Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '4- POKROK XÁiA!)U~4
n
ti
i
t
i
i
CJ9 lloillíiCf
PERRY DAVIS'
I JmI li přkv ť fi tak
I aau jw ni r"i líni w
{}# přtřtř4 4f f 'tfl KliUf
tnim Mki fiv#f in VI 1 t
i Tř( li !# ř tMarko! rb ttofN
!# i #ir 4# I tll I Ijr Mjial
t V twtl V fL { ít
Via 'I'' J V II KHI Ulil II
C I tofjfga
l44
y €ESI(X PIVOVARNICKÁ SPOL
Jdý ť ryt f pivovar f Clu ňabfií efínf m kratftAm tjmíni
í i p I'rtifi§!i4fn v# MpfdfiJh Hiiícřh vlMm
VPHAVÉ : ČESKÉ! : PIVO
VTtMt i
Il teMLi rtsrle i leíM Uít MM M iclztafCSi 3 KjlcpJI f trtx
Kd? j pile Jlrott elr Ji plti aiále t žádné Jiné mtt ♦( um hutni
1 Lkav objrdfiivky até adřeailjff
CA — 1VC "VAut um W„ Ccun
f I ?" Pan W J UULIN i Omahy Neb Jt ftaífra íeským jrlntUm
[-$ pro Nbraka 4lr
ff' v a4w Cfcr li } if f hn p S t fcuwkk i rr iii
fclil ? IUh
) liambursKo-Amcr akciová paropl spol
IPřoplaviii corry
} V% iarilmllch rxprniiifch iiřJrychlejSI JíiIa iíf niob ta jt dril 2! ImhI
f
K Z Hamburku do Yorku pousee
To arollích jravllelných W2M
To fiaroImKcb Unlor Iini IKlOí)
lo parolodích Ilaltlcké Ilril l-"7-V)
l'o parolodích lialtlniorskí linie í7V
Ohledně plrplavu hlunte m u
HAMBURG-AMEIUCAN LINE
8" Itroadway { irariirl 4vnjr I 125 LaSallR St
NEW YOUK I iuíno-u CIIICAUO
ř PERRY BROTHERS & CO
l komlnslíiiiAři pro
Pokoje 111 a 113 Exchange Blďg - Union Slockyards
South Omaha Ťieb
ttíT Dotaty pÍHemní todpovídáme ochotně a neodkladná
ÍBTírj trfnl poiton Bib t- lefrflky podímt
(I q£ din práni
Žádna fikola na tapadž ndáva
lf
i" Dftk adna rrace V neuraiHi oooo
V? Školné ll týdné Ktrava a byt
h nim Jehké práce 1'íňte m o Kaiaiog
I 1 1 KaOm
(é ( --' ''
ustaí i im sin a ss
NeÍ8tarSí a nejlfpfií na tápade umí-třnÝ v Jedni t nojlcpu ve utředu
i! mít um?ntnSných budov v nejtítSím obchodnickím rnCmó Západu
Y Osobní elevator táchrannó řebřlky a všecko nejnoví jSí pohodlí Prázdnin
l'není žádných a utudující mohou nastoupitt kdykoliv bet ukládání tkou
pSek Klor uciteUký jo Hchopný a tkuSený mezí nimiž Jest nejlepší kra
Ajaopiseo v Americe Vcřejuoutl profenionelními lidmi a obchodníky utna
líni co přední obchodní Škola v této čáti xemé Studenti ni mohou vyd5
lati ttravu lehkou prací a uklízením Jednotlivé vyučování
} Tisnopie e vynSttje $ prospěchem poštou
roh
JH iinirmmrTnTr
DpllU si o kaUtog
ítdhk)
ť[ t=aHHBltoh H)nI)oiiulaiut - Omnlia
Tftdzlinní období ibájeno bn4 I UH lky odbory obehodního ridíUnt íMtop#nř
pmnl nlmlt I UfBnpli fal troj-m — 8tr 9 hodiny frée dtnni ab UM týdní —
(UtoíoMrooitiiuJoUIcím f (ladil aagllílsy MÍHa prlbláilt kterýkoliv ím
' Vv Ikula m vyíJ po el rok V-rst kU ítyry doy f tydím My mámo toho D]H4lb
't! krwplM )iébo nltU v tito fmi naUitl follaU ! pro cnlnky Juho prte tMylujl drm
J I JopláU ll pro oy lUuilrován lgiilnl kUI Adrwn]l': KoArkowjA aroi OmoA iV
( (Zrninu loJttaíiUlOMiáiBkof tomto Ililo i TDUIWí
4
lf'0'IMlll
PAHHdLLEÍI
řf i # ďm plMiJf
f- ?jm n-iw -
ftÍAí íftňt hl lfm tot M-
11 t tit'ftf b t f 4U ťvH
fc'f nlf in KtJfř tl! přVf-
vri!#Jai jffj ify
lit ?An n mi fUinW
I"' f 'H l I Kllll M
proilpj dobytka
I ObJdníTky d konpl dobytk k chová oeb
I bd! docbici ivlUlnl pomrnotl
více tu va5e peníze
sa ih-iuiídi ciíhy
1300 Mnozí taplatí výlohy koná
W 8 PAULSEN
COUNCIL BLUFFS IOWA
F F KOSE předHIa
15H Farnatn ul Omaha N-b
TinOH mnlltolé
ani sin
Z CESXÝCil VLASTÍ
— — '
k iřvíU t (ki'iki ! íi ÍI-
iJftff ff 1 1 V Un f1tjrh
fiiřfi#nht Mlr ♦ 'řf'h
mNfft ii t lxťf h t ttkf ranými
' l-itftfrn) ff'{rj I 'ftftlHfil'
Iíi líítky tlrht!r křijkj -- I f
M i (f illf i ííiny nif
foj mv II yÍlř'tAfl ř i
líoiřl ♦!lfil V lnfi" h fk'í
MM '! M I lfn'ifi i h yr
rif)rli ř'J#i rMIMM liI
Uk nlťl i!iii kl-4t
ílnl I4(kíi jtk4 ljfl-i 'iJiť k ř -
Uponl onlt IMk4 N MiknUUi
fj tiVitxrio p'd#iřnií J# lUtky f
mft pUpil TJI přr"IIAol
tak tim } o ní tkfrh l(ff( h
li'fifmi řiJvy rtikdy rty2#l
Kabát a fifWkt byty p'im4ny
l[m i hl l) mik Mik ul ÍíW'
Uhni dn# fiprtvoTilt ll4M V'
tito i4lrliťt bt a fKiďi vydy
chán tkí tounak) trot ktiff
doplrnbn vtpřávřti m'il JkJ"i
p&4b#rn v init liiir pfípra
♦ ují a Jklio na fA poul4
Vřf'kí kUt i llutky ikroliviťii
látkou pomitAné i!ány bjly d
Prahy ku rln-niit W-tim prozkouná
ní a uznají li ilavné ouhdy Úlky za
totolné jitž dotan m km lulka t
to Jo pi-kla lívanci pro viletrá bi ďi
lapáku
Svoboda wlboUnttiíl Jakol I vei
keré jiné uvobcxly rzintujl v Kuknu
nkii pouzu na papífe úntava plutí
pouze pro poddané úřady vink ru
řiti jí mohou kdykoliv no jím zlíbí!
Tak ctěme v Národních lintvch:
Nf-mecký upiflovatet Ant Uehr v
LÍNtl pmýlá do ikoly vé dllé které
je bez vyznáni zapřáno a proto ov-
Sem do hodin vyučování nnlKiienutvt
vykázaných nechodilo Okresní rada
Skolni mu nařídila aby dité do ho
din nábozeiokých postlal P llelir
ne proti tomu odvolal k zemské radé
Školní a ta mu Ofét nařídila aby do
8 dnft přihlásil díté své k vyučování
náboženství poněvadž vyučování
náboženství jest předmětem povin
ným a odpadnouti nemůže Jest
tudíž svobodomyslný otec nucen
díté své posýlsti dovjučování naho
ženstvf katolického an na Škole v
Ústí jinému se nevyučuje
iVu pamie vydáni královského re
skriptu ze dne 12 září 1871 chystá
na byla v Čechách celá řada schá
zí a to bylo příčinou 'ráznýclopatře
ní vládních Ve schůzi méstské ra
dy pražské učinil inženýr pan Neu
bert návrh aby za příkladem jiných
míst a mést v království českém by
la také v královském hlavním mésté
Praze slavnostním spftsobem ucténa
památka vydáni královského reskrip
tu ze dne 12 září 1871 a aby k
účelu tomu byla svolána mimořádná
slavnostní schflze sboru obecních
Btarslch v niž by Btarosta p dr šolc
promluvil přimčřenou slavnosti řefi
Návrh tento byl dostatečné podpo
rován načež byl odkázán k uvážení
a podání příslušného návrhu zvlášt
ní komisi Dále konaly se za toutéž
příčinou veřejné ichae a sice: dne
8 t m v Loučné Křivoklatř Nov
Mčaté n Sletují Rakovníce Varn
berku Hluboké Krči Nové Pace
N Pydžové na Kladné v Drahelič
kách Sudské Čáslavi lladotíně No-
bovidech u Kolína na Král Vm
hradech na Karlové mezi I$lo icemi
a Spáleným Poříčím (tábor lidu)
dno 9 t m v Plzni dne 10 t ra v
KFimicfcb Božkové Plzenci Nov
Henátkách a Michli dne 12 t m v
Humpolci na Smíchovř v Chocni
Politický klub 'Český Lev' v It uď
nici dne 10 září mé I veřejnou tchlki
lidu na Jejíž proKramu byla rozpra-
va o státním právu českém V okre-
i říiitkffi wff Míny byly -
li 1 1 v fi(in I Aff"- ll lř- t
f N# lMř I ( fUf iit h Mní
mWi ř4-i" V Kt!i
Vi $k1t if kfil f '!
HÍrf l'#-ti f#]i4 # li 1 1
I íAM k'f!i # M 11 f I'o I'
MA Týl k r Ji f
j t U UkMI #í#jf4 M# li 1 1
Ifml jři Juni ř'k' Iři
'il ltjft$ tfkni n II ř fl
tiiiil i Mir4m Iti-l l(H'íft
ÍVlfr} S I it T4'i'ř flfi kí#ř
řf Nimníri jiffn ini V
j h4 idťl i lui#l# Jrn#f
mMy ďilm lty fál!rt
třuj k íitrí ÍMitřittilk tlako
ftnj a stroj k plnění Ulití I a fun
řirni a riirii' i" i f ř V Ulh i i íri
lni tW nb Pan M hillinsfr
ii'í fí 4k" l M il j- ík na
6ío il p"jítn Akoda na ba l
♦ 4 h paditá p4 na 2'M il
— V AUrlIitmii u Já'hmo alo
UUdxtSI trpná d"p'ilidfni ufd
ot IV I M'kU n riáradlni náčiním
Í4ttriu jakoJ i láiohami píci
PohoUlý 1 41 i iko In na rooi il
a Jpl na 2'íOo il ijíStn — V
Nfundorfu ii Iil"-rrK hřU dn# SI 7
rimt v tfthiírfi býtalá dlřiiá
m
ikolnl bulia Xájmnírí faihrá
ní li jen malou ťáť stého nnjfiku a
utrp11 Škodu 100 ll Pou0 jedrn
jest na &0i l pojiítřn koda páří
m na 3000 tl pojiítřnl řínl 1'too zL
— V Ilodkoviclrh it Liberce vyho
Ul krov iiwlloli V Janečka I se
ti (ob m i slámy sena na pndé I)f
nu iiájernnlkAm shořely p-řiny Stty
a prádlo v cené 500 tl P Janeček
páčí si Škodu za 1 1 00 tl jest vsak
na lr0 cl pojiStřn — V Kašper
ských Horách vypukl 25 srpna v II
hodin v non na pftdú sirkárny pana
Nuthaua Illocha oht-ií jenž rozAIřil
se na starou tovární budovu Obé
budovy shořely i a velkými zásobami
hotových zápalek Škatuli beden
vignet a s pHrnfm strojem Skoda
paM se na 24000 tl pohořelý jest na
10000 cl pojiálřn — Ve Velké
Doubravé u Týna nad Vit vjholelu
stodola mlynáře J Ueiatky i s vtš
kerými zásobami obili Škoda páčí
se na 1500 zl a pohořelý byl na 700
cl pojistén — Do usedlosti V Ho
lého v Drahlínfi u Příbrami udeřil
dne 12 srpna za prudké bouře blesk
a popálii p Holého i jeho dvouletou
dcerušku již vypálil na prsou zna
mení v podobó kvétinky načež se
ztratil aniž by byl néjaké dal&í ško
dy spůsobil — V obci Hlízové u
Kutné Hory vyhořelo 23 a 24 mra
10 usedlostí 8 hospodářskými budo
vami a letošní sklizní Škoda páčí
se na 29822 zl a pohořelí jsou na
10018 zl pojištěni — V llažantové
u Tachova vypukl dne 25 m ra t
neznámé dosud příčiny oheň jemuž
padlo za obřř 8 usedlostí s veškerý
mi hospodářskými budovami s ná
bytkem zásobami obilí píce a něko
lika kusy drobného dobytka 11
rodin jest bez pllstřeSí Skoda ob
náší 37000 cl pojiStčnl 18170 cl
Poláci ve Slezsku pokračují vosvó
výbojné činnosti proti nárn nerušené
a bezohledné dále zakládají v obcích
českých polské čtanářské spolky
knihovny pévecké kroužky Matice
školská ve Lvové slibuje zvlášté si
všímali pomčru v Bukoviné a Slez
sku na shromáždění "Polského pae-
dagoRÍckého spolku v TešínČ" jed-
nohlasné přijímá se návrh na vydání
déjepisnó knížky pro mládež ve
které by vykládaly e dějiny Slez-
" více v souvislosti a hUtoril Pob
"Tovaryšstvo Školy Indové"
vydává polský kalendář hornický
jak se v polském tisku vslovně
M účelem aby c rodin
slezského dělnictva vytlačil kalendá
ři fk t I 'ff ml po Ubnf ml
prottfVlkf fa'jf na pripriMtlnf
kfttUftí 'nUkhi 'I4 dal
Jak Po!4knt laťi ftiff Inf prás
b I- I! b # dřf ňclf poo-i I
klí If f tíířifi ilkohkl atifMtM ky h
tUeíi f ! rtipoftl as ( fth
lMk'f líll t If'l plk lit
714 ďilf} přihybí U if tt ťto d#!tb
kí(hh Uikfti n lt$l Mi tt
I 7 pnr Poláků ! itt hfht
r ! hlM7 r rl jíl l7iíi
d iiíj přibylu jUfitdl o 31JH ÍUt
n i I ! i přrK? IN 4Hnf II li mfth
Sl v Uik aé a nplyntil4
UařtiUtl řAff ('mrhtm { Pl4k1m
Urk U t?mpítl fmiílí# přibyhi n
IIJli dnít ři! I il řo- Mfi lřtřia
Jik lUsl kf poUklm p:l4 v
jik tfftnhttm hroiníin áp Iku
jt f4 r4rrsn( ti Tfnku
Poli l ifitll # ro inoiná oápln4 r
potétnl Tř4fftk n tím 6M#m aby
v přllnln4 ďíb tím an4r třati
ři'ih!i s itatrtoij JUliinoat
k# kořfir4 iva'oá Iatik4 a fíijitl
# jak v ri4b'lrikíin tak polití' krn
ohUJii ku 'ti-Jnl llalííi Tlm M
vyatřtluj řoltoU'irl proti
Polákem nb proradný tfnto kmn
bvanký natropil jil tolik it
mu slot artttVft a n4rb naí mu la
tru tKfii právem laitoulí náita
Mni-4ttl kmn alovankh' Pro
ti NVinfArn npřátelAm !ovanti
Uhfl jft boj něj proti proradným
PolákAm ktřt avou ni-n4vif proti
Uuki vinealí proti Siovanatva vl
krréiuii a Jou mu ifjmína v I(a
kousku lu ti jbofilmi íkft lei
Nemine ani ftdiního aby hof
rati Starosi to moravští tďutrpé
li nové por41ky Před voliče své
nearnřjf iikátati aby nebyli vy
pískáni Posledně ve Velkém Me
teříčl stropíli rolníci vftdci Htaroée
chA Mt-zníkovi pravý skandál a
achAze jejich musela býti rozrtištč
na Nej-n v Čechách nýbrž i na
družné Moravénco naléá se národ
ní hnuti v plném proudu
V e SpnniUkn dle všech známi k
chýlí se vše k revoluci Nynější
nepokoje jsou vážné a mají nepo
piratelný ostře vyhraněný ráz revo
luční Poněvadž nabyly zákonné
platnosti reformy o nichž ae byly
kortesy Španělský parlament —
na odvrácení státního bankrotu
usnesly a zavedení těchto španělské
mu lidu protivných novot obmezenf
a břemen mohlo by se snadno stáli
počátkem obecné a veliké revoluce
Státní vaz španělský odlil se u vel
mi ostrého nebezpečně ostrého rohuj
moíná že jej šťastně objede ale
možná také že narazí a silně se po
rouchá Republikáni kteří stále na
příležitost číhají chystají se k silné
mu rozmachu na třtinový trfin malič
kého Alfonsa Karlisté v baskických
provinciích capoměli již ran které!
utržili v prvních letech sedmdesá
tých a mají velikou chuť španělské-
mu králevství poplatnost vypovědět
Revoluční snahy těchto živla pod
poruje vydatné hospodářská mizérie
Spanélsko trpí krutě francouzským
odíraným clem Obrovské spousty
vlna jež rolnictvo Z7ykle produkuje
nemohou se odbýti leda za nejniŽší
cenu a ve venkovském lidu 1e ná
sledkem toho veliká bída Krom
toho je stát nad bankrotem a aby
iemo otivraiua aaia si viaua v Kor
tesích odhlasovat! nové daně a znač
né úspory Nové dsné jsou
ovšem nenáviděny Konečně jsou
také kierikalove jak se řlka na re
voluci zralí a fanaticky bigotní mas-
sy jejich přivrženstva tuří na nyněj
ší liberální vládu kteráž prý svými
'ninahfiiulí iimx nnvntnmi" ficil
ní manželství povolení protestan-skýt-h
kostelu atd] pudu svaté inkvi
sice nohanskv nrzní Tato fanatic
ká frakce má hlavni silu v ženách
kteréž tím větší vliv mají cfra men
ší je v národě vzdělání Jsou pak i
v samém bnanělsku politikové kteří
soudí že by se z těch žen mohly
státi — hyény Vláda španělská
ctní vážné přípravy k potlačení re
voluce která dle stávajících známek
jest nezbytnou