Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 01, 1893, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    in
VÍ TI Y Mři
10VY LÉKY
i
tr--4t r n i-- f lí Km
(f MliiNI frl latii
I p 1 q I Ui n
V to t -lni (íwki
♦-lil i k ! í"
I — i Uf
ymť I a 'i i ft
I tf!ftf ry ! t
1 ťi
kr1'i 1 II Jki'tit
L Oltý MftlmrM
rl U 4 M j pJ finl In
indii m ) I t kuji 4"
I t ! II 11 l' ' 1'I !'
vM'lil tul ♦'! Ml ItiliJT
'í VuhYkon Im ili U
J4 ff inrnt h'iji Mt 1 Imlioit
jf Miniiif ti#in lifniif
°l Ut p1l'ltl '(! IM
lk proti rbwtf ř a frfijrna
ni 4klail In Jim' i Jki I kul
i-l plj-iiiiil u lili! f kk piolt
imi 11 in kiinc i-milfin litui 'it
ni- llitíit H r rk- kiilki- Mm
nl fil M hi"r krmv nu !-
I II Ml IH HiiXI lil Jrtkikoil
1 tni ritutrry ti !(' ' li ni ti i'h (
i 4 1 1 1 kii ilnaliill ihkI li lilu
in tr !! ni 'i n 111 v In'
f JH ll V kM lllMI'IHIll -i u
mil ▼ l''1'l miy iiiiii piiiiiiii
L VťlkA lalipf tK' nmlátKT
t pilulky pra jiilra lfililnf
I ivUtí }wmi Br''iir lm tlil "
Iit ih-iiiii) In) 111 iriiliilk)-iii r li
iiiiII Ulrililt luílimili
inliii Niu íluHkii n 1I11 lni iHkli
'll NitimMI hlavy Ixitoia I 11
ii-r illn rilulky ttlu)li'i
V 1 mi Id tímirulirle rliciiiiintíkiiiii
jnnll rlionili i l vln litiVrh 11 1
Vijii'ii h t iMiíkowimho ktvu
„ I ili kUi k f llli lljl ll Jl-Jilll v
►ralili k V!
prášky proti Inilonl lilary
Jh4ii mnlé 11 niHilno n U riu
lv rnwli Jilmu iKkulltiou oiifH
Viil lvím vlHHlnimt Jiki Ji kt
Ciilváilieíin H fiH i-lio cii liy kulie
likIiII tii')rhoiil)UVf Ji lm li-
cvIřXnl k iirull Ixilťiil IiIiivt
hill liciinilKlt H kuMou náliliiii
tr lio itriilni IxiniHlovr irkky
ivy iiviunjt oW ruvníliu— dim
t
mnsť na rány a hulcxtl
ríny ři-mtvé I iihtiimlt1 rlil
il jr Rikliiiii)' iiiumva iMiH)ii
Vi"u tarlibU tim krulit-
Icčné kiky proti bolt-M
miIiú
tilckt xubft Jitkiikoiiv DoiiNOvr
fr niritH kuí ich tk
I (clilo llilnkíi h trniilii h ti
f 1H111 okům nuiiif l hy Ihi ntlui
' 111
vítťínA Sarnniinrlllu
ipiirllla) Ncjlťpíií iirfikthile k
Hiimiky krvii ihm huii k junu
kil Itlkll) řlttlll IHIKIMMKI-1 1
Mil Iniatli liHIllrlI bllllHlHti
liivv wiiikli'lio krku nlnlxiitll
hHly vyraíinliiy na k!l y
y rřiJii ohi-fi kv Antotiíiiii
na ial-t'i'iiii liilivo llUU
lk pro letiTlay Játru
I ir Jlr tlvnr uml Junt liC"
fnill HrlKlilovA iii-iiiiioI ImiIi-iiI
iiHkkvrnkiil littiií iiijiii Jkirkiii
k (i liuiviniiili Ihiiiu Ii nluM
Ililám oliliili'Mill nioíiilí ií-
{ VOIIIIHIIMMOHII řiouirn i' in'
i bí loliikU MUl— Ctiiia Ulive!
Mai iulmlef ni hořká
iiilnd Hiomwh lllliom) ť tk-
[1 fbl viiitltn tiUilil MÍfívkH
f Joiluvati l iilmtl k Juliu a n -
E lí I !itt4jtlf llfllll llk
I iiitiine-n udí minii lontu Ifk
říMialnliviřílO-i
M a % na k I
HODlifl surnavrn
Siřuifo) J'kt Iťkmii volmi pH
LiMilkliJn na vynuix-ni n-rvii n
11 v IIUHKCIH uiu— viin in
4 jirftS ncikunn míi bydík
jmj odporu iinjlopíiin
ym Jiiiťiiovlis Ji-iio unikum
íyfojnfi wiokvřilMI kulily ho
y loj JiiIiidu (klínil
v
M-rh řfkkfcli lékárnách i
(ibrhodedi
J P° "'"J1 araoaini
(Omítl JIHltlUllO KOZlInlIO kUO
Jnum huíor piliiil JhJh-
' ( IUIII1' Kllll iHliill Ilfl-l-
14 '
i ky tekutá mi M)lou pi i-i-uilatlnrJlillMluxpr(konU'0
Íyuloi
Doital Ph O
t Citar Iípti (owí
D
i
PRO N A S I M LA DE 2
rly
# j-i II f Mil
r- I - t4M M InA rl
1 1 k t í Iin4n f j ti Jurnř
H Jyjwil {( fnt''l4
k ) l ¥(! )- ''řl
li jk Hin I - iA
řii l ili I kitřif Un
I k fH ff ljřt
1 i# kl"f'" I M li ) #
Ty pk r IhiT wt )'!
ř krl-')i' lf
řfKlIjl ll — rn Jf
NAkllk kapllnl
(tuJlťUh rtfmlrh thlt'tfkr{
1-lnUrh ÍrtMlr! hih tli
tiW 4 'i 'i - i4ř
!# tuitUthtt i'tni4ln
Mil froal a MIIHk
1'oliin €! r jř I íiooo li'ty jf
Iil4ll rii)tM4ti( i liv' M o-
ru XI4lrt fr%f kjiltn lo
li4Minifin mívali k lyl KtA
II íililohjr lioíiiiujftn itirny#riiM
Jt t Ukill to m Ii4I Jb lnj
čata tu Ji ilnt 1 1 r t iwroirit!' hm
st ejfifí omtitjr inajf Jtk il'rko Jaoti
jilariftjr ml ni tiMU-ny ? Mfl2i'inli
kolř ii('iiiko4riI jpjich 'řNtvíil
vyloliti? Itoíumřji liyclmm u lcUli
kdylijíhtíin řrkli i o rnířna vflru %
jiovřlrnoxt účinkuj' tii povahu i Id
vrka atil
Kily ty bvftily sniýJIcnl povahy
ustanovovaly k Čemu ml by človřk
voImiI nou vflliy Ti kdol v jedné
por&íco íivot ítralili nebyli sajUtó
na jfilní plaiietů narozeni Proro
ctví antrotogA byť dl vSehi urnřnl
nivlíknuta byla jxou falešná a pod
vod uli a nevydrží dftka2ft
Mezi ty OMobarni kteří ho
b od antrologa to doň naroxení bu
doucí oud předpovídali dají srovná
ho jen při nemnohých účinek pro
roctvím a urovnávali He jeHt to pou
há náhodu ČlovČk jest k tomu ná
chylní Jo příhody Života za takové
má jak je aHlrolog předpovčdfd
Hozumtiť-rnu jent to již jedno řekne
li mu astrolog byl li pohled hvřz ly
při jtdio narození příjemný neb Ška
redý Mohou ti třl která života nemají
a podle vymčřených pravidel ha po
hybuji nókoniti o budoucích vécech
Kprávu dáli? Jeli to rozum k hrubé
a necitelné' hmot či útociAto hráli?
ZrtoaMié k obloze hvízdaná pOHeté
oko zdvihám a vficmohouonoHt a
moudroHt stvořitele obdivuji Ni
kdy mne vzezření jejich k poňetilé
tnyňlínóo neHvádf abych ne od nich
budoiionoHt učili chtíl Hvězdář
ství kteří nám velittont tři neben-
kýcb vzdálenost a oběh předvádí
jext dovolené a velmi užitečné Za
kládá mi na dobrých pravidlech a
řkuíenoNti Tak to ale není h pla
netářhtvíin kdož by mu chtčl přÍMu
zovati prorockou moc
III
lliidiiníiohllfejo
Fiziognomie jeHt ono umíní kd
1 tahu obličeje — povčrečnlk hledí
ívlftftté na tahy čela — nččí povahu
uhodnouti hledíme Nezapíráme že
nřkterčmu Movíku lež IntivoMt
hloupokt a jinému upřímnont pocti
vohI oHVÍcenoMt takmčř i oci hledí
flfkává ho ze zrak jeHt zrcadlo duně
Z obličeje mftžemo ovSem nčjaké
znamení povahy poznali není to
vfiak neomylné
IJ mel Spatné vychování niUHÍl
nám ducha uvého brouniti usiloval
kolik let prvé než navykloiti kteréž
o rtU lk j řl-1 řilft'ty
xlIM ří4'"i f řiAift 4ffi dli i
lf r#řili i nMMlřřf jfňMil
lílmi i M!l il-ií ftUfťlfi )k fhthh
t li Iít miljm bl Aí# 9 Ji'i
tili'#ji m li'- tm ii rt tm ftn
ilbii( iíf?ii Jj jffiřji řt hií
hm"l h t'i iMm
tf h hliti míO t- I fJJ
řmiti HI iMlil In t kM f f
J h'l -Iři(ií f fb'l'aÍ ♦ m if p %'
ftítíbfi ft#lfif
Ki" 4'f MiM m4 fiř I tt--t !
11 14ni ']- jt i 1 K I i
tflitík ffr ifiiffii ibl ji-iti IJ
íio( m1i livl htl I
d =tr f kit htoífii K lyl (!
Vilhík Mj MfMff I pul
i4 lli h-4i n1J-'i pr llrf
d'l l# p -rltn fy fti fi j-fij
dM t j fi vwlik prif m i tt
{íťl vfn
tíot 1 ko-ikk n-tiA ityžjl a
Jp lř4 inMi-'ii li Ii4h' l lítl tm
ďilify koii- H'ii ZinU (!# tl'i
tAil- rhtlil r'í'i l ř itl
jft bU'riovt J-n riny i4U -i
j olplit f-l třr-t přivd Jt
ropřlkl ivi přl } ktllf llřtí-''-
IV
IU-linl I dlaNr
1'u-i ní jfml lot l iurl vi l avř lřti
Jadinin j Mfill V aob' fifv i lilii
kdyl ji rumnm ve Jitřní mnohn
! lidí Ii4lrďljn ťdlO puení nUpi
pa-obim Kiáfitílýni mneiným a
upokojí ne kdyl jim níkdo bá ltl
NejhloupčjAÍ hiil A ní mi nejvřiii
pochvalu halič přiidi4i( ke clí
kdyl hodné mnoho pošetilých vM
naŽfauf i nich! každý ro-iirmiý nou
dí že ae nikdy neptní
1'ovčrečnému jent otírá cikánka
ctihodná když prorocká úta otevře
Sotva dá h Htičdoéerný oblij ciká
nil vidčti nechávají blázni práce
ležeti beži za ním aby tičco iťutiné
ho nlyinli
Cikání jxou dout Hměli ke každému
Rvým hádáním ne dvořili a opovažu
jí ha jemu říci te toho litovat! bude
nebudeli jich Hlyšeti Na cenfách
zastavují b a volají: "1'ozdrav tč
pán bfth pane rnftj ach jak dobré
srdce má3 a přece tolik máš nepřá
tel a závistníkA kteří okolo tebe cho
dí a sladce k tobft ne chovají Ty bu
deS velmi dlouho živ a budeš také ho
hatý' Darmo jim almužnu podáváme
aby jen svou centou šli aneb jim
kýváme aby jen mlčeli
"Jsmotaké křesťané" volají "a
víříme v pána boha Ale IyS pak
nás od jenerálů byli juroe slyšeni
Veliké neStčstí nastává tobA chraň
se před dvčma ptiry střevícft MužeJ
tomu ujiti SlyS mňj pane není do
bře aby všichni lidé všecko vřdčli
na HÍlnici nemohu tobfi nio Píci pojď
sebou vyobrazím ti všecky kterým
davcřujtjS a kteříž přece proti tobó
jsou Ach ty máí tajných nepřátel
pro tvé šlechetné srdce nenávidí te
be Slyš mne pane povím ti váecko
co Hmýálejf"
Cikání dčlají všeobecná proroctví
tak že je jeden každý sáru na nebe
obráliti muže Kdo nemá nepřátel?
Kdo torno uvčří když se mu to řek
ne? Kdo by se nemél před dvém
páry střevícA chránili? Kdo by
nevěřil že mu štěstí neb neštěstí na
stává? Zprávy oikánň praví nčkte
ří mohou nám alespoň výstrahou
býti a pod tím úmyslem tlachy je
jich poslouchají a konečn8 přece slo
vům jejich uvóH
Tak povstávají v nich myšlénky a
podávají se jim nemohou se jioh
tbaviti 1 čehož nedůvěra ubližování
a nepřátelství pochází Témčř při
každém človčku jou povřrnčné ná
klonosti skrytě u jednoho via u
druhého tuéné ale málo jest jich
prázdných ČlovČk šálí sabo samé
ho proto že okolnosti včel náležité
nevyšetřuje Teď se rozpomene žo
se hádání cikánky jednou vyplnilo
že tedy na tom přece nřco býti mu-
ti Oni hh fik4nky kt-ř' i fc j I
íórt'l jki ll d!íWřn Wibuf ]!
Iik ?lrff f4 U ílovík d bř
-řt 14 h#po liyb-ijf t) f-% itť
A k l J#t # ifnk k'irf by
RfOil l# by 4í-l Mmlř
filirilif íivot i- liti hn I r
ini-t J-M i ktf4 k-llf r I
lyil # ř l H tk 14 4t-J'i
ři I f r# - ltlt %Uf i m i j h
l4( llif
('k4k Ljař ik roi't 4 lyl
kVlťt fbiH -] ll j — j J
ph i 1 in4 lkn tl % (!
l l'ih' ktiřk t mi tu íM "I 4
4ř liii rt4 lotu tt 4 I4l 1 j--"
♦i' 4 ťl f r i bil 4 1 il 1 'i í
jí(4 řfi'4lnne %' -'iti tik nt
Uo4 Ji J" Jní o i'4 řni jř fi I
i y!f A' h ji' tvJ prlj řiinf
pihff I k iftďcitl řJi-n j lií lifkí
rnli 14 řini44 rt irrni utl't t
éU" N'tl lfňi" "tf i)[f 1 1 thU
d 'ibř k lyl vl ti4!ni i ni4'l
lby t4 řf-ikn IM hb t i uni'íil 101
JI II n-J I M 141 tl
hoirfie iiiii4m 1 JUn4# inť!( m{í
t'i'l pof h oei y tfř
lí přu Ijmví li'( h# rhy f mu mi (♦
ptWibiltMt tliti n iIUmí poih4l
IU 'kř'4 v4y o ty-fio4il ib tl
Čím dfiv ttú fmi ii ly -olm-ln
xdiybovati injf tím min nl
lhy Jiou Jf-Hi ú ly ilonh' -irá
m tNfifni Jou dlo itiM t ti I n A i
jk rucii tak n-U Jinl íiiijř tk
tvořují tahy
V poí léjMÍeh letech Ú'itikij( lit
tahy rozličné trác Juk člověk
mnoho řn b mílo lehké lieb hrubé
práce koná dle toho jtoti tíhy dioti
hé neb krátké silné neb slabé a c lá
zpAobilost se imčnl Kovář musí
jiné tshy rnlti nnž písiř
U některých li li vyhlížejí tíhy tu
dlani bledé a jiou velmi zdrávi
jiní jejichžto tahy červené jsou
bývají churaví
Z toho plyne Žn s dlané neoo žva
tlali nesmysl jest a slova Jobova
XXXVII 7 která sem sa potahují
nio jiného nepraví než že li lé a či
nění jejich od Boha závisí
Chyromantista praví žo váeckoco
člověk dělal a dělá 1 ruky jeho jako
čisti mažeme Nebyl liby chyroman
tista při soudu velmi uliteřný?
Všichni rozumní zavrhují to nedri
vodné umění
Dokonfoni
Helena Trojanská
hyla povfstná krAxka v přitomiiA ilntiS klile
(llvAmii lei IMl plel' JiiHt Imlnou % hlHViiieh
iwKlminck pravé kriny llallernva nmiiiiá
SurxiipurlMua Ixipuch řpúol)l krímiuu jlHtoii
kůži
Lékaři odporučují jediné "Ktahtií
kflv Ilalsnm pro plicní neduhy" při
kašli neb nastuzení
Lešetínský kovář
I'řed nčkolika lety vydána byla v
Praze úchvatná výpravná báseň Sva
topinka Čecha: "Lcšelínský kovář"
Líčeno v ní ostrými tahy ponemčo
vání cekých dědin cizozemskými
fabrikanty a vřelá láska lidu české
ho k řeči oteft svých Lešetínský
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
snahám poněničovacíni a zaplalí
vzdor svftj životem neboť za pončm
čovately stojí mocné rameno "záko
na a spravedlnosti" IiáscA psnná
v slohu lehkém a přece úchvatné jí
tnavétn způsobila veliký ronruch
Však ten trval na krátce! Vláda ji
zkonfiskovala! Jen něco málo vý
tisků před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid
Jsouce přesvědčeni že přijdem
vstřio přáni každého milovníka ušle
chtilé četby vydali jsmo se svole
ním spisovatele báseň tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A v
očekávání tom jsmo se nemýlili
! Během prvého roku vybráno prvé
j vydání skrovné ovšem a uspořádá
! li jsme vydání druhé v mnohem
lepší a dokonalejší úpravě a větším
! formátě než bylo prvé Búseň tvoří
knihu o 88 stranách a prodáváme ji
po 25o Do Čech so zaručením
j správného dojití zasíláme výtisky
r prvního vydání pokud zásoba stačí
za BO cenili t druhého vydání (ana
kniha valné těžší) za C5 centu
Adresujte
Pokrok Západu
Omaha Neb
MM HAVÍrr 7
1 I
v
ilIIIIIITI
POTÍií
t ! l n-- I jl - imt t
t v k k I trt ' 4 m #
#irít tW'm fttf tftti 4aky
♦! I t- l -
-i iw ' Í-I-I iiain
i 1 - # t ř I t - U f
sřír n j[ 1 i- f tt ř f ( í Irí
II % # t 4 II I I' t ! i
t F f I ři - tf
l t li a t-al 4řl4('— k # "-#
4 #1 11
I ll 1Í ' 4 MÍ ti -t ?' ' ♦♦
! ' '- i -!' ft-
1 l í4 ' I -i# f iá Mk
ff ř lits tul r 'fit
( I f !-( jt t '--
IM I
h lf I M i ' ' tř '
! ' i-- i-1 - k ' " 1 1 --"i %i
' 1 ť f ll'4 1 l 1
I- f i i- i-řili'i i
'
1
I
ilř l'i''Hf Híf fiill "f
'Ml I I f f I I f
' 1 1 - í k i-i1 i ) H - w ir
n ' í I 1 -j 1 f kfvk f
I- I r 4 k H 1 n -
fl'J kt řn(llSfl JM "'#
V p- -I #' r- 1 i#é - řKil
' I f ! ' -l Irm ylii '- kt
I I' C I" ll ( I f
f i - -irii - Ir u m i
i t n 111 1 I ltni
í tii t
url klllfl rilS í jllff
f 'r I l'f
ti il k i : -fr Ffl k"frl! a
I jl I f I ' Hirl 1-ilWI
il 1 j I I ni f ftrf # J
fr II'' kli al 11 1 I4 rnl k
in h 11' 1 n lllf#kKj l ft'
# ' I 1 k ilni-H a tiřl
iii 1 im 91
irř6 krM"ltllf I k— 1 -
ll' tftnll' !# irl lyti Jri tlM
řř' -l # - #1 I-i lit'-III ll i #' I
i'l4'lf kH'fclil l!lt-'#lik lhlll
1 ii nu- k"ii i i Uiiw- krtkft t-ly
1 I I HA llf II )
Jrtrrdf li k prutl rbi nmtlm0
t wlí Cmtt
t i4n 1 i lkitih Uik Ufitfrtt Joí
li í (I fIili( lfl lun l-ri'li a
lil I II I ! pi lk t" U't f f hllV
ruhf tlti iiiiiliiii I na IkHvn II 10
Seteráv lék prut! rlmli řs a prájmH
l l„itrt mm4 r I''!
Hi M r ltlK lilll tlitl l hl tl JWďllír
lil Ilim lii ( li lni i ii iti tm l 1 lllil
11111 rlln'k iii pinii Ifinl ' fmli ti" M
iiiln iii ! JO xutl při Mpt'iií utlrv a
(iittii 1 u in r V mm
♦♦'tfrilv ímokaX TrmiKf
itIM hi vi-iiiit iVíiiii irMiiii-i k na vy
lit um li-rvíi a Ikrkavi k a -í 1 (! k li h g f lk
h i-k lni 11'JI IiiIi-'iiI Orvnl ktf a ih
xirnn-ijn Id 111 J tulinilli k liJiikiil I ena
ktli vi ky sir
hen my pilulky pro Jálra lim Htm
k"( %iiTin eliiinily Jati-r lliit-iiku nivr
ilimll ! ' iil 'I ivéiM uí Jttii r ifc-pti txiN-nl
nlavy le fliuf k Jllu i iik rbronlrM nnii
r i' i Je tu iH iinlirmliii liif priktlxlik pni
ty kilu trpi uláli 4i mii ťna Ikatulky iff
Severova "mít na riny a bolfktl
IťnUng (itmrmt
rpruvMia Mívjirh ťyltn Ilujt vlwhny ri
ny f kivii I raitarali' m1 vttily opary I kpa-li-nliiy
lliilauvé ImiIi-hiI nlir vU-t A na nulu mi
Mmi-Jii h 11'li ryrliln hojí pakli lilo uAvutlu
pfiklkil Cena kralicky ijc
S veroit muť pr struhu arjražfnlnni
Jleh ati ftkin Ommint
ti ryi liliiu n vyiliiiunii poni'i ptl této nanol
v) oilimrmi i Imrtiliii pakli uživ ko iárovfl
iihWm'IIi'I a pilulky projktra t o lék vnlttni
Hojí i'í Iim-Ju a vítky vyrulonliiy Cvna
lahve 'iki
Severova zlatá inať na oči
(laliUn £y Salut
pouiváll ri ille přcilpliuiJo nivtia neiímylnf m
iriMifiiii prutl iiihIuIiIuii (1C11I111 od nnpatr
ih iio iiiiiii iií ni pu iirjpnnlli iu't Trpi-ll
il ll itpnlťiiiin ofi mi iiBpcii nun liurcťco tuto
nniriť Jimi ryi ltlu pninužo Cena 'Um
Severova hojivá náplusť (flastr)
llraiing JHeuUr
Jeziiwiicnltý wvulttiii proMifwlik proti místní
mu rcviiiiUlHinu prulkýui IhiIi-nkiui a píclikiit
irJi-iilii'- ktiie rnp lu gvlft iiPiiincim kyíio a
puloře křiv ím 1I1KM1111I6 a poil Cena kio
Severúr sílltel vlasu iiair Tmu
Ji-kt vyliorným priMhlkim pnul vyriiti-nlnitn
u-liky lupnul 11 jiikI Muíi'-ll n co miuifilU
vypailiiviiui vIiiníi iiiidI) puilnitl Jich vzrukt Jt
tu lnulo milici Ceia lulive f IUU
Severova rúOTil mast' Ru Saivt
iiilnlriiňujii víclikoii pixlrálf-noNt kfiJío ailo
iIhmi IVK111M pfíjcniiiou lilinlkoHt HVři-Ht a louk
1'iiHniii ilulih) piuti u uzeni ni'niluvfiatna r
pukiinti pykky atl Ona 2!xs
Severova pontiíibi na vlasy iiair rmnd
hIoiiícI k iiiliiliA I kilo vIiihA a pomáhá ul lupu
a oliuipiite H pmňivluii liluvy l ina X
Severu v prášek na zuby twa "oiicr
jo vylKirní pni flHtiiiil uliíi vlmulo lltiý po
cit v ňslccli sílí a iiilnivujc diístio a dodává
ilccliu pliji linut vinu" Cena
Severovy kupky proli boleni zubu
Toíitharlit Dropi
jtliavl iMileHtl kuil''ho velmi ryelilo a míly by
mi Mikiiil(i ixiuitttl iIHvo ncí ho sáhni k pro-Hlři-ilkiiiu
rtníiknliičjfiíiii Cena 10o
Severúr nléllel kuřích ok cvr curt
Jo pravím nlřltelmit třehtu trnpfífi H)HkytuJ
rychlou sihiIihhi a trvalou oilpomoo Cena
í:m
Sever ňv jisté hojící linliiieiit
Kurt Curt JAnimrnt
piiiniliA kniiim 01I mikdlcnlďliolavky od irily
ivrUcho vli lu vluxké kcintl iniiulň kclivácif
ni o ckllny tupiiHil ptchyliu IkiIchiI kviilň ol
ulili-nií prkco oilH-nlmim 01I chomoutu a vto
ho pi)ilolini'lio Cena luhvo ttio
Severflr léřlvé prášky cmdM% iowdr
ji-xt vlúňlá připraven k li icní nových a panu
jících nciuoci koni Iioviilio dobytka ovci a
pritHiit v rnpiiilnlcli krajinách l'M kajiliun
ounmuciičui le hu nlvutl a tlotuím vyalcU
kcm Cena vi-tki krabKky tuh- niciiří 25o
Severova karbolová mast' pro dobytek
Tttfrinarf Carbolitrd Ointmmt
hojí oilfenmy HiiiHolien4 cIiouiouIkiii neb S0
dietu řkriilimili rnst iiiiilS rnnv iMiliíky hnlity
pukliny puliiiiiiAili iilny ulil MiiHt' tato nla
111itó iihiuvI rApul a xiinie! hnlkinl íl podlil
raní Cena kraiilťkyjWio__
?i pmdrj v T#rh řnk jrh li kírnirh obrlioiliwli
Nll Doviilujl xl upoiřorulTl JiMlnoho kulilclio
kiliiA by leky inó nu hlíku hvhiii ululrtctl nt
mnlil c Jsem piku(ló hotov (hihIiiiI Jo Jcilno
tlIvA nu kiiilou iiln-Hii dolitu opath-nM a ru
piikovunií 10 nliili iciil ilotynó runlky rcnín
Hlct huď prokttcilulctviui liankovnl wuk
ikv na Chlciufu neh NnwYork poJtovul mc
uktiky (money ordi-r) and) ve pminl re-ltn
vhiikiii l-ky tckutii poilou k m etpreMk a
niiino loilv uiliill ncjlillííi expn-nk olllee l'r
y a pilulky neb iiiiihiA mohou ponUny býtl
pli-lnl
lTi' pN'kupnikfun ku prmlejl mích Itíkft
naliixlm ncjvčtki proviní
Vyrílill jí m iniijiicl
W F- KKVEHA
fcnk lekknilk
Sa a 'M-24 A to ledař Rapldi la
ví"