Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 03, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
-
POKRDÉ:
ÁDU
Iff-UID AT TRI řOtf OfřlCi At OMAHA MMIKA AI ISROD OUII MATTKK
i
ROČNÍK XXII- ČÍSLO 38
OMAHA NEBRASKA VE STřiEDU 3 LEONA 1894
tut' tifU mi ri
ř řa- Kaihf kmt 1M rak
Z
Ať
i
' 4
H
St
f
i
Fen II L Ruií S
jest náš oprávněný (-e-tUfc( áitup(?
a natíiá se nyní v jiní K lrr
Proalme ctěné n Pátt A lU
nivre ljr byli in ii 'IIk sil svých iá
pomocní v Jeho nahát h
IV' í''i'i(i
In JlmHHlifé n KuiUortiy Ántt
NOVE ZPRÁVY DOMACi
1'retl far Iiinjřrtl
Na olnět bursy y Snem Ore
odbývala se valni achtUe lniu v
klvréž přijata byla reoluc- v kle
rél odsuzuje ne chováni guvernéra
Pennojera jen! k presidentovi
Clevelandovi otevřený ix uvtřej
nil upozorňuje na neblahý stav
obchodu liilie a IÍsUm nezaměst
naných dělníku a bídu mnohých
To se pánům s barMjr nelíbilo vi
děli v tom poškozováni zájmu prii
myalu a obchodu státu i uazvali
udaní guvernérova neprávími Gi-
vernér Pennoyer jt lite výtřed
nik zdá se vsak že uhodil troJiu
na pravou itrftou prukázaje na
matný itav obchodu a přfčiuy tu
ho A to id ani tem pánťlra nelibí
zejména jsou-li demokraty ty pra
vda vždycky zlobí
T přelířenl ae pokrajuje
Mluví se od několika dní o tom
le se státu podařilo v případu
Cooghlinově jenž obviní] jeiit ze
zavraždění dr Cropina v Chicagu
cískati nové svědectví Jež sensaůul
výpovědě pí lojeové o nichž mi
nule jame se znjlnili jen potvrdí
V křížovém výníecbu snažil se mi
nole obhájce Wing Foyovou splé
ti Nepodařile se mu viak své
dectví její ani v nejmenším otřásli
!' ( naopak bylo toto jeitfi značně po-
I síleno Trávník Wing měl o
fý svitcích několik dní času k tomu
i aby prostudoval svědectví Foyové
i a promyslil otázky které by jí
I předložil aby svědectví její osla
i bil Paní Foyová musila pnt
h% odpovídat! na otisky kladené a
i W ing snažil se jí spléati ca každou
t ceno Popisovala znovu podrobně
návitěvy Cooghlinovy a vypovídal
skoro totéž co byla řekla již při
1 výslechu státního návladnfho
I Wing snažil se dokázali že Foy
y ova svěděl tímto aposobem jen
( pnto aby se pomsiua svému muži
V Odvážil se jí tvrdit do očí že ve
tlustí když byla popuzena na mu
„' že tvrdila o něm Že on vrhl hay
i marketkou bombu a měl by býtt
r 7 'fároveft se Spiesem a jeho druhy po
těien Paní Foyová opírala e se
vsí ráznosti tvrcení Wingovu a
přísahala že nikdy niu podobného
nevyidovi a Ze svého výslechu
vyila se skvělým výlo lkem
Zátylky pitvd
Dle cprávy poštovního odboru ve
Washingtooě b)lo posláno minulé
ho roku ve Spojených 8 átech
2407810175 pcítovotch eásylek
mimo r-oítovní lítky jichž upotře-W-oBt
635517809 Počt no
' vin roaeslanýoh vydavauly (darmá
' mfstrfni svým odběratelům bylo
882861271 Novin a canopi
lp avf ni wm vn~vji
£ & poslaných nikoliv vydavately a
Jedaitely 71078777 Záylky dru -
bé třídy celkem jako knihy pam
U flety a J v 6931 14 170 Zá-ylky
'1M 7 J uvu
I nn-kliflA hllA Itiiliiil áai-IAlr A i
v 1 i VIVU tfV t Ui9
]' Isaee spára
Spor občanstva a městskou sprá
von v Cedar Rapids la k v AI i no-
'jr — - — — -
l 8 prosince vítězi-tvím mě-duké
fa iprávy Prozatímní úřední rockaa
} zadržovací aby město dané roze-
pti iirmohlo jel sou term (lifíe
nen trulfn o oiitávněiwMtl dané té
4ak soud teirvé rothodni
¥ M
( lilii ři hrí ďxlrJrlI l
Alyri Orr právník Hn Frn-
cisoii doslal duti 29 pronincit xprá-
vy Chlll U tamní vlá la danné
lby a úmluvy v pflpidu phvi ft
Piirii k% Hhiel Ne a ii Irew Mo j
Kiifteie li! heraněni bylí v ináms
řeli ve MiiaraUo nku 1891 k lyž
a a lé i t i
n% loiii jttmin-re 'a'n rij li i
ChiísV vlád uvolili h na domlu
vy táatupctt Hoojených S 4i A po
kytiiouti vii-in poraněným plav
rAin americkým jiné náhrady ja
kož i pozniiAiým po n'ch Nyní
víik se vymlouvá že SiilU a Mu
Kmley nebyli Ameriěany a jako
přf-díHnfci ji é vlá ly nemohou mí
li žádných na vlá lu cliiUkou ná
roka Divný nátri
V Lovelan l (' do naVzen byl
ietiletýin hoMlkem peklný stroj
a sice v odlehlé ulice měMia Týž
nalézal so v dřevěné krabici na
jejímž vlku páno bylo: "Přeni
dentovi výkonné sídlo Washing
ton D C" Na druhé straně pak
byla poznámka: "8 pěkným poru
čením od coloradnkého horníka"
Po náležité prohlfdca krabice shle
dalo se že obsahovala velice výbu
chavé látky chemické Iv jakému
úěclu a kým pekelný stroj byl při
praven nikdo nedovede si vysvět
lili Vyšetřování jest taveďeno
Itjla senazrna
Mary K Lease ová jež byla své
doby jmenována guv L 1) lewol
lingem v To peka Ivan jako vyni
kající populisika údkyní státního
odboru dobročinného jest dne 28
prosince i úřadu toho sesuena
To dopálilo ji velice i prohlásila
dne následujícího veřejně že i ú
řadu svého neodstoupí pooěvao
byla nejen guvernérem jmenována
ale potvrzena i senátem a násled
kem toho jet zodpovědná ca vyki
návání úřadu svého lidu po jehož
vůli a řádném vyšetřování teprvé by
ustoupila Guvernér oproti tomu
tvrdl Že právo úředníka sesadili
jenž jím byl jmenován má pouceon
a na jeho ďobrozdánf že cáležf
taitává-li úředník ten povinnosti
své tak aby propuStění jeho bylo
opodstatněno Leasová prý i úřa
du svého neuatoupf ca žádnou cenu
Jak vidět jent náramně boje chti
vou jenže asi notva vyhraje neboť
na mflo to Sekalo již několik úřa
dolovcu rříbuznon Sformnní
Jakl sdělují "Times" v Buffalo
N Y a Palmyra jst nyní pani porouohané a plyn o-
presidenta Orover CUvelanda pří- chátel Byli t-idlž posláni tam
biiiiiou cnámého mormona a sice dělníci aby podnikli potřebné o-sftaik-m
semřenice svého otce ca pravý Po étvrié hodině jedeni
Iirighama Younga jenž cnám jest 'ělníU překotil svítilno ta se r c
jako veliký apořt d mormonismn bia u hácej(cí plyn chytl Na
Jak se praví byl Young při svých M hrocný výbuch kusy rour llta
nimluvách o mladou dámu ni ř "Tn7 'm dfilofkft
slekem námitek cUo sUčny těžce jest traněno Budova otřá
FoUonové odmítnut a podařilo se anaěně poskoena je-it v
mu teprve po smrti otcově cUkati úkladech Výbuch byl tak moo
ruku dívčinu v kteréžto době měl "Ivián byl na sedm mil v
v Utah již 13 žen Dum který okolí
dal pro tuto svou oblíbenou čtrná
ctou ženu zřídili má býti cnám
™ —
nyní p
"AmeIi
pod názvem jako paláo
Atnelias"
Zrlnllnl lék
Dr M I Ilerdan spáchal dne
House v Chicagu Týž ocnaraoval
že jest sp -cialisiou že vyhojí sou- gastft nikoy nevyváží smrti obětí
chotě a měl zvláštní spft-mh jich jeho Harrisona jenž miláčkem byl
hojení dával totiž užívali nemoc- ( lidu a vlet h kdo jej znali Pren
ným lidaké sádlo Noviny se toho dergat vzpouzel ie porovnání v
uihuumi m -lupniinij icrii iiruii-
jemnosti Zdravotní iřad aakro-
čil i žádal aby lékař prokázal ao
diplomem Týl předložil diplom a
IlukureSti Úřady pak jfj více
nrtneioko]ovalr fékař byl n4-
w - m
rnlivý lnáě probil ví co měl a
pik spáchal sebevraždu
1'uléf V Ililoris
Na nový r k vyhořelo v Hosto
J-"" fi#J%#tl-h a nel(l -li
t n "asnmgton
15 'dova ta a c-lé její sk vo-mé
"'" tAXAAn John Sieiconoví
Hkvoné dekorao Hanlnovy spo
liX tiui ! U tilt t I m iíi7 I t
-vii-fii
ieny II iti térrěř s celého mě
sta se sjeli avak namáhání j-jich
bylo toela marným budova lehla
popelem skoro do cákladu kdežto
několik sousedních dumu snaěně
poskočeno jest
Fodfoil pozcnikoTř
Veliká porota v Cmcinnati vzne
sla na několik vynikajl-dch ělenn
bnrsy obžaloby pro ruiné podvody
páchané v obchodě pozemkovém a
paděláni mottage a sice na W B
Uurnelta J M M Neala A P
ThomjMona íJeorge N L Ltigh
tona a Jamese Yosta L-sighton
byl v podvody ty více zapleten
nežli kterýkoliv jiný c obviněných
padělal pod piy nvých společníku a
prováděl transakce náilodkcm kte
rýchž mnohý chuďas přijde o celý
perně cinkaný majetek Leigiitun
vida že jewt cle uchýlil se před ta
sem do Cnisaga a tam skončil se
bevraždou Týž býval kdysi vyni
kajícím cleném bursy v Cincinati
konečně octl se na scestí spekulo
val až doMpektiloval
ílidlteloté dráhy chlapíci
Silao W Pelit f Philadelphie
právn'k severrí lichomořské 1ráby
udal soudu v Mdwaukee nepěkné
kousky jaké provádělo řiditeUtvo
jmenované dráhy Celé miliony
brali řiditelové dráze jak žalobce
udává a podrobně dovozuje a žádá
aby soudem jmenovaní přejímáte-
lé Oakcs Payne a Rouse byli
svrženi a jinými muži nahraženi
Nejvíce brali a huby společnost
pověstný Henry Villard T U
Oakes li O RoUton Abbot
Colby a Iloyt Prodávali dráze
kouttky pobočních drah a zaplatili
si ca ně miliony dolaru a kousky
ty nejen dráze nepřinesly užitku
ale jsou jí na škodu Množství
podvodu bylo nahromaděno a ne
lič toho dále snášeli Soud má
nyní zakročit
' Výbuch p'jnfl
Ve Valparaíso Ind udál se dne
31 prosince výbuch pljnuasice
na stanici Eint Cbictgo zvané a
společnosti Natural Gai Company
náležející Rouroví na stanici
Prrndsrírast odsouzen k smrti
Dne 29 pronince byl vrah nia
yora Carter II Harrisona v Chica
gu odsouse! k smrti provazem
Porota tak rozhodla a lid chicagský
výrok tunto její schválilo vieobeo
smrt avíak trart několika Prender
auuuui biiii b viiariraniu v viuucnu
hem vrahem Garfieldovým avšak
po vynent výroku poroty ukázal
ae rovněž tak zbabělým jako onen
_v
Jemul jen záleželo na jeho Životě
) - - 1 - 1 a t 1 H i I
i lvovo za jaaycnaoiir poinriie-i
okolnosti V soudní síni div
omdlel a doveden ja naipH do
své sotva poilači! mohl '
svou a zbaběloai Z4věreAn( řeó ve
jménu státu měl pr4vnlk Trude
jenž skončil o 12 hodině polední
pat byla polední přeulátka a o (po
ledne o jel r é ho-lině odebrala se
porota po návodu woudcově na po
radu Po druhé ho líně již porota
se viátila a vyne-!a rozmdek
Ibrázit
Z Johnsiownu Pa s lěluje se ze
dne 30 promoce že společno-t
Tne Gambria Iren Co rapočaU se
tavbou velikých ielexářnkýcb zá
vodu nákladem $7009000 Živo
dr ty vyrovnati sh mají oněm v
Bradocku Sjjarrow Point a Sieel
ton V druhých závodech Železář
ských pracuje se plnou parou sko
ro 1000 dělníku pracuje přes čas
nebo? mnoho zákazek re nahroma
dilo zvláště v Gutierových ocelár
nách Také v Pitlsburgu začalo
se ve všech železářských závodech
pracovali
MM ká správa v base
V Austin Tec vydány byly
dne 29 m ro okresním soudcem
zatykače na mayora a některé čle
ny městské rady Všichni jsou
obviněni c nevážnosti k soudu
ježto učinili právě opak nežli co
jim bylo soudem mříženo Siaré
vydáni bondo na méstnký tnout
prohlášeno bylo soudem ca neplat
né ale přes to přijala mřstnká rada
ordinanci v niž usnešeno caplatiti
na hondy ty připadajfc( úroky To
nechtělo se lida nikterak Ubiti a
soudce na podanou Žádost vystavil
na mayora a městskou radu zaty
kače
Sové aHUStě
Na nový rok bylo Iveniovo učili
ště a veliká laboratoř lučební v
Chicagu odevzdáno formálně veřej
nosti Laboratoř jest odborem
chicagské university a vyniká v
každém ohledu Ai CO profesoru
a vynikajících lučebníku bylo slav
nosti zahajovací Řečníkem byl
Irallerasen e Hopkin-iovy universi
ty Laboratoř jest zřízena nákla
dem Sidney A Kenta a to v krás
né budově k účeti tomu zvláště
postavené
Rjtiřl Práce a dlohnplsy
Nový velmistr Rytíři Práce So
vereign vydal prohlášení k svým
věrným vyzývaje je aby se eoz
bodně ozvali proti každému vydání
dluhopisft vládou V prohlášení
tom praví mezi jiným: Še-tnáctý
článek předmluvy k ustanovením
Rvtiřd Práce zní: "že dluhopisy
uniky nesoucí uvřrni JiMty neb
A ' -V
noty nemají býti vládou nikdy vy
dávány ale když na lejde potřeba
ať vydá vláda zelefiaky nesoucí
úroky" Přeji si aby každý sbor
Rytlřft přečetl si tnnto Článek
předmluvy a aly v první pravidel-
né lednové schůzi o něm bylo poro
kováno Příčina toho je na snadé
Tajemník pokladny pan Carli-de
požádal kongres aby mu udělil
pravomoo vydali ca $200000000 '
dluhopisu nesomích úroky D-
stává se mi zpráv s krajin bavlno
vých na jihu i i rolnických krajin
západu kde všude prohlašuji že
vydání dluhopisu nesoucích uroky
budou postačitelnou příčinou ku nika Spojených Státu ve Wanhing
sáhnutí ku cbrani Chraň buh tonu nejvétší to živoucí autority
abychom zase jednou nucení užiti na potraviny udělila porotx světo-
kulf v této zemi kde i hlasy jsou
volné Navrhuji aby jakmile
kongres bule cbtlti právornoo žá-
danou tajemníku udělili Měnové
našeho řadu od Maine do Clifor-
nie odbývali schflie nevole a poilali soudil všecky prášky obnahujloí
roznodný protest kongresnlkflm kamenec řka ie je považuje za k
Vydání dluhopisu jest bezpráví naJs iídlu se nehodící
- -- -- - - — i t
domiN-vnérn lid i
T _!# t -
A lminém lid i lilJi
řj í "i y i unií f t
ofierii ať pranýřován js věčnou f # -n
bol" f
Kďi bmls senátorrm 1 f '
V' „ _ _!__ #„1 '
Jednou a nej Iftlež li-jifch věcí „
JeŽ v lťii'iíin zasedáni snřmu V
I wě pr 'jednali s mi jest kdo má" '
15 1 i tiáťiiM e n pd senátora Ja-
inee F W liof-a jenž dosoukro-f
ml rh vc'iýl( a mloti svého se vzdá í
R publikáié budou ví tinou svou í r- "
rozhodovali a poněvnfi jtou "i toho 1
jí-ili již o l iijnjika k unt iriují !
kdo by tak nejlépe pro úřad len se::
hodil K a ri I i lati jeat dout próza -}-f
lim mluví so o náiledujli-Ich: A ' ' 'J
15 (jimmings z Dc M unes J ihn - -II
Gear z B irlinton 1 S Cllin c j i ':
Fri I) dge (í-orge W Perkins ze j ' i
Siom Cty Y P Ilepburn z Cla- r
rindi John V Stone c Councilr
Iluff- a Jihn F Licey s Oskaloo I
sa Sp l íny kaukus sestávali '
bu le ze 112 člen& tak že 57 hlasu j'
bude třeba k zUkání nominace f
Proaiím nejlepŠf výhlídky má prý % "V
Cummins Prolrbičáci prý jej moo n - '
r úl i nemají jeť toužem zásal líbe- f '
rálnlch f " '
JuLa u ni r
V Kanadě jako ve Spojených
státech obchodní a peněžní lísefi [
zmocnili se všech krabu a bili ra-
stala jaké tam od roku 1807 neby-
lo Hankéři a obchodníci strachu-
jí se zlých následku bídy této Od ?
i t t 1-1 " "lis L ' í
mnona lei neoyio tonic uaaaa {- '
jako nyní Mnohem více továren V -:
je zavřeno nzli kdy bylo a počty í '
nezaměi-tuanvch rostou den to dne t
Výtěžek dráhy Grand Trunk v
poslední týden ztenčil se o (300000
a dráhy kanadské tiebomořské o
$200000 Společnost vlastnící
všechny bavlnové přádelny chce - '
je zavřití nezleší li se obchod jf
Dvě již jsou zavřené a ostatní pra- f í--
lujl jen pul času Ve větších mě-
stech jit na tisíce zahálejících í
dělníku Na kanadském severozá- !'
padě nebylo ještě nikdy tak zle í
J-1 I XTf_l -UMř J f '
jini) uyui ioiKu ceny ouu! ura-
há doprava a klesnutí stříbra sp&
sobily ohromnou peněžní tlsefl
Nejistota o americkém clu přitéžu
je llnni Naléhá se na vládu ka
nadNkou aby snížila cla avšak tato
nemfiže dokud neučiní toho Spoj
Státy neboť bude muset kanadské
clo řídili se dle výše cla ve Spoj
Státech
Válcovny v Joliet III byly
dno 30 in m na neurčito zavřeny
Závody ť po třech letech bylf v
běhu pouze pet neděl a opět za
vřely Veliký střižní závod Henry F
Patrick Co v Chicagu byl dne 27
4 4
dávku American Trnut and Saviocrs
Conpany obnáiejíof $28500
Aetna Standard a Laughlin
Iron & Sieel M 1U v Marliu Fer-
rJ u" 3aKOZ 1 ie™ naiezejici
firncé l™r & S 'n9 by'y - 80
m" m' a 15u0 OHoh naj-
opět zaměstnání Vyhlídky
na udržnl tvárný v činnosti jsou
n'MH'
1'ornta siětové výstavy
Udtlilt nejvyM cenu dr Pricťc
Crcutn irděku do peČioa
Chicago 30 pros 1893 — Dle
rozboru a na odporučení Dra
Wileye vrchního vládního lučeb-
vé výntavy nejvyšší cenu Dr
Prico' prášku do pečiva pro sílu
činlotu a výlečnoat Tímto jest
otáka předáctvf prLSku do pečení
nadobro v řízena Dr Wiley od--
- -
i 4 '
i'-
ř
-i
w
i
t ~
{