Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 25, 1893, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    +-POICKOK ♦ ZÁPADU -4-
VÍTI Vři
plLOVY LÉKY
Ji-H upaffeir! íii MrM
vymiajfrK b b k k ' h '
(tm it-m mtni -
) !' ! J-nl ft"Ki
#t f Mif f f '! i H k é
rvt itkiwi i' n l e i
fnoi fii n tt f tti a ki tí
iat 4tt lřf h í"Ki" M
— )'' f ť ' l ♦ !
ř kMn ta-nn #
Ift-nf fti J ' - ki
M-htapt-! i !! tf ) "
ti lru fc#f tt #l II att J fi4
V ! k f tiifi itruh"! fit-lit f ( t H in
f Krm '♦ řtit (irři
Wiká ti t v
H-lalAf Ol )f ř llrtlmrnl
ín t-i i mnu t a f+i it t
i!nlnr pprtnj upnvintj itt
'-
rljr i-lttiiiiy
v
flu uottiiil t rrasnunr aii
ltM leltlf fclllli IMH k lt tt
i mu Hulín- lil nli ii' '
n tm iMlmitny i'Hřif f
Vtiu tpavln yniktiiitnir kni
lT li"" If tel II fll'1 aM -
nln Hitin lil holt li li i tiit
ti t lie
téhet
'tlůf 1-k proti rlwlrrř a rújm
h l4rii i J-n íj a )! h!i I U k in:
cl-m fahiU-'Mni aoltif tn' fniftui
koiuo a l rJi k'tt S-tn
lnM'l il'tili r il Irfhatro krf mt (♦ inu
inlii l a orovnun in iihm ih jud- nin
mlarv
ii ril(nijtlii kkn diml rul lmi
iiiinr mil by ií" ai iin-ii u v nu i
nM)kki— N i-lk Uh- lw máli Av
wtátoi] pilulky pro játra It tltlnf
(o pilulky ivUíi JiBiu ar'Mijř a im uíl
tVňy lHI iHxiinylním frnth-lln iii ir !
t iittálvrii
II #iiiHIil-tl
r čími ipmiiřitiii tniwíi
ku a 1ii lni nkli
I ItlialrV liitltil II
I T lii'naiiitl rámtiniil
Viliku jmi r a IiiIviii 1'llulkv ijtn irf i
I- mnoho iMpit'1ů ficuralKli' itii-umatlamii
I vodrittifliiomlM lioroli liilvln a Jlnjch ni
Vtká xrilka]Mrh a nknwnli plavu
Vavy ani n i tři-kiJ! k řln-lifeli Jc jiin f
tena kraiiKkjr zao
omIotj prá ky proti bolrnl hlavy
kr )ť Jmu mul a kfiinliio no M rou
kťiil roilr ani tt Jinou U kullniMi Olwa
kMÍ1iiu ÍiiiIIvoii vlttHimiKt Jukai Ji-at ř-
l( iifl kku oíválťlm a nlíi lm co ťy ai)
l mohl" pulkK)lll iii Ji lmuloKtlví Jiitio
Loho Jako l k nrotl IkIi-iiI hlivy
[aiitlilnt (i roli iituinilifli a kHÍJloii náhlou
lni (Miilolr ho druhu Ixmiaiovjr pracky
liKiffnl hlavy nemají mi1! rovného— Ona
nutalera mast' na rány a IwIoríI
1 rlMihny riny ři-mlvé I xMrlií rfit
t na nohou utaríitli Cťiia kralit-
LiUtj Tjloíné kj)ky proti boleni
Zll IMI
k1ou lxilinl zuhft Inkťkoliv aoimlavy
Waiar ničitel kuřích k
' W nl'lK'1 Wťhlo lldxkfch traiilfň a íá
{ la tril kuHm okem m-iiif í ly ntm nlio
Irvna láhve liki
HnittloTa TjUná Surnparllla
— - 0 m
a n _ v VTlt -11 ratliulót
IkM-hny in'iMiřiIky krvn iii-chult k Jídlu
í lii iuluilku ítrkl cnaiil iiiimIIkiioMI
rnd klulxiMl rolMinl namítl littl
Š tiolenl blavr oďkli ho krku llott!
i bouio vřody vyniíi-nltiy im kMl ny-
itar uhry rfi ohi ň v Aiiinttina
jui ekMiuatl-Viia Ulivo II 'W
fltaluT lék pr leítiny Játra
htkisiii nrotl ItrlKhtov tu-mncl IioIhiiI
f i latirriiimíkvriiáui imlíí hlím Jirm
r niÍKJhířl Iwlvlnii h Jálrw h žlufi
i m lixlvinám oIiIÍhimiiii moíoii pi-
i : J wiiry vounammonii iihii--Vjuakyiu
bélo tuku ata-Cna Ulivelt-
?loTa rytoíuá íaludcíni hořká
Í rllu Hlnmiuill riltll-m )
ioato p'!prlvaJlltv(lllM)IlJI'll nillvku
Imnnf JíldodavtttlKhiitl kjkllu M m j
f ílvovalifl Co promřeiluk proti nw-
latfrnlm a lalittWiilm nwluhůin itm
't jinlel Iliutni:n alt tifiiiá tento Kk
(inélio-Coti Ulivn
SfOatalůr tlubltrl Kkrkavek
l"i V Ve rmtfuirn Jest ! kim volnl pft
jlíJonl ůřlukiijii na vyhul'nl ft-rvu a
!$pilk4 y IlilHkím ilo-cn lálivt
'
!obto tókí Juté n'kiill míl by tuk
AiH nejliliiít pHUíílUmtl pNuvíWS
v f' :ovy léky Jou bit odKiru nfJli-pSíiri
I tkém trhu JmHtovia Jho IMhAw
noobyíJní n oavřilřll kaM ho
upl kilo W jiiliioii ikimll
n
I Tf tífrli MUcli Iťkárnárli b
5 bchodpfli
TÍkady M tkrtaj hrkodalktw
6
ifi il upowrnltl Jiilnoho kaJUJiiho kdo
( fm4 ptal lo JiMífil hotor poHlMtf Jnjif
?ja oltdriU-nl wny Kdo poílu ♦' pl
prcaa Ikf tekutí mi1oii i ví
é itno tody udt I neJblIMi pre oflli-o
íltOltldBilUiO!
fJ X Dostal Pb O
j Ciju ItiPTa lowa
PRO MSI M L A O E 2
K-l Mfltatlf
tffl4rif
Mi I ' M J
fkftft tit tt
t f f 4 M
řnlťt 'ti a
ifi4 lr'k(
'ttk tírtř
l il)
t rkf t nl Mifm tt
liti wiíl!
Nrkrllk iipllnl
W rtMtrl tf f fhi h l l i '1'h ti
r "'iř A' ťlnf'Jk'1
!) fi l aiiaf If illia
' ('htj mutr (!
nku nku
in iř !IM ř!íM'
TíI r'líjniil# flkktifl(l&
val ]-iti mtý clilaiiíT lirft
ti mn My #lw4ti kiljl Jm
ol(iiii liivil Syni v MtiM krn
(litin i oni jn-fii ni na tii ilului a
to ('fitnMd lunu k 'ánl tf lito ni
klrilujft (ťtl kapitot
r
Mnoho jfitt ve nvřlff lilt ktťffl
jioIfliloti a lflikivřriKiti výfli
lllin rh k svitnu uíilku ol'racťjf y
ol)ř- ilflettt vilnoit atFiIi lilnu
hlupáky oialili
Olovřk ktcrf Ludoucl vfrl jie'l
NivMá jft v jiochvaly tí tu Jintřj
tlí čím miií le jí dílo bvó vykonává
Klo xkonctnl vřla a blízký den
Houilný jfeJjiOM& tomu ne poví
recník tliví Martin Luther tlomní
vhI na takí 2e by toho prorockého
ducha mel by tudy lid k nohu přivá
bil ale proroctví jeho e nenapl
nilo Jinfý mladý ilovřk který pro ne
vřrnoHť i učení vyhnán byl a pak
ho b ním divné vfci dčly počal také
koneční prorokovat! V brzku inč
la pověHC o jeho prorockém duchu
Jedni druhým vypravovali kterak
tornu nenadále dědictví onomu umři
dítřte jinému nemoc atd předpoví
dal a le ho vlečko na vlán vyplnilo
NMedkera toho otevřel hoIjž příntup
do nejpřednčjSích í uejuiíSfcb ro
din lidů ho k nřrnu hrnuli na radu
píichár-ejíce
Zaató tttalo e žo ncco předpo
védčl co by tázající rovnčž včdďl
kdyby byl el kam jít! točí Ku
přikladu jeden mládenec iádal to
likrát o dovolení aby He oženili
mučí ale jeho íúdoKt po každé byla
odmriténa I jeSlfi jednou žádoHt
nvou opakoval a když ho na odpo
ld dlouho byl naéekal Sel k hada
či Tento řekl jemu aby na druhý
den tnu pliít-l oám pak Sel k tomu
u néhož jak včdól odpovčď ležela a
vyzvčkél že žádost příznivá vyříze
na jeHt
Druhý den mládenec zao přišel a
liadaří kázal mu aby se do kouta ve
gvftnici poitadil mlčel a sebou ne
hýbal Sám ni ed u prostřed avét
nice na zem a tázal ne mládence na
jebo křtící jméno vzal kalendář a
počal počítali když pak na 21 přiSel
stave" e jakoby byl v kole níco na
pal vstal běžel několikráte po
HvČtnici a pravil když trnoucímu
mládenci na pultovní žílu náhl: Pán
Huh buď h tebou Jdi po pčti dnech
k panu li a nalezneš čeho hledán
Tento ale nedočkavý mládence tam
bčžel hned druhý tlen a obdržel co
žádal Toto proroctví víak přišlo
na ievo urorok přišel o víceku dft-
víru a úřad zapovědí ! mu lakové
mámení a kejk!lřtvf l'H prohlid
on jeho bytu nalezli poznamenání
víocli jmn obyvalelft města den
IHřilř itU řUflní jin
ipra fct#fj h ! ilti mtl wht
jk Jiiř# p-ilo tk ! I řk''řif
uii ímí lty llt r U'k( fc U
ik í('mMí 4lf J - k t
j kN (lni i l'l )' #ř(ř
Ittf ( Au" rf
l lmVrt tyjt M
l! 'ifti i fmw# Itjlt
tnft' l4 leti liti AI ♦ kf hí
Íťti ř'lii f yh kn
jrf-ivMj fiř-lit rljbřj l y tř'ihh'i
ifft" tb Wll Um ltmm e ftl
if My tyj iJřf m Jít lihirs
114 lirif fir4i tf UUk Miw
(rík!dy ! lijí i totf Umnk
itxilittti KiI IJ nittt) jik
Wtri'di' Jii h ílinl ďiriáíl jiffl lřp
Vy inf f{ř'l Af jřfříHtfl
j řiidA řirjn i'ifiřjíi ř''t'Mtni
(fřřiíjíf t bi tom bl'i4 vfrit
Vlvln(ri timrjf tm třiikl-M b
ri i# Mti rhfjt vy'4rt) alifř'iti
n ky kitn'tt b4lij( al k f 1 i
nt ř ii44li ltariřtil Jjt U t
ti% líji ťh' JřJ il lá líi dl tím
p?fiji VÍM vři I přavdé bpob
býcb fitekávl Tik tiřidlfíi
dtl řídl Vlbil liti Jí jed li' Ml Jol-
Vo-lbJk b4lediij vlři binpfčtiá
která] prurriku álriot Zithovává
At innolmli biitetí ptalo Jíl
kr( takofé lidi Domácí nevor
"♦ tiepokojnnit zmařená n lějt
s (iiufánl jou obyěejuo riáldkové
brírítnýth proroctví Mnohý r%
finíbal práce své který hadače tá
zal očtkávj'J blažených předpoví
zených fiu neb zřídka ae něco
předpovídá co by nemilé bylo Uyf
kejkllřování při bádání eb ne
moudřejší a nemotornější bylo nic
to nedílá lilí víří ikoro proti své
vfili Uk tiáchylen jest človík pod
vodníka poslouchat! a lak žádtmtiv
budottcnotit zvědřti
V jiiké túJno-ti ftojí cikáni u neu
vědomělých? Ti nejnepoládnějAÍ a
nejdarebnéjší lidé lhou jen to práší
a lidé ví H že by hádat uměli Dáva
jí jim mano chléb a co jen žádají
ochotně ruku jim podávají aby bu
doucí OHud zvěděli Pravdou jcot
že již ochabuje jejich řemeslo pod
vodné nežjeStě dosti pitomen kteří
jim víru dávají O kéž již jednou
se vymanějl 8 tohoto škodného biu
dařstí
II
Hádání z litřl
Jménem Astrologie to jest plane
tářství pranostyky která před časy
veliké hluky délala rozumíme umě
ní z rozličného sestavení hvězda
běhu jejich budoucí událostí zrno
ny povětrnosti úrodnosí země osu
dy z celých zemí a poiediných lidí
též skončení předsevzetí jejich
předpovědíti
Počátek toho umění zakládá se v
pohanství ježto věřili že samo nebe
život má hvizdy obživuje kteréž
následovné dokonalé podstaty jsou
Přičítali jim vnitřní výborné a bož
flké přirozenosti a pohybování pro
čež věřili že nepřednějéí částky
božství v nich se nacházejí skrze
také osudy lidské a příběhové na
tomto svété se řídí což prý pilným
pozorováním jich přezvídati může
me Dále věřili že Báb každé planetě
archanděle ustanovil který legiony
andělu pod sebou má Jakmile dítě
na svět přijde sešle archanděl jed
noho podřízeného anděla který po
všechen čas života při něm zůstává
a kteréž pik také takových vlastno
stí dosahuje jakož má ona planeta
pod níž zrozeno jest Sám Filip
Melanchton učený potcocnfk Luthe-i
rAv byl tou pověrou zaujat a přiči
fioval se aby skrze astrologii konce
života svého zvěděl
Když tedy toho času který sobě
smrt prorokoval k shromáždění
theologu jel které roku 1514 v Ha
genavě odbýváno bylo udělal dřív v
Vittenberce poslední vfili a padl sku-
tečně ví Výmaru na smrtelné ' Io2e
1 tuhl fř lť lil piíts Vl# #
(itll k uhn li!tiři f Vit-
laftUrkt il y f# f tí a Jorti l k ti
tti'Í ipl Híf JiniM tM
! fU U-o títftř f iil lrtřtn
Uhni ll mt třlní ti
fpiuiií iikmI
fiit#r Vhn !# f#kl tli
l'irnttitn ii fakif btťiííl k híftťi
tlmíť ií'fi li i ř ďibfi jli r i-
lip bpt mřel A by míl hb H
tnn fel piiV"ttí beifi tfiřtí
liMníki bfťrf iťy ofiřátil iv
lyl
Milinbtofl (iřliel k (Kib poí Iři
tít V jednoto Mní t)'iií
llttt ! li řlřtl"fl puti li xl řed'l I'
ku inyt pil4íli jjl r'i tfilu
gi# pAofiiltf tak I by byt littifel
kdyby li' íitiieř jik i lltmy rrtrll
byl hevytřlil
Kdyby byl JfeUnehtoo geinfel
byli by přítele s!řnťit ťdm
Iftkii i t Itnpdi b4te b-k ibirný
letiji li pře l ol latií n: ďikář tti
fi ftetiř fjiiv-k kteft jll Ví l )
teti a teti den titurV liiAŽ iVem V
ďitnjiletií tutn itinMtí ru b í lm blil
hodina řit liář lim Jiri Jet ubr
iotvornoat Pttirti víei ku pohybová
ni tělt přrvháií f zmatek přívo II
rnrt a povíref nik Jeat dán Murti
Pmíra zplodili t ilotnřrit žo při
rsroxení ílovíka nová hyř la ni
nebi tik4' a jik vítí tako
vý že jent oud človíka dobrý neb
t) 8vitila-li Jtsně bude bohatý
svítila li lemtií- bude uhttdý umře
padneli jeho luída s nebe
Spojení krasopaní rnřsícern zni-
tiifiia štěntí při narozeul dítěte spo
jení hladoleta a smrtotioše znamená
rientí-ett Avak bvčzily vždy stejný
běh zachovávají kuřák tedy mohou
novA narozeneim dítěti štěstí neb
nešlí-atí zvěstovati neb předzvěstí
víta a lidi oznámili? Práv i- Uk
málo mohou účinkovali na povahu
človíka
I PikrováoO
KurklenN Arnlca Sul re
Ni)lrpJI raať ii §ii pro pofeiaiťny olf
atny olcklluy vředy vyraieniny Itleje utvrdí
raeoaotienlny kullokaa vcky vyraienlny
kotnl a aplnt len alaton lilu nebo m iievexiaon
l&itni perdxe Knfl te aplnoo poknjeoi
arbu e peníxn vrátí Cena 'tóe arahltka Na
firrxlej va vlerh Ukárnl-h a a Onodman Co
ekirnlkft v Omane
Když Hannibnl
onen velký lm měl IhiIhvoii nohu užívali drn
Ilallcna llurb Wlro Iliilinciit a iihojlll inu JI
v řtyrech dnech
Vyiduí vozy
jsou ty nejnovějfif nejpohodlnější a
nejpřlhodnější vozy k ceHtováoí pro
velké skupiny Stěhující se osadní
ci rolníci lovecké výpravy a jiné
naleznou tyto vozy na Union Pacitic
systému úplně a dokonale vypravené
v každém ohledu O další podrob
nosti stran tčehto vozft poraďte Be
se svým iiejbližším lístkovým jedna
telem neb kterýmkotiv jednatelem
Union Pacitic dráhy aneb adtemijte
E h Lomax
Oen'1 Pass & Tkt Agt
24-5k Omaha Neb
Lékaři odporučují jedině "Iilahní
kuv IJalsam pro plicnl neduhy" při
kašli neb nastuzení
EJSTAU8Í A EJZKLŠfcNEJSÍ
ócHký prú vii £ ii
V NEBRASCE
Jeat——
VE FREMONT NEB
Poalonliocbotai vavlaoh iiflpudach aouilnícb
V ktoríkollvik fáaU státu a v]akámkolivk aondl
aoab poradna jakiinkollvik případ' Put
I _ ! -i J t — A t HIII A~í ylVw
AdrMQjUt 4—
Fremonti TSoltm
DO WILBER NEB
Oznamuji ct svým příznivcům že
Jsem vykoupil od p Shackeltomi ve
i Wllber Neb
V
—a—
polirobiiictví
a rád posloužím a prodám za ceny tak
mírné Jak možno Jen prodatl
e— am
F J Sadílck
obchod
nábytku
i iiťMAvřrr i
rafieiiujETE pomoci ?
la it
t trf- eii i I
♦ I t"'f M ť
fivifif il4l4 titf ) i
Hetff At Ha -ám přa k Mil ttAutif
4k#t- ii- n h fi tfé fn$
k fl #li "
l )' ! t m fith-tnv (
i #' it a ' t e-t -in tt( (wi
inm a iii #-ikr ttt i t
I I l4 (! - í
ef fi } Nell 4f ki
4 f li n f-f ' '"IM"H
i n em m4 et t"i ina
ií ťil ltiliii křit ta ií? $4
iii ii m um i řa trii m
tornu 'éf
ří lítat wl nulrfw - f tf
ei I ! t i h- k ) i a o ln m
přt ť Ih n _ „Jfe ivit l
M Í4VMO ( k) ' #t'"t fi
t 'li íwn nl a 'f it'i
- #! liťHM llfl M bfifOll
t-fi 'tí I -I r i I - I i i
IV m i ml nr ťi i r N"li m ) íi ! t wi
nt't i-r it a iten rl
!! Iii4mii I eea 11 t
itJ tiutlhanU ii4f řn
V ' rr e atni -fi !i iinán
k h ř iif k fii li 1 m uiiřiitfi
lnul f#l if fcnlrrtl ni hmliit Hlii
m ! i #! i ♦! 4ti k r' J- ti
„In ! I-! It fl llaiU l
ti i I I hH I rr Un
Ntrroi kililrl ieilun i Jitřf
Jtl lr-r !"#
S'to lift erl-inil 'ni l iinií ktvit a
aiř )l itv j ť i tn i mt ť #kMB
( I ml it kilt ii)-Ii fenu kk a tmíte
UI i i4 i i-in iii r Mírni )i'l i" l
i'iii ni ii i umí ruttiije ti Bio- rn
kl i liin ! pi'k v i'i'i'fl kíinei iel t
l lo--l t na lh# II t i
Heteríii krteíUtHrl M~t vf
liilioi Miiie l'iva l iliiitii pro iií m
tni' i íťiii-lll IivoOi i 1 ll ni )ileiliJiilil
AitiiirilHiiil e kl-ktml tixtrti-en iNlir
tinje li linu koOii f'iJl lillti křikli vady
ml t r-na lulive f in
Sctrríu lí k proti rln timatlmo
I iimiii li- Inko ii h Lik lilvfrh
in juni )l 11-Uni v nimni toni iiiliMirielIn a
ih li iii )li'-ilni ptiilpiii Ink ťi vti-rhliy
druliy rii' iiiiiiii'iu um Uhve lim
S trríu Iť-k proti t liolťře a prfijotit
ťhnltrt anl Ji wi '
nerni I lijř V ímlmi doriui-luiM i rlijUll Jini-rio-vtlé
In liem b- rii-ll iiii ii ii m líoť jet eluit
iloliruii priialti-1'keui lirtill li-Oil ''huli-te t
ui i i lirin o Ji I iMiiiin pri nnimii ni uer a
i!ilil'e Vi lká Inlu-v mnlá
řecr(iv řervokaz ri-oatK
iivfdiil w- co velmi tV lun ) iiroathili-k Iih vy-
lnnn'111 fen u a turknvea a iin i ju n i n i
lilHk ho Holi liiliiili-ní a ttevul katar a od-
trKfiiJo ílrm Jo lahodný k llilklil ťetm
iaiivlí y J--
ievt rovy pilníky projaira ur mu
vierhny tthornby Jater llouti-nku t vr-
ilniiti roiiř'iil fUvéiienl Jiiter nacpu boleni
tiliivy iin liiiť k Jdlu i naki ehrolileké nenne
t:ii Bíd Je to neiinhraillUdnf pronttedi-k pro
ty kdo trpí ulálo z'miii Cena íkatulky úIm
Severova ntaiť na rány a bolesti
11'ixUng OintmenU
riiritveiiá % liVivw li bvliii Holt ríeohny rá
ny in mvf t xuaturalé ruil vbnly opary I i
leuiiiy MiiIhiivu holemi (ilirvl:i-tft nn nohou
Miiriu h Udí ry lilu hojí pukli dlo návodu ae
pliklwla Ueim kraUlCky k:
Severova nuiHť pr st rubu a v] rnženlnám
llck and Skin Oinimtnt
je rychlou a vydatnou pomoci pn teto nanej
vjí odKirn i lioniln pukli užívá m nárovafl
Krve fimltel a pilulky pru Játra co lék vnitřní
ilojl n it Iííh-Ju a vh-cky vyraloulny Cvaa
lahve Soc
Scvcrovit zlatá masť na oíl
pouZiváUiMi dle philplmijit xrovna neomylném
iiiih iIUi-iii lnuli iieiluhúui iiíiiílil od iieiiatr-
ni-lio niMtui-iil Bit po nejprudít jínřt Trti-ll
di tl upálením oři po imypco neo hornice tuto
niaM jun ryriiio inuiiuxu iuiiit hki
Severova Itojlrá nápiasť (nustr)
llralinn Plaiter
Jexiiiunenltzoviiíthil iirontreduk pnitl mintni-
mil revniatlaiiiil pruuni-ni mni-su-iii a picnin
KtrJietilno khíc up lu avalA iiemocíiii kyíloa
pti'řc kri-rilli ťliroiMOiu a iu tcn sm
Sevoriir sílitel vlasu fíairTmu
i-Kt výboriiíin iironlředkem proti vyriiřeiilnám
!il i ii mi u ihiiI liii-ll lučil sruineritl
vypaiiávaHl vinuli uneb podnítí jich vjsruiit j
tu tento nillti'1 Cenu láhve IIU)
iririivn 111 nv A llilltiť Mui íim
oilutriimijo všelikou podráfalenoat kuio ado-
iluvá tvárnit příjemnou nioaoiniivrM'Biii'i"i
ťnoiii dohře nrotl zni ueiii nemluvButnn
pukaná py-iky atd Cena 2fto
Severova nornáiu na vlasy UaW romad: _
i )!( L ! IJ I lln vIhhA b imináhá od lima
a ohnlpiilo íl priiilvlnít hlavy Cena iňo
Wit ni-iir iiriWek nn zuhl Tonik Pawdtr
jit vťlmrti praclHtcnUiihn vstbuxtile libý io
cit v rtNtech nílí u ujulravujn dámie a dodává
dechu přijriuni vftnft Cenil 25c
Sevcrovy kupky proti bolení ztibii
TnAkasK Hraná
baví tKileatl kaxdeho velmi rychle a tnMy by
nn -Hikuide imužitl dřívo než ne itáline k pro
atbidkiiiit rniilkáinejíím Cena 10c
Severftv niíitel kuřích ok crn eur
jn pravým nlflleleiii těchto tralfft ponkytuj
rvchlou auuiinou a trvaiou uupuiuuv wiw
2fV
Severu v Jisté liojki uitiment
A'r ťur Linimm'
lnf I iiiLliln iLlhlvk Tftít U'AlV
MIIIIll ' IH w j -" ' — ----
ivrdiílto vhidil VlilMké koMI 11100IÍ1 Hrhváce-
lli O'1-kllliy tlIJMiHII pronytiu ooichu bviiiu mi
pMlllna práce odřeninám od chomoutu a v Jo
hn -Kidolného Cena láhvo 60c
Severuv léílvé prášky cmdMn Pmedtr
JeHt svlááli připraven k léčeni nových a panu
licích nemoci koní hovřiho dobytka ovci a
pnimit v ápmlnlclj krajinách l'řt knídi'm
onemocnřní l ho tiíívntl a doluým výalcd
kcm Cena vf tái kritliiřky fioo inonM íifto
Severova karbolová masť pro dobytek
fWnrinary CurMiittl Ointmtnt
holt odřeniny apfirnilieni chomoutem neb ai
dleni Ikrábnull KiatarnM rány Iwiláky Sutiny
pukliny pohmobl nliiy atil Manť tuto oka
mílté 7ittnvi řápul ar-nutettl hniiiánl íl ikmUjí
ráui Cena krulilíky Jy-__
fía prodi-J v vlřrk řetkyrh bkáraw-h a obrkodaik
NM Dovoluji ruozornlTl Jednoho kuMóho
kdo by leky má na blirku avm ohdrfeil ne
mohl žo JiM-in Mikuřl hotov ponlwl Jo Jiilno
tlivé na kafilou adremi ilotifo oputřen aíii
puknvunii po obdrženi dotyfné fámky l'enlo
iwiflcto binP proHttiMlnlctvím bankovní rHiuk
iky na Chlcutfo neb New York poítovnl mi
ukáxky (nioncy ordert aneb vo pwml rea-lairo-VHimm
Uky tekutá poHoit ne po eupn-xa a
nutno tiwly udiill nejlili! eirenoinci) Trá
mky a pilulky neb uiuntA mohou ponlány bý tl
"{trVlt překupnikílm ku prodeji mých Wkťt
tmliiíiii nejvřlil provlal
Vyrábital a mujitel
W F SEVERA
íienký lékárník
20 a 28-24 lve ledař lUptdu la