v cení
$26034190
7 Honolulu
Zprávy došlé 1 Honolulu z vlád
ních pramenů potvrzují jen zprávu
spojeného tisku jež došly minule
přes Auckland totiž že vyslanec
Spojených Států Willis koneční se
rozhoupal a podal prozatímné vlá
dě havajské Žádost svou ta znovu
nastolení královny jakž přáním
byla presidenta Clevehnda Ve
V'aHhingtoně následkem potvrzení
této zprávy jež přinesena byla kři
žákem Corvincm do San Francisca
dne 5 ledna přistávším jsou velice
tnepokojeni Corwin odejel % Ho
nolulu dne 24 prosince a Willis
požádal za znovunastolení královny
dva dny před tím Co následovalo
po tomto prohlášení amerického
vyslance nikdo nemůže říci tolik
však sd ví že Honolulu následkem
tohoto požadavku Willisova bylo u
velikém rozechvění Jako bylo
své doby v státním departmentn
vládním ve Wasbingtoné překva
pením když Willis neprovedl
ihned dané mu in-trukce znovuna
stolení královny tak bylo tento
kráte překvapením a zároveň skla
máním že vyslanec přece ku kroku
tomu sáhl V jakés neblahé před
tuše odbývaly se ihned po obdrže
ní zprávy porady tajemníka Gre
shama s Ilaynerem senátorem %
Marylandu kterýž vládu hájil v tá
ležitosti havajské v senátu Se
nátor AUison 1 Iowy poněkud po
chyboval o možnosti takého kroku
i vyslovil se v ten smysl že bylo
by to velikou chybou proClevelan
da pak ohromné fiasko nímž celá
ta komedie nevyhnutelní by ikon
čiti musela
♦
rj
i
l
k
v