Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 25, 1893, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1(1
00 NAŠICH DOPlMlVATfLO
1 fři OkMiířřii iti II Mjn
( ff4 ř hkrtf — Jti mi dUIA
fill# ♦"! ÍmI# klr jm
rý ff
Trní pní?y(
„KOTVOVÝ"
# H ř )
PA1N EXPELLER
b k- mm l kl #♦!
%it tt ť m 4M Maliiil
4f f 4( f 4't 4 a't
Kapitola o svrchníkách:
A bl-! H" t t(„(Hf íllll t k arftl llmt tm u1f l t wkll l
4 Ítl 'tkjp 44Sj(# ! (
fllK lMIt 14 'V f' f ¥'
44 ( I tt4 Ifit-m - # # f+4
REVílATISnU
tttmt Ita4 tf M M t
r'r i i an t
H 4 t4 M ! (144
iki 4!arn"tl #l# li N ♦# l'fl lt4i f# fthnhi
#m I lh)l J I říjké M(imk
VI0 J4k4 ) trUr f Jaťlrllr "4Mraiall alfM rf !I4
SimIiii 8((Iui(losjít pfíl
v h- -f i ř-r f ti i t a
I f i f i f i Mi - f 1 1 1 r ti
k 7 o wlnA lil Mm
P í H ti H Ul t tt tc t
ř y'- )- (I'- rfc4 ! t 1
') ' lkt í joítl Jfn irif
lo44 nf I 4I t '4
i!(Kkrt kIJ( i 'fHf t trtl
i
i
fl m
N '# f tf -! 4 tlli iM4
FAD BÍCMÍEIÍ 4 CO
►jV lí Jí W I O A K yV
i fiť~ ř fii 'a
a 2i £-% Ul-ff tluii I til
V Mt4 W
ř !!! I M - - iua _
ím '! f M a(i dtfai
lb-m H f a H ()" tt í
!) 14 ďť HH
K pronajmulí
4 I r4 t
li tt I ! k
4l aa aa loUl r-h tn( 4 1 m tilt at
let éIrll ť o-4 nll' ntátrl
lni T l lH Ktlfié M ti t f-Jkiifh
pall 'aláaia"al J ! yrtil lhot aFina
Vbufat M li-l M ť -í T lml 4arrá
ly fr tliill 4ř' to i !( kb
'1 (koylf X-b
! lotř tyiDi itf j f( Mra í#iu#tl J
noc ) ťěH tfl JUhUíkj diiťi a
h ffm v
li'MT or ll d
a prodej ™:t£
m kr AdrMii)(:
Mlr) tXM( UILL OMAHA KKB
PnÍrskí' svfstó !řfrU d ' '
jlubl íl!i imíl vil4ek M ml pe'U
Uk Plit iif B-b íiglltky D J biToblM
WlliB Kmit t—
OanxlMil
krt poť tn-
lo i tnfla firípdiii od rrta Btundvr
Cp Kb Cd IjíiOOO Frlvfk bd
ootktnt o liboroliií iplétkr BlilJÍ ipráfn i
dá tuJlt'l i A Wok l'rt!U" b Jrjltf
Farmu na prodej
11 Ju t řM t4i do Hoin Or-r ry
Co 8 Vak Polt Uto byU crnfcn nyl
nvlin km li- polt Mimo to an( l dluM
aikollk rot! lut dotud nvjjoHfU
li Slili tií IUíll Vlno Cnlbot kt r
Bntťr ulic I'ltUbarib t PJt
llat tHtll bcxjxbjrby odnl4hniral viak
9tpotul i námi vjrpfiiliit] Kdul by o vitu
fidil DMbt ním likvJlioi1riU ndi
il lirrwlnl MO kr4 pikního ikuciuib
ptkojlv (plitijT "'to V)BJuln s ttulivii
obchod nb J bviit ib4( pro pány Jrit tlilo
m't tttllwo Mncolo Co Nbrl Jllilil
ťru idi D ř ZírBbt J34H toth 8t oor
Tliroip ulloa Chicago lil
Nojlcpší lékárna
V CRETE NEB
jest lékárna
F NEDĚLY
Iravé čerstvé a člaté léky e pouze
nrmlávajf Recepty připravovány jnou
dftkladnou pečlivostí zkušeným 14
kárníkem Vhchnn íttká UŽiva jmu na tUarfi
íny ronejniírnřJSI (t
Česlý lékař v Crete
Specialista pro ícdsU a 1Mb nemoci'
risl&vt
Nad 1'rrním Národním Ilankem
CRETF - - N El)
(iflOo
kří i A:-i k J ki#r Mřf
K lJ lk Mjki li 1 rt tf
Mf# tik Ji jo nAtin iilJ(í MI
itfil k !tk li li n rt i ťttrl mi
ř 4řky l# fftf inl jcliitl
Itří i'7 iii jl i tlu ii - á#t
olnlk(l lfi Milí klrřit
1 1- !t I li I t ( fil iil tfiii lH j#
til ititiil'i rt lárm
N k r j n jn ili í (# fři t
lu I mi Hifi) Mimo ii i i
Ht lli krJni li lio llajf 1 1
iMiiky tjkuiipil uU m Jim 1'lřji
kr(i(n moc dolf llll -k r)4ni %U
in lni J umutrto I AJ J iJu v ý
liri4 Uk J Iřjíl ftiiif t eUit
okí ll mirno ft-k y Síkrtkjr k nlriií
ltři l bulii (loalatfk Jik ili-H
ikiiirnl oliif( i t vrtli H kilřkj
Arkrii Mjr lotí piáfvi
Mfij alrfý onick lell pMdfA-
A T M F % mile 'Vfru ftl
mile n v hol rxl niřalrí ka Crono
in poremku tftutávárn hun od 10
íúřř I)oIýcli4m ne í jilnft od
ťíil iwll takládá nn hki kolonie
přeju ji dotirého diru le j-řeee
l)th tam Jú Intiiiii krajanu neradil
inadit proto le jo tam krajina
S)4tnějil a uuhrp4rti& vypadá to
id a tam Jko den a noc proti nobř
Za ly namé penise sde tak dolře vy
koupí jako tam a j na vždy v do
břím kraji Je lio to nikdy nebude
mrřet že do Oklaliomy Jel
Nejlepít uJilek t kni budou
mít dráhy a advokáti Zdejší drába
vypravuji) tolik vlakB ž nikdy je
dou dva až tit vlaky najednou ta
I - t 19
Heuou ioiiiovinari e hbiu také o
překot řhujl nřkteři jedou kófimo
jmi saně a náoytkem po dráse Nř
kleřl tuají prolomeno kun prérie j
hodlají do ni jtaisít otimky a Žita
Tana Birýcka Sama moudrá vláda
Čeroký území dobře pro onadnictvo
neotevřela tak jak je to teď tak by
to melo tnKtat a páni advokáti
nechť m kaidý nedne na jednu čtvrt
a obdřiává ji i a třmi ooudy pak by
to šlo jak po kolovrátku Zdejší kra
jme čoudy moc ubllíl které ae mesi
domovibáH o pozemky dloubá lóta
povedou o jak by i mnohý ta ty
pěníte tařídil pť kně farmu namínto
svitebení a blahobytu rolnictva stá
hnou peníze advokáti a kraj tnatane
dlouho chudinou Při tablránl
páma nřkleřl vyjeli % poledni atra
ny od okolí Chillocco a ti 2ádné
poxeoiky nemohou držet proto že
byli přtdčaHiii a odtamtud nebylo
uwvuiťiiu vyjioťi jťHl-U O lom CO
víte proBÍm adřlte jak a kým to bylo
dovoleno že od té školy nřkťeH
mohli vyjet k tablránl domovin
Myslím le ae tím ?šem tdejňlm
Cechům moc tavdfčíte
J N PŽikal
V moji rodině užil jsem Dra Au-
gustu Koeniga bambumké prní thé
a výtečným ÚHpčcbem proti cbraptí'
nl — Fritt Zorn State ul New
York N Y
Zprávy spolkové
I Otfkmdov apol t Denver Cele
xJI'Té tolilM kaldoa drobOB itrV ttldl f
afalol mlílarxtl p tt PLMka SUtUrlmrr
at F Urt Ulxianlk 1114 WIUa 81 —
Jb Urbtk liBlkovnlk IV Ibm al
lH 404 M f ' Ml al 4
Mt4ii 1MH Hfrt1 (m 4t
nmm( M t'lMIM tN ttf
►# 4l — 4 í4 It I4tf l )!! 44
totMli 44l M t4f t
(♦ 4r4 4 f 4'l
Ml 44 m w mI 4r4
ř4l'4 4 4 t 4 M iMli'4
4 V 44 44 441 f 4 )!# t4ál 4 4
4 M 14 If 4 4 W4 M 't4 ft
4 t ']'♦
f4- )- 44l - I4 #l4 tl
pr r ♦)# V i If4va 44
a t ' 44l4 t 4 i%l i iě
Itatt'
rrt 4 ilt 4k4ri bflllf Ijr4a
i-fm fif44 all kl fc4lb
4 llllk 414 tMI44 Klt
♦ bit I b 4') 4trU U '
btll4 i ktltl t l4l i 4'ri t p'ř
4-krot T' kratttt 4b4 -ml
4-m Ml-41 Ua alm Jala 4nblk 4
Tfct 1144) pÍM4 X4na4 4li
tl 4b)iika fht-4'( lH kati altk
prttf t r4 bI teatra a4rtt I aana
41 4 44i4lka llaa4iL Jaaal tlal l4 tat
I--4I- bia f lk4 kraia4 41 tílf 4 Ulili'
r -4la 14 44 ri-4al lafni
l toria W II k lira a ha II 0t4 lo krt
7 a Jať flea l t4t to
Vr 4 bUk mi 4 aaat ti ttUli tdtt4
a ÍUla-a 4 14 -4 U aJItl 4 41
Milo 4 brt tkl ad bil a fa lltlaaa Httt
M l k a pa U Hkal ti taraité k
akltdtnl ttJITa
Vtjtw lil Irvajl t w4 amlalnA i4Uln ta
! laala f ral4 I lne
Drlbala řlráll a h )ai ItMt t r dáftll
4 ra 4'í libra karkay baty kroaattl
2lla
ItiHot tmi poaad dobr odbrt Loni touto
dohaa 44?alt aa dlrokt plrt pa S 00 I-
m 11 40 laral
Jirtmborr pro14f)l a na ktnr a 6aa aa
pylla TOíit t bolí eoloradtkl T£t?7 ua b4řy
ea pytla WiiS
Hkřry L%cey v Sióux Falla J
D taNířeli! dne 22 t m ženu avou
a tchyni načež "páchal nebe vraždu
Víe to dělo ae u přítomnoati dvou
malých airoteck6
Stávkáři na Iouiaville A
Naahville dráze chtřli ne dne 22 v
Louiaville Ky vrátit do práce
avšak apoleíooat jich nepřijtla
pravíc že na mlatech jejich jiní
dělnici pracuji
Veliký távod kolářnký v I)u-
rant Mma dne 22 t m vyhořel
lež nlitolik sousedních domft Ško
dy páíl íena4a000
Dne 22 t m II Wood kotlář
v Iiirmingbam Ala taatřelil avého
ivakra Smitba a policii se ode
vsdal
Ví líi# !#- 14 () fliti# tJ rrlr!ir ftíf MHffi-J
t tkň i l(M II lk'if k"' fl maA i til # tafiri t'i 1 1 t
(tkn-i V Mff MU )'lti f % flřh ♦!' t pkti ratnt
Kfr 4HIIiiil itla tr aabti aj Mknui luitana !-! nťn a
f --i'(lí al I jm ki ?l'll m 4i funf t K t tl
Doviti dollarov
t f li ta olijcí
ns tf ta r (i i-r
- a L
Jti ta # H tiin1rh -ttlřnrn lN)fn4#íM ~ tíi
o4 laf tiiKaiM illa a#kl ah(m I fak'm
ffuti ii f iai 4) ifimaja f irahMI #fi IřlkřH ff
aÍKil Ifají Síkif ItadvlhntHt tiklff' fwblrnTmi KMlMtk
l'ikinh SklJ řntjl ki lain t# ( alíhfMa nři
ky Jtk thf# t ř t Mwaťttfmi ťikn jřnl ati ltlif m( k
l IHfiiIffua Vít ikftl l a lfoti (Mtlirtu v titkii ixrtíař klímu N di
ka proti a(tft ka)-i )a lytm na daltkin 4(a M j tni tt IV a-'
MAM náa jA Itll o katalog ptali m Jattl nemilt
Krám ot#tftn veier do 8 — V 4vil#itii al di 10 IkkIío
5a
nlállnl
rena
911 tá
pravidelná
rena
a
klenotníků
#3H00
Melancbolleké dny
Jeat U) velmi blízko pravdy kdyi se
řekne ie deštivá nirařivá ivětrtiost
dilnktije na myal človčka a meiancho
Heky ho naladí A to se zvláště stane
kdyi ae Ještě dostavějí reumatlcká bo
lesti jež se při vlhké povětmostl zvlá
ště thtmta vyskytují Jako jest po
třeba jen několik dnfl Jasné Dovětmo-
stl k obveselení mysli tak Jest Jen
několikerého namazáni olejem av Ja
kuba třeba k trvalému zahnáni reu
matických bolestí Tato pravda jest
každému známa kdo měl příležitost
použiti tohoto proslavenédo léčitele
bolestí
OmaŽNkd ohIÍ Httlj
m3
Tenlte r mrakách
IaU$ Jmjiii pHvwsl a Ita
llu a fipaniltk
i art nitofaft
Mnoho pouč
uíetH kaMý k io při nantuzenl neb
kušli m ihned zaopatři "BUbníkňr ?Mt " flí"
i i ' _ IiOí Haratr al Oaiaba Nab
uaiaarn nro pncnl neduhy um Auabj irkuiaf lwi
Tlfat bnilloloh te pro
rho Jwta dva a tf 1 ro
ky Mart a tarn Jaom Ja
vybral Iluilu J prodá
vat na mírné nfttkva
ta kafcttbo niřira lo ltt takový ta Jakého Ja
vjdávtn Jaou to nnjvřtíl rifj' kiiíjáí 04II
V Amnrkui imb krlikíllv jlmla a v) ilatl to vátn
to pfijot tom třeba ft) mil ua n podívat
pkilao olj njtmtu J H IKHUTK
jvrcatii- tun run in a vmion ui
Umaha 't
i E Olalr tna) O B4lajr Hi
WhitiiiK- Ilfiy Co
balí a prodává va vtkám
SENO V B A h í K A C H
abalf daaaá I Ion tana Bklad pro 1000 tan
HOdJDKT zta
II
a vfkihjr ta atprww tapl
kalUinti fiontrl t I ťlnt I
vtio nabídka nfbria dt
(Iln4 h kIm-ImmIii a bol
uiiifna 'i4m aa ia
ma k pniliWInxtl a kll j
alojl vta nit Valknal pf
nc ntiiijr txtnt rria r
ttrk
Tlo a)aoi larlnt pi
hodlnkv brunn4m t
tkfrti airojkťtn alo k'
rovnajíc) aa viblmiuta kal
likseelaalal li4ln
a mnohem IrvanlUtjtl
tarii'inl t katdf mt hodti
htrtijfk )at nrjb-ptt an
t wknrmi taniMir i#á
i)fMiilti'(in tiiMkuM
In mlrlI dobr f at a ma t
'(iiiltaiMin liiMkuM 1
1 mlrlI dobr f at a mi
dohrtch vlaalooali jakl
pat lo apnlehtlv drtil)
iNiutK tyto atrotkv — t
ji-tl 10 aimicnuvr orn
imi 'l livot Vr rii'1
kaldt hodinky m&cW
tlt kdlknllv kdfl aran
nolaou taková ta Jak 4 a
valí Vtaiflhntto tuto 111
a Hlt nám JI a valím
Jmtnttm a adreaoa a ia
Killiino hodinky " ii
ttaraia k probbklnutl It
ahlmttla takové aa iakťá
dávámaalatn rovnají kaldfm lit ou hodinkám Jaká Jato kdy vllll naplatilo pr'f
Jtidnatoll IIÍ2S a hodlnkv budou raáoj llnak nimuaita tlatll nlfnbo t
folnlo-ll nám M cttt v kolkáoh a vatl objndnávkou lina vám J Mtnn I nallrli
tni rrtnb řftukft IiihIici to k hodinkám Touto řotltck má ceny I30U v ktrémkollf
nlvktin krámu v AmiTlco I
Anob Mlfiv~ii nám III 2S t vall objwinávkou a uáotfiui nám tpátnfnl vlohy H
vám ahora Hipaan lotliitk téaraa— I'nnli lanyinjto v realatrovantm ptaní poltov'
kátkou Ktovni notou noh einrotaul poukánkou fi
GiiarantiM Watch Odinpany 100 Waahington 8t Chicago V
IntwrrinrBtud ť
Neopomeňte psáti na
VlLKt KOUZELNÝ LÉKAá 1
NÁRODA SIOUX-SKIh
léřl všecky chronlrké nemoce Jakai I
Padoucl nomoce křefe ochrnuti záducb ra
nili a žlurní nemore holení hlavy neuralgii
vAcchny druhy krtic Jatornl nemoee vodnatém I
robné ledviny rQže {onaké alaboatl a vlechny
by soukromých nemocí
7Mtd lítí Ufena btt poutid nolt jítm&eim lri
rinujt h ttllitni potornott IMmy btc f
míttniho opatrováni I
Zaplete mu avd Iméno aUří kadeř avích vlatb advá Srentové i-
cnámky a on Vám poví obratem poMy Jakou nemoci trpíte jakoi 1 apusoi
Je li nemoc vyléčitelná _______
3Dr J 3Tha hiLt"
Se AdreMI TIIE 1VIIITE IDUR I)£TRUIT if
U IJII IlUHl 1 1 1 L UU „ '
ia 'a #iiprf!j!rrfíS?'
štr
o
Wi Ji WIUUgi
_ ~ importér a obchoduj
anglickými iblre belgický
leranakýml elydeadaleak
teckýanl fraaroazakýml jh
tkýml kocimýml a Cle'
t
Těm kdož zamýšlejí koupltl oznamujeme ie máme nejvřť
lepši výběr koni západně od Mlaalaslppb Zodpovědným kupcurr
dátl dloubý čas k ipláccnl 1'ište al o ňplné podrobnoptl Adresiy
Wo tT "VVroiitjlitai
Hkatioga a Cambridge Nebf
í
' -