Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 08, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (' POKROK
2ÁP
ADU
Af TNI rf ©rflri 4f f'H4N MsM4 4 Moii 6IIH WAfrii
IÍK XXII ČÍSLO 30
OMAHA NEDRA5KA Vt SířlfDU 0 LISTOPADU 1803
t'f ?' I Iaw# t Mu m
3
n
I ' ! "ř' rejn4 tjttniktti ť
I
th v it mi h Mính
tl#rh tčrfh ri4 Mtn
Iflftiflírit k'ifflÍMřl% H í # lií
h' tt í'lt f r-ttM d f ftímf
rl nJwivn s h
Iffk t4k -ftoUft
ZPRÁVY DOMACI
te h Mriýaly s # 1 1# j
ottern Ji-íiA mim
f rdntm
ním i tiJdftllitjJích
lito # n stolení guvrrrtčra
Cteřfžto ářal f-ítn kandid-
i řcKitiley N )rmokrtít k-rn
li i t „ _ r i_
Hirm Fr J"I'MI lir III l lí"
T Neal olba relá
a i
an proveuena nyia nu a
' I
nanxinicn jií proto i nc
tak úzce spojen Jest e
íiín rflnfm firhranfrn J#nl
Jpho m& L7ttcntv( v W-
[ ipinlm jo ctWm lM jevilo
Mné a flelku volby twlll
íim hledí vfttHo
r
i 'e Virginii byly tři tikety ?
Demokratická utrany HJu a
l1 ( !
fého limit prý jimi j4kž
5 5 iiatotwidu z Toteki n
flot ivoll rý do uMu okres
mH ave ktndKlátr nebof
kin i od roka 1802 iiotva trí
porážky vé tehdy utrpěné
) ijf Hepublíkáné I popuh
l-Ioa dobu pilné agitovali po
táta
i 1
Ventueky provedena volba
fna tákladé nové ústavy
oen&la a členové némov
11 i a voiba poprvé dřla ne
ClfaBováním V mřstech
lai miHini opravy a v
J poprvé demokraté ho ne
skoro před oaraou volbou
licaga a okresu Cook byl
Lvolbu dosti inaíný Jed-
!o avolení okresních komi
dcft vyfiSího i obvodního
Jlavní zápas do vedl mezi
adce J h (iary ho jenž
andidátem (Týž před
doby anarchintickému
přátely guvernéra Alt
(ž přióiňoval no ate viech
joodce Gary ho porazil
snám jeit jako muž ne
j pevné povahy Na de-
ji}fm lístku ucházel ne o
inl krajan F (I Panoch
v Colorado jsou roz
l Volby tam odbývají se
a jsou více ménS rázu
fcak že každý občan prý
l si pro koho ta nejlépn
jt jent v poli dost a
aokratiťká republikán-
lidu demokracie jež
VLení jest stříbra neod-
jWvá strany lidu prohibi-j
Vilnf itrinv nnmlult i
fivjMtlilm I&nr Jm j
il'fi Jr IhMa f Ml
jf ff KftiMíkift4 i (fomokrttit
jil ř-t vflU-i pft!l1k'lk ktrl
řiin lnl# mil vliimy rvtif lir-
díli I J - tiid# lol dřll
ol#m l lopilnt4 hfiřd
t ndrIAfií Mt#rmn'it a ilkrin
r"it Inwli íinnott a f'hiíá
ri j fiálř'l'ili
tán v
dolní
i k f finanční lJ jst ďlKJf
miřimřáltim i"Uřil kon
lhii I littpvli vydotiU
fim'fi aiiil4 svAl 191
hUy proti !M ďxUtky k i dvolánl
iákn Hhtrinanova a fedlha n
odvolání poslána j-t k pri lento
ti k schtálinf Žálelitost ta přeď
lulena byli dolní sn'movnA pi li
hodiné polední NtMUftáinfi i ne
inohotic docílili několik hodin
debaty snažili s aspoA o odročení
Mip použil tito Jejich nerozhod
ností a ve chvíli následnilrl bílo
odvoláni zákona Shermanova i n
dodatky v senátu přijatém schválí
no což stalo se tak rychle žj stři
brAáóníci stále se radící skoro toho
prý ani nepozorovali že již na do
bro jsou v koncích — - Dolní sné
movna odročila se dne 3 listopa
du odp&ldne po 3 hodiné a finan
ční výbor zastal aby nadále
uvažoval o opravení celního zákona
l' bjlo vykonáno
V snžmovné posl ve Wasbing
toné v zasedání mimořádném o ny
nější nedostatky peněžní ve správě
vládní postaráno nebylo V do
tyčné předloze poukazovalo se
hlavně na potřebu kustodu a janito
rft v budovách veřejných Dále
nacházel se tam odstavec jenž po
žadoval aby povoleno bylo t200000
na služné klerkfim tlenu sněmov
ny však o tom lze později rozhod
nout! aniž by tím správa vlastní
trpěla jako v případé prvém
Celkem bylo sněmovně podáno v
tomto zasedání 4300 předloh a 87
resolucí O 160 podali jednotlivé
výbory zprávy své a Stf jich sně
movnou proSlo Z těch žádná ne
byla zvláštní důležitosti Nejd&le
žitějsí věcí po odvolání Shermanova
zákona o stříbře byla předloha
proti Číňanům jež prosladnelO
října
dne !
bylo usneSení aby pečováno bylo
o mezinaroont dohodnuti na o
značování a odstraňování trosek v
mořích Jiným usnesením vrací
se církvi mormonské jmění -ír
kevní jež od roku 1837 naléailo
se v rukou správce jmění úředně
ustanoveného Jiná usnesení usta
novuje qualiíikaci voličů v pruhu
čerokýeském v Okl Dále postará
no bylo o náležité povolení peněs n
dvě nové celní lodě jež podíd
novo-anglickóho pobřeží křižovali
mají Také předloha o chicagském
museu stala se zákonem a podepslv-
n4 i i rtauiJflnlAm -i r Ir ti 1 a
daru věnovaných tomuto museu a soudy je
cizozemska aby sprostěny byly cla kdežto v
linout iřnAvr
tif A S M'fis Ion v Mm
his# TrftH bf i dř lt -olifiii
řr ffl přu f tfti nf #t pot 11
ti-ii Nf''iof totif ttr him t
lii tfisnoiii díl d- I ní n
Mt ořu -řis ?in ut j ořottf
j otil ift Jrh í!í'(4 I) f I f Ifnh t#n
fhtitii a lik r i to)f'ti fiřfno
M l f hi4f pofolt JeUnt
III h pořotř Mi!rlt fi
kil lfio- rtAtkt '-Itřtll !# 4 fiř
{tft lUtý liíl-lJff ptiíl i
t-oilí a r sou-l i lof it i§ Ilo
kiy a dl dftl tl řil
Přípl rliiti(ký Ku'! v l4p#lf
i! náieďivn(kD Tam iťiMil
I rřik intyrt v PhiUdlphíi pak
t % drnhý Jil den phÍ Jistý
k renk na ihámho loh4'# a v New
1'orko l4li lot! N tořii
4k liebyli doti dnu 31 fjna
p řiJel na i4tř pd N V stinicil
n jk ý íltřk jenl mlutití e'ot1
u eřintendeiitem Kdyl táián byl
t roÓ řekl netriárný le dluhuj mu
if enfie a I byl by Již č aby ža
li latii Službu korajícl seržant na
l řvý pohled přetřlčíl s Ž# jent
t oilleneo Dovedl jej tudíž pfed
4 héfa líyrnese a také ten pochopil
i hned situaci Ptal se jej kolik
tiiá k doHtáfií a krenk vypočítal
mu že bude toho i s úroky as
1100000 Seržant nařídil aby mu
byl obnos vyplacen jakž žáda1 si v
s smých centech a poslal jel mínto
k ťokladně za mříž To byl krenk
čís Jo první Číslo druhé byl onen
jem1 přisel na stanici v 35 ulici a
Žádni na seržantovi Faginovi
♦50 000 jinak že by jej must posla
ti ni onen svět Seržant řekl mu
že nt má tolik peněs s sebou při'
jdt li vsak později že částku mu dá
A sk utečně chlapík se spokojil a
po 12 hodině polední přiSel opětně
Soržat it nařídil policistovi aby do
vedl t :renka "dolu" na banku a tak
milý 1 )lázen byl za nedlouho v pa
sti ía mostě přes řeku Ilarlcm
stál tét ož dne krenk číslo 3 jenž
stále řt al že mu je kapitán Urooks
dlužen r000 Policista odňav
mu rev olver sebral jej a dovedl ho
za mříž kdež krenk udal žo jme
nuje se J Donnell Z těchto tří
případft za jedinký den vysvítá že
krenko j est na světě více nežli by
si kdo ri yslel
JYAvo hlasovací žen
Již sl ělili jsme že zákon jímž
Itnián Wilělílo se právo hlasovací v
Michiga n prohláíen byl minule
nojvyšsí m soudem za neústavní a
praví žo nenmí žádné ženě vo státě
býti dowoJeno odevzdali hlas při
i ! vftbec Druhé nevyřízené zálež i-
é strany a jiných vlccj1?"11 ponechány jsou ovsem do pra-
II 1 I Vlit v
koro na kald lfuk °no W19 premon a s tecc
'rve v známost po kon-( Pouíe tři HU3r e onvm Jedna
nich týče se výstavy v San Fran-
l?l cisco druhá osadníka v Oklahomě
iín Ioyé i"ou rovníi ne- a třetí klerkft v úřado" komisařů pro
hiitosti Jednalo se o' Distríct Columbia J
dolní sněmovnou a senátem budoníl volbě dekud by nebyla
listopadu Dále přijato ástav státu opravena v ten smysl
Michiganská ústava praví že při
vSeeh volbách jest každý mužský
O-bčan voličem a oprávněným k
©devwlání jednoho hlasu V ji
ných státech nalézá se v ústavě
podobné ustanovení Ti kdož se
stavovali ústavy stAtft těch zamý
šleli dáli hlasovací právo pouzo
mužským voličům a nenapadlo jim
že později některý sněm bude
ohtíti udělili právo ženským Nic
méně v několika státech byly při
jaty pozdějfiími sněmy zákony
které udělují ženám právo hlasova
cí při obecných a fikolních volbách
a v nikterých případech nejvyšsf
prohlásily za ustavní
iiných státech ne V
w
KRA &2nb I
Houth
lha Lívo Htook Comminsion Co
k M m 4--i ' p ra rttoltt
Ti' fířřnt ni řisjlpil ř''HeI a r jp t-l lithií ndtte J
tkh Vt"Ut líin 1$mtft f tt ři ilobftek k-t řoleji f ti
ko r'f
HnniU Ořfiah lt bti#k ( ot
ji lm) Offlrr 117 Kirbanift llMf Hmlli Omaha XřU
lífiíitt řtiM Vfditi I leftt V
K tnt-i Clím přijti íákoo dotohr
jfrí ínkm hhov!i jM fll4'li
Ikotftd h i uhtvnp h Hoi ly p'
tvrdily tkVnn (ti rt t ]!' mi #4k'
l i jtko v Ilhfioi-i Mideové v
MieliiiMi nedal ď útty vklá
Na liotofotti bylM V 1 1 1 0
I flhih tt 'ifoky íttíil o 100
' llh n iřoky řdr4íl 's5015'#
010 IMio iIÍmIi t nlhol 6 r-ky
'ví'- neidatí j't lí74ilTO a dluh
Wípln ňfokiV prostý tl7l01i2J
iřili dlnhi rtlkem '"5 'M"J4!í
lati co ttfn její ftavovatelé í áloha itata obnálela v den výl
illinoisu bylo zákonem sněmu
dáno právo hlasovací ženám pouiei" '"7 ! "7 r' '"'i"
i i u xrJsit kračovaly dělnictvo naše pak
př Polb4ch Rotních Nevy ho J %
soud potvrdily zákon ten vjm J
rt" l!i a fte lití nÍ4ledo ti iřlkU
du ori h v ltliniii a Kaia i
1 I ltlirn
Vrth rnayora eliitkíh' Pa
triek Pren lerast Je§t krnk ttá
zen Jn I sotva si j včdom činu
páchanlho Dn 2 Iíuipadn byl
předveden k ýUi:h předbílné
mu avíak mnoho s tdm pořídili
nemohli Vymlouvá e if mayora
musel zabít poiilvač dtnnčho mu
slíbu nedodržel Přelíčeni bylo
odročeno Prendergat vyprávěl
též o svém životě a o svých studi
ích na školách Vysvětloval že
studoval theologii pod dozorem
pátera Iíaldwina a zná prý se ve
vědě této lépe než sám papež
Matka Prendergastova jest celá
sklíčená zármutkem nad skutkem
svého syna "Myslím že sesllel"
pravila "neboť při zdravém roz
umu není čUvěk schopen něčeho
podobného" Šílenství na něm tu
kdy nepozorovala V Ir že v po
slední době mnoho čítal a žo byl
popuzen proti boháčům Zvláště
zlobil se na mayora k v&li zvýšené
dráze Uíkal často že si na ma
yora dojde aby mu domluvil
ListonoSi na hlavní stanici vypra
vují že tam byl zaměstnán otec
Prendergaslfiv který před několi
ka lety zemřel Tento prý byl
člověk mrzutý samotářský a často
jevil příchylnost k choromyslnosti
Jest zjištěno že Prendergast po
koušel se vyhledat! a usmrtili gu
vernéra Altgelda
Jako vždy výstřední
Guvernér Pennoycr v Salem
Ore jenž byl již několikráte o
svědčil že jest člověkem neoby
čejně výstředním vydal následující
provolání vzhledem ku dni díkftči
nění: '-Tímto ustanovuji čtvrtý
čtvr ek tohoto měsíce dnem díkft
či nění všemohoucímu za všechno to
požehnání kteréhož poskytl nám
průběhem roku tohoto Dfth byl
velice milostiv našemu státu i ná
rodu Avšak proč nespravedlivý a
špatně vedený kongres učinil pou
ze zlato samotné měnou peněžní
tak obchod poškodiv a zničiv žo
dary božské nyní mnohému stu a
tisícft lidí odpírány jsou v tomto
našem bytí národním již nejen že
jsou bez zaměstnání alébrŽ nemají
přístřeší aniž čeho by jedli Mezi
tím co lid státu Oregon vzdávali
bude díky bohu za dobrotu jeho
odporučuji mu tímto vřele aby
roucně Žádal je by přimel presi
denta a kongres Spojených Státu k
opětnému ustanovení stříbra— jako
AL1ln( mínxr tx-nřínf V NOIlhllNIl
j ARIJiii ' J ' ' ' ' ~ '
(politiky oteft této republiky tak
aby naše závody prnmysiovo po-
ve-
tměnou
pouzo okresnt dozorce neboť tito ia Prftcl HV0U
úřadníci jsou jmenovitě zmínění v
ústavě že i tu muži je voliti mo
hou kdežto txílíí Skolnl ářadníky
Národní dluh
Z Washingtonu sděluje
dne 1 listopadu že dluhu národní-
se ze
nicbJ v istavě není učiněna ho přibylo průběhem měsíce října
u laný t4flHft4J a hot rtoit po
klidní l7foi jff
i ZfUuf MiMa
D ii JUmpy t héf řád 5 telena
Železničních v Odar Itapids
lowa jest velkou porotou dán v
obžalobo ž přeřuioval telegrafní
spJení totiž že přetrhal dráty za
stávky telegraíístft Obžalovaný
podal proti žalobě naft vznssené
sté námitky dno I I m v nichž
pratl že drátů netrhal aniž přetí
nal a jetlí zastavil spojeni jiskry
elektrické jiným spůsohem o lom
že zákon jako přestupku vůbec nt
mluvit Obžaloba tudíž jest úIni
neopodstatněna Případ tento Jest
dosti zajímavý viděťt t něho jak
pěkně zákon je li neúplný obejiti
se dá
Sklaminl probíblčákA
V Des Moines la a okol! tvrdi
li prohibičáci stále Že metodističtí
kazatelově jsou rozhodně s himi a
nikoliv s republikány v nynější
kampáni zatím však se ukázalo že
valná většina kazatelů metodistů
bude hlasovali pro Jacksooa a druzí
pro IJoise Pouze několik zůstalo
věrných prohibičákům To budou
nejspíše ti již mají wbisku doma
ve sklepě
Ajrlttije po telegrafu
Guvernér líoies jest poutáu na
lože povídalo se že trpěl nervovou
horečkou A jedině to vysvětluje
as proč vydal dne 3 t m manifest
ku všem demokratům v stotu v
němž spflá republikánům k vůli
jich stanovisku v prohibicí zauja
tému a prohibicí trhá ještě více
Jakž řečeno již manifest vydán jist
mužem nemocným i rozeslán byl
všem věrným po telegrafu jen aby
karnpáft o několik těch slov guver
nérových byla obohacena
Síduý Hn
Dne 4 t m časnč % rána vnikli
nějací lupiči do domu J li Whee
lera vo Wilmette nedaleko Chica
ga zbili starou paní Crononovou u
zetě bydlevší až padla z mnoha ran
krvácejíc v bezvědomí k zemi na
čež založili oheň v pokoji jejím a
chtěli prchnouti Wheeler probu
dil se podezřelým šramotem v do
mě chopil se dvou revolverů a spě
chal dolů V předsíni setkal se s
nějakým neznámým jenž utíkal s
pokoje paní Crononové střelil po
něm pětkráto a chlapík se svalil k
zemi Za chvíli vyběhl druhý
Wheeler neprodleně pustil se za
ním pět ran za ním poslal avšak
lupič přeo jen unikl ICdyž pak
Wheeler no vrátil shledal že dům
jeho jest v plamenech Pomoc se
ihnod dostavila avšak paní Crono
novou nebylo lze liz tacnr&niti
uhořela Lupič dopraven byl do
Kvanstonu avšak na cestě skonal
V kapso měl bibli na jejíž prvém
listě psáno bylo: "Paul F Lngau
382 Fremont St Louisville Ky
Od matky Paulovi" Jak viděli
chlapík třeba zlosyn byl nábožným
i i
4
í
ť
#
i-
t
ř
ř-'s '
H
f ' %
t
l
"' "'