Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 01, 1893, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -f-POKlVDK ZÁPADU"
Ml t trl(
tnUf4j r!'itl 4 tm f IsImm
dáUI I Wn l Jtnťt f m tm
tkl }"ui'-n j"#(řitil f aiMrm
ImiřiUw J#I 1 1 hifi lit ft#{ ř-l!
4 kapitáni f 'tr t ) ft T í
kWtfi0 i!fHfm ll h"]ft
hm Írfl smri a#t !ř)k
íim aby i-f Jwíř4I ÍM níhTf I
f ltil tfíffiř admirál ď f ntil
lftřt IJ 'MfiHn l bm i
ti 4)nH !4 l Ml řyJ
?!4tř t t ři sUM IJf A tmi
tkl MI t% !! n I wíi
V rK lrrk}iVrn tiftiiidn
11 I m první tm n4
Ml Jíj byl d ti vAlflfmi fi
aíH t)ttm'ňni !'it4Jfm li I
tflíint JííH ájlft I! pM#ll
Jí ifilri' ttťtífti i jW
pfní pfnlřf Mrubý ibf
lili bl!í smtU ti loifnti
'líe pM titáJf ( límJ NUt
If vf novaH tí#l-Íři{ l-!ř( abv
t přtiba hf%j iMm i bf tti whli
poitmk firil ho míjí a!# řiili o
ilraví i byli ty rádi kljbv níja
kým splUobv-m j'lt ilotnl
uli
kaaWa 4 ml
7 IittU llWk t lne 31 Mjna
oinamaje # ! bývalý pk!adrfk
Kfiituckjr byl přiveden Um v ni
lelitlm průvodu Xaleiat n
ctl do Kentorky UI polapen
as na SO mil ol Yoma Arit ře
rif jej provázející nechtěl líci tni
slova jen tolik povídal Je tento
lot sul jim jil za to J W Tate
tyl pokladníkem státním po 2J let
a aví doby jméno j-ho stačilo za
vzor poctivosti Koko 18 pola
doval státní nřm vyšetřování jak
o v úřadu ji-bo hojodařilo a ta
ak4ta!o Je Tte dluhoval otAtti
$100000 Penři Uch opotřebil
do rfiiných poloika kořaleČDÍch a
důlních hned po vyietřovinf smi
tel zanechav rodinu tvou osudu a
nikdo nevřdel kam ře uchýlil Lé
ta uplynula a po Tate-ovi ani pa
mitky a2 nyní kdy byl dopaden a
pohnán bude před toud
ZáUha zlaU
Záloha zlata ve Watthingtonč
byla dne 25 října pojednou o jeden
milion dolaru vyžíf nežli před
čtyřmi dny před tím Obna8e'a
tohodie 182629953 V obřhu na
lézalo se $21047808 asi o pul mi
lionu méně neili před 4 dny
Příjmy vl&dy za měsíc říjen do
dne výše uvedeného jsou $20740-
000 a vydaní $23989000
Dán t obžalobu
D 6 Ramsey chéf řadu Želez
ničních telegralistň byl dne 23 t
m velkou porotou v Marion Iowa
dán v obžalobu že prý přetrhával
a poruSoval spojení na Burlington
Cedar Rapids ás Northern dráze
po čas stávky v mčsfci září 1892
SvČdectvf proti nčmu podané bylo
prý rázu vážného Hned po výno
su poroty byl zatčen ve Vinton a
dán po $1500 záruky
PřernSHl spojení
Stávkáři na dráze Indiána Mid
land ve vVaynetown Ind již žáda
jí o zadrženou mzdu umyslili si
dne 23 října 2e přeruší veikcró
spojení na dráze a také tak učinili
Na některých místech vytrhali ko
koleje jinde poškodili mosty aneb
je spálili Škody tak spfisobené
jsou ovšem značné
Jest Žír a zdrár
V Minneapolis Minn spfisobila
dne 23 t m zpráva že úřadník
banky F Scbweig jent živ a zdráv
velikou sensaci Týž zprooovřřil
bance minneapoUké $100000 a jak
ae praví užívá docela klidné nakra
dených penčz pod přijatým jménem
v New Mexicu Schweig opustil
dne 4 září Chicago a se svým pří
telem odejel vlakem do Kansas
City Tam koupili si vft a spřeže
ní a vydali se na cestu do Nového
Mexica Scheig opustil Minnea
polis dne 2 září a udal Že se svou
manželkou jede se podívat na své-
ťťi tft? t I b tjt f rU
J# rf'"lf v trm f l fny
n% t imíMiI Inlk inky
Mt i iHlttt liftyf Jřřd f o
n tl 1'l
fWffi Nrff
(t%ttmht h-ilf m fr4f n
HnH# r#k yh Mml yil rf
nlyiiilí niM i t ti nf "! j
jk' i %S irh f tfJft ji !!(
t yh imiUm f (Mh-- yifo4n(
hrfrftffi Tfl '!' Ji t w jř"j 'i
fil tf'#ft4 forJvtlI ty
! ' l ř S í "ťrS lt
nlřfn i "'!'' -Iř4' y Jmf r4r-
♦ 4 — VJřf(řri t#tntlnl I
llfifftrí yl'i ijiíft'i řy
ntsft! #f ílij-ttffři 'i'fi)
hjbfl l t ff frb kimon IM1I
litl řsi I lly l ( Jkon
M ll'4 I Hiyni'n t fní !
kn laktřř rf řiilnl t #
litiull klyl Vuiut YM
niinijř) tkř''il ďtffiítla'
ttílntal #í l j im fní
rřiiímtd jín# ♦ Ni IU k ! ' tki
in s tl iWfi (' ((' 'J Ji ti ji "i l
tlím" V ím il!5 frtt dl-
mí a {'HnřfHif l# jiJkoiřrn
ifi4loo si k'ri v tml fk
mlíku stala jil nrilka ']' l
dojt m Tmi juiýib Mkft
a Iie proto poJfati strojvedon
clho ViHilcyei!i vinníka t-eU-ho n
itltí te)nt liiipflp(M roxkaiu
mu daných aby plel NirhoU za
stavil a pčkal na vlak číI d vit
vyetřo4nl píkrtaj
Jrt iraUalnim
Na počpst tajemníka ('arlilp ho
pořádaly dámy v jťjfl rukou nalc
tá správa ířiiké budovy banket
kdyl Carlisle přijel se do l-bicaga
na výntavu podívat Vydání s ban
ketem spojená obnášela $500
Kdy! pak dámy poslaly účet kon
gresu aby jtj povolil k výplatř byl
učet zamítnut a pan Carlisle zapla
til jej tudíž zě své kapsy
ul nad rjťliloht
Ani v Chicagu ani v South Oma
ze na jatkách nedokázali tolik
jako minule v Karmu City Mo
Na Armourově jatkích dne 22 t
m za 11 hodin bylo poraženo
3218 kusu Porážení započalo o
7 hod i uč ráno a s půlhodinovou
přestávkou v poledne trvalo do
6:30 do večera Každé minuty
padlo 5 kusu KychloHt tato neby
la ještě nikdy na porážkách docí
lena
Bojcotuji pivovary
Pivovary v St Louis Mo ne
chtěly povoliti vozkům svým aroz
vážečam piva zvýšení mzdy a ná
sledkem toho došlo minule ku
stávce Jakmile přišly nové zá
sylky milwauckého piva do St
Louis ukázalo se že vozkové dove
dou kolík byli slibovali Dne 25
října totiž zahájili boycott i rová
želi všude kde jen poučkud dčlati
se to dalo pivo railwaucké Maji
tělové pivovarů zjelnali si nové
vozky a rozvážeče avšak nio na
plat tolik přece jen přiznávají že
mají co dčlat aby boji proti nim
zahájenému mohli čeliti Na stra
ně stávkářŮ stojí řemeslnické unie
rada stavebních dělníků a Rytíři
Práce kteří representují téměř ve
škerou oiganisovanou práci Stáv
káři praví že sládci odmítli každý
smírčí soud a kdyby se k tomu by
li odhodlali že byl boycot odstra
něn PNzna! prý se
Ilorace Hill mladík z Cladbroo
ku u Cedar Rapid Iowa byl dne
24 října zatčen poněvač přiznal
se že před dvěma měsíci zavraždil
slečnu A-Wiesovu Přiznání to
učinil prý soukromému tajnému
Hutchinsovi Hill sotva doveden
byl do vězení prohlásil žeť lež
jakoby se byl k činu přiznal jehož
nespáchal a přátelé jeho složili zaA
neprodleně $10000 zároky Mrtvo
la dívky nalezena byla ve vodě a a
prostřelenou hlavou Jedni soudí
l jf4 t pfípt IX íft o m!
dfříif tfř lí tm VílM S#
ť-f f iyfi t#bf t%U h% (!#
iU pi iu ♦! fy
i'( étil t
Ě
I ef demnty nM tnk bft
ht ihni Uitt ti b l4#-ť Z
N' (litin ] f dn 1 1 t
m l# K Vft !fbiit !
UUh tilihj !?! tt v ktwtnM
f Ihii lif itlí Vři fl :ii
pAfilfií řh-ilik tnih'til tsunk
4kii j#-ři lijt bíf ft j'!e
Mm thm ft i vi ř iiř
kťil Ii4n f4vs blMotvdtw
byl přftM4r t il I t t%n
ti!i MhIi njt tlfii ii in ii
bf p'řsiil viřin ř h'?ř4''ř1m by
fti't!i Ik4 JnkX {ikf
byli nmftnuu ! nvj ik li l (
by t iipi't4n( ť tk4nbi byh
P'it iln J ím bi U ! ti4'u pře
kvieno btl"iv4nl 7 Iiiť-pvli
Aslnl IssIéM
Ie 21 Hjfit utklt new york4
jiInifl Iilitl prtklé bthky Mt
dis H jiařf I!ouhn j bl"l!i
l plec j njíli fit litUtvo ban
ky jl obvinlno f pr4vu tl
veďu prahsnbnS a bralo kd tn
bio V'ríke( zat!en dli fiepřo
dlrriě láruky a slibují In dovedou
své postavení ubájiti
I ptl
V Topeka zatčen byl íidítel
banku I'irt National V I) Sinal
ley s Miawatha a dne 21 Mjna do
praven jest na místo kde prý tak
apoft v obžalobě s praví zrone
vířil Víc jak $5000 Dal ihned
záruku a jest opět do přelíčení tia
svobodě Zitčenl jeho spftsobilo v
kruzích přátel jeho sensaci
Kořaleěnl trout se (lni
Sotva so ukázalo Že na wbisku
uvalen bude větší vládní poplatek
nežli až dosud dal se kořalečnl
trust ihned do práč? a výrobu
whisky zvětšil tou měrou že to až
s podivením V Pcoria pracuje se
ve vinopalnách tamějších plnou pa
rou také v Pekin a St Paul pálí
o vše pryč aby před časem pořád
ně se zásobili Vědí dobře že jest
li daň na wbisku bude zvýšena že
poptávky ihned stoupuou
StraAná smrt
Hrozné neštěstí událo se 20 t
m o 2 b ranní v Ashland dulphit
Works v Ashland Wis Šest mu
žů děsně bylo popáleno žlravinami
a opařeno parou Nějakou náho
dou otevřeli dělníci již rozespalí
otvor od kotle a žíravinami a za ne
dlouho pára a žíraviny ven na ně
pod kotlem pracující se dostaly
Světla v místnostech zhasla a ubo
žáci nemohli uniknouti
Hilu a zdraví
KocUftfl-U Iftí illom t zdravým kuU
EiV-trio BltUn htk touto pdM přímo au ji
dr iuladH led lny potoáliaje orifinAm Unito
tkni licí in&dcijjl T7kioAvU t-U (tfil
boUiilm lilary n]d-t ryobloa iUloq filtru v
nilvdoi ElMtrlo BltUm Jedinki kuik rit
1'řMTMel U toto Hk Jk ptrla]et
Vi lkí Úhrn piium in M cti y likirni Goodmto
Drog Cv (S)
Tisíce krajan ft
dí-kují své uzdravení Seuerovu Oleji
ív ÓoUianla neboť jest to nej le
pší domácí mnzáni zhojí boule
otekliny záněty vyléčí dnu hostec
pícháni Htrženiny bolesti revmati
ckó kdekoliv usazené Ona 50o
Máte-li revmatismns buď v jednom
ódu nebo přecházející a jednoho
údu do druhého kupte si také V
rút lék proti remtatiitnu za $100
Zkuste téehlo dvou výtečných léků
W F Severa
Cedar Itapids Iowa
IHnhopřejné bllelky
k novému roku jmeninám naroze
ninám a vůbec ku všem rozličným
pf němostem v hojnem vyberu po
5c 10c a 15c jou k dostání u
Aug (ieringera 150 W 12 slreet
Chicago 111 (26—
Pit KM HO PIK) KOK 18ÍM
tn rl'f tri
i íf ft
! i ff fi $ I i ) t
2S1TZ
r 4 M ♦! I- fc t } III
4 ' !#
It tf fiti t tí f f
S-l(- t 1 1 mt ♦
)- M #!
tutá llfr !#
( ? -l I W 'i M 4 i
t' !''# ř ! tÉ
4tV -4 V #'# # 'i ##
f 4 -# 14 i- I! f
' ♦ -
1 I -1 I I
f 4 llfi 4 I 4 I
II ft 4- Iři 1 rnťOMl
II 4 llílřfl k -rV fiMř'
n-t # i- lij mlil ím d
3t i "rifr 'i)ti4rf f
K ©K litu rli tf fir
V t tfci
r4 4 4n U T ta t tliMi
MkIl í-loriT V 5elire {k rl l -4
eff"y 1" 4 'U-i m !
la il j f kal Ubi ok-'! f X-trava Sílaá
i(uki-y 4rslMt(rký nlrn(hor
li ) - iinLia alt iiil im'í ht a i-
U driit alrh 4 p i A 01ltariaa
Cmí r f I j nk t kutař li—k sati
luka Irrba p4mliliii v Rkaa ikulUko
imn fulíhl f lt( t tran f'aW(t4do
tfh MiUma JI t truf-alia prára4lo dojlU
m fjlia Ijto t47 ra j-dsa pftnU
Prt-tnle pro nové
Ti'nj tii Tflky min4n víhluutlio rmino-
(lam Zo(d So" 1316 ttran IttO
AfV' dwriď fVal oUhnJa D 4)
llrBirh j'dra dWI rinin 10 povldtk a řrt 60
biUril SfUnkl nínyeb 17 llvobipUt Mnch
krsjaal am-rickrh Jejich {jodoblinaml 26
unlíeh řliLk4a Jlnjch vjobmtaiil Ca na t
ritEJIIE ZA
r V i a 4#a J W %
ivuo nenrai uy si zainou z vyšte uveaeiiyca prémii zuarma ma na vyuer ne
kterou z následujících
Moraí Sula L-tita 1 aifl do knlhoTiir kal
díUo Čecbn n-b ť mtl dijln rodu tTctin Je
IinnoU kiMlio Ctyry díly t Ikého formátu
134 trn Cr? preiall nalďíirufj J nUíro řťni
Um Telinl (nilaiio coa ťtit rbiiy d'l)
oavtzaat ia doplab k f 2 00 Véuua f tSO
Svřt7or - Coly rřulk STÍiozjraílliiill
il 22 DtbUj Ji-bol krámki e-tin fbnJ-l
lra kt-rr íltá S32 atrao y Ikyrb Jk
tmu Pokroka a nMnloýnjt akurtiliiyiul vyo
IjiimiiÍuiI t Ikoq řuliiu (úbaTnýcb pnoný t
rarl od Djl"i41cli aplaoraUld ífky b diui
apramli řa duUUk poubýrli tl00 líimt
Ji-o (ibtnotftn pořnt rniki tuto f-Idluia j ř£l--titot
trvítiji ixHiilJl ttlcluil inllovuM n:él
S4tor I Pokk74d pHlbu obdrff-tl
ta potiboa rnau Bv4ťor an4bo
I ' !i id ruuei! 8- i4o
vatet XiZuího lidi" "8iUiuiulra" "PitlU-
a! y "l'Mnlovut oaudu" Jioý h avítuini-
mýrli dil Itoa to 4 díly va dvoa ivaioich V dobré
▼aKbl celí Ut vllk dílo váané o prodává
po 1200 a liallko Vub inraa atojl z doUf
Mb vý Oo prroill 1 doplakh TSo
OBR
'ro ty z naSlch předplatitelů kteří sl
wroorazu vesměs snimKy
Kolumbus na krAlorskm dvoře fina
nIxkřin aalmrk inum-oiUbo dll sajvýt
íníjlíbo ÍMkábo wallřa Václava Rrotíka kU-rýl
obrax Mkoupao byl aáklad-m S3uoo rjbová a
M4ropolit!ilm Uoaan máni w X'wYorka
Dit Kolumbovo vystoneni na ameri
ckou pevnlnn dl proalav ního díla Vaadar
lyoeva KaUtNjlcIbo V kapitula v WBln
tona C#na oboa tác lito akvtnýeh obrazt 1100
o Jadaa pramla eloro4 přadplutltoldm lamo
Suptdoon na bojlill u Frledlandu at-
mak ara-DlU aialby viblaatiého malfr Malaao
alara va!k'aU 1U2S pUoloh V barvctltka Oan
Xávrat Napoleona z Mokvr Přakrían
barvcHlakový obral ph daUvnJlci a ittrad a
P"lafoa ▼ frl fady d4at jnlk4 vpiadiady
)kawnln un boflcl kfakv NJnm
elUjil to dílo iiiam nlUbo malíř U laaoal-ra
Valkoal 31x2S paklcbi aa 0c
—
tJ )-i 0 n ť'-" I '"' I I f
i!ii (i - lvi r pi# '( u
I M
I' ř S
it-r s
ÍIMlHl
4r4 f# ) ) tl
Sm4 4 ♦! ofrJil M 1
I r eef e 4 M t i
!♦- 1 4 4'( e f 4 rt
kť! ft lr44 44 #'!
♦♦"♦''i I-H4 lf
Ilanlk I - fs MM mm 4
( VtVI V ft )SI ft M't i
# ft : - 4a44 #fH M-
HM 4 i4 f 4't 4 ft 4 f - # I'
4- k i f tMi 4 ť #
hist - V l lu4
i
Rwfftll 10 ř'#'4H mi -4i
(' '' ♦' W- i(j
IWI II fl JíA tll Ml
i "
I a „i t: iHd Lil M f
I
lfWnik ~ t+imUkf A tt H r)tfi
- 4 41 l rtH f M4'4a
imimIK -(' oot f f'U "
-tlM4 i fa 4u ft-katt-4 ř — $ H
atrwlot dfwHat lrf ad T Ml lf'4-
tt - r a4 iwt V I ali-k ritai
I tai 1U4 waaiř'
líifňlk M — V'" Ut 4 4llt
J rUtt I k ~ ř ad Za# ifítí
— V 1k tate tafftl - flJla d W
á 4a4t I f Mt — il 4f4 W kaf
ftld4 ! Elitijr Iriaofiira4 — f44 pm
tUkf ad Ivťaf Zaaiíťkt — tti-i mn4lt 4
014 tt-k4!o-(iťmt4MI I 3 ttraa
Ittnlk 10 íUf rma Varlat
Vlka ( aak4 — iVrafi aov-llaad 4iat44ta f
ft Ck(a ItMkt 11'Mtffi
Itffňlk SO - WUty 4 f Ilrtt-aa —
f mjt film aaroilíd td V llnU' Aqicak !o
— V4 I4 hU 4 Ba rdllkt
Ct mtKirtH ttrrauf frif 4 mrrJiH a paaU V
Lalirkéi d 'k — fV4a m tryUK p
fcliw k aa %4Jk ruko turarkoa naal
Srr Ullr C lkám kal' n 10V4 atranach
předplatitele pouze:
Krtlf Ameriekl rotntk lil obalm)fi O OfúV
trani in a-ii riintn 11 vyobraanimi
Upotlď k tinmor-aak a f rt 44 UBI 10řl4n-
k4 a irh obanlia rlntho Ub-Hrnt Iknla kmUl
rotmarn4 tUnrttj I biní K podbl f lcb
krajanl Am- rtca 94 tilil" 1 4dDlcb vy
obrii"ii! Jiných Cn100
DOPLATEK
t +i a_ Ě #
prémií za doplatek: t
Tfte itiieriraii itetiulillc— pmiuií Ko-
lnmblc-k pl Atlaa SJ BUI4 v Jt-do knlM
Otiluhojd Hrntai trtkr ddi 4il UU1 tl ni
Hík) DUUob cd odkryti Aiuariky 1 aJow
v4jif d-bn maml ka kid4 paiod I'ro I
bU4e( n-lvl](tl anlmitlc p4vod!i!tio rektipta j
Tumiuo J ff roai podiilay vtach řl u4 Már
knnvaiita CiavoHpoJ HUt4 vyiWtlani na-1
lbo lKiil Podobím? Tiach praaidaotd j
lhaty Jejkh úřadxTáiil Jména cb xlltlťkrcbi
atraoJ4 kdy id byly polát bla4 Jl kdy pH 1
volbách i-davtdaly Jinén vter kandldatd pr j
al(ltitikýcb pib m bltiad Jal ubdri II Map
Bpíjanýfh HUli mapy vaach Jidnotllvch Ut4
v dikladutm valle obladntn provrď nl po-
pltaai k ktdi m4 Bkvoatná vyobraaui
hlavalLb bndor výiUvr Xolumblcki po-f
I {iUy týt bft folilad na vtUvllt4~Tetit tkvoaO
U „(iofon 7UT„ 0blk-B řW4 atlaa?
o 100 valkýob atraaicb úbladaé trvanlivé v i
bi pliUným lirbfUm prodává a %m ITf-
Kall předplatlM obdrlt J J m dnplab k TScTýtf
pt 4a 'mimem v-ob p4t v Hj-o) HUtaoh s
poítfm obyvall4 l tícli D-Jmaoltch niUťkáoli
dle eanan t t ÍWX) kU-rýi v isam uojlmá 10(
atran tiidíi calý apU o 24 atranáeb v d4kladf
4 piáUné vaibá prodává bh 7 2 SO Kal -x
pfelplatll-14 obdrll J J doplať II 00 I
AZT 1
přejí okrasu pro dům máme hojný v{
nejvj tečně jftícli mistrů a sice:
fiolarská svatba tnlmak rorkolotho obr
Tálilaaaálio ainálea raakllio Ifakovakýho 2U
pal v barvotlaka Cenu Mo J
Jan Amos Komrnkký podobím v lh
4bo aaMio ntkladatal U'd-ralb ikolaty
Ca 40 cld i
Ladlmfr Klárcl vimá probtan tobi
váblaaitíbo amarlckábo tvobodátn Cana 40 eí
Kristus pfed Pilátem a Kristus na K
Varii cattoky obraii inamaalUho díla v4bL%
Bábo loallfa Kaokacaybo ob t váU Ui4 S
valknatl ftliJS oba dobroaudy i40 oaatL J
M
Elrnmkollv táolita pfadcliáo-jhstch pn-t %
obraiovýoh obdrlt kaiJý předplatitel adai-ma'?
Za ďrplat k tOo natiltlraai i
Batnak tnm-alUlio díla faabálio amllo V '
roiik 'Hus před koncilem kostnickým i
U06 1
f- tu
l'
O
i"