Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 15, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKROK
ltai át ? řt titrut á 9114114 $mn eias trarria
OHAHA NCMASKA Ví SffttOl 15 LISTOPADU 1833
(RlK XXII ČÍSLO 31
" t4M4 t féfé I f M MM
MitMMnllIiitwrvlM MMM
líltf#lliti 1 L!líí!ltňlf ] H
)on stal # Ař#n
df Jflj#tk
t il 1 i N'vi TM
IÍM l 10 akrl firftt ft IsUk
to t ify a 4'I nt Mkolifc ti
i ďílUřti ň koífsÍ
)'! mil iy ii foki MJ Ab~
Iřtkt byl lMy prolil 11 I
T ' " ' T''""" HhíIAlf 11 foki MM Myly lípli
pMpUt4 til liMy ! r#A Híř4 v lřlOM i 'r4r
f'e " '' nik mtjifU poismk Tklr
M lil !! iNit Trln slíbil !
# 4 hnihot í' j)ňlim JřU7 Jo dftlU
IlyMk í Mi M ty 14
i 4 j m #( po # a
Vinol4 f f 4jmj it MVb
t?ř§im# ) pním rt rior
Pan Ií 'il J íjř4t
[
c
— —
Job) Ptvia osalftlk jonl ta
bral poicmck M omn4tmil 4
padal n Cross Okl iivrillilji
jsUha Woodanrlha Jmi f Hf t jJ
o pimk připravili Patis ode
vzdal # lftt 7 Iiť'lti km Um
IfifU
Jak l u-UUli oliío4 wif'inin
it( koiljr uhralnlky kijrl ii ivoli
ti (lmokrttirkoii r4u ttálnf o
tom é-!í( ri4t#fij(c( irávt
kúrou 10 "Sořfltif yjlmm#:
vláU lirn ciiincft uU obtclnlm ooim okr nn byl
Udc 1 lxlé "IJolon" oa em Dor bf r- 8U' je"tk W%rk a
ťiftl1 tré „krlmU pMruM návtadotho ťlancy Tito
rickí YMlanecUf latím Iak'řrt" Piki' bJ pomohli vlAJnl
oknoodDoře Droittímné vIAJt m canojuím -uadlaoo Ume'
-T-Uořila abr polMata Spoje- klrt ntahol baíkory a Kmr
ner pry na uai netanoane m pani
kiřiky amlouva na velikou tiluf
1 ! 1 _ _-l -! I! -II l_ U-1
trovna naprou V"WTWU v'mv " "
a ačkoliv nikde MQ ▼7(Jel fouuuut a moni oy
vládnímu kronika ve autu ulooliti
dále Madiaon "Democrat" to vie
1 x 1 : 1 _ 1 _ : 1 n_# 1
Vt ZPRÁVY DOIUCI
I O WataJI
ytoralního komiitN a4 do-
krt lbrava té nthn% vtlienie
1 auv i i ri tím iiiu arauiv
011 aolniUia dne 14 l lna Hvi
?y probliiona bfu mřla nova
Ua Jrl lida totil řitl
00 nebyla po chuti Na to prut
- 1
1 uul
Atlty o cabr&nl Havaje Voj
1 2efP0Jen7CI oiaia e avema ae
JriuvUo
j V královninu
V nijaké tnitnky ie by dojdi
vlOE vttrJnotem jet America
ArtenlAuattf annk tinU mata
Uoíko ntrvaln nu mffí vím I vy imani a oatudu BUtni Ueraokra
Ciiv kriiovaké atranv nro& ae prvy přivedl na avétlo
1 vrl l1f la tví
stalo b-ly vyalancem ameri- oiik íavouu pajcuo "umenom-
S jednoduie nezodpovídány a PenIt teď nemohouce doaUU je
(Hnlae vyalance Stevennonatlm i1°jí na 7500- Uřadníci jou
Viv}jiím ee jeví že ihned pro- žovfcuí Pro Vládni
noa vládu uial ve imyalu v Madinonu neměl žádný
7-lopwv přeá dovi výkonné žanopia jiný ku avé bezohledné eluž
h Královna Dodala roti takébí miroo "Timea" a chtíl ukráti
{'Sdobnému jednání vlády pro pěníte a kapea poplatníkft aby aa
Znrntt o nimi ifKJbepecil liatu tomu život k dalií
"Ve ititn Illiftxi itt
r-tkrn iMflt a
ylo ve Waabingtoně jednali Bepé hžbS poplatníci ve aUtu
i:
o Tolik xdá že prota-
pleticbiřĎ
rřelížení
1 míli vládnímu kruhu
1 !
vUi nnin uu Vit iah pianu sa lejicn casopia
' i J - 1 # jt t_ i r
kdv stávala leílé na naDÍře uuuw wnuuu puuorBeni
ti' i
aufteam kolombijtké
Jlvj
h si
IftHý ifH
lflý lUk II
dne 7 I m v KU lk I ř H l
řt vrtf li 4fMk'i ťipňí
j 4Sni n ílřiřn t Iťli"'ři'
tl dít JI f-ftft iim''l ll
ttfiht in na ftn ti!kt a vra
tJ 1'iUm íttmj lifiínof y
na řom Jíl dH# mi ykrf
vat t Jj Namířil
tflil 11'wh #till rnív
trimi
Oftka
rU hřmM Uti v l'hirgi
HfffjAi] i ir liUt li jk
1)41 di#
F
tav MÍmky
♦ iřftt dobrý V MkitrfehfkrMfeh
bybtjl míní fť hIIi jindy a
ir proti J panotala f 1 1 a n 4
urha IUfik4 mourha n t4
kftrých mítUrb apAtobíla ikly
nikoliv tlak truřn' pimíee řn
tait4 ulml p(kri4 vtral4nan4
ktrýcb m((- h poidjí( netýrá
tla jitl dMti aby o til uKidrk
pr4voý pron4ti m hl — V In li
ána jed tiv rlkftn pHitiivý a
virflut ilibný — V Ohio vttlina
p(nice vyrálí vypal4 pHni a IÍ
buj býtj dobrou — V MiMouri
mnoho e jí nrrlo n4lrdkrm pa
nujíríbo tucha na nřktcrýťh ml-pt-ch
pfiilo arno do pfllii auuhé
pfidy i nedařilo e mu pMHi
Vcdor tomu viak jou vyhlídky
celkem dobré — Kaoa pociťuje
náuledky dřívéjilbo i nynějilho n
oha Jmou mítia že irno jfítě
pnaud nevxklíčilo Na rřku-rých
tnídtech jet doRt! vlhko a tu vý
hlídky jdou ovíem pfUnivčjif
ačkoliv deitfi jent třeba Celkem
vyhlídky jou dobré — V Iowé
mnoho otimky neseli Kde eeli
vypadá pěkné aS malá jent náaled
kem přílišného eucha
Z Oklahomy
Mnotí přáli by ni již aby Okla-
horaa táhy atala ae státem Vzhle
dem na to delegát Flynn v kongre
su předložil návrh v tom smyslu
aviak pro'i tomu návrhu se namítá
a jedné strany že pojímá celé
Indiánské území do nového státu
což ale druhá strana hájí Flynn
praví že Oklaboma se svými 300-
000 a celé území se svými 700000
obyvateli a sice občany první tří
dy přiSlými c jiných státfl kde
povinnosti občanské znali a plnili
zasluhuje aby byla připuštěna me
zi státy liylo by to zajisté jen
nespravedlivo k lidu v území aby
se jeho přání co nejdříve nevyhovělo
Popudíte k národu
zpSsobí to mezi demokraty
lády ctěna byla lidu ve stínu
_ t-jLi- mi a
l"""7v"' " " ' uhicagské museum zajisté prá
ávy Blountovi sám velící vftm evj „ hliňň n1„ftnifm ft Li
Skerrett y Ilonoluln do-'yxf_ n ju ji j
'Ano Stevens prý slíbil révo-' fond ye {(h mu„e! gtiIs
'F6m jeíté nežli k převratu 1 „řfllltz (R"xnr mnn„f VÉllta„
ipomoo svou Tvrzení že' t„u „ nU I " 11
Neprovedena byla lidem není tnuntn nAaíríuvini: ti ' Členové obou sněmoven kongre
Mm alébrž tolik jest prý ji- 30 000 ftkcií b lo Billli4no a hoiové
I provedl Ji mnozí cunci za (ff Jioa též ílibovi VMn
Vj Americanft Jlount vyda polecnosti pouliční dráhy fžní
18 °au "vftÍ ?ora1°i:ť trany oznámil že v lednové schfizi
l(„) nijaké revoluci ničeho (Jlkoionařa budfl Mvren0 aby Bpo
o-iž Drírav4ch k obratu 1 1 j i t
!' " i ieoii"in usrovais ouuuu noiovycn
J1 UlrObllUim TIBU C UIW
edinfi i tím dorozuměním
říjené Státy Havaj přijmou
smrt mayorem
f oohranu Tajemník Gre
I 'hledem na vfie to udané
í'inym Komisarem uiouniem
ho náhledu aby záležitost
[t jež ze senátu k náležité-
oumání vzaU jest nebyla
linrucena aby více se o ní
peněz a kromě toho
výstavních akcií
i svých 1000
V Chicagu již mayora mají Ve
schůzi městské rady demokraté
konečné povolili a za prozatímnétro
mayora jmenován jest George 13
Swiít Scbuzi v kteréž o mayoro-
V tak aby nespravedlivým vi jednalo byla prftběbu nanej
e nředeélo a v'áda krá- í8 klidného a svorná a že demo-
fiako jediné oprávněna se kraté hlasovali pro awifta má bet
'4'#ednání vyslance Steven-' pochyby avé zvláštní příčiny
V iak vidno odsouzeno a Privl ae že Swift se zavázal že
klíčena 1ak pohlížel na neučiní žádné změny
Pní knmtiif Hionnt úřadech a dále že bude
J '
Itll několika dolarům
m tounty Afrricultural t
v Mavnlch
bude říditi měst-
'jako dosud byly vedeny Dále
uvolil 6 Swift že nebude aa uma
Ul Society v Iowa City zovatl o nové rozdělení města až no la v nokladně
soud aby avrátil prodej mimořádné volbě použijí dluhopisy
au populiste vydali minule pronia
Seník národu v příčině stříbrné
otáky Prohlášení napřed vyčítá
všechny dluhy zemí na světě vše
chno zlato a stříbro v zemích těch
mnoho li kov (i těch spotřebují u
mění a řemesla a dovozuje že
schovávání zlata u lidu sposobilo
že hodnota Jeho zvýšila se o 40 až
50 ze sta Mimo to praví doslov
ně: "Odvolání článku o koupi
stříbra v Shermanovu zákonu ničí
stříbro jako peníze ku splácení pa
píru snižujíc stříbrné peníre za
úvérečné které musí býli vypláce
ny zlatem jímž jedině se udržuj) v
oběhu V oběhu se nalézajících
$1100000000 papírových a stříbr
ných peněz musí se zakládati na
méně nežli 100 mil dol zlata v
záloze jsoucího ve spolkové poklad
ně Jediná příčina znehodnocení
stříbra byla ta aby se zvýšila
hodnota zlata a dluhopisu Dále
se navrhuje aby se vydalo dluhopi-
a& na prodej ku sesílenf zálohy zla
Národoí banky
k bankovnictví a
KRAJ -A2n A
u
ťf 4-l'm Vám t mkmmf f Mi Htmt p' I pninm
South Omaha Llvo Stook Comrnífíilon Co
♦ ! a L W:)i4 - t M fl'l4
T' $tm ri4 iUpí fnhil ijif #l!if ttH i rr Í4t v j
iíit b Vlnu filtm htmutf j ti tik doóylek k i ro#j MJIli
Ho o lil Omana Mff Slof k i o
il lm) Onír- 117 KlřhcHnlř VMilh Omha Jlřb
)dJI tl aoty t niibl lid mi(
ptatiti ároky lak d"tf Jk i dU
hoU4M A k kírifl provoUnl
kdyf dvmokmifká stráni Jf
ol'('Uf jt praví "Nvtl
t nik orní kď v4 j#drtoif zradil
NMkl4djt dsviru v pril-n(
jnl ujat J-dnoi diktUrkf rb
itntl Nnbt# # ltřjiitíao
balamutili ulicí Wall a moci ná
r(-lnf h bank AI lid povtine v
é mnil ti plrtiiby ťhjtrofttl
ucbvaiiuU ví úplatky a poruinl
trnití přd 4mí"
5řdJi m vjtrbarat
Výstfdrk volby v jednotlivých
státech kde n4fodnl otázky poměr
ně doti rozholo valy zJména vý
sledek v Ohio nemá mfti docela
lá dníbo prý vlivu na práce finanč
ního výboru pánu demokratu jíl
ve Wanhingtoně pracují aby poří
dily rotné "opravy" v celním záko
ně Tak aspoft vyslovit se předse
da tohoto výboru Wilson ďne 10
t m Jiní čelní demokraté opět
za to mají že ti tu-M jsou pro
ochranné clo na určité předměty
jež výbor vtěsnal mezi ony clu ne
podléhající budou míti příležitost
se ozvati a také asi ozvou se v kau
kusu jenž nejspíše bude za účelem
tím svolán
Jak Jini soudí
Havajská záležitost byla v těch
to dnech předmětem rozhovoru ve
Wasbíngtoně i jinde a okolnost že
tajemník státní navrhuje aby krá
lovna Liliuokalani opět dosazena
byla na trftn jakož i stížnosti na
bývalého vyslance amerického Ste
vense vzbudily ovšem jen podiv ve
všech kruzích Zpráva dostala se
do veřejnosti nežli úředně podaná
byla a tak dotýčný odbor vládni
octl se v nemilých rozpacích Ně
kteří vynikající politikové schva
lují návrh tajemníkův považujíce
jej zároveň za přání presidentovo
kdežto jiní rozhodně upírají naši
vládě právo aby královně v Hono
lulu po všem tom co s stalo na
trůn pomáhala Prozatímní vláda
vede si na Havaji prý dobře a má
veškerou moc v rukou nějaké no
vé roztržky a po případe krveproli
tí prý netřeba Tak udí naši
politikové kdežto Němci a Angli
čané se asi smějou jak to s tím
protektorátem a zabráním Hivaje
Spojenými Státy dopadá
Poštovní statÍMtlka
Poštovní odbor vládní rem&ie
se letos vyk&zati nijakými pokmy
a novinkami v poštovniutví jakž
za Waiemakera bývalo a proto
statistik ! letošní vypadá tak sucho
párně 'Dle zprávy Johna lira
wleye auditora poštovního odporu
jest ve Spojených Siáteeh 2387
poštovních úřalft které doručují
veškeré zásilky bezplatně aneb o
115 více než jich bylo roku minu
lého Listonošli jest 59577 jichž
služné obnáší úhrnem 110241255
Náhrady za dopravu pošty obdrže
ly dráhy 129052200 aneb o 8l
394 více nežli roku minulého
Výlohy pozemní poštovní služby
obnášely 15507207 a zaoceánské
11053785
Výkaz výroza a přívozu
Správa statistické úřadovny
vládní ve Washingtoné uveřejnila
v tirhut dnN b výkaiy vývom a
dovon ta rní i4fí 1'tna pfi
fn4h' ilxifl v bnom ml obnáV
l#U na rtTJM'o r tnama-
r4 iniAný úbytk r-přoli mlsíet
j i4řl roks minuUbo i#Uf thdy
obn4íl dovol 47A004i ("tna
tboll tlii přiléhajícího obn44la
t24Mll a cl prostého
iJ4ls71 V devíti dn#cb 30
z4íl konč ících mísících mil vývoz
cenu I4JS3JI072 oproti I43Í
DftWt v té samé době roku minu
lho Dom4clho iW)lí bylo v mi
sici z4ř( vyvelenota $70014413
oproti $60031408 roku 1991
Chrnoý vývoz zbolí za devé ml
sfcft b r obn4šel $549040111 pro
ti $S533fl020 Polních pl(xlin
bylo v září vyvrženo ta $49339
130 a sem doveleno ta $1968308
Vývoz zlata v prvních 9 měsících
tohoto roku páčil se na $76278514
a doveženo za $03900932 stříbra
pak bylo importováno za $33419
714 a exportsváuo $15000254
O přistěhovalectví pak udáví po
kladniční odbor následující: y„
měsíci září přibylo do Spojených
Státu 34519 a během prvních 9
měsíců běžícího roku 430517 pli
stěhovalcu Z přistěhovalců kteří
sem v zří přibyli bylo 7621 s
Německa 3078 z Itakousko-Uber-ska
3927 z Huška 4053 ze Švéd
ska a Norvéžska a 11187 t Anglie
a Irska
11 listopad
Chicagští anarchisté vzpoměli
soudruhQ svých odpravených a od
bývali smuteční slavnosti nejen na
hřbitově Waldheim ale i v rftz
ných síních Čeští anarchisté
shromáždili se v síni Plzeňského
Sokola Na hřbitově byli přítom
ni Samuel Fielden Michael Schwab
a Oscar Neebe guvernérem Alt
geldem omilostnění vůdcové anar
chistu Smuteční alavnost započa
la písní kterouž Parsons před
smrtí si pěl: "Anníe Laurie"
načež promluvil Schwab jenž líčil
poslední okamžiky soudruhu svých
a pobyt s nimi ve vězení Pak od
poručoval dělnictvu aby veškeré
otázky a spory s kapitálem světil
rozhodnutí soudu smírčích Také
Fielden mluvil děkuje zvláště gu
vernérovi i odporučuje mír jenž
všechny rányhojí
Srážka lodi
Dne 11 listopadu narazila loď
Arthur Orr na loď Thomas Smiih
na jezeře Michigan za panující
mlhy a loď Smith záhy se ponořila
Mužstvo bylo zachráněno Loď
náležela společnosti Latham &
Smith ze Sturgeon liay a nalézala
se na cestě do Menominee Mich
pro dříví Srážka udála se mezi
Hacinem a Milwaukee
Žádali o promiuutl
Jakmile došla zpráva do Wash
ingtonu o střelbě na parník Losu
Kica se strany posádky Honduras
ské dal sekretář (Iresbam nnřízenf
našemu vyslanci aby proti náilí
tomu protestovsl a žádal sadosiuči
nění Vláda onduraitká omlouvá
se že důstojníci její jednali proti
rotkazAm a lituje velicu události
té Vláda naše prý se s omluvou
tou spokojí
! í
is
f
i
ř
s {
H
í '
jmu
Xt-