Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 25, 1893, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ř
6
HthnhU lvi livoty uKvámrn lilu
ALLErrs luiig mm
'
rcoerenata nejíme
L _ _ jí
ála k I J lna i4 l a rt filrm A ta
Jatt ratníi Jt (4tl tr li otíráni
?cir ia komi - !''( -)' " ml k -
p 't s t-i r? a w j mi i
IdT ' ríxt
Jl ♦p-lwm 4illa
OTTO f'if
r t!4t
kSKX PIVOVARNICKÁ SI'0L
j l ryi# ř#tký pivovar í higo mMi( rrtým 1h r f nrrt ijm'f
ii p rMifkftl ta řiJiJrh flitrh t lkrn
AVE : OE3SKIÉ : PIVO
~vfaltaft
ÍS3 cterle i ullaM) s!al3f itcre kst BcUiratiíl a tcjlepií 1 trta
Í-jbv jí Joditoti fhr J# p
U obj#dnivky své lrrtiji:
píli stil lidn Jífii mu ?! f hutni
I L I L _ li
Itotf ll4
jmbursho-Amor akciová paropl spol
I - "~zz--jz-r IPfoplaTmi COH3T "C—
nIolích rxrrnti(ch nejrychlejit jíida h% moh ta -ít d( lil luxl
Z Hamburku do ? Vorku joiue IWOO
l'n imraltvKch uravIdřliitrJi 1T2V)
rVo parolmlfcb Union linie KOOO
parolou icn isaiucne unie ijij
yo parolodích IialtimorBké linie 12750
i 1 Ohlední přeplavu blante ne u
TAMBURG-AMERICAN LINE
Y 37 Droadway I uráinl ittůamt I 125 LnHalIe St
I JÍEW YOHK I íoieíootu I CHICAGO
rtrry
U I DmmU prodí prMftt W J rny prodT dobytka
PERRY BBOTHERS & CO
komlHstonAřl pro prodej dobytka
♦3 111 a 113 Exchanae Bíd a - union biocKyaras
South Omaha Neb
Ť" Dotaty pÍHerani zodpovídáme ochotně a neodkladní
Ltnl pottoa Bb iUfrllekf podimt I ObJdDvky D koupi dobytk k chová neb
dl přáni I m-iil aoenun iviuini posoriioxi
I m l:
Ni
v
Eli ludinkr za $1150
11
My platíme exprossiií vyloliý
Z ČESKÝCH VUSTI
'l4lo N fflii( Nř litf
Ih- H#i fit k#ř rM # pf íi
r #hlki tli fi j f ) třll # f -
í# fiH fi J ři imiv fti
otf-lMik l"b-
h4 i !! ( l-i 1(1 }" titttnť
dflrtilk v ! '♦ fb7
i!bfíif r#l "Mír- V jt-t#l
tii #f bi i[1htllk ! f i bti
v'k řt p dr Mitrk I W 'v ý4
')n it i ##-áii # mň
tak Hi'kf1
)n# Jí in tn fl!'l byl k
f! třtiíwi'l i 1 1 l"ř #
Iř''lj a ř lk KítíVff
♦SVií!(t'' p Jř Skbi IV
knířfm ttnlm v Ipo byl dn
♦ by vyí-tfv I Z řoili lnuti
vyíthijícbo #on Ice !fill n
kl k i'im lni koifinlK TííM p
'k' Alři4nk ml majiul mljna
tiromtk'lo v l'ři a itkn t
okrři ffkilřMkťřn# prultliíffj
byl iotťni v ýI ritu fi li fjnliii
komiařtt( i nť ni I)no 10 tu
rn odpleln dopravní byl prftvo
lu dvou utrilnlkft ď vy'lřvact
vaiby (finikdio trptfilli' miu Iu ni
KartovA nimřt( ifp&nrk obvitiť-n
re (locinu uranl V''li(%uilva (n
bil tottl b"H popr'íí'1'nhr) Telrgram
pravil U "Stfilt!! byl aat dňloj
níkfin Nabídnuti kau-ť 30000 zl
aby mohl bjti vyAt třovan na uvobo-
tU nabyla přijata
luk hlihi iat živobytí í Jiabutku
a sejména v naí etaró vlasti tobu
patrný obr&nek vidíme v nauledujl
cfiu Slétá dcera chalupníka ťrant
Slavíka a JenSovio navSlčvovala te
Školní povinnosti ivé kaídou nedťli
tnÍHtnl koHtelík Jednou í lriela ne
tam krom obyčej i zaíel ni otec pro
ni a před koHtelní budovou zle jí
vyčinil Urazil viak v proudu řeči
také HamoftpaHitelnou církev Páu
bfth přenechal vřak potrestání rou
hače ctyřčlenírnu senátu krainkého
Boudu jenž přiřkl neznabohu troHt
téžkého žaláře 3 nedčl zostřeného 0
ponty
V police} nim report ě praiěkém
zaznamenána dne 20 září náslodují
cf udaloHt Dne li) září k 7 h ráno
nalezl policejní utrážník v IJartolo
mejítké ulici u třetího přízemního
okna policejního ředitelntvi ai 10
palcft dlouhou železnou rourku dle
vfieho kus plynové rourky která by
la na obou koncích zaletována
UproHtřed nalézal ne pl íntroj zjoto-
iWJpM vmU'i Sn mM r'Mk 'fkh ih t Jli I #4v #
rit rt 'rtiií ti I ( ) t]S a lVk'd i jii# kA ffíy tiltn-i
J'lZ£JZ]™t víóU dýmky Hloužfcl nad k
luoioíji n-l s itóooi iravm iKiíťkym tapáleiií Na víčku nrlezeii byl
trojkflm hojní kuny yán potolo i'riím nlirim vi
Mig rntucim koMkm boiovné u strdný prach Úzkým oivortm ve
KtgiH KatUmal WafcA Co pUm kldlmn víčku tom byl proUŽcn B5 dva pal
fbTJ áoM Poněkud ohořelý dout
' til 0 Vx V&A J""0 h'''""i vtvfet iiMíob H k Uoura byla upevnřna motou-
fW PrVlí m na ku dřeva Konstrukce
alIUIIT TOlo nrjlO pottacrnt nuuiuij uir " -
pk jtprv Kigin ťjiikoíiv dan-mný lv- předmětu byla primitivní a byl týž
earakr tn-ntonilrt nb BUodurd troJ'k) _ t l
řHtjioB"ntUdntbopdodByprodí zhotoven nedovednou rukou Jk
Tán malém m vikmix)ndnt eoy vy při HA izo domnívaťt b?lu rouru krátce
tom nrmiť-tc nlř'ho xtraUt kdyl ob]idiiála i 4„r t „t„„
cZí i um iJprMidnvuu před její nalezenm na dotyčné okno
hodinky trpramf ůfmUxmf dMr Di M el p0lo?ena lze tak HOuďlti 8 okolttOtf
ři-CiMr-íe a5 v noci slnfi prHelo roura byla
prad n-byio vh'm oBmkr kd i r Huchá Policejní budova jeHt i bc
w bw bi- Hupiimt strany HartolomfjHkó ulie po eeiou
Li)M rounji it pHMitu Břk3t noo as oo rana sirezena
U ply4 ponidro P4IU II nám vt obpdkoB K)o Pl-mB Vra poy j
: é řuk 5mibovIHo vrB ktorí ijl v maim u m poi ním v piojn Tekyrafickd zprava před H dny
tJ tul mAm walWnnf ntA w #
'"" _V "„"'V Li VvTíi í'Á Ař ríiííH oznamovala žo v ř-ezenl mtstsue ra-
undeř tn wor ineaiaiB or jiiinomi
~KoAry 1utriry Itólony iirryBi Ufclry
dy pražské doSlo k bouřlivým vý-
Htupftm jež mely za následek obža
lobu radního Iířeznovského PoStov
ní zpráva potvrzuje pravdivost? toho
avSak referát o bouři jent mírný jak
ani
sní í i nutí n ninilílff TtOmrrV tIVní V
?t~i M rípd iiMjc m m nxtřbmii~ dáiol a výhody t 7robBicb c n Praze býti nemůže Ničemný staro
- i ji áililiiulikf Danáol livod dulol ro rra)ntr6 tun toat v nnvk lilová
na i i i--- t — - r
Mo J smyslu "zaprodaným pochopem vlá-
[ tftdf t kktdíoi oblkdBi dptsi řmfno na 1 roky Domáol rtvod íplol ro
'tek)dntiriBr IntertrCniTtieConipnny
' ' l Wulnut hinral Kiuk tily I
it"i'fikf oi 1 1 pru lk t llf l'r i
mhk M -lti' I Mbjlf t!V kllioíl
t ik tf t i dřťý di J IÍ
U ihf#fi m-i 11 b i h p
Jl#řt íkli ř firiík t ri tu
ktfli JfJ Hobí#Aiiý 4"piMÍV#
#f lt#í bř!i íil#řifi b #f tt v 'r
k#w T j dri ť rn' H lf
r-ktk" ví liy v4 II li! !
Mf -b-nl #rtř! t př l"fd k I !
V ir k y pf k4 d onl '{ mlt tt
o bMl #( rlt MVfřojfít!
tt ua t% tnhtftrW!i řnořiVikfřt
bf'iil Mjďfřií přll (iř ! bt
f! I rrtn ntjf f -
tnr b Mrk ) b i I- ť-bkíj
I f Vf'i fk'njlb vffl
Přo rý itidi-n hf Infk fcťrý n
iii pobtiik4 řwit!'i!'!l a rt-w4řý
itW m ti nijiM polili' k l 1 1 i' !
tl Hniltk vti I vyl-viii J-jím
př' fsm'1 aby txxto lni dflivi J -1
n"tlif ýi b hiro ('( byli bovi
id d-H liiiJ na í ii ttf
b'lnj in p4nMři Mnnvf io'rvkf m
mfťdrii'biii avi'b'1 MlvřTit
roň Hjn nbi l prý nik ly jvíti
iiimiiiM rlmSl iif' ril drlavtt -
Hifi knu eo tm lý' j#jl platnosti
Uolr f úřadři b a pditiťk-m Jivotř
rulitl a ohřoíovati jl v okr'ícl v#
ktufrli Niroi líflilí politi kř
přrvae Uaron Npna jit rnK'en
jtiyka 'fokiho a mohou prý mu t-í
('i liovA na )trave přiznat! kvali
fikaet pro nový j ho nřvl plnou mí
rou
Jak ptutmlfwt liylt rlhhl rulou
aki fnauií-utfin poUncu mladoče
kýeh Ji-iil v Iip-ku vylán byl vidí
m t toho I kotli -kovah i kldefí
nké německé lity pro otinknatl éi-
stí z brožftry tí
lirklarem malílxké aka!i-mie
Praio zvolen byl ni rok 18ÍM rnilr
Václav Ilrožik jenž zároveň a mi
strem Vojt Uy Kainem jmenován byl
profesorem a přednostou speciální
ékoly ligorálrfho krexlení na jméno
váném ústavu
Jff liieyer byl u Taair a liity tvr
dí Je jednalo e o reorganizaci staro
české strany HtaročeSi snaží se nyní
Mladočechy potlaóiti a třebas ku
skodé národa znovu dostali se k
veslu Že dr Hieger nččeho podob
ného by se dopustil o tom nepochy
bujeme Zejména ta okolnost že vlá
da telegrafovala do svčta že neprav
divé jest podezřívání Kiegra utvr
zuje nás v přesvčdčenf že starý ple
tichář znovu nějakou zradu kuje
1'oéáry na venkové Dne 1 října
po 1 h ranní vypukl v Abstorfě u
Litomyšle oheň v usedlostí č 130
jenž se záhubné a rychle rozšířil na
dalších 5 usedlostí jež lehly úplné
popelem Skoda páM se na 20000 a
pohořelí jsou pojištěni na 10SOO
zl Oheň byl založen a jakožto žhář
vti%ilfo t fant y Zatímní pf#
hii h t U a híml k'nti pffJ
b l ťpVÍ k l pof(1ol jíl v f ř í ífra
ib kiit ďt I' (lIl tm-
po ii
ftii it m m l 4tl # p"loj'
h k mí l Ififc4 d byt l tři
a' r IUt aby ikl hrnlf!a
ji h tttk d 'Ota a mii!v ťi lil
pokojiti #fi přo!f 'i i j Dm
I IU lii)j h jni fdtktoti N
ať upil liiťř Vilif'b ÍMA ta
ťavaritorb i 'Í Smi r I i"pii
Z ikutf f Nofífil -ř liM 1 1 tttf
atřťbíta b !' Infk V'í( hti líí
"l)li n'ihi h tm a d mi I
řifř!ii la (i to ! ni 'ují
9 Ptl PrVfii ' "trarty
aiar bití k# jiii po -r} ďn d on
t tu I třřj ni
Vvtvini MU ' ' Jrnl
pro-hl stambi!ovit denník Mytaro
va loni ilro II -rřit rovififti
pov'Mitio v vf i'fi in popravy
tyt li ití!il Výúttky aift
d íinl jj k lom-i dohnaly Na po
htr b "h ♦ riedoMavil nikdo a jh'i
rodiny ani (itei% ani bratří Zl rakvt
lim jti Jfin jhn roxftii Valaka
Mytarov býval jfbo lir] Iftvfrtií jlíni
přítelem a Jako lakovému avřfil niti
vňj ďniiík Ol vlády dotivat
Ita dli iVnčov za avou zradu O') fr
mřaíéné
OhttUmrtkán mttrvpolilu Klimen
tovi dochází zpráva Je J zavřen v
monaklýru glotinkím ned tleko Kť
ropole Z monastýru petropavlov
skéhoi byl odvezen proto že se lid
chystal jej osvobodí' což Stambulov
předešel Stambulov spojuje ve své
osobu barbarského tyrana asijského
i rafinovaného evropského Moří
metropolitu nejen tělesné nýbrž mu
hledí spftsobovati i muky duševní
Za tou příčinou vybral si miláčka
mitropolitova Čolakova za státního
žalobce proti nřinu Čolakov stu
doval na podporu mitropolitovu a
byl n ním v nejdnvčrnřjSí korrespon
dencí V zdjemnéie kockoonní mocností
evropských jest véru již smČšným
Do Afganistanu řibyla zaso anglic
ká missie "Novoj e Vremja" praví k
tomu: (iladstonovi je dobře známo
že Huško žádných zálusku na Indii
nemá ale známo jest že žádný krok
Anglie učinčný na újmu ruským in
teresňm a ruskému položení ve
střední Asii nezůstane bez odplaty
Kdyby nynější anglické ministerstvo
poddalo bo jakýmkoli nášeptfim troj
spolkové dynastie pro níž bylo by
v nynřjší chvíli velmi výhodno
kdyby se jí podařilo obrátiti pozor
nost lluska v stranu Afganistanu
Anglie přesvědčila by se hned že
by to pro ni mélo velmi vážné ná-
byl zatften tkadlec z Linňkrouna a BieJky
a v
(loln okresnímu soudu v Litomyš l Komunistické Ihtky roztroušené
do vyAetřovací vazby — Dne 24 zá-j ned&vn0 po peštských ulicích po
t 11 'i i v„i
cuazejl otl jednoho oDuvnma Který
při policejním výslechu přiznal se
že je komunistou a přičiňujfl ne o
proménu sociálního a politického
sv'-ta přesvědčivým slovem ale žád
ným násilným převratem
Jlutle vojna lude 32letý je
den prorok vypozoroval že kdykoli
v obvodu obce Asolo nedaleko Tre
visa manévrovalo vojsko byla rok
na to najisto válka V letech 1847
1858 1805 bylo n Asola manévrová
no a vskutku byly v loteoh 1848
185!) a 1800 války na pndě italské
Letos r 1803 byly po dlouhé přestáv
ce konány u Asola manévry z čehož
onen prorok předpovídá zcela určité
válku na rok 1894 Člověk by ani
nemyslil to takové nezná nó hnízdo
jako Asolo raftže mlti tak značný a
osudný vliv na svčtovou historii!
ří vypukl ve 3 h v noci v uhelném
dolu bankéře Aschrotha z Drážděn
u Síostu oheň jenž záhy se rozšířil
na celé dřevené zapažent na rázné
stroje jež byly z vétŠÍ části zničeny
Škoda páčí se na 100000 zl a poho
řelý jest na 200000 zl pojištěn
V redakci Nár Listu konána by
la policejní prohlídka dne 2 t ra za
účelem vypátrání rukopisu článku
"Uvítáni české výpravy v Clevelan
du" Hovnéž v soukromném bytu
red Anýže a dr Jul Orégra pátrali
strážníci po dotyčném rukopisu
avšak bezvýsledné
V řeči A Ař fiokola pronesené
na schflzi lidu v LiSovo a uveřejnčné
v Ceskobudéjovických Listech shle
dána byla Dtálním zastupitelstvem
skutková povaha zločinu velezrády
Pan Sokol byl zatčen a do vysetřo-
vad vazby krajského souiu v u u-1 Severůo Balidm pro plícnl nedu
dejovicleh dopraven lako redaktor j0st nejrozšířenějslm protože
pan Miiller a majitel knihtiskárny p' nejlepšfm lékem v Americe