Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
4
ILIU i
Dr c wmmX
Im f f(jt lii:l rMrrfhf In V llnnk V' ti lit # dne 2" I V t"lfr( dň ?o rlH Unt i ISMm tllr 141 ttr lA
ft J#I jřlflU ti rfit w dín iW ! 1'iUdí Mevil tfiřm i„tlím "tj mIi K tnete „é f
f ~ 1'OKNOK ZÁ ! A I Jí í ~4
lopiMň# II J!hpnt4 I í# I Vtij n )f hh Í Mf r lř a d#l 4 MM ybi
Office: 222 v Bii
bti
llo ijmh pf li'r nti
dm hu'l poá lán f mlt pr4td
k fs#ml tM4ny Ji v#lkrl rtl
fiufftoil} i Chlr ai hy v přívode
ftirrdnl h kn jfi h tt4h olje
víly Ilbvftf ro f prlvo-lt bi l
Mttnrfio'i#h"l i m fif
ťftínfl (( l llafiii littf tj( (
amrikmi i ltjf vtáksré tár
I _ t i i r i i é
tif svtie - 1 1 itne si r#
stáli na i#mí kouli k(ř"H drfHl
ťidoe dvl Ug"řitk4 (lifk I4ki
t toboli § Jím a ttho mj(
břtffil JVv(l státy amsřM kt Vfli
EUto t !!# -řVdttnftÍ Cnb-ít
i roka MU k ly bjlo I t
Ifro pinjrm rlij# Vái Un
t Jpřví ířr'HU kllb Va
číto 3 fí !toti i i hin i
kdy j"jf4 "l(fly ml(k4
la tovj hhcrhJin klubn Ílrt4m
F !(( ("llťiír v lJ
ř ok4 4Ikjr Jrit Ditk
Vtr Sthn Ionj{l t Ifn
ro!n ťi lou n torrito ! iniior
fiíni Takotfch oiS ImkI w tko
nfír4 fl ttrclmr tiiitoi co
Gt-ťhové thicagtí j raví JeJfft
tfii: iío]( bojmfilkjr % irQvo]u
w('3til m v iiocln co tnolni
t ručním aby dokiuli I
ku irftfm a ckvi ta mřuU tihral
%Wj rnfrott co nejilif
Obalil b
Ku vpcm tlm tMAm jí l i ro4-
iťlj otevřeni 4ma řerokýikího
ch4telo Jisté díco a to Ijnc
iak ani len nnUl na dlouho
vekati Dne 19 i4M jřiíli první
oiadoíci al po Jhicarka a tam na
dva lotech ntll WiAh Vunnuni
" -i
jřnl tvrdil le jeden lot jent jt-ho a
drubý jeho přítele VeJktró okol
nou ti však oauvřdcovaly torna žo
bjfl to ftner Vychloubal oad
nlkftm !e jii dva mule ratfeiil
a jeHě níkolik i jich vezme na
avědomf Nelli e nadál onadnfei
utvořili Houd zavedli vý-lech a pta
li ee Youmane jestli má certifikát
když odpovřdél aáperně a přtHvřd
cili ne že chlapík opravdu dva
osadníky taxtřelil oběsili jej na
prvém stromě
Úpadek a podrod
Před nedávnem omámila veliká
firma Simon Elman !s Oompany v
St Looisu úpadek Dluhy její
obnášely 1160000 a v těchto dnech
ukázalo se že n úpadkem tfm spo
jen byl obrovský podvod Když
zabaveni na skladě nalézajícího se
zboží provedeno bylo ukázalo se k
úžasu mnohých vífitílá že celé
spousty objednaného zboží na ně
kolik dnu před úpadkem schází
Právníci věřitelů dali se do pátrání
i vynašli že zboží as za 110000
posláno bylo do Grand Island Neb
a několik tisíc do jiných menších
měst k uschování celkem obnáší to
116000 o které firma věřitele oía
titi prý chtěla Simon byl z New
Yorku a měl mnohé bohaté tam
příbuzné a Elman získal právě
vzhledem na to úvěr značný Po
úpadku zmizeli a nikdo neví kam
Krrará srážka i lupiči
Rychlovlak jedoucí do New
Orleansu na Illinois Central dráze
by! dne 21 t m krátce po 11 bo
dině večerní přepaden lupiči nedale
ko Centralia 111 Lupiči byli čtyři
a vidouce že zřízenci vlaku tak
anadno se nepodají stříleli do nich
Jeden lupič byl proběhem tuhé bit
ky smrtelně poraněn jakoí i kon
duktér strojvedoucí a topič Lupi
či dostali se na vlak když tento v
městečku výše udaném na chvíli
zastavil Chlapi vnikli do expresn
níbo vozu a tu rozvinula se pravá
bitva Několik cestujících probu
zeno výstřely pospíšili na pomoc a
soltl uronkt trioU i Hht 'Jir4 ! mi-ill i r ti rhnl a i ft ii#ffíni I tttntně ##t
Hmilhtm Jřil nlrt lf jí f i k ly
tl j) Uttttt k tnř)i if
4ií řio-íi4 iMf# fní J wílir#
itI íMíl hhf t%t (I (ttni
lio ni tťornl o'ii i!í řoili4'
#iřř)í a div ! tsn pf
!! I4 tsíhíl lítok ri tlifřií
fiťko(ikř4í# pi milif í střelil Mitr
ljl rhln ďi ftohy díl ét
rxiktt aby mílír ttf!bt tiťf
li N'til ohromný iinik pr1
íflí ktí-řh"! řřhorli ##ifil
bjl t r# l a škrtl (hm tnnlh
bb 4tlflrrií a dMtr4 t řní
rtjib ifttilr na kjiíii Mni l
tit h' tni ín!oili hrrm4Mlril i
milice fl?4M Ii l i řř'i
oldjl J (rrfoh Wiml n
rl a jikl ttkl btUíl o rsrřné
fínj" Kď by si btl mylfl ik
I" li l tlnt p'k"jl velirp by %m
mjhl Na druhý Ut ráno lij y
átral mfto kl ltnH h p'-l oi
♦jnl ďihlílkit ii!ruji ťv I
ukrtt l irnocnil Ji lníoal
ho KJyl třlo ji-ho tftlhtnj dav
prootřllcl pAI je stromu am l
It ko tněala u řt-ky j spálil
lo dva dny stát lowa lavíl na
světové vtiaě v Chica-Mi Dne
20 a 21 září Kino k doáté lio
dině trochu pršelo avšak t nikte
rak nemělo vlivu na četnou návšté
vu výstavy Ze všetb iřtŠfih
mřt jako Kurlington Sioux City
Davenport Otturnwa Dts Moinen
Keokuk Coumil IlluíT Cedar Ha
pids lowa City a jiných měst
mnoho přijelo botft (iuvtrnér
Uoies s štábem dostavil sc na vý
stavu provázen státní komisí
IoWitká státní kapela je uvlula
spolu s kadety a tak tvanými Hod
Drill Corps z Lyons Uspořádán
prfivod po výstavišti a vlastní oiIa
va po provedených různých cviče
ních ponechána na den druhý kde
řečnilo se a guvernér ve státní bu
dově iowkó hosty přijímal
Pf kné TjbliJkj
Provident Trust Co v Topeka
Kati poslala svým jednatelům
oběžník v němž sděluje že nebude
prodlužovat! půjčky aniž jiné po
skytovat! na majetky a pozemky
jakékoliv v Kansasu V oběžníku
praví se mimo jiné: "Skoro všech
ny společnosti v Kansasu obchod
vedoucí tak činí nikoliv že by tu
nebylo obchodu pro ně ale proto
že smýšlení zákonodárství a obec
nosti vůbec jest nepřátelnké proti
půjčujícím společnostem Kansas-
ské úpisy nelze prodati nikde na vý
chodě neboť všechna důvěra v
Kansas je ztracena"
Počet přistěhovalci!
Severo-německý Lloyd dopravil
do Spoj Státu v měsících červenci
a srpnu 15403 přistěhovalců z
nich pak 59'S6 z Rusi a 5970 z
Rakousko-Uberska Nizozemská li
nie z Rotterdamu 5760 přistěhoval
c5 z nich pak 5008 z Rusi a 1040
z Rakousko-Uherska Hamburská
linie 4379 z nich pak 509 z Rusi a
1040 z Rakousko Lberska Red
Star Unie z Antverp 5431 z Rusi
385 z Rakousko-Uherska 216
Anchor linie z Glasgova 1517 z
Rusi 634 z Rakousko-Uherska
216 Allen Suto linie 1175 z Rusi
287 z Rakouska 317 Americká
linie ze Southamptonu 1954 z Rusi
63 z Rakouska 18 Wbite Star
linie 4369 z Rusi 34 z Rakouska
12 Cunard linie 3640 z Rusi 44 z
Rakouska 10: Thinorwalla linie
lupiči konečně a nepořízenon mu-' 2960 t Rusi 10 Francouzská linie
seli odtáhnout Dva z lupičů byli' 2572 z Rusi 20 z Rakouska 300
zatčeni a po druhých dvou pátrají Úhrnný počet přistěhovalců v mě
úřady pilně Zatčení udali jména sicích červenci a srpnu obnášel
vých spoluviníků a policii tak 49093 osob z nich pak 9510 z Ru
práce usnadněna 'sia 12838 z Rakousko-Uherska
I h I n i ft ll i ! ftl !) f"l 1 S 'I i t) m (lil Ilfn
N'Uti f kil U fltvíf etMtfl Jliíftf dlíf latini tm ttlri
pru Iký vítr 4I a L líodif! říji ! tjthi
UJtil o"H byli ni piii ti
iliftl lořftf I d 11 'n- U tiklrl
jlr t 'mstitke Míftisi l'tf iy
ly řt M# t%ttt% ilt l h k l#l
ííy t#U im lipi lhífii tipu ♦'
s rji lb ifílotH # nt drtt ko
k ♦) bi tfiiřii ♦iř'J! v- mi
H 4!o v h 14 po nJk'dik h' m
%hj si4I ílrf tm l'fh'ini ří
IrJ wihill atltk Ítrn4ř4nl jj ir K
likobr #rU mirfitfti bití nt '
Fort pofJJji ijko ni fo
m'í ří 7 t tli 'lifnnr ikini
rlIy ne i itrinv iltřio i í4
(Vritral City a k rr f r hj ibíft#r
l Hiljti lit I atorift ilrmtk
w '
ry t% mnoho rníl tftkol joii iíp!i#
tmíttif 4 iki-ly spilbé tfliU
Vlitnmy nhly rdl!rko Irrt
oi pili iit!novn % zni iijr ji i
vrtkrrá tjviril tUkolní (Htvvat-
é nullio bortiii kbo míti 'ÍVrry
'Ottm as f ó ♦í'otir i„ pr4i
roipouar rn'i liv I o h iir Jun ni
frho poli lit] o if hovali piv
meny Jko ohnívá víh fi pokryly
obvo na dm míl dlouhý a šf t
uroní v i f nienniai v? norno
rif kolik dornu a Uké bot-l Mil po
lem kdy páčí nm n ♦'lí)0
Nkolik iob bvlo iři baSfiii tflcf
'opáleno Měto Dfvrox al p-
sud není ohroženo tiik na vršrkh
rozestaveny jfiu stráže aby daly
ihned znamení poplané kdyby
snad lesní poíáry až tím se dosta
y Malé měMf-(ko Runkel u drá
iy liUtk llills t Fort Pierre se
nalezavší as na 2'i mil od Lea-I l ity
ylo ohněm znii eno Veliká pila
tamní pošta a nádraží lehly rovněž
iopeIem Osobni vlak do Piedrrcnl
edoucí nemohl se dostali mořem
plamenu i musel se vrátil do L-ad
City Mnoho lidí jest bez přlstrVíí
bída v postižených krajích
ohromná
Stav úmdy a povřtrnostl
Úřední zpráva z Washingtonu
ze dne 19 září udává že sucha v
exasti byla ohromná pouze podél
východního pobřeží bylo lépe ba
vlna se otvírá a sklízí V někte-
ých částech státu uškodilo sucho
uavlníku velice vadl průměrem
úroda bude po akru jedna třetina
balíku Missouri ~ málo se oralo
jen něco málo selo kukuřice před
mrazíky úplně jest chráněna zraje
ychle Illinois — deště pod prft
měr v okresích Davies a du Page
sanovaly 17 t m mrazíky kukuři
ci neublížily V jižní části státu
dosti se oře a seje Deště velice
est třeba Indiána — dosti deště
pastviny se vzpamatovaly a role
sou k oraní plipravena Pšenka
na mnoze se seje kukuřice dobrá a
před mrazíky zabezpečena Michi
gan — deště počátkem týdne pro
pily velice pastvinám a vínu
vukuřice téměř sklizena Podzim
ní setba a orba pokračují Wiscor-
sin — lesní požáry v severní část
tátu škody páčí ve na $5 000009
Sucho veliké síti nelze Kukuřice
epší nežli se očekávalo Minne
sota — úroda obilí sklizena
Sobotní mrazíky uškodilyk ukuřici
nu a bramborám Prudké větry
koncem týdne rovněž škody spůso-
rily Orati se počíná lowa —
en něco málo sprchlo na některých
místeih Kukuřice jest v stavu
dobrém sklizeň bude větší roku
minulého North Dakota — deště
ve východní části a severní čímž
orání velice se prospělo půda byla
měkšf IJouře 13 t m spflsobíla
mnohé Škody v části jihovýchodní
Škody mrazíkem na zahradách jou
značné South Dakota — mrazík
4 t m zničil vína ve východní
části státu kukuřici však neublížil
ovětrnost k dozrání kukuřice cel
kem příznivá Nebraska — stálé
Pffiřř hh li 4
i - "
typrihiá
MisHU kM
V Iký mik potitil diM !!
in ilpr v Cťfi fini
d Jí t m pH třVtífit j In4if ý
příVíOo kn "Mi hll M(ř'-#rt'
Hifíili ht!i -hr! v přiítl
j#iíl?l Mrm4l Unl ntlsdnoi
lf Ho o pomoci tofijt! SI
kli křikli "dht# í" Mftoff
op' íi ' ntrflo dlouho tltk t
# lítl v M-Uhl n#bjlo jij m n
íf piAmny Iffily ipfth
'oíipti f tff nlkoltk Un rm
II lo a f tli-iít 2t osob bylo p'-
řnířio lích M imřly
llfrfká tpo5#ěnt etrpAli vstiké
itráty n# bránil ni--ho IN
loví divaJelnf stát $"ír0 Pia
mny aiiilj téj dva dmy IUj-
f folkové ir4ty pál s# na
Jimoo
5ímUII ssrfrs
Rbllk drihj líi Four íl
I 'í l-ďU dno lí zálí mřřffn
ilníni a Mantno IH sruil s po
lev 4té holině večerní vlakem ji-
njm Osm osob bylo n rnNtě
zibito a dvaet jiných těžte zraně
no Když vlaky sraxily nastal
ohromný zmatek volárl o pomoo
kol s rfitlelilo a záhy z trosek
rozbitých vozft vynášeli mrtvé a
ranřné Ni štětl přiholilo se tím
ze při přišinuti vlaku nebylo dáno
v í'4 výstražné znamení vlaku dru-
1 1-mu že kolej není Volná
Hnile Dempsey emlltant
Pennsylvanská omílostnující ra-
la v llarri-burgi Pa cxlbývala
lne 19 září si-zení a sice v zálcžito
stí Ilugh F Dempseye bývalého
mistra obvodu třetího Rytířů Prá
ce Zadost za omilostnění podepsá
na j-st 50000 muii ze západní
části státu Dempsey byl poslán
do věení pro spiknutí jehož e
rý rucastnil ra veliké stávky
iomesteadké naváděje soudruhy
své a kuchaře aby míchali skébům
Carnegie ho pracujícím jedu
Jyl odsouzen na sedm let soudruh
ebo Robert J Heatty rovněž na
seum let James Uavidífon na tři
eta a Patrick J Gallagher na pět
et Omilostňující radě předloženo
bude prý celkem nové svědectví na
úkor odsouzenéhojDempsejo druhá
ak strana dovozovat! chce že
vlastně bylo to spiknutí těch již
-řáli si mít vůdce stávky stůj co
tňj za mříží
Jest po nadřieh
Jak mnoho sloupců se v listech
našich věnovalo záležitosti praž
ského konsulátu kolik kandidátů
mělo místo to již zajištěno a kolik
eputací bylo u Cleřelanda ve
Washingtoně A to vše nadarmo
O Clevelandovi povídalo se nám
žeť velikým přítelem Čechů a doji
sta Čecha demokrata do Prahy po
šle ale kde nio tu nic Jmenoval?
dne 21 t m J K Třela z Ilhnoi
su konsulem pražským Ti našin
ci již měli "job" ten již takřka
v ruce budou asi sklamáni
Tisíce krajanů
děkují své uzdravení tieverovu Oleji
tv GoUhartla neboť jest to nejle
pší domácí mazání zhojí boule
otekliny záněty vyléčí dnu hostec
píchání strženiny bolesti revmati
cké kdekoliv usazené Cena 50o
Máte-li revmatisraus buď v jednom
údu nebo přecházející jednoho
údu do druhého kupte si také Seve
rů'! lék proti rcmwtUmu za 1100
Zkuste těchto dvou výtečnýck léků
W F Severa
Cedar Rpids lowa
Hpmvi-illlvl umlrsjl mlndt — víult nyut uli
rsji Hurn"T muM Nřmecki Fliulky ojrnt
budo jwctlvpb lidi bny nsutift ns i
Zlatá žila trvale vyléčena — Borboisst
Dfm léfc-iilm Jedu 4U duj Clio robám
řiti vuiáo ivlátRÍ posorswt Dr A i Cook
(rund Htol Aoni CvoncU Biaffi Is
TI)Uf ree'il
rtM tel j
(IbtllúiifV 449 Ht lJ S i _
1Utm0 mi J
0ISIIN( řl
OKI If fff 1 (
e MIhvI smmi"
Dk llonvsu Mal
i
!í
PHAOCr
Ni
Ir E I
InlaTcb
ČESKY LÉKAřl
ffRre ee reke U Ilewar4 el„
DMAIIV
ClslnUlnnil 141
Obydli v čísle 1119 Onler uK
Telefon v obvilll lí74
Čest ý lékař v Crete
Specialista pro Ženské a tMl c
rísiaw
al rrrnim 'árodn(m Ilankei
CRETE — —
Pro siKilehlivé a pravé
lihoviny n víií
J0S JÍCHOI
klsrf pfTul oboho4 od F KUpkrs ?l
Udí ho Uk f bli U ksldkdo k J
pl jKdo přljds pod robi ttt I
Csdj ] stsjny pro ksidibo l ko
sb I (Uon
Ilsruert lim 4 S rok 6 tUri H 00
Nrl mlltoá t rok 6 uri IM
Star Honrboo i řokjr „ 180
J ulovcovi 175
KBlnk — lWl
Anfrk 2C
llřk fladřnl Ir
Kiim Jsmsiakf 17
Knmpuot 2'
Hridy (nejleptl
l)omcl brtndjr I'!
Vino kyneié bili rteullng 6 r st M
Portwln a vinárny 1 1) Tork Cl 1 (
MttKSlsl 1"
Altshol
Vln mol Jtoa Drsvi roflm ! U
Uch ni-llrptieli vinobrsdl uunf i
vykonávají iiirávrS ava ab)it
objednávka 8 wtoa
JOSEF JÍCHA "
1422 So 13th St OmaLi
Gallon vína za
Pro každou domácnost je
ce výhodné možnoli dobrá
tuto cenu obdržeti Víno
jest kalifornské
Mám na Ml též i jiné M
Veliký výběr všech jemnýl
rek kořalek v cenách ku '
nííkých Při větších objedrí
láhve bedny neb dovoi se ned
Přesvědčte se a zašlete ol]
ku pod adresou:
Tg1 Tmiberl
746 South HaMed St
Chicago
ttíT pro miiloobohodníky avlaitai
Zároveň otnamuji že mái
ce mnoho dělníku na sahal
by šli rádi na farmy práčovi
mo toho též řemeslníky jaktf
aedníky řesníky atd Kd
jaké dělníky potřeboval rf
laskavě dopise a j& vse cJat
stsr&m
Děti stíněné kašlf-m nejraj
valí Seutrom plkniho ji
ouěvadž Oiá lahodnou chut
pO Dl
ýléčí
I )
i