Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 01, 1893, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    íl
7lír-fl„tí tvé livoty ulyárjm léku
LEtl'S LUriG BALSAL1
mocrého Is hftjlfeli
' f fit í tl t -'! l M tfV Í t f
Ot-4 ť V fV f HW4 # jt fl ♦
1 Jai IééI -1 e
ilt í Í lt dhk tni ídptn4)#
i rt I J!i Wikt c(%r odfMh'
V - ll„l fJ(
V J1 rlofif I lul kU'fíma k
I' %mI(iJ# Un f JtJ frm
irliiiaiairslUpSc 535 3 $101 m
i írro zrf
U PIVOVARNICKÁ SPOI
I I' bohutkfm v řJ# rtrh Hlitrrh t vt !km
1YÉ : CE3KB : PIVO
i i um Timi'M i i i
Cira a ECMtujsrdH nere m mimw a ccjiepu ? ircn
♦# - — - — - —
jt jíh J-lnou rlir J f t Í til a lidné Jiné mu ď hutni
i W J MULIN Omslijr Neb jeM ntíím čekkýrn jednatelem
I pro rtbrakti 4lr
V yly v rbhM( !)) 4 pivu v H f i K Ltookk k 74 tlIH
lursko-Amer akciová paropl spol
iífh exrpii(cli rn-JrycIiIejSI jth-g moře r ít dt)l 21 liol
[íimliiirku do Nv Vorku [Kti7 $'WOO
r)líxl(ch irvhlelnýrli W250
:ro!olích Unlor linie tmOO
rolMlích lUlticM linie I1T7W)
olmlích ISíUtimornké linie 12750
OhltMliiř (Ffilíivti lilaste e u
BURG-AMERICAN LINE
(y 8" 15roíiilwíiy I utnUnl lMr l'3 IaSalle St
í NKW YOKK pownorti CHICAGO
L Dntnii prodvJ (irMftt If Ftrry prodT4 dobytk
4
RRY BROTHERS & CO
komÍKSÍotuifl pro prnl dobytka
i a 113 Exchange B!ďg - Union Slockyards
South Omnhn JVV&
i'
tary jnVemru todpovítUme ochotnfi a neodkladné
i r4ton Dib ť legruňcky podám Objednávky o konpl dobytk k oIiotb ueb
nii-ol docbixl ivMtuI poiornoiAI
1000000 nkrft čís 1
(LNICKYCH POZEMKU
Cl iifi iroclci!
if (t do tplOakr Jdndf-tln hotoví ibytpk pbitny f 10 Mech DiTpro
ipl Hattooa b 0liton Tnu VU d roU lUiioí trhy Brmbory
Lí N ř Colormlo 7 niti zdiUn roiUm dlvok slívy vtoo Jln ovoo —
optttM ti tm
C O WALLANDEIt
riKKCE STATION TEXAS
Viditelní Ozdobné
(larltMjí nri ostnatý l nit)
HUMÁNNÍ
tt-v tornsi tes
'I
ftr plot z drňlřncli ploch — nr&kotln dobyl kn
f-nf Inloi klii-íkollv lln iilnt
f lnt vink iIiirI ) kli i
fťli kuláti) a ! V-l'-n i Jukni
ky xHhmity ot:lirnn ailS
L nfjukn kterýkoliv Jiní pint Nivylbnn nvlKi nirolttie w
li knf f iimiiiIhi k iruvnikii m u íiiiirHiir inipi-n-
I prl kNtMliitf IIHrtlllnnv plnili oceniv jiim
UM irtimy Vi l lny oiichii iininn nraiiio
t VH kamhrr York
OJvřlvIi— 60H Hlul ht„ klfn
j 41 M H rorjlk NU Atlanta tik
tlutlrtw
y lilia
rS MFC CO
z Českých vlasti
řVII nhltÍ tťJnUh lit
krttalřh Mv -l'f #jt řff
h'tfřr r4f!k t řij#ní j'n'i
♦ ifll (MfiMi {"i#'li
JntiilM f f l ' k k4
řdwfit f í f jljřMíi dfftiltř if
li'fm n ff ř-l t#f V ř
filj třri' I jl f II Uk'i tMi t m
tJKIaW f ř l) Vi
ikitf li íifíím jirttk I v fi
N IUfii ## l'k' f I t lf
j i'(řn lt íii%f 'kmfť t 1i li
f I lík' itf li rtj-nn rit IViMo
řit f atiliti ! I j f V A tli
p 'ki l tj'' ki' #l]fi!ř
tti díiif 'ří komkdfi řlí#ftl t
'ft ír liť-i h Jn k l"
kfttt řktillili Jr kt jfi ' i! iříf
jř'ií#í!jř( iij řfH fn 'li!j Mutťi ť
imill I li)?nA tilitt k ř')l ři
ki tt Hřmili fcjih nft
řřik (i ti'k l- f ("ff hh l't(-l
il4Nkj hMiíittfii fi j Jik
M lt4il tiijcl it"ffddi V
M{i I J i W ř (tikf i ti nti-K
ř I'" 4"'i91 -Hř'Mk I Ijr
! l i I500O V Utnl li flftl
okrťd ti ilMvn ktrrťiktttnýt li rif k
Vídni iifípojnriýcfi iMtMÍtfno l#tli f
r Í777 ÍV hft r M lk
lil 21'#ll (Vlkxtii rtaMiťirna
HriA Vídni ("Vlfl B1 Ml kjrlio
pHlunlkft Sí(di Jinjťli ti4rolriot(
napoťtni tam jcmio 301
Vť7 nýminflným towUtn n V'isí
loji tiynf témřř kanil fifif tktnl rr~
dakloři a púni kutidci jaoiíilivf in
trtikff i vySíffh ioUt pokýUjl je na
pořád do Jal Hře
Jhnnovnt prohlídky v Vr Hne
0 Hjna k 7 li ranní doNtavil t no do
bytu p JUDra AI Haíína v Hran
dlovž ulici na Kr&l Vinohradt-ch
policejní koinino zilcZejlcIt úřadnl
ka a dvou civilních Htr&InikA i vj
konala rotddlku ktfri trvala pře
2 hodiny Zabaveny byly rňru5 do
piy tikkopitty ípjmína cmU řa (to
pika "NeodviHloHt" atd Na to vyz
vu] policejní úřad nik p dra Uiíína
aby jej níÍHledoval Před domem
slil fiakr do nřlioi policejní úřad
ntk civilní Htr&žnfci a dr ItiSin
v pr&vodu dvou civilních Htri2n(ka
odvezen ve fiakru do budovy yem-
Mkčbo trcHtnllio ttoudu kdo byl po
nechán ve vySetřovací vazbč Tž
den dop vykonána byla prohlídka v
bytu Mlčeného redaktora časopiou
"NeodviMloati" p Ant llajna
V prvním zuteddnl řífinlcó rady
rakoukké jak jsme jií dříve telegra-
fícky Hdťdili udály h ttdáloHti
které upoutaly na nebo pozornoHt
celého Hvřta 1'řednfi byl to Taallův
návrh na opravu volebního ř&du a
pak interpelace vlády českými po-
Blanci v příúinó tnimořadných opat
ření v Praze Po zahájení achftze
když formality odbyty ukládali no
v 5 zvolení pottlunci přÍHahu a hícd 3
5eňtí (íiřeznovttký dr Fořt a dr Sa
mánek) Ptededa Chlumecký před
čítal jim pi-ÍHe2nou formuli nprávnou
ueHtinou a po přínae vňichni 3 po
Hlanci prolilÚHili nkrze ponl dra S i-
mánka íe připojují Ha ku utátopráv-
nfruu ohraZení ("enko delegace z r
1891 Dva z nových poslanců dr
Fořt a Iiřeznovuký přivítáni byli
ihned Jádontnii treHtnlch HMidft za
vydání ramenu upravedlnotti pro
zločiny obnaíené v § § § § těchto a
och Téí i krajNký Houd v Plzni
přípÍHem Jádal o vydání dr Dýka
VSe odkázáno bylo výboru imunit
nímu Minixtr financí cínu na to
ílouhó výklady o zmimenitám hlavu
finančním a ohláad přebytek ani (
mil lion ii zl z tčch ohromných tnilli-
onft na národech vydřených Toho
čeho by nu olva kdo býval nadál
stalo ne: hrTaaITe ku vSeobecnemu
řek vápení oznámil nám "tiěmovnč tt
neobyčejným důrazům kier není
ht jiilnl' kl tm ft(ilil
I rif a lt#f4 jl f itýn ikfiln
I tl r nt fav M if ( N
JiMi f 4 'f i řl' ř i ( i
Iífl tiJ flí %tuiit J f if 1 f f í
l fřl n ttSťhl křtil f
ťfi'' ti'tk f fi ilřiřfl li
rf # řnkh'i KVt r%W'l'f St' ti'
fi 0ti řft i bjt f f tk i k''i
ffřií fit ft K ( M 0lis'ř
U ihthl I i 4 ll í tt fípřií rttt
řiiř #'' ( !) Nifřřl J přl fU
JlU Vit lil Mff í II l'nj jřf
ltw ( t lit ! I 4'' I
fl ftiif í ft i íi fítí n(tBtií'4
lkhk i l lt i'1'if
IiImI ifit'4il řifh it př' D
fiUI# kM M'J l'-l l d hk II
řf n Ptn 1'tirkb trttt liviti
k J h flll l-'nvt fi' i ii k
tuh i I iti t i 'ihi
ťiiitři ri I ftl }" 'i'k f j l4nf
J mii! tu' ttt ttti i) i j In i!ii i
ii'rft-ihy 'tiiii Jlf Vktý r
fnlutíl -ky ♦! # m i f i l-vi' i t
"4'k f řf'í křltUi Jmi íji j}'
J fr I" l MtÍ-hÍ bjflř fí Vk
ti'# pfftik'l ivtfit ftní P
kfii Km k-t ilř p -div ijí ni rli'
Mufiitt r{T tit íhITjh-I i Il
idf"'l tlKtnli iJilbokú f'tioř'M
ikir'lin řkli' ibyviťdktvi
víbu lífo jdfiifií rakfttikkdťi 4tnp
r fit KdiimlKA tjklitv v ('hifin
koiMnIt ryt Palifkcbk Piilnifirkti
naproti ř-kýrn vyktfvttl6m
zvláif a národu rkkt'mii (i?
Inu iicvkfiý funkcionář tbl v'f l
nfm pftkobm řfkií nsíy vytí-
imó čekkymi tykUvovatřli odttraoil
a nahradili jo niucckými a odAvod
novat tt-nto kvftj nkutek Km Jo
uřadtiím jarykem Kakotikka na ve
iifk je nřmčint Protoía chování
to bylo oditoiizeno teíkerým kpra
vedlivř mýílejícím čakopiaectvem
výktavnlho mfola zejmna pak at
glickjin protoJe tím v rakouxklm
oddť-lení výktavy té Hpnkobcn jediné
a jen vyzývavým postupem uvedené
ho delegáta výtavního nelad kterýž
učinil na nezúčaHtnčné činitele no
příznivý dojem protože čeStí vy
Hiavovnteló poSkozeni byli na mvčiii
majetku a h nimi zároveň vřichni
přlni uíníci čenkého národa tímto
ponížením nvčho jizjka vftči cizinž
uraženi byli ve hvč národnoHti a ve
Hvém právu užívali víude svčho
jazyka protože konečnč nemflže a
ncMmí být úkolem konsulátního
úřadiuka provozovati jednontran
nou fttrannickou h národnoHtní po
litiku naopak úkol jeho inu ukládá
povinnoHt aby ňpfiHobem stejné Še
trným zastupoval vfiechny národy
rakoiiHké a dbal a hájil rovného prá
va jich na venek činí podepsaní po-
Hlanci na celé ininiHterMtvo dotaz:
Jaké doHtiučinfmt hodK o k vláda
dáti čettkým vyHtavovatelňm v Chi
cagu a českému národu zi urážku
HpQMobenou jim konnulem drem IJ
ryt PalitHchem-PalmforHtem? Hod
lá c k vláda působit u J E p mi
lÚHtra záhraničních záležitoHtí k
tomu by podřízeným Hobě zántuj
cftm HakoiiHkav cizině přenný dal
rozkaz aby v úřadováním vém vSe
ho ho varovali co by piÍHlusníky
které n&roduoHti mohlo urazili? Na
koneo poslanci Vašatý a Purkhart
p přednedovi po čenku řádnč vyči
nili v příčinč jednání jeho o Ilerol-
lovč pilného návrhu
VruUkd tirdi bezpečnosti Hosílena
bude o 150 innjft t nichž 50 bude
na koni Mimo ío povolilo mini-
Hterttlvo vnitra aliy Htrážnici v Pruzo
ozbrojeni byli revolvery
lajemnd uddloat příčinou proti-
iidonského hnuti v Jleronni Zrní
nili jsmo ho již ve zprávách tele
grafických o EÍWuidné událoHti V
ISerouu která zavd ila příčinu ku
protížidovHkým projev ňm Dnen
lplňujemo ji tčmito podrobnoHtmi:
Na námČHti berouiiHkém má nklenář
nký obchod Uradila Emil Liiwy
Cizinec by v obchodníka waclitu
#oft li!i- ltl řb'iř ftl řiíín Iřy
I lrt íktrrtl 'ř fjiltj jti v
okh ht bll (i rtififjř fil} li
vřlir f í -tfi I jrM — fclřfý
J fii V i-ř k i-i iiyk ot' f
l#ř ink kut lylt Ilít4
l iíkt Mfři ií lovt d t !"řO!řit
f fUliífl V ťř If - ihtkli
I J"l" [n p t'! Mřfi tfy(n a
-'oř I v i 14 Ik t fcs#ři k"i-'itt tífri
I l#jř f I i i ktotlit f'ipttíl
0 l i lift nřfi i ďi f!
byl i fř I iv n ÍÍAi Iivk mi
fm f íir m nvlitfií mvk-i
ftíl Mihl f I if tMi (?t(řií
íl-'( t t%ťt' by lí í Jn't lí 14
tbilí litřjříi fnp4!'f
iin'í #i df!of dík'
1 k J I fkcffi"'f r-hf dif f I
kolíku fik l iip'iřiřiiil A l i jo
Jdt"f llt j'4f4otJ V ktř l i
t Uf yt tJ 14 řti t n U-řl
M jři ♦ f t k ii-f k IVwjh'r
ntt-it bytí mrttol kífiV4'
dívky N- j řl t n'i 4ťip lí !í ob
klopil Iwjtťi tMni dlvu řifl o
rk'fi"i do !i fitfi átly
it ( foil a a Jdi'i ktřďi ftjfft
njt íi llin n"př&(-lkl přojy tm
roilhkly p'átkt byly dvř ď
d 'tnu iKikfrn Nikpokojrný
prortúl ti % iW crtn a vnikl nt ni
dvoří a fttplnit VfíiVřti jihr m(tno
fi MmiHoi fnli lii ko li4 d(!#m
n fftnii tvo dNein bán li mřuliké
bo b'kři Ifoufon ob potkal f
ťVkkí ulici tni iki'lni i'kaře pana
MUDra Jnt K ulířtr % oznámil mu
i v li dokk koS nalfzim byla
mrtvola (Zídovtká íkolt nďézi e
v tomtéž domí kde bydlí Iwy)
Pan dr Knllř kpťchal do jmenova
ného domu a Vktoupil hned ďi úplné
tmavé kolny V té bylo uloženo
Uré nepotřebné baraburdí Po
příchodu lékaře roztvltil Ilíwy lvíč
ku a přítomným nankyllo ho příšer
né divadlo Ati tří kroky ode dvoří
na rozproMtřcnó klámč ležela nlužka
Marie Šmldová na znaku bledá jako
mrtvola a nejevící na pohled žádné
známky života V ten okamžik ly
íeli v kolno Hhromáždéní — i četník
— tuto rozmluvu: Pan dr Kulíř
Jak dlouho zde leží''' — LOwy:
"Onm dní" — Dr Kulíř: ''Jakže?'
— LDwy: '0tm dní" - Dr Kulíř
"Ach (tane a tím já nochci Hám nio
mít! Vím co vyprávélí si v Kolínč
o dru Siloví Lidé nevěří podezří
vají lékaře Z lo muní intervenovali
Houdní komiKe!" Pan dr Kulíř od
kvapil z domu aby dožádal soudní
komisi která když ne dostavila bc
znala Že dívka nní doposud mrtvou
a po (lelífiu namáhání podařilo se
phvéMii k životu Výpovědi její
v okresní nemocnici jKou kusé neb
nemnže dlahoHlI mluvili a nutno tedy
vyčkatí jejího uzdravení Pak snad
teprve bude celá záhadná událost
vysvčilena
Hiicklciť Arnica Salvě
NoJli pJI mkiiť nt tvCii pro pofotuiťny odro
nlny otckiliiy vfeily vyruiurilny li lei o xtvrdlé
rueu ovnuiH-iiiny kuří okut vtucky vyratenlny
kulnl otilné )el klatou lilu n'lo novuimou
fiíitné pcninc Hučí o k oplnoa Rpiiknjenokt
nitmi au piinixn vrkli -ud arc 4riiicka k
firiMluJ v vtiTlt liikilrná-U a a Goodman Co
ukarnlkft v Omam
Knínné ženy
jHOU ozdobou každé domácnoHti -—
h nemocnou ženou hyne celá do
macnosf rroto kdo máte cnu
nvou ženušku kupte jí tieoerůo
ADotnl Jidltidm za 75c len od-
Htraní zácpu nebe tvrdoňijnčjňí oškli
vost! od žaludku závrať mdloby a
HlaboHť jakož i Žlutou pleť Pozů
stává li nemoc vaši ženušky c nepra
videlnosti mČHÍční kupte ji jSeverůo
Regulátor Ženských nemoci za $100
Knížku o takových nemocích obdr
žíte zdarma
W F Severa
Cedar Itapids Iowa
"Duch Oasu"
týdní obrázkový časopis nřinásí ča
sové a poučné články řízné vtipy a
Humory zajímavé povídky a romany
liočno stojí 200 Čísla na ukázku
zdarma u Aug (Jeringera 150 W
12 Ht Chicflgo III (20— 13k
mi
tfevertio Jhthdm pro plícni nedu
hy jiHt nejrozAlřenčjíím protože
nejlepím lekem v Americe
f MHU llliMi r
I!