Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f"
POKROK ZÁPADU
TlWřs 1111 jtfnt litá Us
I'if airfA4 siiřfi tt ťL
k'lfl(t ttfiktt l"t lt M(!MlfM (tl
hAií ť luk ii# $ mil tlr bfiy tf
ftl''llitby J#I ř# #i!4Jft(ff
odříkl Nsfif f int-uhn j n hk
1 f' tt kil f i řn flifl itlk j"
Hi ni ttivmi ttatmurit snu
fllMoaMrffí HfftMof TA l fo Kdorborobi a ofj#vf í)ki fi4í j
i p' hf sbij j hlnf ptnl pr tsn lim Ji iíhnal lí# sUhfl mM
ti 'Jinrio&nf 'iffi' 1 řhllo Ifdol JJ a fol#lp i Mftítf fth
#ř M ílftS řsJjKff'Mo' ff tpf fllllit Iiflibř VÍ i'il ftS pbUf hf Mi
l-r(h ni miv nl-itk Kti-rh 'lahslálor Tsk mlf í lk4 lt r
dfámv jifrl -l f J-n I a U
♦A f v Mkottk uti#rM t li j
tnúmtij rh'illh 14 mtin% ki
tii řir fíjf f df#k Htr
fř I fntlí4 víco-nM-fií pochvaly anbfkl n otAic ék4 tmi nU-' i
it tMi yh jn J lk l rtxMy
ku řfc 1 r j dMk 0 htíin
niřínf IVivf I l ffí f'y l'f m bnuti f t'#rl4t Snil
Wirt
Tnlafsté CrsWrj
t-ttji tk !( fkl JflifhdJft
fiíwi li fi Il fřilisř rt( pfdl- pfbUťivsIf hf J# M klflikviíf
lit I ' -i íiříínil oi'fi %t l#í íínf I tnnhj f % iraoý U
bh t ť-f iitm ríjtM! l l'f#l# i
AUlel M4fct já nešici f
('tvossAtl srÍTtř ťfatbl — i
ttfikrtt4 j "t fffw pfi vifiiý tU
řiílify dtMH #í#"l JisIfI
] t4'# tvM fti fiámým af ťi m prVInf lít Ak'-smifl fcý pfjf
ti I j-t bf4í#fn ltrý d ffvibťsfl d kshátka tikrUthi Uti
l-f(tí #( r- í finf f i řtfl" BpífiB i
tníttlm f ijmstft d 1'' if UAiin
l'OI4llMC yAiAiiif
t i ) — ř#r#M fříf ftjf f"fi
I h riil inf) t i fllmrm vít m
V !- Vf J Ufrf t y v ( +
slsr-sf ra
řrt Hjírdá í4' t
Í !'( S !„ jtr-t fi
a f r ("' ni f t'r'f lit' f rt ' mljM
) iipfíín ťl f r-"n
! '
VMlfMInklMIi Sw!i# Bf ho♦l
Al♦- M
rttft r ttolt
Dr 04 Unnrr ' ) II lion
fl # r- '
Jt ttlrx "rl y t #! Wři
jii ) 4t n imi it
V tM I (Kf-! ílttí I ( '
#iV"fli-" #iU N O 4i--nf-t ('
Il I l trfilnté k"tf VI Nt-f ) I)
IIM-Sť )( iř f"4 ((nf -w ► !'' i
riH I'! I f"K tť( IWHt rl
oni Hsv
knfel Ml ř'Uw "% -lt i " krt
fno t 1 f m ( (( fc l ♦ ''
tf Mf pf '"' r !- ! tont
Oitinfin dno 27 zjíH
Tlti l 1! Dl AÍK AT V TlAXI HA
rofto S-ká huVíU Jki Wm4ř
ka — t-k& huhou Jko foUcAjt
lalí
MlCrlT! ŠtifntO MLČKTI IUT0
prtri jflníi f M!oí 1'rotHií mlí-i
ŠUvi jako brob ftii njalontrm v
II CIT ÍTiBITixiM rACriRX!ÍLT
(lim buaři cbicsgt( nápa]pm
rm aby milice Ljla na kou(tli__
vyvádí koninu
KOLIKTOl! tl KTJlkjSt víiobecié
tfní penižnf mají e nejhftře Vrá
tili e i olMbfizky e cdravýroí li rúty
a jen modrýma očima mohou ni
gratulovat
Stul NEUI TVRDIT! It VKD!E
Ii človřk na ten aneb onen vlak že
ca určené mUto doxtatie be v ía
Dlužnof vždy podotknout jest-li
tomu páni lupiči dovolí
Dl nezaručeně zprXvt počne
prý cbicagk& Svornot v brzku vy
cházeli v řeči DÍ-meckó aby mohla
lepšího prfichodu dáti svým náhle
dům o přehmatech Mladočechfi
Časopis "Qcinct Wma" praví:
"Guvernér Altgeld v Illinois plni
již slib svfij že zbaví tttát viech da
rebíi Minule omilostnil 116 vřzno
a i tí-ch 30 uvěznfno bylo pro
vraždu'
Kdyby bi tak vlXda rakouska"
dopálila a Čechám tu upountu daní
jií k vydržení státu přispívají jim
navrátila aby zjevné dokázala iv
již ani o ty éeHkó třžce vymozolené
peníze nedbá
Vlída rakocskí prXla by Či
ch 6 m vře jen nejlepňí a proto poula
la jim do Praby na krk vojuko opa
třené repetýrkarai Repetýrky prý
náramně rychle ukončují bf-du a
strasti toho avéta a vrtají v lebky
sebetvrdSí — dírky
NÁSLEDNÍK TRCvU RAKOOXKÍiiO
arcivévoda Ferdinand d'FHte již jent
v Americe a co nejdříve zavítá do
Chicaga Veteránské spolky české
a jiné "užitečné" organisace vojen
akó na rakouské kopyto naražené
mély by již od dneíka studovat ra
kouskou hymno a připravovat se na
veliký výrukuůk
Císař František Josep I za rXi
ce své volil po celou dobu svého
panování nejurputnčjsí nepřátele
národa českého TaafFe pak Dacha
Šraerlinga a Meczeryho jisté píedé
lati chce Kolik tím získá třžko
nhodnouti jest-li že utlačuje všech
ny národy rakouské tož i po vfili
císařově národ český sotva vyhladl
a ehubí Týl po včky jko pevná
zeď vzdoroval a o zeď tu palicí mno
hou rozbil palici cizáka
níko Jil jiřii tirnm fciíí-u ri 4i
dy a Uiř řřny Httnj j-ti v
fttK# f#!r ftfi lun k l r' f''ií
h a I M mu prrftanl t t ro
4ofř"!Í ři {n j likf i j ř ílř
ttf ! rf % lí dif rl jtk
'pík j"fť ři" i 'tr t -I ij l
V Pr 4ť íb iijfdlírh ířlí
C vIm'I 1ř(frii f ) f (ř-
l"t g líki a pořtUii -iu y pro
MAlcři t výmířiříný přfo í
ťj-!'titl v Vt ttm vyti ikli nřkoíik
' km A l j potom ridtk(fr i"j
r- Isfiřjil íík'lf lUttj v Arriřři
(lttři v ČH:1l4 h n% IV I)
tk' nojtíť "i!í"íňftíl"
mihli volsI Jamu J Van
A!Winkť U troíkii Amerikán
r'Htn N#w Yorku jink a'e na
du'ť kt(r'mi jjn Jnorn arnerirké
peníze d-t ďibrí a ktrý pruťí v
Anglicku j utrácí jn c lý bla! n
jt-Mt-Ii sf) mul přitřlti nkani ke
dvoru přispfl nazvjb-ni Clevclanda
v minul volbé p li šit tisíc Minu
1 tý ln byl prtsi leriti m Clevidan
dem ustanoven v-lrvyLric#-r do
Itálie Za to ovšni ('! vcland za
sluhuje pochvalu Kdyby byl rcpu
blikánem zasluhoval by knutu a na
zývalo by se to kupčením a úřady
Sta ío se nXm jií Je zpkXva vy
střižená z "Národních LUlu" praž
ských zrovna za týden po uveřejněni
téže v listé našem v dotyčné rubrice
"Zprávy z Čech" objevila se v tele
gramech jistého denního listu v
Chicagu Ten pán jenž dčlá ''Evro
pu" u onoho listu rnčl by vyrábčti
také opravdu "pftvodní" telegramy
ménó okaté aby tak velikou ostudu
to netropilo} neboC máli se bráti
podobný zjevný klam za bernou
minci mohlo by konečné dojiti na
to že by mu po případč také u vč
cech jiných se nevčřilo
Minule oznAmil do Omady tele
gram z Washingtonu že za konsula
do Prahy jmenován byl nčjaký Tiel
Teprvé z listu chicagských zrčdťli
jrae Že jedná se o jmenování pana
Jana Karja krajana v Chicagu o
jehož jmenováni zasazovali k Če
chové demokraté nejon stálu lili
nois ale i stálfi jiných Pan Karel
clen bankéřské firmy Kašpar Ji Ka
rel jako Čech upřímný v mnohém
na místé tom prospřti mfiže a jako
obchodník dobrý dojista pronpčjc
Gratulujeme ano tésfme sp že první
zpráva se nepotvrdila že jednalo se
o jmenování krajana a tedy uznání
české demokracie
Car Crisp jest vetSím carem
než býval car Refd! Čtenářové se
snad pamatují že snčmovna poslan
ců před 4 roky přijala pravidla ku
svému zřízení ďle nichž předseda
míl při hlasování čítati všechny
přítomné za účelem zjistřní přitom
nosti quorom nechť si hlasovali
aneb ne Za to jej přezdívali de
niokraté carem Vink ejhle nynřj
ií předseda Crisp osvédcil se ze
všech caru nejcarovitčjším když
minulou mředu odepřel připustit!
návrh na odročení schůze na 2 hodi
ny který jak známo po návrhu na
óplná odročení schůze předchází
každý jiný A titíž demokraté kte
ří Keeda obviňovali i cnrovstvíi
ovsem hlasovali že Crisp rozhodl"
uoorei ronrytci:
!'M tífblřt rj h # ti liiif fi(
llht fl' ' t (fflffb ) Hu'l b
#l! b' Z t ! fi Mtl #d!#
tf0 ljU v (fthkfU vl fy m
k ur
Ns -lUsUi rot ríaM jimi t
ť lf Kmn ftřtjfjíft í lii mi l m4
jt S!lifi df("(i (íi tittt%'J fy
itfflkltt yiitm k tik f ttr
j mvf?i nkt-r4 fr'ii ity i
ktM4 vytlouk Jf k ítál tím
iiřir rth řf tlí? ni stt
fťfil dosti jíl fb' Mípíf$li pra
dU" jl fl4 s!op tu f fn
i f r 4 v rubrir ' f f r)#ff
ďti nt tS rilfi-' řk'-nrirírkí
v tifi frKÍstrij ai íjíkutliv'ii
ď-initll kaUý iiralffiý yr
krajan kal lý čký j[ntk rnibist-
fiý a zločin? I'rfi si jit b j ít vb-f
vyrálítl jko "ČVťb k smrti vy
bladotf I" atd Myl jrdna o IV
láka Níiiicp atitb Irčsna dobfo
podotýká k tomu "Sořnot"j N
které listy maji třn zakořtnčný
zvyk le k vftli docílení smrarf udč-
laji si s nf kterého Nčmc' Irčana
Taliána nelxi příslušníka jiného ná
roda kovaného ('echa a sic jedno
lucbýui rpúnobem že buďto křestní
jméno přiloží do Češtiny a druhé
trochu sfusuji podle potřeby anebo
se zní lí náhodou trochu slovansky
nechá stát Néktcři páni vyrabitelé
podobných "původních č-kýcb"
sensaci dají zpráté ješté dvé hlavič
ky aby udélali vítíí hluk I!yfo
na to již s iičkterých míst poukazo
váno ale neplecha sedéje stále To
je krátce řečeno vodčnl č'enifň za
nos Nač délat zo sarnovrahu Če
chy? Prospje to néco?"
Pso Kono pracujeme tedy proč
se dřeme k čemu stavíme aínč když
v budoucnu našem Cechu ameri
ckých slovutný spisovateí český
jakým jest Ilerites takovýto Žel
smutný a pravdivý pronáší soud u
příležitosti dojmu čexkého dne v
Chicagu: "Jakousi hořkou příchuť
má pro nás přece jenom krásný a
zdařený český den v Chicagu líné
te nás kypí v nás krev Že tolik sil
duševních i hmotných tolik paži a
tolik intellektu nenalezlo dosti mí
sta v původních hranicích svého
zrození i muselo do ciziny daleké
Lráti sb a svým chlebem hledali
sobé sluřnou existenci již domov
ten bohatý úrodný hospodářský i
promyslový kiaj nebyl to vřem
dáli Vítr je zavál pryč za oceán
kde nalezli solé nový domov čestný
pro sebe osobné AvSitk jako národ
při vsern vlasteneckém svém nadšení
musí přeco jen na konec zmizeli tu
jako ostrov vlnami spláchnutý Vi
díl i jsme tolik muift a žen hlásiti se
k národnosti české Pozdravovali
jsme tisíce a tisíce svých krajana
kteří jimi jsou s celým srdcem a s
celým přesvědčením ale — kteří
jimi z části již ve svých dětech a ve
sýcb vnucích docela neúprosně
přestanou býti nevrátí-li se do lůna
staré vlastí i níž byli vytrženi a
odtrženi od ní Z tohoto krá
aného květu přítomrosti nevzejde
pro náS náš národ ovoce do budou
cnosti nevzroste — ti které dnes
počítáme a s hrdostí počítáme do
svých řad zfistanou při nás věrně
Ale odpadnou od nás ve tvých po
tomcích jimž jenom již upomínka
přívodu snad ovšem drahá zůstane
Náleželi nám víak jazykové nebudou
a nemohou více To jest elegin
českého dne v Chicagu—
r'-pl4 l-bsi{-b spoMfiortf lh%+ „(řrI „„ i fň„# t„tUt !)
lyl ťt pfifi?fc po elý Jifot nt afr#
s- tfiatft řfi''p-l1 a lbttf'b #p#
r Mf fM i Jrh tntýiírtl
lijml jtk i ly byl f % fin h
N4!# iv(4 j riiíitl arrtýiUnf a
lij-tťim li la imi kfsfý smýill
i" ř í'm n třus-erb a tn'hoj#-b
přál ly ai BÍ-y likony byly vykláli
iy t #4jo# b b i i a fiikoliv v tkmh
6k4 tří fy moi-opoliatíl Třity
ifrtti!y píMjplnS p ljfy #tim1 t
tÁt#hs rnftffb io-i-ll a lid by
hcrs-l vidět sby titlrfty ittnt a
orlřifi v njvyíifm aoi 1 1 í)bi
lat j tím fiíííjíř l Vřtbhf
polkový r4vtlnl (!ny býml ttké
rinfm fi I rrn iAfiipem trustu
monopolu a d"ul oavěděil #
vrnýi bývalým ým uiitn a-
tflňm klyl trhnul ani dosti málo
prstem ku vykonátáni protitruto
výrb zákonu kongresfrn přijatýrli
Proto svolení Hornblovera po Ob
neyem fini nt lid trapný djm
Dnes sejde si AmkrkX íi-ovač
v Cbictgu aly ku spob-čné ničim a
nikým iirupné práci národní 0
hlt ai ruky vzhledem na to le ay
nové jsou jedné malky lies rozdílu
víry a vyznání politického společně
v Usce a avornosti cbtí Žit aby po
máhali staré zubožené vlati avé pod i
Tatrami a víemoině ji podporovali I
_ i
vdle svědomité práce nárolnf v
z-mi této svobodné jejiž býti cbtí
dobrými a řádnými občany Všech I
rfiznlc v zájmu dobré věci nárolní'
nadále se cbtí uvarovnti a časopisy
jejich dle toho na dále se zactnvnil!
Zda-bž v tom oh-du nemohou nám
býti Slováci dobrým příkladem?
Také oni utvořit cbtí úitřední slo-'
venské těleso jež dbalo by zájmu
národních a spolu s Čechy a Jinými
Slovany tvořilo jakous ligu jež vše
možné bratřím ve starých vlastech
by v bojích jejich za práva vlasti a
azyka pomáhala!
lim i vtom ti '
strkJvanl Slováci '
námi obyčejné odstrkova
aavaji nam ooorcno pruiaau neootr
jmou proriravcjsi nus a nerozeni se
S - V 1
tak hned když žádá se od nich ruky j
pomocné ze staré vLsti k úéeflra :
j: i _ t x _ n i
o itickym Jest vtdét že man tro-
j -" - viv i
chu více smyslu a pochopení pro
pravé vlastenectví jež zrovna "ná
rodním žebráctvím" iváti netře í
i jako se děje mezi námi'
lyž o podporu nejsvětějAích tužeb
zuboženého jedná se národ ve via-
stí Tak Slováci — Jk my hanba j
lovídatl
A KDYBY více pohnuta doba ve
Blrv n-prospla loz jiz
„ _ _ t
okolnost že dnes e všech větších
listech amerických o rakouské ty ra-!
nu se píše stačí abv potěšila nás
syny té matky naši staré k nimž
i i
tato volá v kruté tísni své aby z3-
stan jí věrnými nejen lacinou vzpo jge svým uejbližším lístkovým jedna
mínkou ale po případě oběti výdat-( tělem neb kterýmkoliv jednatelem
nou Sobotní "Hee" v dotyčné ru íUmod Pacific dráhy aneb adresujte
rico pro záležitosti zahraničně vzpo
míná velice sympaticky zápasu Če-
hu s krutovládou Habsburku a
Pbiladelpbia Ledger" pod ohlave-
ním "Rakouská tyranie" píše mezi
mým: "Rakouská vláda jedná ná-
ilím s Mladočechy v Praze Město
spravuje se Jako za doby válečné
schflze se zakazují a noviny potlačují
Toto násilné vystoupeni mine se účele
svého pak li jen malá frakce vzbou
řeneft jest za hnutím českým pak-li
vsak dosáhnou všeobecné podpory
idu pak nespokojenost vzrftstati
ude pod záminkou domčlého klidu
má vi#' r-dsbrátá tmHnk tnlkt
M idl dá ai oo-f' přlfott t
llattntf llkn li ml lall
nt k ttmíUi pfoii vyfiÍ#fií ros ji
-i Ikn Af pak of"iisfts Mmft&i
ro řbc jtk řb1 owdíf vya
tak svnj roMnďfc Jtk thr Právě
I é li 11 tl 1 fl
lttovoi iraB'M iyj aihi ai#f
krnÍM ftf)trtěff v konvfs jl
líd#m f Máic ř#lhf V rnínnlá o
14 bybí ixh-anfiě tfíi r--o-ifrno f
demokrati itriUhl ta s"i fr# ktsM (
f-itulrk prrhUsiti mají )i 80 1
I tu dásl kornU# finaněnl alylaof i
v#w kďl by atětlt na otáiki rbil#
trbnouti rnobb aě Ud4no jiloari %
l'ro I dsmokratlétí ěIno4 tyWtj
řn fifi-alatl n mni uliaiftf Ati l
ohledu na poměry celní zákon ktrt J
i-i':Lii 111 iin
'iriu'iiiii mm iirni"Tin 'rijrnw
ťi zajímavosti vf aUrbr ntbvlf
Tsk ku ph rdtkuř dvmokratífkébo
Plata Df-aUru a Clsvelanlu pfi
mh-uvsl s zt podrlmí ela na olově
nou ru lu John II Cyn dělník v
otxír-i výroby koberci) požadoval
aby nebyla činěna žádná směna v
cl na koberce deznával že hlaso
val "pro tměnu" totil pro Cltve
Im lt a Je prý se mu to nelíbí ai
Jeít změna reačla Guvernér
McCorkln ze Záp Virginie přimlou
val a vřelv za podržení cla na oblí
ač doznal že byl zvolen na platfor
mě požadující změnu celní ale ž
prý soudí ts jsou opravném ka
'c ? £ V'1'' 7"1 PH í
kročno Nil k reformě' obrací ae
5mahřřn glvl0vó proticelnl r I'avly j
ochranné
'a—— — —
Od mnoha rokft trpčit Jaem-zá-
fpou Užívala jsem skorá vSecky
aiinka- Konané jsem st
obrátila na dra Au? KCniga Iiam
haTnU lU]lVh ktřré mnH fi-Hj
okamžitou úlevu—Thereia Miillen-
hoff 21 Cypres ob Uuffalo N Y
—
CbŽinLový výlet
Poslední obžinkový výlet pro osad
níky hledající domoviny tento pod
zim bude se odbývut z Omshy po
Missouri Pacifio dráze dne 10 října
í0!4'!1 mt v ""a OUAomi A
Indiánském území Texas Arkansasf
tiLozáoadní Missouri a Louisianě
r v f
lez do vsecD míst na draze lllinotf
Central a Mobile & Ohio v Ten-
nessee anssissippi a iaoame lez
na místečtí Jiznl racincae dranv za-
i t t r v
rirmiifr trať inpri Tafavctln b Tjikn
íMrL T
villli V- iT 1411' rr mm J w v maij
2 dní Zastávky dovoleny O dal
podrobnosti ceny lístku atd hla-
° " "t1'raží nR " Webster
ul neb pfsárnách společnosti sev-
v roř I3tá Farn u m„
J# O PniLLIPPI Tnos K Godprey
a o r p a p t a
Výletuí vozy
inu in-111'nini lir iiiuiimiiiiiv' lni a
t „ „:„„X!aí ►„„„uii_::: -
n(íit)řf hodněiší vozv k stovánf „ft
Velké skupiny Stěhující se opadni I
ci rolníci lovecké výpravy a jiné
naleznou tyto voy na Union Pacificl
"yte™ úplné a dokonale vypravené
v každém ohledu O další podrob-
ti „lr„n tícht0 vozu poraďte s
E L Lomax
GenM Pass & Tkt Act
24-5k Omaha Neb
Důležité pro ženy a dírky
Jest Blahníkuv Kegulator pro £ensk{
Tento lék účinkuje prav
delné l)rotl vSenj íen8kým „emn
nemoce
v
jako krvotoku nepravidelné perio£
aneb zastaveni I
Již t mnoha stran Jsem dostal od-i
poruíen! a schválení pro Jeho dobré
""f an fidelné Ačlnkiij
VHi_ v uiahník I
872 V 18th st
ta- Chicago I1U )
i