Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 25, 1893, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
ZPRÁVY ZjWfttHICNf
TrXMUtU H Kt
'yi'i Vo# Ht tti j
M I fttfll illďiUii-itff&f! V !r
d byla Iif4 fflU f ♦ f A r I! I t
M 4!rf I # j ♦ hl )(! ' i j
V frtbi-h IkiiiM i tinl ii t
HM#hrn i -ř i V fífívll
Ifliij # f l li t J# I4 t ííiíirm
v řMk4 M J f udítUfit 15 o
pfVIbby mb4 jtilij
Vllftj stran ju n frf rytf ř '0
♦ lil ii!rjřd f '-f t i ř i(
ht{ toUlfillťi r4t T fT # tfii
řiiifřiii nlříi 'nfm Kalhoty ''!
jli řf ♦ fttfUl # ffiřrff do
1'títi i ! Ik ♦ m fi(lií j f
LjrdtÍ ♦tMfJil hfjblJil bt m
I' 'J -Ot( U jll J O llífobo li i tf
tt iiií tii iut tiki (Mť'i
jl fyrl -ilij pslaly ii
tnotrijr li!l I fni)((MlMft
iltM tlak 1 14 k %iln UÚ
floUw TailTa rrodf fattíf mi IÍ-Íki
ttncotat r ti v k f 4 r ftiMI j
l V jMlIMl říjili #tfí v Pfí
t ima řrdlohoii o oprat foMfiéf
kopřiva zamotal lak l# j f
ftlpal titi hna Vflkeré fřnkr
jobouřirfiy Mlal"ť'M phMÍ'Í
TaífUmu ltťku litin podporo
váni tfthrc trhni nJfri'Mi IcvkI
mnohými řleny Jín ýth nt r fi maji
v otitc éké ítinu Aviak i v
jednotlivých kliil t f nf mntftft h
aymitrl viřf hen oUdek a zejmi na
prý rwii Mladoifthy aiitijt úplné
bezvládí Radikální strana nabývá
vsak převahy Předseda pislamuké
sněmovny bar Chlurneiký žádal cf
aaře ta propuštění te svého úřadu
tento však resignaci jh nepřijal
Tíafle a Kalnoky rovněž zají li ní k
"starému" a tvrdilo se že rf ne šli
ze svých úřadA poděkovat na nalé
bání ctsaře prý víak servali Mini
utři Zřleftki a StřinWi a vi iki-H
nřmčil řlenové U-vice tavrbujl
předlcbu a vyslovili eo poé(n&n( ni
vlády a netajenou nevftlí Oba jio
í&dalí již ca rouílřní U iíaře
bj la deputace £eké ft-událnf řh-cb-ty
která proti předlož protentova
la Poláci rejoou úplni- proti před
loze žádají víak radikální opravu
AnťiHeruíté prwblásili ť:nty prince
Liecblen Steina 2e pro předloliu bu
dou blasovati MladoreAi trvají na
joJadavku véeobecníbo rovní-bo a
přlmíbo práva blasovacíbo Soci
úlnl demokraté ve avýcb hi hfizlch
vyslovili ne ve profpfcb předloby
Vře v Rakousku vře a každým oka
mžením očekává xe kriwe
V pondéli zvolen byl v řfsské
radě rakouské výbor který uvažo
vali má o předloze ach valujfcí
výminečka opatření pro Prahu
Po avolení téhož prohlááil Taaffe
že vláda navrhujíc předlohu o
fOE&Iření volebního práva nechová
žádné nepřátelíitví vůči kterékoli vík
straní předloha že je v souhlasu
ae základními UHtanoveními untavy
Tato íáht jelo řeči přijata od oppo
ice s poamžichera Taaffe pak
pokražrval dovozuje že hlavní
snahou vlády jent upevnéní ústavy
včanným rozšířením volebního prá
va apolečnoati hrozí prý nebezpečí
od tříd které poud zastoupení
postrádaly Vzdor odporu tří
hlavních stran prý vláda usílovati
bude o přijetí předloby a doufá 2e
ji prosadí
V Hhki radě rakoutké jak se
zdá sp&iíobila předloha na rozšíření
volebního práva valné vzrušení Ze
zpráv hlásajících že muže dojiti k
rozpušténí říšská raly během tohoto
zasedání lze souditi Že je to k vftli
předloze té Oposice polská zdá se
že povolila vládnímu nátlaku aspoň
ozývají se z polského klubu závažní
hlasové již žádají aby účinky pře j
íoby byly dříve vyzkoušeny než
bude zavržena V Ilohenwrtové
kluba pořál ještě nad tím kroutí
hlavou Němečtí liberálové jsou
ill MiV Tt ! i t -tit" fj MIk Jtni I''d-lfi4 4I
ftlt1l4rt V i fli llA řrt třl i H ! liMI Ik4 řiMÍH ltl bf l I li l(t4'í
ř #( ' it i I k l-6 ifMlijí
' ň' í"ff Ixf v 1 tik# kf#rí wiijl
UU m fitf M ('lim f I pru
l'jf ! 'tli':! I f ti I l# l-ll
V VfM i4 jiifli hf ď í
tiiitoi řfh!t!Í ISfllfk f ř %t
i"Vrift" lfl kf-k lřiUt#
í"ífi JV ln Í4 t l(i r
k"ik $ h i!m( ji lil p-í 1 lk
p'l I I f #fl loj I t: pltslllf
V!#bfii rf rmi Tff j pr? f in
kfk#ni ni ttť n#'l - Ví ltA
bjt' Hk4 b4i i!iil- b d
kriťi 4 ! íiiIiI It Vtip#h
Is liři ťf irifrt r fií M iv I
I f '' f n (( )íoifit i
j kifit TtíT 'fi pí f Ituliiní
i))fkiii llr I í I W Jíl i" #i
in ' d Ifilk
V rkr'kntii 111 V
prahkfib Vrlf ktrý b !)
It4n 1 rily btl %jtuttiíttjm
! Itm tiM4n vinném ntť tt
tiš di t lníf(ft do tlk'lt 'áf
j#iu'iio p iíy a ai'M
U i říkl Inř pílmý tmto r'u l-k
způsobil velikí f-ííilití a ídovy
m'ii íi(lii(mi itlAe mi a dií tl
tatifnii novináři Vlála pilriif díla
oiidQiu in(ruki t jak míjí i"l it
ťaková jf t spravrdlri't v Itiknii-
skti
!uoré fť l'rttwii Zrsky lé
Kvřfpy bi celvlio aveti fbrsreMy
byly v ťmlo týdnu k piítavnfmu
iniotu frincoiiXHkéinn Toulonti kd
bratřil se nárol ruký s núro 1 111
fraticoii(kým Dle konaiiýcii při
prav dly se oc-kávsti slavrioxti
vtlkolepé avAak to co vc skuteřno
sti národ fr inuoiuoký vykonal da
leko převýšilo veškeré očekávání
Nejen Toulon ale í ta nejrnenší
ve-nií ka francouxk4 tonula dne
t rn v moři praporu a všude mísily
se zvuky rnarseíllsisy s hukotem dél
a hmoždyřft "Carstvoj na slávě
na 4trach vragáru" otýva1o'se celou
Francii a i oko otužilého obraseverti
admirála "Avelana" — jenž jest
vzorem pravého Seveřan — zalilo
se po dlouhých a dlouhých letech
slzami Olý národ francouzský bez
rozdílu stran vítal milené hosty ru
ské a sárn socialistický starosta
Toulonu ve vzletné řeči své pravil
že není Francouzi' jeho srdce ne
bilo by lákou k velikému národu
slovanskému na východě Kvropy
V historii lidstva nenalézáme po
dobné události tak velikolepého
sbralťení se národu Němci marně
zatajují hněv svfij nad událostmi
loulornkýrni a ač na oko nevšímají
hí jich přece jedovatá slíoa vylry
skuje z úvah časopisu Jejich "Rusy
i Francouze vede jediná společná
idea — praví — a tou jest nenávist
k Německu Té se vsak my Němci
po provedení předlohy vojenské ne
lekáme!" — Zatím co da-itojníci s
admirálem od slavnoati ke slavnosti
jezdí námořníci a vcjáci ruští baví
se na svých lodích skoro právě tak
znamenité jako jejich dftitojníci
Skoro všichni úřednici a deputace
kteří navštívili ruské lodi přinesli
dary pro ruské námořníky Veliký
salon admirálské lodi byl již prnl
den k večeru naplněn dary od
podlahy až do stropu Deputace z
JeKansonu odevzdala ruským ná
mořníkfim zlaté a stříbrné hodinky
v apomínkuna návštěvu v Toulonu
Uvítání v Paříži daleko jšl ě před
stihlo ono toulonské Důstojníci
ruští byli hosty presidenta a baron
Mohrnheim dával jim ku poctě ve
likou hostinu Kamkoli se hnuli
vsuda vítali je zástupy jásajícího
lidu
Umové v Pařili — Jestli že uví
ř ikf b il ff#it pm£f
'k 1 I ďb lWtf i M l
ritf 4 I jrl ! t fl I ti t-tí
! 4 f ! 1 tk jř t I nr
flc(ři b)ljr Mti4!fc ta mii } ri
divy li 1 1 4 i i l itiiilil v li f i
lsl $ í rtl Af ii nr!' it
K Mk: -Ariij- aiMHfiir vi4
ItJ ttn b) I dft# 17 I I kM I
tln jt fo j-i 4 ro( la
n)rt't Na 'i'uř Ifi b klf
f - r t é ty řt lr NliM ln
ktrfí #tři p l ti ( ii ií t 4
ř ik"i 1 ar hn %titH fM
t v po 1 bi l t li r 4 t "Jt Jp
1 t} 1 Mfo" 1 H ! bno 'b
M itť pt'o fit !(! f 4H do
kil !! lni tni l-fitmy rtin
N a i'li ' I ' ) lo fi lom ni d tiiti
obv J4ij l li b
tlmir4l j tl'ttt ď"kij j4j'f
M li 1 1 #4 i tyíi-d tf (m
4' m ri4 b!k rt lřik't tlilo
lol 4 pik pfliniillřii jíiinkl ífi
íOík't kcfniibrf i flfuti
ttn t (ni r V -l 4 PaMH l fikť
dítky a parníky i4roily w ni
I on aby mohly Hiy b-juioiti a
( "líbili idlraj(i in I i( íí prora
fily Í4Jy lavsUrUtn j -k iíj na
stupátka koi'4ra a nabí lly hi tv4ř
ru4 jm lioiňni k polibfid (iiUnl
hl Uu vé iii-dli ovii-m dlouho
jíbířiti a obiltnali a IlUli lizké
Ffamouky k í'iinj ntyfi dilfdné
insy lidu M'iiié Ji-Iy JukrniU'
níkti ré d'" tu lh) paniťka stu
4k koáru siskoiila bio-d tam
i4 bila jiná Ctr tn% Carncto
ví feli jíralicky diky Ve vzntli
vém národu írain iiimk'in panuje v
pravdě váliiia nslala a litT ne
ustslt 1 řipoinínajl Níiiunm žehu
dma odplaty se bKŽÍ
Uurcič ftitký zasnoubil si- dle
rprávy "Ifkil-Anzfigi-ru'' s priu
ceznou Viktorií druhou dcerou
princi- Waleského
Iroljchd te Iv ruský ministr
zibratiičnďh záležitostí (iiers opitnČ
upadl u cara v nemilosl a io-tl
znovu dovolenou na noirritou dobu
(tiers cílil prý se uraženým pro to
že ři vyjednávání o návšté' ě fran
couzského loďstva nebylo jeho rady
a pokyno dbiino Své nevolí dl
takový vtruz 1m 11 cara npa II v ne
ruilot
A'o"ý curtkým úkazem opět ti
síce rodin Židovský b z Uutka jest
vypovězeno Tyto nál žf pry téměř
vesměs k zámožným třídám měšťan
ským Rovněž přes hranice ruské
nepustí nf nikdo kdo nemaže se vy
kázali důkazem že není židem Z lá
se že Alexandr III úp'ně vyhladili
chce hlízu která již po leta zhoubné
řádila na těle národa ruského
Celní válka rusko-némecká vede
se dále a veškeré vyjednávání o
nápravě míjí se cílem
Anylie aby zjednala protiváhu
návštěvě toulonské vyslala své loď
stvo do Itálie totiž do přístavu
tarentského kde zdrží a 5 dní
načež odpluje do Spezzre V pro
gramech uvítání tarentského a tou
loňského byl však obrovský rozdíl
V uhelných dolech v St Helen v
Anglii došlo dne 17 t m ke krvavé
mu boji mezi stávkáři dftl napad
nuvšími a policií Stávkáři zvítězili
a stráž a krvavými hlavami utéci
musela Veškeré stroje a dolní za
řízení jakož i byt ředitele rozbity
na dobro
Isml Vioiun anglický ministr
v Itálii zemřel v aobotu v Rírné
éirbsko Uckit a Černá Hora
pomýšlelo již dávno na uzavřeni
trojspolku a alliance ta stala se v
minulém týdnu dle zpráv telegraf
ckých nKulkem
Jlismark se lepší a jest prý nadě
je že ae vyzdraví
V tiedélt odbýván byl pohřeb
mars&lka IcMahona v rařížt a to v
4 ilVil iienmnil mirli rliiilm%) ZíIntffzJ
'o)
o)
TY VAS
I I I
I
ir7rnuu
t
4
t
v
u
t
t
TsiTfttSÍ-íOťJfilř
t
U
r
o
H
U
n
%
t'%
h
t iíi ih f I ♦ in fti a ťf l
l U I k n llrkt Aim
b kar mx f 4'im n—iftk 4 !
„iifK jm k f i- 't
lf M ' b t on) I
i: ! 5 4 k li M k I ř J'Hm
lřní 4 bil "l ttř'-! v "
k't l'i h ít i tifti pliíkf ti
ítjí f o iiOOD"t I lil 1 1
iMt'ff h Irm' Kují fIP t% t
' řUi 1 1 í(!'ift "i 'ji la t I
lil kt '♦' k4" i Jfn kf 4'ki J
I k lí-'í# s#I Jřiín 4
§ lir 1 k í li f 1 i ulíi
vyléčf křečovité bolen! hlavy
f
llnk tl inirfrrfM rv4ii Jk ntri-fid f'#'no J-it v trli i
Tflraid dulrviil tř4l4nt t-drnoí IW ! rA?l (f-tj lidí
Itfdubeiii i!v I m J J inoboti ibivll t r v t!- tiHvánlrn Btchm
ktrr r7 tí
íllMI
st v( tu €! I
h1iiImm ! filiillii4
ll fl l 1 4 V II ZÍV lí II í 4
✓lni'iiíi fíiifi 11 podobni iiiMluliy
u rřnf'i hi tiioH BMiiim si it iBt U4fMiii aigtiri
i' r II I M IO fkrt(!ol lhUlé ir Siii4SUIy i Cl SI Jlw V fH ktol
f' ! tím 'JIII Uliiralk )- tttrll kriblrl B-f bi' Plili p- lrlI ff C-
Á-'í _
tání ruských lodí v Toulonu bvlo ' alávé tak veliké iaké Pařil tosud
skutečně královským tož zůstalo ' neviděla V průvodu bylo 120000
I V lipil j (4' KV''Hl 11
v v v
SANDWICH DROLIG KUKURIl
Jsou ve!koti I až R dirové
Neuechie iuuu nwtuiwuitl i uimi 2e mají d rol ič V
tak dobré jako naše aneb jim podobné K
Kupujte výhradní Sandwich droliče korný a bu lete mít záiď
spolehlivé firmy též dostanete k němu potřebné jednotlivé části
bližšího obchodníks (24-JT
Sandwicli 3Ianr Co Councll IHult
OHob a súčastnili se ho zástupci všech
velmocí evropských v uniformách
Též pět německých dfistojnlkfi vzdá
valo poctu velkému jenerálu jakož
í 3 italští však Žádný projev nepřá
telství z nesčetných davu se neozval
Za to ruští hosté pozdravováni na
všech stranách Císař německý za
slal k pohřbu velký věnec palmový
Pozůstatky McMahona uloženy v
Hotel des In val idea
"Afrika pro Afriíany" jest heslo
kívokých kmenfl maurskýeh v Ma
rocku kteří vypovědíli válka Evro
panům 31 kmenu maurskýeh za
přisáhlo ve že nepovolí dokud
Spaněly z Milliby nevyženou Ve
hpanělsku panuje nad tím veliké
rozhořčení a koráby válečné neustá
le dováží vojsko a děla do ohrožené
ho města Francouzská vláda pod
poruje v tom Spanély kdežto Angli
čané stojí tajně na straně Maura
Vláda francouzská dala tichý souhlas
a půjčkou $75000000 pro vládu
španělskou proti které doposud ne
příznivě se stavěla
Maurovi v Marocku do jednoho
muže vstoupilí v řady ndbojnfkA a
obléhají španělskou tvrz Mellilu
Také 10000 kabylň zaatavij
leih práci a ějnl přípravy
válce" proti Španělftm (V
se ž bude třeba 12000 mi'f
nepřátelští kmenové ze iv j
néní v horách byli vypuzerf
nělskému ministru války ý
neobmezený úvěr na výpií
Marokka Arabové pracov-f
gicky od té doby co so Mij
blížili a mají teď mohutno'
vu zákopu a zásek Maroc
jest ochoten pomoci Spaněb I
vsaK ousiranm pricinu
vzbouření vypuklo 1 ev
la stojí toliž na místě kde
jest nějaký mohamedánsk!
proto Arabové hlásají porn
V lirazilii trvá re vrtl o
"Armáda" presidenta Peir
kla se 1i2 na 9288 muiO
poslanecké odložila vláda V
revoluce a 30 října na 3
Stát Banta Catherina pif
povstalcům PovstaleckrJ
rálu Mello přiveženy In
potravin i střelivě Klí
sveden byl boj mezi p
vládním vojskem a prvéj
li bojiště Hoj byl Velí
boiiítě nokrvto bvlo mr
i II i
nenymi flnsioaimirai m
Diígsna jedtm a nejsek
dfistojníku v brazilskénfí
přidal se k revoluclonáříW
V
n
o-