Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 25, 1893, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1U
4-rnKHOK
HOVORKA
? trht -- Vvm -Mil i ia(0 Atlnnnll Ns"lbíjm
fi lí l 'iá H li fiftiH( nb M'J fMhiMuM-lbr-if lf "h' lim fi pf&t fttl-Nt t-l" him
t4 } t'l4 J#jlii přá
ti)í vi l Ji]s4 ísff l ltř4
AtIJtřák p'ífs4 ifsřsjSfif
p t( Ikt D !" Jojíf ttÍ4'#l
iÍU m á KaM V '
fPt éf p-ťm # # f#
tlP mít Iftdiffl f# it Mirh
Ht l í#f
i ) Hifi nnt ttm hti t
j tf f fnk tim d!Í thrm $hj
pri m tl ní p Kal ř-#l( mi
h-f "ši kmí h p#!lt% Z I ř%
I i Íěll MÍff pr4f lili l4M ! i
n i fcwiiUtH Jl ♦' íf j'l H
Um U ll ř I % ji tjh ti f i
rk i N i f"]í Hfrií k fc'i
ptitt-i m--!y t-li J Mfíl
it Jk ] -Mika IfHi f'tít
iní bj( hhfí !-'( pf Í Pt'uki
I J íě íi ! i-ltU ftilj íifrl
f J Iťn 0 i#fi i I tit
j4 ! 1 y -1 1 í ? i
t4l" }tltikf
J bjl í kttk ř 1 j f" i! íi
iM ' hrnít " 11$ i
r t ]#fi ?tt M-y i liti
jíf##tit říjftf? J K !
ii tj ttfi t i Z !♦! Kifih jí
! i k i ís ďf ! M lt t
!( tMi i ! ka 1 1 mt t }! -nt j
B fí4Jjf!4 i ik'i'if mtjMk
Í t pfňtfúnt —i ) CM j ii
Mil if Iouh4 10 tni! liřok btr?i
j t svjkh hřiftij (i !i 3 tr f#č
blili míl Pí-!# f-'in policie ff
rJ Ufřt o li tí réoí rfl pr
eofiíat lam pr I 6 nř{ 1) K ly
by vás byli tabili mohl Ju lř#b ti
100 let i sté smrti stíhat tralu
při tbill mňit ll tat jo do roka
a kJjrl lak tiu(írtf ié !y jt
i j-romlcí ii
ťhlragd — Jak nuf4hks(
kter4 j-iolkl If?k Cáchách —
Wotiti ineb Ott8?
Jor 1'alriiý
(hljxvir— Ani jedno ani druh
hek luje (tt
Kurla ťl— I) l'roiím udřlte
v hoyornř tdali ifte neb ntkter
řtenářk V Z nřjaký trotředek
proti vypadáváni vluft? 2} Čim to
Jest sdali anad akodf když ae blava
myje mýdlem 1 Mary li Houda
Odpoeiď ~ i'ro v lay odporoučí
ae rfiznó prostředky viak čára není
znám Zádoý (poleblivý Zná-H anad
některý % naAicb čtenářft bude nám
nilo uveřejnili
Omaha Neb iu říj '93— Ctfná
redakce: Prosím buďte tak lákaví
a zašlete meč jména úředníka presu
dentova kabinetu a úřad který kaž
dý jednotlivec zastává a jeho plat
Prosím odepiíte co nejdřív
S úctou K J Ficenec
Oilpovíd — Walter Q GreihatH
sekretář státu Čili zahraniční John
Griflin Carlisle sekretář financí II
A Herbert sekretář námořnictva
Daniel Lamont sekretář války W
S Bissell vrchní poStmistr Hiclmrd
Olney vrchní nádvladní Hoke
Smitb sekretář vnitřních záIežilotl
J Sterling Morton sekretář orby
Služné každého z nich obnáší ♦8000
So Omaha— ProHÍm sdělte mi v
hovorné: 1) Kolik má jižní Ame
rika Státu a jak se jmenují 2) Pa
tří-li ostrov Cuba k Americe — 3)
Kam patří Chile a Čína jestli k Ame
rice Čili k jinému díla svéta
Frant Křenek
Gdpovtď — 1 ) V jižní Americe
jsou následující republiky: Brazílie
Peru Chili Spojené Státy Colom
bické Argentina Uruguay Venezu
ela Equador a Iioliríe — 2) Cuba
jest jedním ze západo indických
ostrovů — nejvétíím z nich — a ná
leží Španělsku— 3) Chili je v jižní
Americe a Čína v
Madrid Neb — Prosím sdělte
Iaka?ě v Hovorné: Když si věřitel
vezme zaraorgičovanou věc na př
pár koní aneb maňinu má-li jeílí
právo na nějaký další požadavek
proti dlužníku Vác Nejdi
Odpovl — Když by věo zaba
vená v exekučním frode)i nevynesla
iolík co dluh obnási má právo ne
doplatek na dlužníku vymáhat! exe-kucně
f 'ff řn-il ? f###Mw #iit
il Asi K"liitn
itifií % " !i íí K ífl ty
' Íi4 l!"vaU Wtrdlf f liioM
s l tMl í ffifíny
fiíf ! rsWf
i ♦ f — kin k in 1 11 i t ířH0
'krmt V HiAAkii jií úřal
tlpřia f jt ) lřřfij d bml a
lá Jam jmíffí ii ti a jtnjul ii y
Wtlrftí tt-ldin Inint J
Ihlf-n-hť — iám" liárti jíl d
i I iílril rtalrt4 potkat) a
dořit krinft Nfjifni Mrnikťfl
fitílt t tlím tku ití ( ři ni hl při
li ikráUa j!ik! ttilití fifiít
íOijf jj a d'ta!f k tiratniváriit li
ptřt lui4 íi' nim m obírali
PragtlP Nrb — Mtn-hli lyth
di ta rakiulých 100 ilalýt h
amfriťkýcb pf n'a a k 1 lyth je
mohl vymanit J M
()Jofď— Ohrarie m s doUtrm
na firmo V l5rHlký A Co H
A C N Vurk
JuKn kljz ftrvrnom rmut t cnta
J3n udeří tak podobila na klidné
Vid fiáky zpráva že ve slřfdu me
tropole na Dunaji odhaleno jest
anarchiftlické spiknutí A to právě
ii prostřed nejlidnatěji! čtvrti jakou
je pátý okres mě1ký 'Marjjarethen
naléxalo se sídlo anarchi#tického
družení j-hcž páima jak vySlo ra
jevo sáhsla až do dalekých před mé
stí Favorit a Diíblinga a snad i ji
nam Povědomo to dosud není
Známo jo vAak jiné vážné faktum:
že anarchisté jež byli zatření byli
v dokázaných stycích se soudruhy
londýnskými Dosvědčují to nejn
doznání obou hlavních slrĎjcu spik
nuli kterému se přišlo na stopu že
jsou přesvědčenými přívrženci uče
ní Mostová ale také provolání které
bylo z Londýna zasláno a v tajné
tinkárně bylo již úplně připraveno
Nadpis jeho je ''Proklamace k li
liovým mastám rakounkým" Do
dnes ŽádnétiiU nenapadlo že by ve
Vídni podvratní Živlové pudu nalé
zaly Nyní najednou ukazuje se že
Vídffl hostí ve středu svém anarchi-
slické živly a že tyto Činnými jsou již
přes rok ne-li déle Vlast
ní vůdcové skupiny tru
hlářští pomocníci Fr Haspel a St
Hanél zúmyslně se stranili všeho
dělnického ruchu aby se mohli pota
jí věnovat výrobě třaskavin a tisku
agitačních lišta V dělnických kru
zích v obec po několik let se neuká
zali na Žádné schfizi nemluvili ba
bývalých svých soudruhu se stranili
Odkud mají věci u nich nalezené
není dosud známo Technickým
jeji'b rálcem byl 37 let ý stroj nik M
Štětka z Prackovio v Cechách v X
okresu který jim vyráběl pumy'
liuaopis "rrovoiani k rakouským
mtssam lidovým" poohá'1 z redakce
anarchistického časopisu londýnské-
ho "Autonomie" Objeven také ru '
kopis dosvědčující že oba vftdcové
nalézali se ve spojení s anarchisty
americkými Věci u anachiatfi zaba- čackou vydatnou
venó prohlédnuty a vyšlo na jevo I Irové američtí přispěli rodné avé
že lučebné Jejich pokusy a ecrasitera zemi na zápas o samospráva ne tiší
a pikrinem děly se zcela nezávadně d ale miliony dollary Nedejme se
m m
Dopis od Honzy Mráze
Pdkii iMHuvtr taitii Muiidf h
TíMtné umu
rl #í(kiJffi Mif#tn -V i}'t (ét íi r(r thtt lit:!-"
ti' t řll wi#ltř t 4íi t%„ it fi'fdikáfk#U ty-
%%nhiti Ifftřilj W}í pf-Ut tj!flji#jí f!l V I Klcll fJ-tl
offtr f4#Íi llhtt tt Nijl i#( j#f řihjf ji ' lek 4 4tíi
fl-fy ffl pfikít?í J U f4f f thmitnfi Ul v j fiiifl j##í
iijfflcl tlfH nJM 1 Mp řfdlkt-fíífn J#fit pi p
TfArrlw M-k #ti H n!finl J A lMiři IUi rt {-11414
j-fr iibiil mt?Í ti rIi ohr iM# v ( Mrta k l jl jm
1'iiift U)t Sf 4 ji f ifffl i'-fřrt
by jdt4 ibisiliti m-Kii tl!Í
''' t# Mxiiiky # v i'oj
'ř f!lf ijítbiH U I Mtftfo U
♦Irt t IMIirifi f Inldi l'ftl bli t řt#j
t'H j'rL '!h'Ml řirb-if fnřt l#W
tou ti iirjt jt# rtron pok!4íH
— N t"f fákla lA H-koll ttké
] bí Hloířlio
I m?f Stkolofí k -antf ntí
í!i Jm oitta íříkílio ani
nám nfiiAJ týl f ltt-jft j li
i)ár) ěký ulik'n4ti'
V řHotntiA prat# dub4 utkán j-l
4ro! čeký tlkf rn z4pam tt prá
ta tta ta tm svou a svoji saiuo
právu Li bot 6 ! ci4cké vlády
rtrtná in! Každý Vřřrjný projev
vQI lidu čvkého jct iáilllě potit
čován st h5t okojnrh uh
olíeíí a vojnkem jou roíhsniiy
řtyj iy konfivkotány a podřizová
ny kruté cviiauře vládiilch poihopn
todcoté lidu čekého soudně stihá
ni a žalařutáni '
Mohli bychom v přetěžké té době
jež nata!a staré naí vlli — v tilž
ohromná tětina z nás se zrodila a
již dle hesla naít ho v srdci iiomti
máme — tfislati lhostejnými diváky
a netečně přihlíželi jak ji rvou jak
ji nátilně rdousl? Nebyli bychom
hodni jména Cech A šlapali bychom
po jméně Sokol kdybychom nečinně
ruce v klín složili
Slova sebe krásnější a nadšenější
ní-jnu-li provázena skutky nic ne
pomohou Osobou svou z vlasti
jsme se vzdálili vymkimli jsme se
povinnosti rodnou zem svou báiiti a
přímo nepříteli čeliti A tu kdo
Čechem se cítí kdo českým jest
Sokolem ten zajisté se nebude roz
pakovali a poskytne náhradu za sebe
aspoň statkem svým Jme cesty
nám nezbývá než pomáhati hmotně
pomáhejme tedy rádi a bez odkladu
Někteří Cechové upřimní kteří
dosud čenky cítí podali již veřejnou
ti čenko-americkó návrh na zřízení
národní ligy Dosud nikdo návrh
ten neprovedl Nuže proveďme jej
my! Nám přede všemi jako Soko
lam první práce v té věci patří!
Prosíme výkonný výbor co zástup
ce Nár Jednoty Sokolnké aby bez
odkladu všecky jednoty ku zřizování
odvětví ligy vyzval — projíme
všecky jednoty aby svolaly veřejné
chflze lidu ke by všichni upřímní
Čechove v nichž dosud cit pro prá
vo a spravedlnost nevymřel k vy
v " '
datné pomoci rodné zemi sa spojili
prosíme všechny bratry aby i
mezi známými v tom směru působili
Pomoci je třeba — o tom již žád
ný člověk soudný pochybovali nebu
de Boj kterj v Čechách nastal
-T '
' V ' "
bratří z Cech o pomoc poprosí Je
t0 nM povinnost nuže kotejme ji
odkladu a nevyhýbejme sa Jí
vyžadovali bude velkých
hmotných Přispějme k nim
jiuii uauuii uiimíiuc ievlitňUTie-
ctví a národnost nejsou u nás jen
noiou ir&zi aie ze tomu vlastenectví
l národnosti dovedeme též něco
obětovat l
( H řtiíh tnítlři ift d-Pi'tř1i
HM kof ti l h #l lt
1 álikl 11 IIa kl
lil f tři# lfiI # iJUf U#
'Amři kf Obían' l(i'jifif j
a i4řf d"j UMtf vyi lt( ktl
d ílířtk oljilř li#- rfVfpltfrt
oln&íí in řt k ♦! P'
it(m sf a-fr : 'Amří k) Ob
' "l fMrtfl IliH l IM !)
lil
Iídy Hdi )iti j ráA Jfř
# t I t
(:lir r tfffifiUi tunr ##
v
opít pft krátftjfml ill'itrritií btr
Vntifkcrn provnb nf mí (tt
lý jftt obrai: "Práv mmU ti
nimi oko ( liltbou spiřini fi
inén£ píkný j-í vsdUjil obrit
přrd limou" Pro přátcl
humoru ji-ot 1 1# podířný )klus
huruorintický "řiloaiiký kilrndář"
a nlkolik niífiíítli iliuntraeí Z
bohat4 č4ti li-xtoté na prvém mí
sté jmenujeme poutavou práci oblí
bťníbo spisovatele Pavla Albic-riho
"Honili jm smrt" a dokončiMÍ
napínavé stati "Svatební ceta v
baloně" Kromě toho jet zde do
končení prací z iftd minulých a
pěkná báseň Jiřího Olsovského
"Podzimní" Drobností hádanek
koníčku a pod sneucna jako oby
cejne cedá řada Pěntilelem hry
Šachové vítána bude dtlíí staf Z
praxe šachové" z péra dra Kd
Mátla "liescdy lidu" zaslouží
právem m-jSirsí podpory m-boC
t íslo vzhledem ku krásnému své
mu obsahu a nákladnému provede
ní stojí obnos pranepatrný
"AaU 1'mhy" vyšlo nákladem
knihtiskárny J Otty v Praze rorní
ku desátého právě číslo 40 s tímto
poutavým vybraným obsahem slov
ním: Pokračování Listu z české
epopeje "Proti všem" od AI Jira
ska pokračování Kam Flammari-
onovy studie "Jaký bude konec
světa?" podává Jan Konický do
končení Ot Jirmáře románu
"Chudé srdce" pokračování K
Klostermannova románu "Majitelé
hutí" "Z denníku Marie BaŠkirče-
ové" a celá řada drobnějších zpráv
literárních dějepisných a biogra
fických Vkusně vypravená část
obrázková pak obsahuje tyto umě
lecky provedené illustrace: "Svatí
apostolové Petr a Pavel" nádher
ný obraz jejž pro farní kostel v
Unhošti maloval Km Dítě ladný
obraz dívky dle malby Ed Briin-
inga "Na večerní zábavu" pěkný
genre "V učení" maloval L
Flesch-Bruningen "Spánek příro
dy" kreslil F Kngelraiíller "Ob
novený vnitřek děkanského chrámu
v thrudimí" dle návrhu prof O
Schmoranze a podobiznu dra Jos
Durdíka c k profesora na vyso
kém učení Karlové v Prare
"Lumír" Časopis zábavný a
poučný Eedaktor Jos V Sládek
i říjnem započal vycházeti rový
rčník — již XXII Prvé Číslo
které nás právě došlo vyniká vše
mi přednostmi: Obsah jeho jest
zajímavý pestrý a cenný V zá
hlaví jest báseň Jaroslava Vrchli
ckého "líomancc Puka" Machar
podává ukázku z nově chystané
knihy: "Podzimní sonety" Bá
snická část zastoupena je tedy dvě
ma proslulými jmény Povídky
jou zde tři dvě povodní jedna
přeloženi a rovně! tDatřalcma mí-
'#ss" 4t)tts4 pat j#4 I
t-tk Utnhh%nlh '%Ú loS)
tnt "farky' r#íií't" fbř
tt í #jfwtitK dř!ítňtl N
ílffljm#( f# "Lí
ipkjr4 b i I i líti#m ♦! I
h íitf#ftf rok M r4 i
V K"ítki '' tr if t IV
gf IVfSt !" T}l d-Klj#
f#jrni Í4l k s fr hf4řsí dtí p
dfk a iifi!r f i-1: f tiH
jt t#ln 0 #ki4
r tl d"-l Má -'ksoii áirar
pf íj
tm #blit
Iftjw A d-Miti
P't# líl'Htř'1
i 1 i lil'
ktr jn #Mrf
n'#n-iar ii
♦ jíl ápMfri'1 tuk řkll
p" i" i" a i mm m r w i (j
il
I rtuti i
m
prti ú U JHrtn B
fl IřtlOfU I S'Jf
VoJ-ttkf ift nti Irm konán by £áU
ní)i m in Sm randál v vět
ké ktdi byl ricjprt přitom
slatiié mli aby pá iftín nidrtm řj
zuriiu Pk taujali ond i místa
ohí'ovaný otfďn Byl spoutá
fiali mi poulí Zvedl prsti"!
tti-i - t i - i i
iiiaiiiai anir a iiiil kliin i
sou Ire a na vojáky kt ř( ho atřeŽi
Výsln h bjl krátk 'Vaíe jmenr
'Palla-' Ve Máři?' Medsnat
cit Ui 'Vaio taiiětriáni?' 1
nik Vae bydliiiě?' 'Sani
to předčítána obžaloba Při kaž
vřté pokynul obžalovaný hlavou
znamení souhlasu Žtoba vypra
je že Pallas ráno v den zločinu (
V lioni nci a pak si vyšíd na b'
f ťafl f 1 1 1 i 1 1 Lita tr i rii r K)tta i a W
val dvě bomby jež byl doslali
svého přílete Itala Moncinibo zat
imřl-li' lrl Zv4iil tinmli At% i
ku uschoval je pod kabátem Á
hledal si příhodné misto přidefibj
" -a
in vonk Neměl žádných spoluv
niko a nenáležel k žádnému spi
Státní zástupce plukovník Na
žádal v králkó řeči jménem ttirl
noti a zákonu voienskfch — Par"''
jest záložníkem — odsouzení
lovaného k smrti Při těchiosl
iKikrcil 1'illmi rtmentf i-vlilil l
xi r „tit -i
pohrozil jim postí Na to rol
obhájce ex oíío a uváděl polehd
okolnosti dovolával se minal
duševního stavu obžalovaného
važujete mne za blázna?" zvol
žalovaný MlčteJ' obořil se př
da 'Ale iá nclscm blázen'! z
1'alhis 'Nenávidím maršálka ť
jí že jsern ho nezasáhl Očekf
tmrt co mi zaleží na životě? (f
huji vámi všemi!' Předsedajfcíf
pravil z králka: 'Líčení íe ski
no UJvetlte obíalovaiiého!" I
nprei na preonetiu pouruuvy p
"ř I % i t i
a dal se pak klidno odvést
radil se celou hodinu pak za
bubny a pronesen rozsudek: 1
practem a olovem!" Palla t
při tom brvou
Každí mí uSetří
mnoho peněz a mnoho bolestit
budit mílí ilnmi AVjiwoiii i
— j f i
proti bolestem davy a neuralh
25c Každá bolest hlavy mťil
těchto práscích zmizeli Kóv
cházejí bolesti hlavy ze tácpy
jest dobře užívati též fieveí
pilulek- pro játra za 25c Uč:
jisto a lahodně f
W FSevf
Cedar Rspids fj
Kilyt Klunley eritov] Afrikou ntf
Cl
lík naiičml bjly vyryty nlduJS
ny: H 8 C O 8 Nlklo nc-lyl 1 1"
nnU roíluMitl tile od té rtoby vynlkv
temfi Kjlatlli tn tomři llllur'S BUil
ťoii(fh Myrup
Děti stížené kašlem nejrad-
vaji eseverom piícnino JI a
poněvadl tn& lahodnou chut? a
výléčí
g - t —