Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4- POKťínK NÁPADU-
K viábol-naVfMio ijfiila f
I (MfNgn
řf I iiU-n yi lltm a
Ql „ÍMtftlí Uatopeo 4
0í i I7! ť? klfi'T
- Juda ÍJrrtl arull by Jk
4Hi!nttf( Jinýtlt KiMéma
ilianri tik la ti mnfl
Itt tř tti fIf4fl#MOl 1%
ti přr Hřnoit apoetoWho
tffy ř A Jk jďM ttfl
V' ptpUt přOtiottlhtlaro
twjlcí proti řl4 ftfliittif kf h
t - - fl I _ _
i "stínaje hi lilivy II 11 1%
mé rlrkte? A JA Urt
ytao Kriatova i4kon o I4e k
fátu noM by mít Jkf spolek
ivaéero Alláhovým Její M
-I t jinověrci naučil vbhti
fdho pM nko it rotnof
bilžftillO kri'i rilmilV
l ti 1b rojily Avíak vře tak
natíraná nileila přr ajoA
?a i daslattk aby ukoteí
( Chicagského J#zdi mohl
O t přivedena k cíli Hylo ntino
U program vypracován aby
i i ni i vhiihuu munni uvil Pli
ř I i 1 1 w f „ _ LI 1 ! _
ií Mírnil' L'J PTCL lllilf D
Urlf VflíVé nřmjr t(rkvn(
3ljr llíninf njfifHy nhrom4l-
3 #L ! tl_ i l_
I %penf vyin4nl ourolfch IVn-
Í' 4 rite ijeid chicagský uhromiMíl
v ftohi i4ntuxe víoch 4W
'jitví vieho vřu Mohatni'(14n
Vchranovikjm Kfikoj41 a Non
'ormiitou o jiných koniratech
f i ji: ii_
7 W1 —
fll Vnlrttilt0 1 lim bamIaii
'7 by'y' Srovnány lýtl nemohou
lovnat jo nikdo nelLlal 8nenli
Ijako ae anculo avffťctvo v Nou-
l kortu: nf1í M talr tn na
hidiv4 II velkA fiMk4r&n( n mi
( _ — _
W m tlil I
0i Dužnino i {ri romoiu niejne
f' K)kím jako raeti lidy aaamari
jh a vynlecbií ae viichnt vt4jem
4 takovou mírou Mouhlaxu jakou
apoštol Pavel jro bámíky
lha a Klt-antha (Sk ap 17 28)
učel ujerdu byl dona!in
Icc a necekalo neHdalo
Ni
nvn( té převráoeriOMti ahy h
j ze vhickdi uaji íeanomu
f MWI VRIIKIII tiiuviiuviii vv:
yst ca pravdu
y jak by také mohli na přiklad
íci a jiní dáti ta pravdu dr
Řekovi jení ve njotdu mlu
% idealiNrnu novém to nábo
V Přednaiika jeho colknm
Joára býti nejrajlmavřjíl jii
é že právě ve n]eedu tom po
iyla Týi pravil meÍ jiným:
veřejným tajerontvfm že mi
emí civilÍHovaných ve
XnoHti no křeHťantvf vtdalt a
i náboženutví Miliony ji-
ou jedinS ku Btaré víře pro-
tienajl niřth Jt-píího A
iiiliony věří křeufanHtví aneb
íf naboženntv(m pončvafi Hmč
(tm vychováni byli a nevždí
NadeSla doba nového nábo-
' ť kterýmž vňt-liká nenrovm
loderní civiiinaoo bo starou
iplně vymizela Neopravujo
iného náboženství vtarého
V již Htávalo aneb jefité Btá
'ové náboženství není umíní
MtaŽkem bývalých nábožen
Uce nové náboženství
ilkem nřco tcela nového
Ktéhož jedl idealismus příaume za to že pro mnoho Iilt jet
jeho řOVOU B6 ÍdeaIÍHté!BmH uu uurrai nuii pro jioo
vin
iaeaiumu ponevao tnaer ~ ~ — — " " -
Vmahy po ideálu jenž bou-ÍJ! t4vat b íékoli nadéje
JÍbt dokonalosti víeho pro tlaha pomrtního ft žílí ano myslí
V by člověéenstvo bylo doko- rae že Praví boženství takou
Náité ale aby každý jed- nalřÍ' muHÍ vyloučili"
bvl dokonalím: dáleneču
íVech cností ideál rodinný
Vsti a íidskostt ve viech
bh
W nibožen-tví neutočí ale
r opravuje Nemi ničeho
'7 1 '
t do B narcmmem o
jjVepracuje násilím ale or
'1' příkladem a učením Ne
► -rotí úplnému vyloučení
j"Jfii li n4piji g proUÍ Ikttiip4
tající h riBlxif vé l proti film
' 1 1 ! t A nitliitili II f
"Nutriím I mam nfjtk
ft4mf„u n )k ( „ ř(
itáml VUm
„„ „ (U túíJtf
i r
tvflt-l a prnifrďtfKiit iMlh4n'i
bftl mfííř atlik my niMm# !
i4á hřjtk ii-řti ljtoti vyUí
Jiko Jednotlivin Sinfrn 141
nlhn mni n itnf bohm ani!
vlř(mi 1 bfih f 4 r i tifl a pro
mlniti v íloWki aík phin44
tn 1# roidlly )ou iiiřidliM fiini
mnohým mulini a Imu i nii hl
riíkuM vf pro dobro 1 v f -r
tva a r4vé riviliaii vjkontlí
ntllí Jioí vík fiiií r Ind pfipi
„f4 t 9 m i t a
f Pakli nřkd- iron jt rn„n
a mi pfíinivé k ťmi pomfry abv
vloltátn vým ijpjnal platnoatl
ntnl lo i4tilitt jf h'i 7řfm v
Vflikott trnu dobrého přikladli pru
n4!fdn(kyt více mHi v doktríny
alk r-klanlm n kiMinn ani
jedinému přfdrnřtn aoij vj-ku
ltdké práce a dacha Jtkoby ťi b)l
bfth
'Nevírno Jak vři i povtaly aneb
povattly-li vftbccj t4rov ft ttké ne
víro jaký bndo polední konců náJ
a konce vieho utávajícího pakli
vbbeo lze o nijakém koni inluvíti
V každém případé jnou to olilky
otevřené a véd má privo o nich
volné roxprávfti Njvřříme Žo
život clovťka tnovu no vynkytujo
T Jiných Jednotlivcích Nevřřlrne
že utávi ncntnrtcIiKnii jednotlivcfi
jako takých Ponecháváme toho
vřdé aby rozhotlla jak daleko
mftže b pravdou ne rovnati poimrt
ní Život nán Nevíříme v žúdné
nebe jako mí to kdo jednoť
livei bo nejdou po Htnrti bvřídář
Htví jcit proti takým náhlclQm
Nevěříme v peklo aniž v ONobnlho
vftdce tohoto ani v ot!Ític Aniž
vřříme že bylo kdyni vSh dobré a
nejdokonalejil na tornťt Bvété Ne
vřřlnue že béda přiSla na nll po
chybením človčka aé mnohé clo
vékem aavinéno jest Nepovažu
jeme uvít a tiepolepBitelný
Nevíříme v možnost absolutní
dokonalosti někoho aneb řečeného
Nemáme za to Že každý dobrý cin
zfxká pravé odmény aniž mjKltmc
že každý čin zlý jot řádné potře-
Mtan
"Nevíme odkud pocházíme aneb
kam ho doat ineme víme pouze ž
jurne kIh na této planetě a že mu-
tilme býti nookojeni h výnledkv
vSech vřel jak jo'i přičíňovati ne
abychom Sťaiilnými byli pokud
řtétí élovéka jen doulci lze Ve
BpolečeriMkýuh i politických zálcŽi
toHtech vřříme že mul býti pořád
ku a Bvobod b tímto Bnoiena Ne-
jHine pro válku kdekoliv tito od
Ntraniti ho dá aniž cti a povinnosti
poéeMtného bytí by e zadalo Véřl
me že láxka jent nevyhnutelnou
yiemu avíak véřfme též žo lánka
Hama buď k bohu aneb k iiaxim
Bpoluby tOMtem aneb k oběma není
doBtačitelnon zánadou pro pravé
náboženutví Viřlme žo ilovík
není jenom zrozen aby trpél aby
pracoval aby alo také téAil se roz
umnému životu tomuto Nebojíme
bo smrti aniž bojíme o Života
P(Q
tíJUi
n
iuU
Ul
Tíetí valné rozmnožené a opravě
né vydání Čenko-americké kuchařky
'"Ťí U T í)bH"huie na
29S stranách mnoho set nejrozmant
lřjfch ř1(J Uft k )řfiravž jHe
Vázaná prodává so za tlOO Právé
jgms obdrželi zá-obu spinu toho
2—) Vyd Pokroku Západu
PratiU o HlbíM
IUI fr tko klif MrKn
MM vjdtl #6j U "N NbíN"
trnul clý ! nt l hfftioif "i fMitl
m-íri-lnUn'' pinnjlrf #pl f 4řtř
f{ nuslí W hhhn bjr ttmll iU
♦ eh jljk ř'pAtrt vjrn"l
ďiťM tf jxn ilittl U kli Inf f ío
bith' (íefiilcmitht Také my
byli jtk mimo přr I kfilkfrn ř
iii při-ktt Ifin i#tuíen Nfl Um
♦ tm vy dáni kníln U # dolil tím
ví# nílo tu li Jf kttřl i]ín
fiřkti I pomfty kř ftdíří f
ti bitvou ft ! ij((iiyiid ii-táva
rni (vnílio i ratovuti-U" 'n+tk
íťn titli pk di koM odborníci
pik retovlrlé po Sibiři ktM tvr-
lili lm J lil KfflHAri V mI1 Split-
vypravoval sice tfil oáraniti ují
invé I- í ik ínj'i'i rcl rv
prv liVy I )ku-I htiy ty porhá
xdy z Uiki rn 1 pan Krutian
sn lnou odvrtu Ip Jou ám lky ty
řflp-Jtty Nrí b!ay ty ss mnoll
ly m ntjfii líaaové nyní i Ajličné
a Nruťi ndtihsjí své hUy proti
fcinerii Wmu žurnalistovi V doté
liejnovéjM pak obrací f'-ti Kcn
iaiovi berlínský prořei-or dr V
Joiat V lhrUnovt v(te'né revue
"I)í Zukm fi" ve které duchaplný
tento žuniMliata dpojujn a soiiitře
tfoj skutečné vkvřt avobodomyal
nebo fpÍHovatelaiva v Německu na
Uzáme v pohledních číslech (43 4)
dvíi články Jmi novaného proíevNors
který sinu Sibiř několikráte navAK
vil a nyní po' úkoru-ni celého díla
Kťiitianoia VHr'ije německé tdiecen
stvu před touto knihou která j jen
nasána aby bez příčiny poskozova
l i povine Huitka a utvrzovala ostatní
Kvropu v starém předsudku že Ku
sko je pidád jcilě státem barbar
ťkým i)icivilinovanym Ze podob
né fpisy a rjirávy nalézají i v Anglii
i v Německu všude víry a hlavně
rozifřenl pochopí ksždý kdo zná
vliv Židovky na německou Žuruali
štiku a ovíem jim nepříjemné záko
ny rtotké 'H be blbějíi a pl ímo
Dtpříčctiiá zpráva o Sibiři" praví
I rofcsHor Joest "nalezne nejrychlej
slilo roííifní a víiobicně se ví-ři
Jik člověk má vymýtit tyto staré
povídačky ú jíímlsudKj ? Jak čanto
jKcm byl lúzin: "Jíyl jste také ve
rtuťových doheb na Sibiři?" Na
tuto otázku mohu toliko říci: "Ne
byl poněvadž n: Sibiři podobných
dolů nikdy nebylo a není Ty jsou
jen ve Siuinělsku Rakousku a ve
Francii" Tomu prosté nikdo no
chce věřit Dostanu zn odpověď
Ale vždyt jsem četl o nich asi v fl
knihách pocházejících z péra sibíř
ských odsouzenci Odpovím-li: "Hyl
jnle ícslkrút obelhán a oklamán"
ntylf dot) čný tazatel že jsem igno
rant aneb řekne "Ah tož jsem se
zmýlil Jedná so hm jen o jedovaté
járy rtuťové" Mám pak jeStfi mu
ži tomu vyklúdsti žo ani podobné
výpary na Sibiři nejsou jelikož bo
tam zlata dobývá jen mokrou cestou
a n amalgHcí? A jui bono? Kdo
pak mi uvěří tvrdím-li ovšem tro
chu překvapující faktum le ho Člo
věk dnes dostáno z Moskvy do To ru
ska aniž by používal jiných pro
slredkft komunikačních než dráhy a
parníkn do toho Tomska tam doce
la vzadu v stepích zasněžené Sibiře
rychleji polio lltiěji a při lepíím za
opatření než třeba do New Yorku
aneb stejně rychle a jistě mnohem
příjemněji než i Berlína do Chicags?
NeŽ abych bo vrátil ke Kennanovi
Nechci vzbudili domněnku jako i
bych jej počítal mezi ony novináře 1
a továrníky "cestopísR" aneb jako
bych bvl proti němu zaujal Ne
mám nijaké příčiny domnivati se
íe Kenuan jakkoliv mnoho a často
přehání snad úmyslné mluví ne
pravdu aneb popisuje věci a událo
sti kterých sám neviděl a nezažil !
aneb v jichž pravdivost by sára ne i
řřl Iďnnifi vM tímto hmt
pii)tdl m bily lk vy(řtvo4ny
Atlk kfml Kd kli Jm Jrho
pftfnřrijfl í
Jrlťl řW#fty j"l ýl-A otjil
řl provinilí I fiHolik fikýhd(i-
io]iíkA AMnlkft - I křiUf
akt Toío fiíkf(i(í Kí-rMf jt
Jtí kri(í VSaklftkUdnf f-řM
ř J-irit lnt ! o fli iHlntfj
MJkot tfn-i" prtí fi4 n t pn
{fiřt fifJtvIH pollciJní éřilřifk
ikřfl (im-fikho ktf p')l
Kcrititna r fe'řoí rotu! pM
imř(t ik Mořřkifinoo' líohd
i M {„„ iprvtfkovi krit
kf í po tomto # t V4fií fřll!A fil'
d ll Mt'm uinárt vinným i vy
ilífini pih'l v ivfit okrran a Jko
rtitřiiisn byl poIán ď výibo-lnl
HiblM" Tak vyp líí -ral ipvé
pán Krnnwvb Krnoan pak 4m
nmftM lkou li lu hffiittiýi h pM
bhn jrl Itéd ittrlitl t očitý
aví l-k S'h J-n I)M Víei hny
ty u lilo-ll při nklií analh ký reto
Vatel opět j oprvé od atho děttv
ctpUktl a při nic lil řtítiáři J"íl
vlasy nad Pinkou krutostí a barbar
stvím vieihny tyto vrl ly a inkvi
aic počínají u Kennvn slovy:
Jak mi Jeden politický vyhnanee
vypravoval" anebo ''mladá sympt
tlcká neinná dáma siréna X vy
pravoval mi" Ano pan Kennsn
ve své dobromyslnoati jde tak dle
ko že ku některým bitorkám dodá
vái 4ju lo zajiaté událost pravdivá
nebo nemám příčiny dornnlvati se
že politický pntinileo hy nine obe
lhal!" Vsak každý kdo na Sibiři
byl ví zcela dobře že každý sprostý
vrah žhář a zloděj jenž si odbyl na
Sibiři trest pracovní ale Sibiř přece
npopusiil dělá hned ze sebe "poli
tického" provinilce To je přece
docela přirozené zrovna tak jako Žc
každý "politicky" zločinec jenž byl
"nevinně" odsouxen každému zvěda
věrnu cizinci napovídá všechny hrft
zy světa
Zajímavé jo také přijetí Kennana
hr L MToNtým Kcnnan přivezl k
hrTolstcmu manuskripty akta a p v
Bibířkých provinilcích 'politických '
Vfsk hr Tolstoj nechtěl čM ani ma
ijuskripty hiii akta řka: "Nemám
pro většinu těchto provinilců iyra
-athie ačkoliv některých je mi lit"
Než — použili násilí a násilím nyn
irpěti musí!"
(Doknníi-uí)
V Jhilhanku jsou poměry do
ode dne zajímavější Strana Stam
liulova svádi pravidelné bitky se
stranníky "nové opposice" jež se
bije za Koburka Na ulicích Plov
diva svedena bitkn jíž BÚčastnilo se
H00 slambulistfl opposice vyslala nu
bojiště jen 200 mužů kteří za to by
li ozbrojeni střelnými zbráněni Po
licie bojující roztrhla načež bo sa
ma postavila v čelo stambulistfia
vedla jo n koburgovce kteří b tím
spflsobem octli ve velmi vážném
položení Hylo vystřeleno několik
set kuli a mrtvých i raněných na
obou stranách je nemálo Množství
osob pozatýkáno Vojsko se roztábo
l ilo na náměstích
Milion přátel
PUlol v nni J )'it ikaUi ntii iřlti-ra a na
utni Julc milion lldt nl"Jo právi Ukovíboto
pflulnv Dr Kluga New Dluooverjr proU aouclio
tluám kutil a nantuauluim Pak-tl Jito tohoto
vitWtiilio leko proti kUll nikdy doiad ncullvill
tu Jdlnk zkuienl via přeiviclf ( la Jut yfUi
tífta Itílvin proitfi-dki-ni va tť-oli nomooloh
krfulVn pranteb a pllontch EaldiUhnv Jeit
zanikaná la vjrkonito co o nim a tvrdl neb
paalaa aa vrátí Lalivlf kjr na koutku iduroia 0
Ooodman Prug On Valki Iwhva aoo a tl- '1
Patrlck Iteory pravil Joclnou "Dejto tni
svobodu ani'b iinrt" — lldS nyní tak hlouí
nemluví oni fiVsjl "Dejte ml luilorftv JM
Hojiul Syrup proti Kaíll nebo ceinfu" Jet
10 Jt0 iliméi
Velectěný pane Blahník!
PřijmMo Brdečny dík za Vaší
ochotu a a Váí znamenitě účinkují
cí lék který so mi co nejlépe osvěd
čil zaěež Váti mnohokráto vzdávám
srdečný dík Jacni opět zdravá
S úctou pí 1 Novák
ŽOtf
Protivín Iowa
Lacinů pozemkr rolnici
%lkm m řol#J J f J 'km 1 i
rlori ak 17 t townah n l("is
II 4i v llrf-ly Nb ob
Iiojbl bozi akrl Tť oíntky
maji íkř"" polobtt potu dv4 mlU
r Hortli í mm '''"
řfillf ífd fofe# fl! M M flf#
#ftd J Vs#m výbotřii piloíit f ""
roni vloh t krl dobrý ptok
AbfehoMf přiživil snlt IWI
íhnf nMIiři řbto řl akr v t
HMakr ItVn)
33 tS Y lt Ittj
ÍOOTSlrloj!
v okfMM IVt H itts a okolí
istiM'! to Nf faky
Vr IV H r-)- palt fr'k
§tnMi t a-iil IMa 'Ma awi--
finti ixratfe Ma4 i- at-Ultait ai-l
ar é tla vy)i i4ti4U ř
t ta Uw 14 ailUM aattUUt tm akrf ► a
ta I It-ilMt ♦ To ai4M a4l0
f trM ti Dalta ťf h4 r''T afl
ill ě4r4n+ mi #aklia at
!
frlwirai í'4 p a tra UMw ailaai-H tf
fo't ia aiaMajMi
KakartM lo bulil
ťtaxkVa 10 4V M
0-"a## I
flrimVf)ř Mflfl
Millta t taaf
S ř1iaia I J ayroba t ak
Tlo faraif b4- a yt -Alnj aa a batato
j Mtia a mUUI k faktnl aa I al W rvkt M-I-
rll fla a vial llotlka étal 4araia
abf Tlia t- aktul a viavltlll Pakli 4 n
k-ai l Ulla" Via Marnila! Jirdal Mf
wtiaalOOftroH v Jlaefc kralk v HlraaM
taa fltť %im -tf Bob angll-kjr pU
I pf- Jela
Ca a aall apolalilltMll adkaiajaaia 4
aa klrtbokoll alx-kodnlka v Oaara lb a
Prval Bířodal banka v Alllana Hb abyitai
filřlll T)ta p-aakr tfehUi itop)l v ta
ní a raJliU mbndoa tuhly lalaljll laai(tM
ajrat díuu p-a(
Snížené jízdné ze vSech míst
12 září a 10 října 1893
STAPIiKTOV LAM) CO-
íktm
M Ca BaildiBi Ornatta Vb
gi
Ir Xetcirwe
nn
Jpt pokládán ca Jwlen i nejb-plhh líktt této
dy (D ""ti krev obnovuja sílu tlvcul
rypiuujo nomoo s tla uváJřje voAker or
gány v dobr a pravldlnj břh i't jHt
připraven s víra nei tNwU roallínch aoufá
atek hlavně roaMInncb a byl r-nAin a utívin
po vtoa nu sto lu Ilyl velkým ÚMpéchem
DžtvAa ve vftwch nemocích Jmeti tich
ktr4 nmjl pftvod t krvi poksíoném Calndku
ttko! Ziťa neííílvnost ntxluílvo a nrvonnl
bolnnl hlavy Jatonil neduhy nemoct Hutni
Žloutenku renmatlam spatné tráveni ůnu
dyapepHla Uwmnire rflil ikrkavky neu
ralgle rarent a horeíku vodnutolnoat hla
vy boleni oMiuiní nhryvřody vyrážka
akorfiile boule aut MOHOKO není putent
afrn lokem ani Ba u lokárntkft prodává
vak mtií1 a teny kteří nim byli vylňíenl
a vdAcnoHtl k lékaři a s přáním poNloiiflt
svým spolullrb-m sastávajl niÍMto JmlimtelHkfi
a umoiflHjI Um any 1 vxdálenym nemírným
mohlo bytl poalotiíeno Jest to novyhnutelný
domáíl lek ejmena r mlttUtch vzdálených
od lokařfl a lokárnikft Iék tento nelze oUlr
tet od líkárntkQ nýbr pouze u míxtních
3Hlnatlft Nenl-U žádný JlnaU)l ve vaAein
okolí tak plate o dalM pmlrolmoNtl na nlžo
paaního _
Dr Peter Fahrney
112-114 8 Iloynoave Ctitcngo 111
I UUUUUVl W UU
je nyní česká lékárna
aknlnr léklrnik
ná tam na akladé všecnny byliny ko
Hnky všelijaké thé kapky olejíČky
iťávlčky práSky mastě náplastě
tlaatry) vodičky pilulky zkrátka vše
ío do lékárny patří Připravuji též
rozličné mazání pro lidské neduhy 1
léčebniny pro domácí zvířata a vět
iim dílem trefím v Idy na to pravé
Lékíi Severovýcha jiných 1 1 patent
ních mám též hojný výběr jakož i
barvy Štětce olej na barvení i na atro
'e zkrátka vše co v lékárně mívají
ZvlASlě velkou zásobu mám vSech vé
cí z kterých Be recepty připravují at
jsou již z Cech anebo od doktoru zdej-
lích Dlouholetý cvik mně da! mno
hou zkuSenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoď _ Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
26) A MASINDA
vořcJný notftř
VE WILBER - - NEB
Vleehny práce m tářikl Jarna avINni bndo
aprávnl vyffu-ny Panlia na poutník pljíuja
a val ml aliki Iroky a na vy hodni apUtky aa
stapaja nlkollk apolohUvyob pojlttujlolch a pra
plavnleh apolnjnoatí Olooholatá akntanoet v
lomte obora labaipanja Kdo! vyřUeni obchod a
Jam ivifnalhe Knpnjete-U Bab pradíTáta
farato klaata ie i nlj lk-lr
MIM)