Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 25, 1893, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
noha llay Press
"IV
1
j'lM H}4- llí#l !♦
I t4 ]l t f f!
( f Hu I
I a' t (
#J# )4M4 '
I itf 4t 4- t '
11 ř Mi aM
M M a4 #fr
tik M a4aM
%#) frfM t Jíi #
I
ín & WořrH?y Minuf Co
IV #j#4#Mit4 i pravé
lOVltlJ II Vlllll
}4# -
& Jícnoví
f h ! ta l4J# M I
i la #44 4a4 a
HI ! iat4lh( tt ! 1
0f
l ( Ifliii
llat ''♦
I
I "
i n
i
í '4 „
!'
a4r (mt'r
tl hftndy
trai tnlé ri:í 4 r tl
1 -
Iiwia Tiparay i t 1 at I
!!! I (II
1
ÍVtM ta Jana pf4 fř
' alsjlia v!kfa4i
1 1 knoiftji tér §
4a4 i rt4
4 raftm la ja (iftmA
txlltf
! Ktn Sáli
johet jícha
i2 So I3lh St Omali Neb
IMPAN
IHCGULATCTHC
STOHÁCH UVER ANO BOWELS
V ANO PURIFY THE BLOOD
řX TARl 11 mrm ihm %H UUU
i msiaa PIIMH llaa I Iloa
f f naa(rra Wrada Hrrata na4 all 4)a
4ar af k Kiaamrh IJr a4 llaatla
(HaM TNili nniain liMhlnf líiturťia fet
Uru ff-al nl irl HniwOulo riltof
i rirm~llMtBvtall irtit4 i I'ahuft4
I Mar ha nnlBt thnmifh iw rfniniíut
!'T nwll Mamiibi f mail iur
HK RIPAMS CHIMICAL CO
i i upnrtB rníKFrr kew íokk cítt
vnikům stíelby a hudby
f 7lil )mi dva pdkn llhutroT ani ee(
i Jkdra abraui ttfaiafcfc drahý ranntk
Hoh oialrojú Ol ticlito ei-aniki nilla
Í3 vybrU oo potřbu} 6ilýu pó
la t obdril pocti t4 lbo4l u poctl4 v
11440111 kdo 1 iit') mn4 doplix p4la
r cliotn4 xdarui
f 31 Jf 1'ÍUHYL
?8 S IlalMUmd St Chicaco III
unders a okolních okresů i
hd]Bl pfJt ! utMii pfijtkn Ba farmt
mkf ba BejlavntjK mola4 trnky poj:
i Uk tpolebllTfch fpolnfDotit koupK
jJkt farmo pfplvnl titkj do Ocb
f rmant dédlrttt anob polř
[ieo aoUfiké droba kiokoll kAchť i
librtti m na
)IS J KUDRNT3
PmVKlM Ni BODNÍ M BaR&C
AUOO - NEBK
ťr
Mál kriM HOVt OKKBtÍK obtab O
Jlnl irvotUkor4 obray Jako!
4kry podrobonatl o poWnínb
naJiait Imniionln h piunccli
Prodioima } -a HOTOV ťt ii U na
i
bME Zi :J ZA $75
CdrIk CORNISH & co
'ia Wnahtntfion Nf JaraT
jí
f f " aa nii'ii wai
u veřejný ntIAř
ÍBER - - NEB
prie l Uřk4 Jarnuatiřani bndo
ÍMMDjTk Fanta poaewak piju)
iak4 orokjř a oa bodn4 tUtky m~
'kollk apulablif ýab puJlKujl Icb ph-
ípolt-íuoall Plimbolali ikiiisDnat T
J ubipf a] tád a 4 ryMaas! obcb"d a
IV-n4bo IpaJlU Bab prodavlU
I
'JO HUSÍCH dopisovatelů
II IM lf fjf t iHU O 4# J i
Křírfifrt MMíi řk Í
M jH 4 { f jr m #lf!i iiM
I j '! S-ffmii JrlU ('
' ' 'Vífcé t#í# ifrttfrt #!ií I
lt í i'm"4 I 1t Jm řfí
j á } Jf# t lt# fí !i hií Hiifl
M # fí- isi ík-ilj ? I r f
J N'it othý
JWít H Ojn l 'l -
f í Jk t Ari i l inktn
tftil ítUl ](! lí lili r
tri'tili l'j'tihy ro fřn
"Il4llk'' it!'itjt k 1khímt
( ř iif lrhl A fil rV't lnrIJi'
řťjl ti-!
Iřřítf#j'i py u hA ln y t tu
"j-i-fi tj fii4firt fiKu in
( f Um řř li l '5tř' k F#
řniH ri !4iifk k rifim ij-rrro
i Jtuy K"lik Uh fift m&-
íi pI 'ří rcmjřn4 í'ifiU !
mjflít O ttfjjtotáhl j'í'l'řň'ti
tfi&rn i-oAtarino hnitá g i!4lky t'i
l'(i)(tii mft kun lihvti ukrjl a tio
jřťi oř't ohliÁroýiu m Itulcrn
iriuit t'l nť-isk nil4t'i ioi{jfs(
alt- ilá au mi i J'raha tolik Či-cho
lVile ta votuficnky ovaI(m
liatik (klo ak by e tftu tiunil)
ccditlt iluntana kalilý l vtupu
oku'l DÁm tačl (ru&me jich objfi]
nariýctt &0U) a ku] mUio tttačf
Ini lfiru hltnJút jfdtiati inUlo i pro
ty co ne jHlilíuJu z(lřji
Dílnkó llxtky k odjiulťilnlinu di
vallu vzal na oUruMi iiúá dorotit
'Mnolio-lí jích tlomul proilali tmím
ale my 1 íin 2 o jext toho hezká hro
máJka liude V4m to ta to stát
přijet m na uk podívat Ván
—a
('liadroii Neb dne I I října
Clřná redakcf-I Pánové V Chládek
a Holan sem přijeli včera a na novo
nás vybízí ježto jim ti uchvácení
kandidáti nedají pokoje aby dávalo
o ještě jedno představení nežli
bude volba ustanovili se tedy pp
Chládek a Holan na tom že budou
dávat ješlě jeden uspokojivý kus a
tanec v pohlední nelěli tohoto tněif
ce dne 29 října Tedy vlastenci
sejdémež se všichni abychom jiní
ukázali žo když budeme držet
sobě že to budo míli nějaký účinek
a při příštích volbách budem zajisté
hledáni Nedejme na to ku které
straně kandidát náleží Při okresní
volbó musíme dbátí na to abychom
sobě vybrali muže které známe a
kteří s námi po mnoho let bydlí a o
nichž víme že to jsou mužové po
čtiví ku každému neutrální Ne-
volme muže který ai myslí že nás
za sklenici piva povede kam budo
chilli a který se nám okázal byt i již
tlodřjem a kterýž byl ultra neplíte
Čechu a přistěhovalou vftbec Ne
chci ho jmenovali avšak tajisté
každý z nás ví koho míním toti
toho který okradl náš okres a ještě
se chce stavět oo poctivec a běžel
pro úřad sirotčího soudce Mně se
tdá že kaldý kdo by pro něho jeslě
teď volil dělal by to jen z donucení
Každý dobrý otec kterýž má na pa
měti blaho tvé rodiny má o to dbát
když jde k volbě a má sa volit sirot
čí soudea (County Judge) oby by
zvolen muž střídmý poclivý neb to
jest to úřad který takového mulo
vyžaduje My nechceme muže o
kterémž víme že jest náš íkftdce
ale člověka poctivého a střízlivého a
ten lest P E Baird Za našeho
knéhvedoucího (County clerk) ve-
w
tměme Jake Kosse ta íerifa Jamea
l#Mwfti J'ř'i iííi f pial Inlka
kMi Í' fIJ jřhm IfMit Y Mi
''ki Jt l'i tn tl klttf f l'if )
#1 vM '! i řý r Iftlk b lmn
fí rfftfl IV éhf l
M £M ('' ! 1 1 lr tMIftif n
t tnl Jií##f tlí jrn frii'1'tlt f ht
}i til? %n% f (ft4
'jtntdf Vál ní itif
ťřřlf- N 4ft 14 0]
f Ahj iifcfMnlřli éí"li{H Jmi wil
říiwí ( i h f ft#'y]ňS 1 ho Tf-
4 i ' ) ffj jwklt lftfk
I m rpik ř t i#ť'f ulili p i
W řUk drní t kUrkl p V
{in'ifikl Jopnlffi i dffrt Kři
Jmi ujjtt Ih filďi pintu liUy
fí řliři'i f P- ířal a íMák an
ohi ♦yfiiltli tl t#p# pfnl Ihřjfa
#-hliJini io'ilí pr- Ijlo kH Ijr N#
třuli Jkřhfj vylif tlo4ril (lihlo
Ivon óři lfilkí fib Jt tnkrnl kll
Uifťi krtjtnu ♦ Hilin Mtuji J
ň#molif mM-huíiI íI takťy o pantl
(ifi'ovkni dt vyljvít
1'miI Hjířkl Mil JUtf Arlhur
Wlill na lw'_pop!ilUikké a II
ťtirk r1 drmokřatiikíí likftf 1'řotl
Atákoí Ulf J V Htrtmin rep
Wliit aíťjji proti nám (kvMm
lííiřtřiiínj! mxt Amřrlóany 1
ČťSi iltřjl ! iialo ty nfjlpl úfd-
ly a Jo by míli hýl proto poralnni
i a ťifadft VTnwtcnl White byl
ji'ilťnkrk( majiielfin dvou cltvatrft
ve Hwaotou a v De Wítt a ípkalj
val v obili viik ale pro Spatná
řfxenl uvili' obchodu udolal úpadek
proóel byl by nebeipořný človřk sa
poklaluíka
I'oíet Ccchíl v Salino Co Jettt
lontí velký abychom nu li luSnó
taatoupenf v uřadoch svlažte když
k tomu mámo schopné a upolchlité
tnu Je
Proto krajané nozapomeňte na
den 7 listopadu dostavte ne k vol-
bé dostojte hvó povinnonti a dokažte
uvou ílu Volié
Chicago Ills 18 října 1893 Ct
redakce Před čanetn bylo utuieSeuo
ve spolku čertko-atner žid 6 pro M
Š v Čechách aby spolek ten vydr
žoval na avó útraty v Čechách židov
skou konfesionelnl úkolu tendencí
cenkou neb jak známo nedává do
posud laková v ňkola v Čechách a
jet vyučování v Židovských školách
v řeci nřmecké Spolek obrátil se
na ŮMtř Matici SkoUkou v Čechách
a na upolck tenkých akademiku Ži
du v 1'raze Oba tyto spolky odpo
věděly vyslovujíce se chvalitebně o
úmyslu našem a sdělili nám že tvoří
se v Čechách Ústřední Jednota Ži
dovská která má ta účel hleděli k
tomu by dítky židovské navštěvova
ly Školy eeskó aby též náboženství
židovské bylo vyučováno v řeči
mateřské Spolek ten počal svou
činost jak % dopisu tajemníka nové
této Jednoty vysvítá
Spolek česko-americkch židu
má ovšem dobrý účel podporovat!
Úst Matici Školskou vsak buďme
sobč upřimnmi My chceme pod
porovat! školy české však první na
še povinnost jest bychom hleděli by
dítky naších souvěrců navštěvovaly
tu Školu kterou podporovali hodlá
roo Nechceme konali naši povin
nost pouto na oko nechceme mí ti
tím že podporujem Matici Školskou
lacinou ohlášku tak hleďme by
chom nejdřívo podporovali myšlón
ku utvořeného spolku Ůstř Jed
Židovskou Hleďme tím napraviti
ono bezpráví jež předkové naší
spáchali na českých nafilcu spolu
bratrech a pečujme o to aby mládež
v Čechách židovského vyznání byla
přece jednou úplně česká Přiznej-
rue se U antisemitismus v Cechách
' potftslává pouze ve slovech: "kdo
ftftl unární Jf ln ři4i th'ffrtt
M!#iHÍ#mí (M lft't vymíšIřH
MjÍ ttvlM'm h m ta -I ' )
tni fVrij l% J ''jmi í( Jt
lii ftili iř%ififti'í r rl Mifří
1 i "fýt
ihtšninm Vil' di Mb Jv-
' f i
H Hj iwi — í'iís4 ř-difu--!
Miw#f# Jm 4fi $ Uui I # ri
ffi4iřni n hlt i tikr(h't ltií i I
p'"'ái af j#f lí ( ii t'i I mi nmh
flřfí#fft# lihtdht p Vin:kf
K"M fi k řfif puř AI
ťdi t%é i ]! I řimjfbl # J
f hr i tih'm rai~f rial it tt_
l-ttf () 4tÍÍ M p dpi% D
I4bl fIU aiMřiííkíb }4
pr-ťl :ilnn (f I ' t-
fHtfm h nit J !"!! dritiíH'
tm J"dř a r4 Jt try n ífi i ni
snxVft adřlý Jt íififiíl
ytotit mfmii IJt lf ofani otii itt
tfl byl j-lr a n44 kttolík i dř
hý tf(Uhimjtij My i4m vdM
Jik p iif krjisi l ř"t lil i ni
l)Jiitl a boa lut libí 'olitkkí
tríy a J4 ďf4m 1 innl tli hul
krajin) ♦ ťnitťf ř--l ♦ rl In hm
pMdpořttvaí Hřf4 přfi Vím K"k'
tt okr píttřo í'pj lt hu t% jkřf
4řiř Hurá po Vah linaV4My f
Vallty V tt H á(oi
John (V Urh
Vanklmi H D„ IT října Mni
(1 ná ttiiVc Tlmb vám orn
mujl !e dráha Sioui Fatli Vaukťm
Ai Southwpstť-rn Jest Jíl ddiotovřna
Nádrall nyní douvuj právě
JaTii obdržet tki[ oi] spulku ob
chodník!) a vyrabilfla Siou 1'alU
kýrh k slavnosti otivřenl Sloni
Falls Yanktoo & Suiitlwitru drá
hy na den 19 t m„ na kterýžto den
v 8 hodin ráno vyjede j rvní oiobnl
vlak i Yankton do Sioux pulN K
slavnosti té jsou veškeří obchodníci
zdejší pozváni a o vše jest dobře
postaráno Dobrý oběd a večeře
veSer zábava a projížďka po městě
a cesta tam a zpět vše zdarma
Město naše učinilo letos hezký
pokrok Yankton National Bank
postavila krásnou Spatrovou budovu
do kteréž avílj bankovní obchod pře
stěhují Mimo toho ještě jeden ob
chodní dum byl postaven a staví se
velká budova vyššího učelišté
Cimentovó chodníky so na vfieeh
stranách pokládají a na 3 ulici jsou
po obou stranách v obchodní části
položfny V krátkém čase předči
ulice naše svojí úpravou ulico vel
kých měst východních
Cizinců sem stále přibývá čemuž
nasvědčují všecky obydelnó staveuí
které po delší dobu byli prázdné
V továrna na ciment se stále pracuje
a mají na něj dobrý odbyt poněvadž
bo vyrovná importovanému porllund-
skému Po druhá více
S úctou P J Fejfar
Měl by být v každé doinácriostl
J B WlUon 871 Clay nl„ Sburinburg Pa
iiravt I by b-cUU1 byt boa dr Klog'a New Dl'
oovary pMtl aoucboUuám kalil a iiMtiieulntm
an vylM-na Jim byla uiaoielka j'-bo kd ati
aa bylu xápOam illo d ua ta vivllia a po chřlpca
kdy rn4 ]li4 14ky a !ocro lékařd pomt JI
?inoht IlobiTt Barbor t Cuokaport Pa tvrdl
In dr Xlnťa Kaw Dlaoovary t!c ma proal
(1 vá oatatnl oo proti nemoci llonl nilvnl
Nlo a tun nevyrovui Zkunte bo Lahv na
íkuuiku zdarma v líkilrní Ooodmaji Drog Co
Valki laliwi po KW a $100 ()
Krásné ženy
isou ozdobou každé domácnosti —
a nemocnou ženou hyne celá do
mácnosř Proto kdo máte chu
rvou ženušku kupte jí Seéerůo
Ziootní Maltám za 75c i en oI
straní zácpu sebe tvrdošijnějši oškli
vosť od žaludku závrať mdloby a
slabost' jakož i žlutou jdeť Pozft
stává li nemoo vaši ženušky z nepra
videlnosti měsíční kupte ji Severno
JUyuldtvr lenských nemoci za $100
Knížku o takových nemocích obdr
žíte zdarma
W F Severa
Cedar líapids Iowa
Dejte rhlaprAm příležitost
aby byil illnl a lr4Fl kmitaje dobrou Jmluo
duvhou "travou audriujto jiuh krev vCiatm j
pomoci llallorory Karaaparllly a Lnpuuhu a '
kdo vt utane-ll m i rtloh ýn'aldimt nebo'
„1)L
N E B R A S K JI
- Vn V J Ht-lUh ♦# Willrř
l p M % h ! ( fni a ni íi )
tn jtkif f My l ií!í :tn
riít pofMf!0t ht%t f#
li i # % i httuh t li! id-
tft ftpiÍKf
li- V" ři-rijytř-f im ll m h%f
I n)wt iřř!Ía
N ! f fikr-fif (Milíři
I lí'bffl lnřt p ř " !{
In 17 t oi li I fr k J Pn
flu-r (Pf IíI?j } 4hmi ir-
min fhllin t I H 1 1 eliiií
pl V' § ř tJři pjl!l'f)ř
- Krajtn4 v# Valily ťi M i
lil j řiti l5i íoíili j lfiřijlřií pM
fřitl p K"ki liivrl'" w přf
áfit I ktfkt( jtjh iv-d tj
— í'n Vr V ' trý ftámf
loaf inaký a řvlhlll t PřUUP o ltA
lol tyto dny do V-f"n a iili-
l-iji ťoi pnul tlíly řiíiiirký ob
ilod Ob4ní iusnoí jinli iiovírikii
tijtu a piitfiildiii iivílaji 1'ffjciiií
p Vrtuti miKilin t líru v ov'fu
dofiol
_ V 0'Neill by U odlý4rij v so
botu dm 1 1 f Ijna velká s hiUn lidu
ktt-ré so úcatrito několik stt ondj
v k(rál přijata byl řadu relnef
Jimiž stěžuji se Že okres byl ovlá
dán zlodéjikým riiiffKm který okrá
dal občanUvo jíž po mnoho let a
krádeže ty vrcholí ve zpronevěřeni
pokladuíka okre-ního ScotU l'ro
to vyzývají se všichni občané aby
podporovali snahy ku zbaveni su
riugu toho a časopisy kteréž by
Scotta braly v ochranu prohlašuji
se nehodnými podpory obecenstva
V Lincoln podána byla žaloba
proti pouliční dráze nížto má tato
donucena bytí aby obnovila vytrhá
nó tratě dráhy vedoucí do Capitol
Heights Před 3 roky byly tratě
tylo položeny a sice pomocí občan
stva kteréž si pouliční dráhu tam
přálo peněžitě npoleónost podpo
rovalo Však loni skoupila společ
nost Lincoln Street líailway Co
véechny tratě v městě a spojila je
v jeden systém zároveň ale zastavila
jízdu na některých a z toho onen
soud K výsledku hledí se a na
p jetím
_ V Salině Co jest jak námo
trojstranný boj politický Hlavní
zápas jest ovšem jak obyčejno o
úřad pokladníka Doufáme že se
nemýlíme očekávajíce že chvalně
známý pokladník nynější pan K J
Spirk bude zvolen znovu a to vel
kou většinou Kdo by posud nebyl
rozhodnut jak o úřad ten hlasovati
má nechť předloží si a zodpovídá
o(ákuzdalí obecnosti poslouží lépo
který navrženeft % ostatních! Od
povědi mflže být pouze jediná Každý
uznali rnuBÍ že pan Spírk jest ze
všech nejvhodnějším a nejlepším
Maje v úřadě dlouholetou zkušenost
vede záležitosti úřední ve vzorném
pořádku a moha posloužili a dohod
nout! se s každým v jeho jazyku ať
Američanem neb Čechem jest
proto v každém ohledu mužem nej
vhodnějším
— Pani Kretschmerovó česká by
linná a kořenová mast' jediná toho
druhu v Americe vyhojí jistě akutní
a chronicky revmatism hostižer
bolení oči lišej záškrt vftbec kal
dou čerstvou neb zastaralou ránu a
bolest na těle Velká krabička
50 ct& menší 35 clft Tato výtečná
mast jest jen u mne samé k dostání
Na venkov se jen za 1100 a 10 ctft
za zásylku 2 velké krabičky zašlou
Peníze nejlépe zasýlat na "Postál
- Noto" stojí jen 3 Cty
Anna Kretschmcr
1219 So 15 Sl '
i( „ „ ' A J1"'
(dpt3— Cm) Omaha Neb
m I n4) 1J-U
I
I
1