Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
mt tm 'mm0mtto awaaV
i
lil
Tri ní rpniv)
„KOTVOVÝ"
n EXPELLER
Jl i bli ftnal#
tífct
nEvriATisnu
tiF rt wf f i itAm ř f - HIM!- r
4ksi i utni ( f rr mi m ftt n
ti mn í' jifiMirrr t
- V ' 4 a 4
a-#~iil ft -♦ p l"ip-ja
F AD RICHTER A CO
17 WířrmM
W IORI
i2í
rordalll
MG
irwenAni
f r iyt
ilf til laí 1 tr
& 25 a íWc Uhf luti 1e o
'a prodej
% M al
taVat aaJWjt(a Ctná v
I f B haava 8-1 f ll 4
iwso a nuf oMátit srrs
PfttlIU' h() U'U 4 t
I ilJUU !M7 Mfrř k trf aa Vy
lni 4oMa a4a ! aagllfké f #1 —O
HMi fc!a M rr Vdatríil Attlaaoa ab
ilh
Prclrské MltS SSiJi
vyltaiif Arlné a truM vyaladk m tnalr fí
tak Pili faaky B'b ati 1 Ba J haT jliaa
WltB Kana t—
Farma na prodej
Oaadaaál
akrl pi- a-
ka 1 míla aavroapadné od Pnuraa Ban)r
Co ab Os WW pvlka hiada
batata I aa libovolné (pUlky KiiUi rávs po
44 maJIM í A íoitt Praia- ab KXtf
Hledá linie! dob" kArt0 kr"Jťl
JI1CUU [II lil „ Ubály Bab aa kalho
ty! kládám ) atáloa prárl p 4vll ]mb 1
dI řrnt ZvoUatk f O B-1 M4 Mr7 vlilo
KaaM XMik
Kde Jo
frank Mikatka J mni docháial
Pokrjk Zpd 4 Wmajr Ti
pak Bilo oiriimll pottmlitr la aa odaUbnval do
Ororllla T-x vlk cdUmtad Dám bjl tlat
vraean pojjímkoo la Um stal Kdo bj p
nim tWII D-cht Iaakat4 dlf ) ho adraaa admi
Blatraef 1 1 Bab máma nim eoal dSlaflUto k
natidánL
n rr 8uik kUrímo bjl Pokrrik
IV UU JU Zipado aUn do B Latig
14 Co Wli Nrnl nim byla ootmaao ta
byla polta tato traktu % a my iivtma kam na
P Z utalat Kdo bf o nim tidtl neb on aáa
Bcfat Dám botou adr-ao ofli
Farma na prodej STSLZ
árrdsaho poamka Prodim laciao via jt po-
hromad i dobrá Titatanat doat laaa I vody
Dra tiale hoto4 oatatak na UboTolat apHtky
Prodám i calko neb na kmy Koopicbtírl nrebt
aa tiláal a ma]ltI Jas Znm(iciř k Cr-U Kub
23~2m)
1T1a fa Fr Zoabak který oď-blral pM
tmw j dráma roky Pokrok Zípsda do
Waatani Ntb Kdo by o sám vádál nacbt aám
lukará Jebo a4r-aa oi námi Di b otm má ad-
mlnlatrHca t 1 euai dJlatlUbo k vyHwnl
Farma na prodej ::£J Z
akri 190 Ja vidíUuo a oatatoi ]a prortw dobra
atntaiil pro obydli a dobré atája pro koni tfp
ky Ba kakořicl jadnlm ilovam Tlaeímo eo far-
niar ptitťaba])-) oatatni aa vyji-dni úatnf Babo
plaamoá U jiťú torn í Pafak i'i mm od tln
wood b M 8k
TSix irodej
řeznický krám t líralnard Neb
Cx:h4 Uaťi ktarý prodávám }at v dobřím
poFidka !) fAHůtao Jnk al kdo přaj Pfířlna
prde) ipatt4 adravL Prodám torna kdo m
B}dNv pNliláaf ta mlrnoa ottna D dobré
piídmloky
nit Karel Y IHoHk
Hrflinartl V( bt
Ifloflfitn lobr00 fandobai
JlltUltlIi T„i tiiabl
fibníka který aa
vyšitá Ba 1 Dib S fadovoa ře-
kfm barmoafka )ani by a mnoa eaatovai po
Xabraaca Xanaaaa a Jllnt Dakotl tnato potím
pribláiky aob( aa dijl ai do 1 HJna v ílla
IW aotitb U tt OmaliaXab t B' tlwh
(TM-Dl-Ikr)
Odvolííní
Tíralo já odvolávám U jsem Fran
tiška Hynkovou urazil na cti že ni
není ničeho podobného vědoma
F J Kratochvíl
fierce Kebt 4 &fí 18S3
nrik
3 B Blair mal
B HoUowar M
WliilinK- Jlny Co
balf a prdáTá ra vlkém
SENO V li A L í K A C lí
Bball daoné t tua aana Sklad pro 1000 tu o
OMadnárky paíllrl vyriajf
I i)7 Haraay al Omaká Sak
Uvfim) Aneb Whltlaf Iia
'JD HAS!CH 00?IS0VATEL0
NI rnt Mif li tkH I i —
NV! ítlll iafri Ni1i!l
nA ft'ř#káil ttlřki jl ji ff
euUm ři'ti r ' I lide )kr)
ji1 I ks l-fíjr iiil?i'f fi" ililt
raté Jim fifatilff kjti l ín aj H
jřvr "(ffl-ti4 Lili ilri t-nt
lV rj!'! Jk jlf!('' nrmiri
lln Nfní rriřn Jn ifoiljii
(fihj ulij lirfihl alif fřifii! fn
Ilff!t Mli kdjljft h df -f fř
fl 4i ttif I fMÍM ljr la Iný II
IruM 0 (y l(m a tu l J"td l'rA
cii" f JM n JTH!f4 ! tťi
j'áti rnuafifi ' rit mohu í j-fii'Kl
ík o l"tkrj mil fiiuť'ii I nt
tKhll lilkoff i ' tio l íi tik
)ko apdli i o CM tnu' A I titm
uAttit Hni I jřdřiřitliti S k(ří ltfid
k ii)iiť"i fw hoto i řci au iij jlí rrn
tii I Jfi likí íy — a'iyu — rl
klt! O ti ttjIi řf i I hrliiř!
Ziláit iii4: J N tirá't A
il a V Kluak oiii ťiriili ř( rv)
k uiítanl a tarali do ji li d to
latií h taaluhujl lil i! iílm utfiftrit
oni riríi Ihli n ani n£t já rf
n tk t návodu I rl iliatrill
jilřBvřdřřtjf Ponívidi jirioié
tťčnoali a!i)mi'iiřni nfco řinili
zdráhali a i&Wc Jfjit-b vlatcn
ckt' oiinioaí i třfkli za omluvou
íjattiýcli cníft K"rn a tam — atd
Ano árjrl nyní jni dok&zali i
jame li lú — či vlrmtnř ČťM a 2e tou
ha niie ku kráttié vUati jtt nad
míru nťvycrrpatelná a le řin rne a
n-jvřiií lúnkou a ochotou pro it
ne jak e na t4 vlattenefl — kromé
toho dolaru — chtřl Jin říci uluií
- pravím hodné ! A lezemi za dí
kladem naiicb ulavnýih předků zpřt
do propaxti k vUatnl záhubé zkáro
a hanin'!—
Naři vzácní boté Ludíkovci vy
atoupili a zahráli nám co jíme ani
neočekávali a nebude nám popřáno
více takové příležitosti i kdybychom
100 roku íivi byli ebudeine více
nlySeti J:arokránó řpťvy krajanek
nafiich A výsledek byl Že- nedělní
návStéva pťedNtavení "Noc na Karl
Stýué" byla malá a pondčlní "Čtrtfiv
podíl" prabídná Jet zde vidtti
jak e obětujeme pro dobro a itlávu
národa českého v této nové zemi
my pak chceme váženi býti od jino
národoveft?
Zde nepor-tačí výmluva — jA jnem
také Čech a kdo je víc I — To jřt
víe plané a nedfikazné tlachání My
jsme i nechali ujiti příležitoHli
vzácné a již mnohý litoval J£ za pecí
na naplněním pytlíku toho pozem
akeho kovu neděl a takové národní
příležitosti ni ujiti nechal protcž jen
tak dálo a pAjde to! Chudý by vře
činil kdyby mohl a raohovitý dřímá
v temnoto a nevédomomi S áva
tém kteří i vzácné příležitosti
ujiti nenechali a hanba kteří mohli
a jejich netecuout a lakotu na jevo
dali a národní podnik jeAté ku zkáze
osnovali! Na zdar! F D
Kupujte jen pravé iSeveroiy léky
Na každém musí býti jméno Stntro
w jinak lek není pravým
[fflllffllIIIIIlffl
m DO WILltEK NKB
Odjíždějíc z návštévy své
ve Wilber po třítlníin zde
IHibytu musím vzdátl nejsr
ďeénéjsí dfky v5em paninkám
wilberakým mezi nimiž jsem
Uk mnohých milých chvil
zažila a kteráž hc vSeclmy a
bez výminky přičinily o to
aby ml pobyt mezi aebou co
nejvíce zpříjemnili útulné
mésto Wilber a jeho upřímní
rodáci zůstanou ml na vždy
v pamétl a téšfm e íe po
skytnou ml příležitont abych
jejich laskavost oplatit mohla
A Skalické z Chicaga
X)
(' ťars i M uH
ř - ! ♦ i(sl k 4 ' )! i h rraa a a
M l! t )l l lit f h J I M ll
a"ky f laujl lita- a ( lati #i
I ' af t aalal tt4i t HU I
a " i ťi t a I
owira i tt rf a 4tté ta HU $
II
'- Wl IraMt anrat B f f i Kly #
I m a t
l t J -f p f a ' f é ll I
M
l'm atá akta ad kyt ar dit a- )
ífM a vana Jaat dralif a)ť l( fll M
l l 4
byia k alf Iraaaf )-! aaypaaé
raly faal i wkh Jal t il irm- r é tt-ii
Ji — i% l 1 ? 1% paafay Rrl
y li 1% ti m
f ♦ ir é t aai
Ol aiaa áv li Ah I#i la aa a a M aU
la T'lf f#fM4 a aral 4 M
k' I ky 1 a T 4 Bm 4cy l 1 4 71
ř-aira al Mr a—tti# t t pf4f4 „
' Itlia'! litariM Uté al Ufni II ra
W
Oiaaka H raCJ
r(#i d-ifcylla aUn'4w iy lal k r Jalj
é'w a p llik fMn#jlrih t
Hl 4 til kaati a ř 4 ttylia 14 ) alaa
aaaé 4 ta Mil lať ly4 n dři a ti
II ipf4'l4lyta ifi lani I ri u
lrt J4lk ďilyua alrtát4 f rlo li ra
maaaam J I ataátoltk IHal fřití ] alra
b la ala JI In 4l4ina aa d hytak t
paaivy ll5yl ♦ u ala4 dnliry llt kaprta
Jaa ka l'al ti lařfc ) ipu ji
kJI Saháni I lal fyl-t míhal
dan 4 tím éAalam pr-taa Krajalia hyua
aal ďxtaMk aby vylof 4I aa f f Urr-
Uk fa I e-cf tho aa a lrlajl Daaa ]M a aa
pna4idoa!ajH Krwaaá tnll IJVjijvi v4
ky prsatá!! a l To f 4 M V II !
kr-at J ' 1 0 Kr4ry a Jalalc 5
1 l'i
Vaiřo 4 bytak v aoaMaaq Oky tyet1
Btl aioapkal aal o M e-ti4 r4aaj aa po 4 U
'í l4looa 4 1 ' I Si
Maata malo an přuiif MrJ4
pn44f4 ai a ranit Iibr iK K
bakUdaal tl
lr4b- fail) ullo v trba KafaU rlátajt
M po ( Kaoliny afja
Kaclay atoay aa 14 culí a Jaa rasy
prraé
ZráHaé BMUraJt l-péf d bf an t u
ocllajtjja
JI ad přitáll aa bjaájl a prodává a a Ilaiii 14
Xňše příhM n
ván nyní přivlft- JJoható záfiadnl
pftly mohou í'1 nyní koupeny za
rozumné reny Tťiké výhody mohou
být získány v minerálních rol ni
ckých a pastevnfch krajích do nichž
vede Union Pacific dráha Jediná
vaše příležitost v životé k výhodné
mu uloženi peněz! Dopiřte m pro
různé popisy o Wyomingu Colora
du Montaně Idahu Utah a jiných
státech vydané Union Pacific drá
hou K L Lomax
Gen'l Pa-s & Tkt Agt
24-5k Omaha Neb
Meeting of Stockholders
The annual meeting of the Stock
holdera of the Pokrok ZIpadu
1'riktino íimpany will be held at
the oflíce of the Comjany on the
hrst baturday in Oetober being Oct
7th 1893 at 8 P M fer the purpose
of election of tL Board of Directors
amending the articles of Incorpor-
atioo and all other business which
may properly come beforethem
Jonjr Rosický 11 V MiSkovský
Praa't Sc'y k Tr- aa
Sláva! Dělejte místo Kašpá
rek zas jede I
Velrtnímy a populární manipulátor lmtkova
bo divadla a bHcibomlavae
iapt p iiKTjACír
a navrátil ye na aípad aa ivym aurm kolo
aálulm
LOUTKOVÝM DIVADLEM
Všecko nové! Samý lsk a nádhera!
Isový Kašpárek! Nový Honza
a jeho táta!
a ttapnfádá tUtnimf koa pod naivám:
Doktor Faust
Jak náaleduj:
V Otnazo v pondélí 2 října
Plaltsnioulh v úterý 3 Hjna
Wahoo ve čtirtek 5 října
Prahu v pálek 6 října
Hfliuylcr v sobotu 7 října
Henu v neděli 8 října
Clarkton v pondělí 9 října
Hovvťllr) v úterý 10 října
Dodgp Y středu 11 října
Viíuf%4 toljaťe XHUy líc Wll do t Ut tdarm
Ct okwanatva I Al dopoaod aa Uiila no]
pfadatavanl boj noa Bavttévcn kamkoliv Jaam i
mlo T lat ravltal a 1 aa v mém nb-im vynáin
ťi )a'-m Jll dávno dokial ivláati v brlrhimltt
vaflvl f Ba um ťf ala Jaat to lf4{ aal dMva
iiab Hoiia vul avébo táta a'boa ttf an vL i dví
tlavy vloa vadl nalil Jfdna Uřobaa Jadna byla
blooiá) a todlí naijhf lidu Boomriia aa ptMJit
I poqiva Ba rqdw a jaii7 uiiu sm vaaia Juva~
viti vám mfl vát atar taám
TMtrdik] r Iletlacb
Čtyry
levné druhy
paď
zimních
svrchníkD
Náš
Kutý hov a
nedávná
tíseft
to udflaly
SBOR:
Důkazem
dobroty
dortu je
ibcní
kuchařky
Uratal aanral I řmimHi rVrWil§r
Utyvy loliifv-
pal
rl '
HlySv lI Jr kdf n kMtt par Mním r takofon ránu i
mí 'fiř u vl In n'~ II III alll ln illll aam# Vt i lř
aft i oji nřjiiiřfiilm ~- vik ty nU iriím dn lto 1
?r — ijř řo#mTii f ( Iall mnti-m iřclal la
Mdiif J ilvin fafnf ih řlité tem hndW 'ikI(v]I
na n i-řiria r"Tovaf vi Ixinilkn hrkolomr
ihvatnm
i
N HfllllflHAt IlÓla
Tu ln4? Jarní firti podrlmnf avrrhnlk frn -JihI!( i
ří'!i Tu Js n'l4 láika — leviof a kerK-jroii mo14
aako faiinarl aripii nlirniilf lapí raria — rirlnovřj
fmt a pfři kintim impeU f Ilutair' miíkovr
kiti — 31 al 4íi ri'ínt rlioioverii — tiří tf nll !idi
lUtinvany ikuleí n4 rrna — N n n til lllw
I4vt plMlcHíll
I" III I -11 _! I 1 A
v r nw r hit un i i r iraiu im ni u iniiiarci vy Míli
íl A I 1„ i„ i ~ i m A'
♦Jinak liy tmm 1 iieinilill tak loinA iirl4vat l Jáoii
likona — kery — trvint — ivtitenfth irvlotoryd
(ifiavyui atinri — uiaiovjrrti rfinnJi (xlatinn íernv
vli t h ! likítfilrli tarrv Ji ž opatrní lid'- nual Pod i
'HiliUíii tmrvy i hiilvittm hu imíc aneb tfetia lUliM
rujiletíi kolfiti? Aaalaite e a ikuale Jelen
Jdou Jako na draku — Naie katalogy - 1'Ute ním
ojedfit poátovtil kartou
410000 akrů
KRÁSU
u 11
mim
HSTA PRODEJ!
PrwlBabl rovná aa Kalifornii aeb IUIII a ]aat vlml adravé
Vada ]t]laU a tak dobrá Jak aa J-n kdakollv mlln Balím Q(l tlil 1 01
w jrj jaaoanuuT urvaa i caiy roa hbAIawIiíJ
i'jt a um _ i i ní clOV ťiirf
DJaUUik l-aa bb bllika pro véncky moloé potiaby
r — - l-u 1 r r i t
)" Javu m no Harai mu vzaaiaay oa p x □ e u o maau avagia iaia &t
řtyry lelatnlea Živobyt! joat Inolné DlaUUk vA lio druha divokého ovooe H
Tyto tamky Jaou na prodaj valml laclro aa dlouhé a khké aplátky na 1 prooan'!
Dani valml nlké V
I
Druhý výlet na tyto pozemky bude se odbývat lOho ř f
1893 a vlak vy] min v polní nw
ítaT Jedno jízdné za ceřtu sem í ram i'
Texas má stálý Školní fond 1147000000 a má Školní systenM
se Žádny jiný stát nevyrovná Kolem těchto pozemku jsou víude 'f
usazeni České dopisy budou česky zodpovídány
Dojděte si aneb dopiste na: f
„ fvc f b t v cl
x vvy vuvv imwvx vvv vYkvoKwv v i
TIlHelin na rohu tlt
JOSEF ZEKZAN Mcbiifler Neb český jednatel f
- ň
í" Toto jest letos rozhodně poslední příležitost polívat se!
viční jízdné do Texa-u k
0
Elgin MiiKna j
My platíme expreasnl'
Bodlnky vyplBovanym V-oZt
tam potaJ v'řky Jel namolnoV m
laelaijl w-t za 1000 pravm ý
atrojknm ho)n4 kaaiaoy vyaáiar
-t 5
vaeim prnmitaoím loieetam
iym A'altonal WaWt Ca p41
tnáH t 1 ktarý aám potla ví
oiaámkjr h prthUdnutt idanna
aak Jaou ibclovi na t pravoh
plátkl přlpavnincb Ba allaé
i Q
I ELGI!LaJSJ
ř -
litiny Toto twjtm potlmetni bo
) k Jaat pravý Klgin (nikoliv d I T
earak trntooaký Bab 8UBdi' i
PH tomto Buf lidného pod vod til j '
váma maim aa aaUVanicWaf f '
tom namili-tH nlfho t tratit l?i
od Báa jwnaWf javdat dawlaM
éatftnly tiprttni ířculovnl d' í
plitUto
ivv aa v iuwi ef i _ t
a pakli Ja baoheetí A
V it A a rí aanf UpHAtttrtjIn
a pud m byU avafvjnéno r
II ř Bllm nl 12 lllI " I
km byly aabliay m tltt '
''BVHtniail rtlMami PouilJU tito pHiHlitiatl a BeJakaJta iaaJyml AaduWbaml aJ
ri"f a pitné ptyaové ponadro P4lata li nám vali obj-laávkoa Mo pAlema Vá
laaa potiifny faiitak aajnovájtllio tfni ktarfatoJI v malém 1 40 Folb-k aáa
o uolta a rtiin-aatil aUnicl a my vám hodinky pollama hnad Plť adall obra
páM nb pro dáma -Adraaujt-: TJjC Kťlí Star Walctl CO- Of til
ilooorpornled under lbo lawaof the statě of lllliinla)
3