Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 25, 1893, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKÍIOK ZÁPADU-
l-aa
POKROK ZÁPADU
ílíiifí
MIH r4lt
Kotící #
n n _ ____ #irajfai ►
#fet f
řt S (! a Bítm# l
f " ' f S ""♦" 4rt#fff f I fl
tM líínl #r- -! (i-M
lf It
Ot-i t — p 4 p 1-1
(-! ti( Imtíf ll lff a
U T# a a ♦' a w-t
' a-t ) ti-il
sa"1 ' ► "iřlt iti( fa a
-tl ! MK '
-4r4ft ar M Pia m 4 ' f - % ft }mfm
al I f fíf 4tf
aw jart ) -1 t M'"
r ř' If iMlťH
rHf liif
ftfft4 a f4f4 fc ti)f !(# fv„
) 4 - 4 nfi 4 f h Va f iii nr ftftm
-t aa-- # Mfa f mMŠ I
♦ ("' iatt ?#i J4 '4
na f I t4 tl awa ' t ti ♦ i '
tM-hf tal'1' ri §tit#í jHn4''a t"
fi'l ) t'"'t '' f t ti I rnt
iií i4ii i n I i
taU A Jai ) It i ' f t
f malta X' t
Omanu dne 25 října 'M
PlMORMTl ti iri iODÍ I4NI
eobé jako střsní co hřjífrw třm
f Bf ni k l'mtt ifrhi trii omrM'i fp
Jiublik4nft tlftnokrtté afitují r r
íi'l vtrtnj rrpubtikirxli fffn
dil tím 11(j#
NiVéllYA RťtKtnO LO0'TVA VI
Frftocii 1 14 d lýt forchnfm po
slitkem nt jaké my Uk r&vli i -o-trpím
Čin — i4vlný řin Iilný
vzDm clkern j rat-nhi po vQ!í hi
mého cr a Nťmci nemají e proř
tlobtt
TCLIOKAMT Z VíOJfl R07HHÍOVA
Ijr že Orígr t AnI bjli dini v ob
žalobu pro velerilu a nyní kdy}
Jsou ta pr4y povlovní nMií na lem
ca mak pravdy 1'atrnS b)!o to
přání imokft fídt-ňukých jí ml (íré
gr Nirodní Imty a Anýí leJÍ v fa
ladku
lUoAKToa DucnA Cahu domvívX
ae 2e plíe vtipy když na ulovo 'hr
delM átk rýmy které palří na Lnftj
A vydavatel ne tlobf když odbřra
telftm to hnojivo nevoní a sáhají po
Šotku cřídlu to pravého humoru a
vtipu
ČlIKÝ VfiZ NA CIUCAíJfíKtM DNU
vynikal ladností uvou nad jiné Hla
va ta to Čevhfim chicigHkým avAak
tak mimochodem na napadá )e
proto jeitž řpvénét nemíníme An
glické listy udélilf Čechftm po 10ti
řádcích reknéme U řádku téch by
lo celkem 100 co mál tedy každý
tenřódek chvály v lixteeh anglických
když vos český atál tuiíme an 500?
Jisto jist £ níbilím poMMižitA
vláda rakouská národu čcwkérnu ve
lice řyropatie viech třeh jfmJ právo
lida není přeludem jsou na mrané
české A když ta ideálem vcbody
bude cárod řenký so ubírali dojd
ncjlepšíbo utnání a ocenřní ve uvém
xápasu Posudky mnohých lima
anglických ba i némeckých v Ame
rice Tychátejfcích jiou toho nij!ep
2(m dokladem
Amkkikandko-Sloyenhki Novi
ny nastoupily redakcí míntopředie
dy Národního Výboru p V V Rov
nianka v Pitlaburgu Pa rořník
osmý List ten koná mezi bratry
Slováky vřrně své podání docílil ve
bratření a zdrožení SlováUft více
nežli ta panujících porní-rů a počátku
se očekávalo a jii krásné výsledky
prác té mohou býlí mu odmčnou
Přejeme "Novinám" zdaru a ne
bsavnému pracovníku a příUli Hov
niankovi "Mnogaja Ijeta'
Mao Mahon vojín íkhI sloi tu
zrovna tak poctivě republice fran
couzské jako před tím císaři ze
mřel Ani jako president francouz
tM f#piMilJf ftMpMl iWIi(
J'b ďíř' Uf yffi i
Uk i lk'1 bukttn ty
Jt ! I f1rvftff#i Di ifUMf ! '
hit ilt -t 4 MtiMh'n
(fit tlíU 1ff iVq ~ 1
f-" M — I f ř( iiliilnk4 ťriftf-H
ťnt tí wí!i 1 1 m't%t hh
14 siliy Jajifb Ofobril
t 't:iliřomí mjhiiI svá 1 1 pomínk y
f-k lI )l fejňí pi smrll jl)
" fo ! y fi ij t t ř#jfl''l '
ffí{ tli (' I sntl SťM
I -H'i lj hřif !'
Iltíl' f fas Rtr r 4rf to-
d -♦# Nbřiky n vítové tjttafá
mtí }ti 'řini JWím vi tli
ř-tmíy vjitf#řií d{rffty
tffl míji n mf! r-Uit přiíly
Potí U ! rý rtvit ývá n t !'
tř í Jif fáty v !! l i m
fp 0 (ář! N'a f v
Ul I tI 'Í i tk la po
t'řl4 lřtbn4 přar(fl jl
řitlř"! i?a t m !- #ti ly řt#llí ttl
fiMít k ljl y řlli iitrdé l"h'i
pUtbfl mMj bodtt d ti
lo í !! J n laoi iik Jmií p-ř
líjí ♦fiy lo l%b l#mí
pffíi!Í přát rilrké budovy
tiva # polí liti
NXí vanul roirMi-Ta Vutx
mtl by # Jřnni'Mti ia-l nfb ř vy
vá II k'iuifi'1 N#jfivřji vy Ul min
lý Un rutVu 1 ííiptay vydávané
lajnými polky c Jrjicli ořii J
ko ku př orjjlin bratrstva ('„ti P ti
n"joii pty v tom mylu slova
a proťi že nrj'M oprávněny k ď
praví co táylky druhé tM I P 'lo j
To jt pilorijoat jaké nni rovn
Kdyby roxhtHlnutl takoví mílo ob-
stát vyia lovilo ly kal lé čílo ta
kového faOjiíu centový kolek tak
že by jxiítoviié na Orin Bratrstva
na nřji předj)Uné obnáší 4') cntQ
stslo d r-k 2'J centfi a týl ntnohl
by oviem za tich okolnosti bez zvý
Sení předplatního pořt 20 ct-iuft
roČDfi vy'háe'i Ať lije pitomost
demokratických vrchních poítmi
Htrň! A6 CHOVALI JSME Ol VOtitKV ZA-
hájení persekuce v Čechách př-
svídcení že níkteró zprávy zde o
českých včeech uveřejňované po
cbátí z pramenu českých jímž Nár
Výbor cestu proklestil nečinili jsme
o tom zmírku Vfiak nyní mftžeme
s určitostí tvrditi Že čáit zpráv
z Čech v minulých dnech a sice ta
čátt jež osvčdčila se pravdivá po
cházela z pramenil cenkých Krátce
před započetím stavu oVeženl v Pra
ze podatilo se Nár Výboru tftikati
opčt koreupondenU pro americký
spolčený tík Ovsem že tento ne
přijímá a neuveřejňuje vse co mu
korrespondent podává vsak to ne
smí odstraňovat Nemftžern očeká
vat íe americký tink přestane si rá
zem vílmat celého svita a pouze nás
bude míli na zřeteli proto že se
nám zráčilo dát mu o sobí jednou
védčt Proto jeMt zapotřebí stálého
a trvalého zdroje zpráv z něhož tUk
americký bráti maže prožitím co se
mu hodí a jak bude vzrflstati zájem
ve včeet h českých dojinta že i po
zornot amerického linku k nim bu
de vzrfistati a teuto jim více místa
a úvah vénuje Jen dal!
Nikdo bozcmní cpíeati nimCži
a nemá práva vzdčlání ženám po
kud lze na roveň a rnaži zvláStě
v nčkterých odborech Kmancipaci
Žen v tom ohledu dlužno chrániti
avíak emancipaci jej Jenu krbu
domácího vzdaluje a muži ji odci
zuje takou emancipací aby sám
raráňek vzal zejména dje li se tak
v aoutíž pohlaví silnčjsímu Proto
jen pčknó jest že v anglickém par
lamenté podán iávrh na založení
nové univemity ve Valesu a následu
jícími ustanoveními: První odstavec
zní: Ž-ny mají býlí za tich samých
podmínek jako muži ke víem aka
demickým atupftfim této university
přípifíny VI mábftl kil
láklili ln l4řty fřtiný iiftíMf
ilftf éfsl lnkn I rntHrn sJiá
přfMpný Hřif f)4 ]4i
HH ht !í'# #taý JinU
obyíajnl fnii(frí f%SJ pfilitik
řota (iUtiá rkiri) taivri'aí
dvíř (pfřlí rfr sf4l (iýl-i
fMr4lávsjír pf1řaf jmťh
Otnova mtaňit sjs d4U l# ďi sbor i
tftítar(ín(i i alap'irt J n ft
sfivshá kiri fpt]ii ik'ly ttřa-l
ftí jlni f ř lvsni ftHtsřl v
řj4 lk"ly fnat4rni vl#y bftí
pol4r4i si rtfri a viifafvj
viftserýnt óeUřii t ík'íik pobil
kiřft ti f#melt ll l4k! m 1 1 to v
anlickýrh n-itířiáí b řit po d#llo
kratlk 'iAttw r4ř-lř
přímky a' jf# lMy k lls ři
Um vjtr H4j#me na ijm anb
ovíaiti ni'J m prttftlkami ra %
ři-l') Jm tltlriri dokul In
rantho ntojl a jítí řa-Hí k l
effjf to nif Pro veřejná ddř
priHjeoi" a M řteipifnlft4rn"
Jo přdeiliii 4ř- lulmi h
ří Ztlm c mtmifiky vyitrojujl
diry ďi skvílbo plin MJetit í li
IttieBa" v proapcb fttřa lni Mní
t p"řádanímo aby ja ro mlná
fobř tdaly my tatínkové ouIku
"inatičnl kariy" t Čth ibjenaié
(Vli "Zlatou Prshu") a jt v rot
ných týbortch abychom tím porn
balí tvému buainesu aneb aleapon
trochu lávy jiins odnll Vlaite
nectvl a vlatf tiřpfil jat dvojí první
jeat Bet iátné a druhé vynáAi Tubo
to dril ae tvláAté mnozí obchodníci
č m víre dovede vUstencit lim více
pomáhá sv kapse a Um spíáe dálr
"ilídrou" dát i m6í# podporu ví ctní
"náríMlním" aby byl tas v novinách
"ČZCH DLE SVI TIADICI Mťsí SE
přidrleti smíru pokrokového" volá
se na jedné strano ve staré vlali
nai a na druhé provádí se kotrmel
ce za něl by se ani Blondín nad
NisgNrou nemuel stydít Stačí
uvésti jen tčehto níkolik s'ov vyňa
tých z jistého litu českého: "Mít
ká rada pražská oslavu reitkriptu
zamítla a táž rada nechce vzfti de
sku která má býi na rodném domku
J Nerudy zřízena v opatrování —
z pouhé opatrnosti" Smutné to
ukétky smutníjií vsak shledáváme
v následujícím: "Čech buď je hul
vát neb pokorné líbá ruku" V
Protivíni vítali slavnostním zputo
bem knížete Schwarzenberga v Tři
boni také Schwarzenberga" stu
dentský spolek "Krakonoš" konal
svftj sjezd výročiií pod protektorá
tem br ilarracha v Itychnov6 n
K pozvaly ku slavnosti Pelcové
c kr úřady V Dobruíce sřtili
novou ikolní budovu a pozvali hr
Thuna min Gautsche a vydavatele
dvoukrejcarových "Slov pravdy''
pátera lirynycha Slávobrána nesla
nápis: "Modlitba nase apíchá k Lebi
výš a výí bys dlouho hájil svatou
víru svatý kříž" Sokolská hudba
hrála "papežskou hymnu" — VLou
nech "vysvčcovali" akciový rolnický
cukrovar"
ClUCAOsKf Staatbzeituno íenž
pro české záležitosti ve vlasti naši
staré mčl ldf jen úšklebek uveřej
nil minule původní dopis z Vidné v
némž praví se mimo jiné: "Tu má
me především českou otázku která
muže lehce visti až k nejkrajnéjáím
konsekvencím Dne 10 tm (dopie
psán je o níkolik dní dříve) sejde
se říšská rada a první o čem jí bude
rozhodovat! jest porada o výmineč
ném stavu v Praze Dnea leží před
námi Mladočechy vydaný manifest
ve kterém se praví že výminečné
zákony nejsou nic jiného než rady
ai nevédoucí vlády provedené nisi
lí Jakých výrazu ae v manifestu
používá je nejlépe i toho vidéti že
ae žádný český tiskař neodvážil to v
Čechách tiaknouti a musel tento pa
t
mífaf i ) textilu lti tf ili a i
yti4kt lihl lul f (t4 t
Mami jJ f lsís M'fti hfuksoti
Pmí(al l#hl'# ií !# I# ít f s#i#
a
alřlihlMlf til l#ifiífi
tslhl Iksalil W I-MU I
I iklM iÍ Jltt thr t H4
s-i!hl 4émltiU%i Vř # l#
tyla t tbý4st a4iiki l í-f I sif
f # itut si Uiiinl [t iimíj aí
Snrk4 álv)t4r4) sM4 k
i a 4k ti
a'ho ar a h pfiv i a at tia-i
bylo o MaUftf týtwí#i4bo
stt) v 1'riM if# átai V
lté ř-l ie' kfá byt# j4if#wi
pfljtt I - ř t f ř 4 ř'M4jair#
víorhay fy '!af kt'l ht ! pro
tatí ia íiryi#rk4 a 4t4'k4 d-
rby"
K sllBfl
Vrpřikláláre sb# llllit li4
ho týist'i liávltítá lrrtva řa
kího Přf'ii al tobk kMý
Depřsdpojttý ilovík nintti maaf
l projaty národa fraflfoíiiikího
vftíi n4 r N rakímf ď ksiijl a-
poft sk itín l4t-ltvl I p'tUíř
vidím H l íeliti m41 ja proti
Stmthm a lrojp!ki TfoJp#ltk
Jenl vtílným Jet obratem My
realuticie oobfiho propíthář
tví doby kdy břlioou a "vídáui
rsm" mftls býti ten jsttl i!ály
ve kterých celé gentrace byly vy
chovány dovede co fij lreji noha
ma šlapali udržuje mír bodáky
Všude af rozhlídneme se kamkoliv
po Nírneeku Ukooku a llalil
Šlechalnl vlaliřové jen zbraní im
ponovat! siitlí fc trojapolku úely
ttkto zjednávati chtf Jtt to násilí
páchané nejen na národech jel mu
sí militarismu ten zaplatili ale i
na volném rozvoji národu evrop
ských vůbec jel ze stiachu že
brzy bude vojna ani nevycházejí
Tito stálá nejUtott projevy jako
návšléva Kunu v Paříži ovšem jen
vzrosti
Nímeckó listy a a nimi mnohé
italské které stůj co stuj veřejnost
cbtí upozornili ni "velikou dÁIeli
tost trojspolku" a jež rády by vi
děly aby trojspolek hrál prim
pokládají nynéjšl dobu za nejpří
bodníjší aby zuřivými útoky na
Kus a Francii uváděly avčt v po
chybnosti o vlastním stavu věcí
jehož Němci rádi by vyuŽitkovali
jen kdyby věděli že dobře to do
padne ISědné poměry jsou troj
spolku nejlepším agitátorem aby
vzbuzen byl přsdsudek proti Ku
sům aneb Francouzům a tak mili
tarismus pomalu se podporuje A
co listy vládní vlád v trojspolku
zastoupených bubnovaly na poplach
netěšíce se z návštěvy Kusfl ve
Francii a projevu lidu francouzské
ho stalo se ve vší tichosti skutkem
dávno připravované dílo z něhož
každý upřímný Slovan jen tíšití se
musí Utvořil se totiž trojspolek
nový ! Ne sice tak silný jako onen
první zato ale tím důležitější že
udál se na lialkáně tedy v místech
jež od poslední rusko-turecké vál
ky a zastavení Ruska na pochodu k
Cařibradu stále jest bodem odkud
první jiskra války evropské mftíe
vylétnout Povážíme-lí pak že
trojspolek ten stal ae pod vlivem
ruským řekli jsme již dosti aby
vlastní jeho dftležitost pochopena
byla
V tom hřmotu rachotu a spílání
proti Itusflm a Francii zapomilo se
všeho ostatního zapomělo se že
pouhé projevy přátelství jsou pou
ze projevy kdežto aliance skuteč
ně něco vise znamenají A kdo
medle ae alíroval že by ten nový
trojspolek mohl býti tak důleži
tým?
Nikdo líné nežli SrVlo
j y ~
kiu jior a uecao ijioiri
zemičky jel hrály ve válce rusko-
turecké úlohy zajisté nikoliv nepa-
trne pol vlivem Kuei podaly ai
nyní ruce ku společná akci Jaké
akci? Či na Balkáné jest třeba
opět akce nějaké? Jest a to nevy-
ňnutelné Stačit ponkázati na řá-
k dísf
v lUUsrtki v 4 i#m J# iriít
sía tíí I tlraýrH lli1 I pl
Hf#IH't by' VMf ol#i
1 -_íl-- Iá
' I""! '-i
pimofl pfivísia #ýtbif4 narh
— aaj ! J ďijuU f Siofésii tfo
#p'-lii
Tk Jko {Ultra1 !'u!
oíUías lýlasíhA tik I f Iř
M tí4 lo#i4 fí I st i4lí# f
ve stíst rikikýli bod4kt v é
ni VStt mIIí ta v'4 ly nt)J
fl I Pbki ftblfmi l ba til }
stil lly otáika k U Jak t
té Mls nový lřojipol
pr'pU t Um smíří Í9 p#4
rakntkího lín r4mk4ho f
taj Il!k4s4 ibml I 4 km i
vsM bt l# v bf smíre IAnf
b"iky aonávidíatrb Atfii
jíl přiali k ls4 mía sbyMI
4 Jilab k) lyl) a po plípsdl porn i
! ijlsti pltnot tHila-lsf
jl klíti bd!á ve spojaal tW
aim prantyiovm lUtoejatf
(Ukrn rik4mi dál vprav t
b oiiílr#ata na flslkln a sli l
rtk4mek lyl lrnjpoUk aof y í
říitn ďfn se Mai!nítif vr
onomu irojapoiae j#ři rny
i J tfjmtna frbko má jit )
a a a a
aouam lasarrtrovan le tam :íf
Jtho aa l oním M iaí přvtcá
Nový trojspolek Ul tu lil vt ví'
obecn4 situaei tvropk4 d&ttlitostl
nemalé na vyzbrojeni ovšem prvé-
mase vyrovnat! nsmole na dftleli-
toat) poaire vlak možné Je i prvý
iředéí isjmena k lyl nalézá o vt
vlastním ohnisko cxlkud snad Při
šil válka vzejde Francie jest pří'
pravena Kus za stálého tvrzení ]
řeje si mlr — a zae mír má voj
ska Je by jim zaplavili mohl po
řádnou část Némecka a Kakouskal
nad to vše podařili ae jí vyhodiU
znamenitou karta — noté tmíartn
ek Nedivili bv)h:m a kdvbv %1
" ~ 7 : 1 _"~ r~ i
Ukousko z toho dostali kručeni'1
břiše jeř nový trojspolek v prV#
adá proti nemu namířen V Ní
mecka již z loh budou opít sou f
diti že poměry pohraniční nejsoi(
piznivy tiouaioii 2e miliuristad
nevyhnutelná jest potřeba a opii
oznámí svitu že aíu dnešní aasí
nedostačuje že cesta do Caři b rad f
nevede víco přes Vídeft nýbrž pře j
bránu braniborskou — Mnozí pr
ví — že vztahy mezi pauovníkyi
vlšilamí lann nntlonSf ala nt J
plátno když veřejné míněni v obJLs
zemích — Francii a na Kusí — v
napjaté když bez ohledu na stí'
' w 1
I - I I _ M l Ě é V 'J
ltkt W'V valatlO aile tlaminr)
rozšířena aoo nejhlavnějŠÍ že t
- -— - — vwmw wwv r Vlil
spolek o milion mužft má méně
Německé sbory Jsou neilei!
idský materiál je všude stek
Němci sice kromě boha Žádnéhol
světě se nebojí ale musí míli vt)
kou armádu nebo za nynějSC
poměru musela prý by prozřel
nost mnoho činiti aby Nčmett
nad Francií zvítězilo Něme
nemá žádná přání jako jiné sta?
oesmí ale všecko říši svou v i t
dávati Všechny tyto vývody
jí opět jednou prospěti a tvrdl
"nepřátíl říše" rozbiti třeba dl
nl ulUnlm an! ~ ( J „1
u imuuiui ani Tujcuaayiu BUl
tám sluchu se nedopřávalo a ka
aik chce býlí odborníkem a o
enství rozhodovat Neprov
se ještě duševní uniformováni
proti novému trojspolku — via
proti ruskému vlivu na Bal?4
lonem nějaká nová itrika ae ai
stát
Stálá práco
Každému krajanu zajisté zálei
tom aby měl stálou práci tu ti
bezpečí jedině tím když budcf
zdráv a sílen Kdo snadno a'K
alllHf (an mil m(i atAU f i
v v v i
i www jjumum jro pucni ntn'
aoy nned v počátku mohl ní
'zlomiti Tímto výtečným
7chle ae vyléčí každj kaSelfp
v' ptom mař nrtaitf
Prflíuň'c jest raocnjn orf
cTJZ t T P WmK
' ' v p o
Cedar Rapide lov
I
(7-:
V-