Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 01, 1893, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
V" 'OKIOk' XAPADM-
ZPRAV ZAHRANIČNÍ
tM J frkni w f 'jMÍ ti
Iři- i fi#f4 ('( i i]rtit
k4''l ti#'!! wil t ni fimM
MpH firiiiof-ii I # iMií fi i iiiřfnlii Zílrittí
Ukiilhlk iiíiVIii) uAfrrJlf
(id ří yn iim # ř t t-i nr j
Minami i-řřKi i0řiin
r4 M(wft it 1 4
řf#i-ftfl Tilfi řUlr- jhi k
liři#1 Jhrii- iJ ti hi-cuM tyj i
fiávtU VI I M f kjjrli !řiň o
'itíf kti!!
f!#ří?ícÍf( l tlil TI'l'4l J# M 1
ni ♦!# vt !!? fcř'it( Jit li
il U i i I i vo nu! i y t f' i
f i b VI lni Iřfijl Z křil1
ftJrrikJ Uti o nt Ui'km ř I fl
hHIy J ř r!(h4 mm t"4t
Ulic ti I Ml"ti přtt
ř h!iil m!ds !ita obIJ#fsI
řt 1'rtlťt a okolí IMrt Jin jrli
!lli1 Uiír řfii}niiťi I Ifíftí
IUiiřil % A thn filli!o
[i rei !itMké korneli Itk )
íltějl tiliii mandát! llraU
Taifff Mbývi t nyní ámy!i pro
véiíi lakoto tm'ni mtriitřrtř
aby JI cppoic# byl mthn% %h
ílfii # pochybuj J by byl ť
plobtn tínalo odklidili roztržko
která stává mni ním a pojnou
nťn kou l#id pm vůdcovstvím
Pltntra Jenl jt nyní niVlnfkem
voje 'rotl předloze útočícího Ho
benwart s toho také nahaiil a pro
hlásil Že il tento záp dobojuj
více do sněmovny nepůjde Stojí
rozhodně jrotl předloze Demokra
té Jsou pro O Mladočeiích nni
nyní ani zmínky Poláci prohlásili
se proti Taaffe odporuče předlohu
aněraovně končil řeč svou limito
loty: 04 vás buJe to záviseli —
prohlásil — raádi počátek nové éry
v Rakousku ozářen bytí světlem po
chod ní lásky nebo příšerným uvi
tém pochodní která přináší smrt a
zkázu" — Pleuer schladil však úči
nek řeči jeho notnou sprchou Pra
vilr mezi jiným: "Vláda podávajíc
svou předlohu měla toliko ten účel
ca zřeteli aby poíornottt obecenstva
odvrátila od fialka své čenké politi
ky Cílem vlády hrabíte Tasffa je:
jednak upoutání radikálního rnlalo
ccetvl jednak alliance % radikálními
socialiHty My liberálovó nřmečtl
ponecháváme od nynřjika viúdu
tuto jejímu osudu 1" Tlm ukončil
Plener svoji řeč která na nnčmovnu
učinila hluboký dojem Taaffovo
namáháni aby sehnal ví-tňinu pro
schválení výminečných opatřeni v
Praze míjí ne dodnes účinkem
Komise zasedá Tři miniutř mají
býti občtováni Btlučení nové včliiny
S liberály TaařFe vyjednávali nechce
a propustí prý t miníntenitva leví
čáky Bleinbacb a Gautache a blíz
kého jim Zaleakiho pošle a nimi
Ua to prý atluče vétžinu z koimer
vativca a Polák& a meníích kluba
Dajčnationály má jU dnes v kapse
Pochybuje viak o tom že se mu to
zdař! a očekává se brzké rozpuštěni
snčmovny
LwvM studenti se náramné trápf
Nelíbí se jím totií chování se pol
kého a Českého klubu na říšské
radě ohledné výminetnébo stavu v
Praze Ponlali obéina klubám tele
gramy v nichž rozhořčeni svému
dávají výraz
Komise projednávající stav vjm
načn v Praze k návrhu hrabíte
TaalTa usnesla se 18 proti 3 hUni
že Částečné přijme za své prohlášení
kterým od&vodAuje zrušení 12 a 13
paragrafu íemské ústavy pro Prahu
% okolí Schllze této komise odbý
vají ae při zavřených dveřích jedná
ni Jest tedy tajné As 200 říšských
poslanců kteří dostavili ae aby byli!
fif bf i-M btlf tř#j#'j
Míiifflt ffin I 'p 1 1 f 'f
lí(l t'4M IřJnint tř(' ř
MUH ftácdftirffl tlá-InlU IV!
Pll J t li l l říf
"ti i utlum'? Prii !
i ( ftttfcrst4 t !"l I ' II'-
t4 í# ři ? ( t ri-'Á tn í u i i
f i t lk f n í li j l#-1 f n ř'fítí
! ♦! # Irtf i:tn i! to-rn !f'-
i lllřtfríi
iií ttfui f 'tkl i hiho tit!iíři n4tt-l
líř t V
JkIhÍhÍ n rrUtt ftil'i'iv r u k
niicf kí j#t £pln£ amiřrno a skon
lilo ! Iff fřl
Z Ilrrlírut !rI t!#rni oJhol
pravdivosti ftiiřns opr4vh"ié p'-
hjbrtí Týl pril: "vláitil
Vfa odehrála v j-lnom c á!ft
prilké £-kA utiiveroity Itralíti
iký joolariřť prof-vir Maxaryk
ktrý na rakotuM řllké radé zitu-
puj mí -ttký okres plzeAký chytal
n právé u'fii vou j fťdniíku když
v tom ze řad studi-nttva posuly se
ozýati hlučné "fcivio' a také "IV
reat" vft Jci mladocnkých poiilanco
Iru Kd (irigrovi Proř Masaryk
prohlásit pak že ho tíif kdy! stu-
ientstvo čenké zajímá nt o veřejné
záležitosti a pravil mezi jiným: ''Co
mne se týč mám úplné čisté své-
doml Nikdy nt sklonil jsem šíji
svou před terrorisrnem a nechci
zajiti v přívalu lží a klama jež nyní
panují"
ftihký soud nlmecký rozhodl že
dva Francouzové zatčeni nedávno v
Kielu u nichž nalezeny byly nákre
sy a fotografie pobřežních opevnční
německých postavení býti maji před
soud pro velezradu
Císař Vilém pozval si saskébo
krále aby s nim rokoval o nčjaké
reformě ve vojžtétrojspolku Itálie
nemaže ohromný náklad ua loďstvo
déle nésti a Žádá o zmenšeni váleč
né moci
Z Ilerlina se oznamuje že se Mla-
dočeži a realisté v Praze opét smířili
1'rutfkj} ministr války generál Kal-
tenbom Stachuu resiguovíil a císař
Vilém jmenoval na jeho místo gene
rála Cronsarta Hcheltendorfa
V Hanoetru odbývá se Skandální
proces s podvodníky z vysokých kruhů
mezi nimiž jest l bratr císařovny
áni podvodnými hrami připravovali
systematicky občté své o peníze
Hušků admirál Avelan Je-li pravdi
vým tvrzení telegramu přímo z Petro
hradu došlého spáchal v radostném
svém rozčilení v Paříži péknou "me
rendu" Přijal totiž mezi jinými též
deputaci z Elsaskapřevzal od ní proti
némeckou adresu a vyslovil naději že
ilsasko a Ixtrinsko bude Francií na
zpět dobyto — Vilém jest nad tím
celý bez sebe a nařídil Ihned svému
velevyslancl v Paříži aby celou vře
důkladně vyšetřil a pak prý bude od
cara íádati zadostiičinění (Může ho
dostat až ho bude mrzetl)
Hukl důstojnici opustili Paříž
ře 100000 osob běželo za kočáry
et vezly ruké hosty s operní budo
vy na železniční stanici Doulevar-
dy byly tak osvětleny že tam bylo
ako ve dne Slavnostní představě
dí v Opeře bylo "kvělou manifestací
#jřf ř''' ftiřft-lftl hfnnH
m#riíflM1 17 iťtlhi f't #
fft% nik 1 r 1 tnn 1 1 f i
Jhl lli hMi '
t%tniii% to f( tfxl iďftífil
All Iři p'if tl f f lil 'ilt
KM'- 'i I'n I ll i ♦ II -f I
pojvyi h't ři r 0 t
tif t ff'i kjfmn i lkríf m
!'! ř-i l# r f din u p
tiiit a ítííilr - 4r lí iík i" "Ař
fit'" rol ftb#fiíi t!ih
pik ř ffi!4i!i íI l iip'
mířil sil'1'fmlv dViijfif I
rulf f '# I ff f!rf iit rřl lin j
II mV t mn-hjih liP'h hnít
ři (? řy f #Vdníi i dn" h §ťl ll
♦ i řnř-nlii r ik'l i'" Ifť
bfílM l"l tyt'd! t ?'# VI
tlkA r)d-l Tyťi dt (f4il lli
t I iř!'4
rk-i bíifii lili UUhl V lf!i
íi lilii M tJ }r-itt pll-l
Y 1'runtii i f!nin koluj p
ě ir l t%t La Jř HJ I d Pal I
f a í # v t"in t# k ly v Jf 'ř
htli rnlhltstí vilika ramorni
-tráli v přltfimhi-ti iíhim kAo
c-ff a ítUk h' krií"
VtUki iUUhí vrvotiiKi l íliv I'II
II tln 21 t m K Ijfl lotii lně t
no kdJ řuUI h'-t Vfaí!l m z plřu
v lioťrlu d Villo zátMpu jí4jf( í U
f4rjuniŮ piidla niMe ráni z revol
veru let vyvoUli iiemaiA Zillil
hned bleskurychle rozíéhU se zpráva
e nějaký Ital nebo Němec zavraždil
ednoho z ruských důstojníků 7l'jl
ale nkuato se že n ť I nikdo pora
něn Muž který vjstítlI jmenuje
se Wlllis byl zatčen a pravil že po
lil už čas velmi spatně se mu vpde
a když viděl jak se píi slavnostech
rusko-fraucouzských statisíce franků
obětuje rozzuřil se a vystřelil rána
ta měla Zfiarnenati že proti tomu pro
testuje poněvadž mnoho Francouzů
trpí hlad
Srbský král AU-zandr zaslal do
Paříže telegrafický projev sympatie
k tamním sbralřovacfrn slavnostem
rusko-francouzským
Iiod "Frarn" která pod velením
kapitána Nansena nalézala se na
cesté k severní točně zahynula mezi
le lovci severně od Sibiře
Mláto londýnského městského mar
šála spojené se služným JťS-W ročně a
povinnosti posluhovatl rnayorovl a
aldermanúm jakož i dělali jim tajem
níka dostal sir Hímori Stuart poto
mek Skotského krále Huberta I Tak
přece někdo z korunovaného rodu
něco dělá!
Angličané hlásali jakého vítězství
dosáhli nad vzbouřenými Matabelly v
Kapsku nyní vSak den ode dne do
cházely zprávy chladnější a dle po
sledních zdá se že vlastně dostali
sami na frak ''
i
Veliká &it Irských poslanců nebude
prý Gladstona podporovali neučlní-li
okamžité kroky k vypomoci Irských
nájemců půdy
Španthkd dU počala častovat! Ka
byly Mellinu obléhající granáty Jak
z pevnosti tak z válečného parníku
"Venadito" Maury hrozně poděsilo
elektrické světlo kterým Apanělové
z lodi osvětlovali v noci pobřeží
V JínuilU kvete revoluce dále
Velitelově cizích válečnch lodí do
pisují prý si a povrttaleckým admirá
lem Mello a jsou na jeho straně
Mlstoadrairál Spoj Států Stanton
byl odvolán proto že pozdravil vý
střelem lodi povstalecké Na pevni
ně jest rovněž boj zuřivý Povstalci
obléhají IJage Pád Peixotův jest
jistý
'i' V VAS
V moji rodině užil jsem Dra Au
gusta Koeniga hamburské praní thé
výtečném ústríčehem proti chraptě
nf — ř rit JÍorn State ul New
York N Y
4
I
ú
t
f i
%
f
i K ' - ♦ i k v n i n u ti m v
!'- ' ti i - #-lril ť é
- v
L í
fy
-i
P
u'! ř
ii -i"-'t h I' ' tj
'J-i f 'il-l
j id i I
i ( ! 1 k fť "-'( lf
P t i í k tl Uk t !f (
I K l'' fjllf' ft
í 1 !'' (( ► tl itnrr h 1
k 'I (►!"! - 1 'l I ( Id! j
_ t "~
V" '
Mři
vyléčí křečovité boleni filavyV
J riik fH tiiiriii t'l Jj1 iitrpnil i]r
#l-rl I ďiiřvfd f4TI }í-ri f 'f j n rh'A l r t V t i L- t
ilu!i-fii khí J'J iir f í- t-ivit f v n ? i!í4tí:u J3 k i lv 1
ktrrl )l'i ti s
IICIMI
Vt llí lit 4lllllÍ }
hIiiImm I n I ikIIi ii
li li l I yu í v li ii í
ylai'iiíi iíílrii a ioltliii immIiiI
rHft I Jxtlat 1HK RIMIIIH SI II I UBllr l'f
R r III 11 (O kr1nl f Sp]é SUL US rl SI ?( Tf-
LITERATURA
SťCcrův Vlastenecký kuleuddř
na rok JeilH v nové velice pěkné
úpravě se rozesýlá Již titulní list
se zamlouvá a tak publikace talo p
W ť Severy v Cedar Kapidsích
nejen v novérn rouše ale i nov{m
obsahem svým uspokojí Knížka
obsahuje mnohé rady lékařské
návody a potřebné vše o používání
domácích prostředků hlavně ale
léků Severových Mimo ubyčejnou
část kalendářní najdete tam došli
humoru a vtipu užitečné rady a
pravidla Kalendář rozesýlá se
zdarma na požádání jett pěkné
úpravy a tisku Přihlášky dějtěž
se u p W F Severy Cedar Ra
pid s la
Ottová Lacind knihovnu ruírod
ni Série XVI Vychází v seši
tech larchových po 10 kr Vyšel
sešit 38 s dokončením románu
"Úpadek" jejž napsal Luigí
Gualdo Příslí sešit 3! přinese
počátek velmi pěkné knihy povídek
Viléma Mršlíka nazvané "Stíny"
"Zlatd 7Vta" Předního nád
berného tohoto rašeho illustrova
nébo týdenníku vyšlo právě nákla
dem knihtiskárny J Otty v Praze
ročníku desálého číslo 47 s tímto
vybraným zajímavým obsahem
slovním: Pokračováni Listu % če
ské epopeje "Proti všem" od AI
Jiráska báseň "Dech minulého"
od Fr X Svobody životopisný
nástin "Prof dr Josef Durdík"
pokračování K Klostermannova
románu "Majitelé huti" pokračo
vání Kam Flammarionovy studie
"Jaký bude koneo světa?" podává
Jan Rosický "Z denníku Marie
Raškirčevó" a celá řada drobněj
ších zpráv ze soudobého života
literárního uměleckého i společen
ského Z obrázkové části jmenu
jeme tyto vesměs vkusně a uměle
cky provederé illustracc: "Loutni
sta" moloval L Meissonier velký
obraz Vil Kaubera 'Svatý Hubert'
Votivní chrám sv Ludmily na
Král Vinohradech" a "Národní
karty matičně" Taktéž zevnější
J
úirava "Zlaté PrahtV
— - — é i -
vždy nádherná a kuna
"Zlatou Prahu" v kailéf
čtenářstvu svému co nej
ručili
lkedi lihi 21 čUl
tohoto přináší čtenářstvu
kvapeni v -mistrném obi
Slovane" od Ad Liebschi1
berný obraz mto provi
dvou slianach liarvot:ski
roztomilý portrét mladí f-ř-
a dále nssleduje pěkný cť
posvíceni jííji inavuiif
řada vyobrazeni vzfalff
ststi "Tetováni" Z
novou je práen Aug KL
"Doj-in" a překlad z ita
Malpelfjv" Poutavou f
Mor Kozáka "Jak se y
ivrotně toho je tda pokraf
Pavla Albienho "Honil
a pokračování prací z
lých
Nánecko Český slovm
vjíliítzeti nakladeni J í
Došel nás právě prvý" s1
vidíme na jak íiroky?
ných základech dílo toU
no Jak ndakce v přibij
ví Ně mecko-český slo
nechco býti ničím více o
než prvním oprav dovyif
úplný praktický hlowýř
všecko bohatství jazyki t
čefttinoti Že úkol te I C
mnu uiiiii n m
la vše co v zájmu věú V
dem k vážnému úkolu 1
nosti vykomino býti tvfí
dem díla svého u"
Sachs-Villatto ftv
koualosti moderní
grafie stojící
pána jsou četná dljn
česká terminologii c fa
ran ceiui nasi ouiw
německočeský bude x
šitech po 40 kr as v
clidenních (celkem A'
Přelpláceti lze: na SJ-
na 10 sešitů zl 4'— K
zl 8'— t h poštovní
skladě jest v nakládá
v Praze
dílf
1
ti
5
v f