Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
tlí
c
OSADY!
t lr" f t fi o M
' I tM #! Mi -a ll
' 4t'%á t lfftaol 'fl(
1 'tta řvi 4 lx af Nvt at
li ! MM 4 lf t
( f kí 4~t Ii
- é -4l f I H n i tm mul
íjt I a ♦" '' t
Ji ~M f 4 f f tt al
I f-# af M '
iHtHMVi v %- tíh %
) !(' i ř h- i ná (
Í4 H i #-i ! # Mu
Jra ! l-tt itl I r #
ja lff lt vl t H-
Ml 114 t ! H 4 1 1 4-
I i ' ř 4 lt 4
l 'Jimi T'tf IMII roIMf
#''"' I IH 4 I
íl V 4 J4 i ! 4
Í4 414 lila ll 44 !
4 fi# I 1 4 rl
SH4 M'-n-í r rl4nt f
ar a-tl 4 f 4 f it
4 4altt i4 ti- IIK
' '-" l tl ii4- 4 -k f
M -" ht ' !!
I 4ť it (tlil l tUhUttf
I J k 44 4 i 4 lf 4 f
ki IM)iN4 1 t h4ll
"'' J MM 144 # (
J l4"f 4~4 íf '4Íi T4 k '
14 M Urti rlNt( 14
I k r l 4r 1 it
x V ! I 'l '' i #-'i '
41 l tl) li4 nimi (
M I ťit ()t t ( ntf an
l 1 ' lljrff „ „ (
'i "'♦' M M II ltrton ťi4(
ilff Mifil mi oin ku do i nwlí
rk '? )" '1'4l kU t tk'i4á 4U
4'i4 t li-'J ňfetl Ktt H 4
:1 Mil (lf 14 l'r lllll
rf' HATtOVAt i¥ř4ff4 f(lřf4Vr
l fdfiřy llHI í (ff M n A lřit-i
#11 Vlit 4 tl
fhahajlay Press
J0jM tn)4ln]t til B4 tItitt0
lf} Jlll hl4ijl Bl
If Ilr4 itn Ida 1 W dal
f arala a i laa futrTÍ
k iáf ]t lah J dno4nel
la kalil dod lila -tlái
J
EM rolník by ml mil
Tiřii1 aa plel pro dob) trk
UiloHl oloTir krmiva—
XoJI- l a Bf)lltiiJl aroi
fiat al o oblrn4)l pol aera-
i v r i
B —dl
V
X
f
lovt mm domácí
V4Ík4 kl'M VV II fiiřrHf
I řiiř-tii ni ffrl ttt i' I
lf" JI fiM t(Mi ff
míl 'l f(njr t fvi'l?jr ]fřiil
n l tf"i' H 4f fltvftl li i l tjf
ljlt r4fftrfrri t lra- lt l)fl'
řvrh # f 1 ri 4 } !ii tm hp in(
mi Ink í M t ) f -ri r
fiiihl 4 t ml Jfiž v A l 1 1 tk fhm h
4J # f jrat íi' jr fit li"ll'if
lni Uití
"í']řílfifk l'ířia!#i 4 VMk
l'if'i iMrJtl r Ji I w ř4n
ťj Í4jr fti fiiíld ljrU -'if ! ř
iftkt N ar V"if V' $kH Jflrtt
ntilííiit iil)iol 1 fiarti třít
tftli liíktT4ti lriiliA i4lkt rt t
l'l 1 p lm f ii l-iiř-vj fi Idfik-
k i 4'lt!rřl JtH V i''S l J'Í4
I litr fM-lfl 'Klrj4 a ml Ii4t
'Itfííí: Tyl ifnf Joti gff ť-k
t'''í'# kirr Jfri lilir%lrtsl
I4I£ lli#"m (iillnlt b iřií cil lt
' link4 t4lkjř jtrn
U Iíi o lIO Mifi a rijrnl ř4lil jfii
UoJriá4ilný l(no4 Uitont lulljjr
Vniníkrriitjř iUI Jíin d$
kr4t ') kV) vátk nrlji ) ni
inkl)f 1 f 'ri)i )y 'Míl
r:kvých rukou Ujiafuji V44 li
(I4tk til t A 1 1 mnu %((' tii-1
-'n ni61! Hcí a lituji jtoIo ilolí
i rnun( jtrjiřli lin'l in1i
ftom NVtnyllt Je ilvnjiti vk
lrvl lotaíl? TokUilfilk Morfiu
oli'lri'l ilÍ4 ol Ulv ony j
dolitu' h' c rit a k floiu hylu Jifi-loit-no
řit 0'l'lkrov Jdi binko
vk UdwMizi nl lotll
V ('olťitun 'IV 1 odbývalo ne
tlne 21 tkli jřilírcnf 11 lupiči jíl
fiilli dní! 21 kvílná vlak nu
tápad jedoucí a okradli s expriM
nllio voíu #1000 Kid Alexander
N Arrniiton a Wí II Tagu byli
dojialciií a jiohniiii před noid
Kid noudruhy nvó proeradil a Hvid
cil proti nim fYague byl odnou
iti na 21 let & Armntrong na r let
do včtení
Veliké fikody
Dne 24 t ni o jedné hodiné
ranní hořelo v Mt likovč grocerii v
Triangle bločku v Perry lowa
Nt-Žli bani či na rníoto ne dontali
řádily plameny již too mfrou že
íkudy následovali tnUHely značná
Ilaniči Hpounty vody do hořící bu
dovy hnali a koneční' vyleílí nékte
ní na Mtřechu aby tam hadice polo
žil Nactal v(buch a hasiči vymr
StČni byli do výfie 1'lameny ho
víech Mtran je obklopovali Bylo
hrftznó to divadlo Soudruzi jejich
ihned na pomoc jim HpČchali a
Šťastní je vňechny vysvobodili od
Htraínó Hinrti Škody npflHobenó po
žárem páčí ne na #30000
ClilcHgKký den
Chicagský den na světové výnta
vč Houdíce dle doHavalních zpráv
budo jednou % nejlepíích ulavnoHtí
jaké pořádány byly Jakž minule
jsme mé již zmínili míčantní ne též
Čechové chicagwtí velikého prflvo
du a při slavnostech večerních
rovněž nebudou scházeti Ve
schftzi českého výboru bylo usnese
no že pro večerní slavnost uspořá
dá se skupina "doba české slávy a
národního probuzení" dle návrhu
akadem malíře p Kosaře Chica
go přičiftuje se aby dosáhlo ku dni
svému snížení jízdného na všech
dráhách přijde-li to jest ovsem
otázka dráhy nejsou letos zrovna
"řpendábl"
Ukludná vražda
Samuel Kightley 84letý a žena
jeho Kebecca 811et& byli duo 24'
září v Newton I'a zavraždéni a
ť Hi(isbem přímo hrozným O 8
]ikjtvé a čisté My se poira odiné ranní dno 25 t m přinesla
lln & Morrisey Manuf Co
!l Omnhu TVi'l
A
JtMlhi' tvs)iý
EDLAR
— ve—
ON
NEB
lh skladé sedla úzdy ksíry
Ty biče a všecky vřci do obo
f palřfcí za ty nejnižíí ceny
f ajw že mne krnjfiné okolní
'vojí pocti trvám v úcté
(I AJ ipif ka
vzácná novinka-
i!
juia KHřfjdi1 0ry lroInni
ta" (Bart-Pd Jlrld ) od D-tHflha
i ipravit V t éafrím k
i t orchattr $S0
f ' 14 hlt4 l il
i lov blaa 30
lknld prav flaatrimc b toho dbal
V "tato íarokráaná Data nárolul Itadba
fh krotili atnrlckch iborl
M VydavaW
ypíjoutě Vitdk Canton O
Ji ' ' kt4bT budtt náalidoVat
M -
JopSí lékárna
CRKTE NEB
kárna
F NEDĚLY
1Ktf4k(tt u i íitPnininiiu luiii
ui )iřilvoHtíf tkuStiným 15-
í
ytiká Uftm jioH nu ikuuii
r
i yny ro rjmirnAil
do domku liightle ových mlékařka
mléko a spozorujíu kouř vycházejí
cí okny vyrazila dvéře i pospíšila
do toŽnico stařičkého párečku aby
ku svému velikému zděšení uvidé
la na loži témčř zuhclnatílé jejich
mrtf "ty N řiUf 4 h f in - ul
hy byly M'i'fik finy jtkl p'-l
i tekf rii p'tt ť h4 § t % f
Jjlř-h i rVkf m J{ Itřfij i j tf
'f fiifijalri-i aby Afthf #liř
byl íWt
flllf fUr
ťlikf ífřřfn liii (f f i d f
rif 4ti rIf f J pt Ir 11
In '1% tkH t J"lf4 íiMir4 r j
U lí J 'p Jrffl IJÍíft llfial f lj
I4(fnt4 Id I ílfffijr T'#r4rft
Vy lt A ytnfj f řl i 4'A
Hlffiřifil nt i v ubí-ho M 4ifřiffi
řlrmy I' mfy Křily aa
řJřMeatf ftKf f hrot lihy htf%
byU thih r jJííj třřn4 ! I
I''ti'ř A M''ip I t i 'mmpfi i il
btřky a JihA rirfi( bi #y ya
řofM f moři phn#Ml II ii 'i -r
imťlio rr-ři mli yfiá m pr%
f řillí aby fit j lf h alf i"A
poíAř iibmiili rit !f'ib4 atřf
tiriítřf)! I ibřiřtili Akojy 4
hl IIMioiMi
S4 4l#tri4t )hlw
lf Kíiíbi4řy# nt dř4t Vabtb
nt f't mil nt flnrl I Tbin
4řtiil ttk ní i litroíl nt
4pi I jodotii I tiÁklt Ifiím vltkrm
do lHřil llfriim f Iti ptřó-
trj byly ruliíty iV-tik nh a
vfii pa I Nrl(tí ntbyl'1 l ibi
lif5n'ho lt!km dvari4tt ob
bylo na tnlh t ln a mnoho Ji
nýrh třlcB riníii" Uhm poraní
fijfcll j-at poíVt Veliký Neítíatf
zavinil výhytikář Jen! nerhnl ot
vřenou výhybktt t% iu nitj 1
trať jet volná Kilyl arilkt s u
d4U a v sykot páry mfil vola
nt o pomni! r A n" li ýc h a poslední
vzdechy umírajících přikvapili zří
zenci dráhr aby pomohli kd po
moci se dalo Zt nedlouho doata
vila s i pomoc z městečka
Jednotlivé vozy osobního vlaku
vymrštěny byly s traté a roztříšti
tiy jako skořápky a v troskách
těchto mnohý muž žena a dílé
ůpfli V čekárnách na rychlo po
loženy jsou pokrývky a žlnřnky
kde jaká byla k doKtání a raněni
tam uloženi Místnosti ty záhy v
nemocnici se promínily í a c říti
li na ti přijel vlak z Chicaga na
némž nalézali se lékaři Ti kdož
mohli na další cestu se vydati od
jeli pak na tomto vlaku Kondu
ktér Coultais z nešťastného vlaku
osobního úpřnlivé prosil ty již z
trosek vytáhnout! jej chtéli aby
dříve o porančnó cestující bylo po
staráno Za nedlouho však skonal
Výhybkář vida jaké ohromné no
štéstí spftsobil sebral se a utekl
jevé zoufalství
Anarchisté zubili ženu
Paní A Heece-ová a manžel její
v Calamitjf Pa byli napadeni anar
chisty a sice dne 25 září Cala
mi ty jest malé dální mfstečko
nedaleko Pittsburgu Jsou tam
dvé frakce dílnické jedna pod
vratná a druhá mírná Nijakou
náhodou se stalo že paní lteeceová
manželka muže jenž rozhodné pro
ti anarchistům vystupoval dozvé
dčla se o tajnostech anarchistu
Když v nedčli manželé z kostelu se
ubírali přišli k nim dva anarchisté
Laisen a IJrice paní zastřelili na
místé a muže jejího dfsné zbili
Sousedství celé bylo ihned vzhfiru
a Laisen záhy byl polapen Týž
jak praví se núčastnil se spiknutí
proti Francouzů jenž před rokem
byl zastřelen a mel v příštích dnech
do Kanady so odebrati aby tam
jistou veřejnou budovu vyhodil dy
namitem do povčtří
Proti zevním poraněním jest mno
ho prostředku ale žádný tak dobrý
jako světoznámý Olej ív Jakuba
DO WILBER NEB
Oznamuji ct Bvým příznivcům že
jsem vykoupil od p Shackeltona ve
Wilber Neb
obchod v nábytku
]o]iroIiiÍ4tví
a rád posloužím a imidAm za ceny tak
mírné jak možno Jen prodati
9-aui P J Sadílck
Z NAŠEHO lqi
4"
— V M n 'ýi! # fř n
r V 'I íirtli i tytkk v
'nl p J llli'' hy ttlftíl
iifř4 k"ťf' 4 fpttfrfll k
Mlytotaril tj ofh'iafi f t ltíkoTy f
('th nt fý llf fi li o
!rdní 4J I I 1 1!' " o k4 Sil J b'i l
tt' tf in bit tM iVtt h
li M jíl fiJ!ř Í Jii Itk nrn#h
Ijmi ii"tHky J Jim Jíl sní
lirfrí l-ililofii htř"vnají ď
lh ) #?i li oni I'ř#"lrlt l'ř-
lul Mbájil ři5lí Výboř bytofř
p'1'lil (řii 4fott fi ivoluri byl
tMMriiiý vlíř 4t4t jř f i i'kthi
Í UhlnA(Ut V Vi líky K
II iřť jí'il ololarto lyb řittt
titiaiMfí ikh tlnli f 4
polkft a oi4ltti n mrtvil I
luiii (hon ojřf(i diíalla lo llkof'
t h Vjbofbyl tátrt ri pik(t le
nili4 pf ijrtl ť řpratoot ilo fi44
k n l''ím hi-jlí-pifm fřiř i4tnp
eíi pofolil nt iibytov4'i Iniliíkotřl
pro i"í ýbř 1 ďmid při ijli-i íl
vnil niíal po řhin4 li ntjlti ricruohl
lio ř t-r-l t Kiiirri! bláil tk
pKjrřk 1j a tik J"t Vrk
réliiinái orliotnlkft t h Jíl
loitíité poj ni]í úkol sftj a -oin
n-ati rrm o Utrinny fieli4#r 14
au (i'káMtí 1 Í ntioií ti kdol
Ludvikou- ubytovali nemohou r4di
j fiprjoii Ludvíkovci j tkl právě
t!e doálrho li4 dopisu se dozvídá
řti přijedou k iiám určité v pondělí
teéer dnetl října lby Jo by zábodno
aby pak iisJím u co nejvíce na ná
drali nt dostavilo Upřímné uvítá
ní liitto všelikých bankelft a p
bude jím dojitt milejším Obchod
vedoucí jejich p V Čemu přijr Je o
nčkollk liií napřed JIráti se bud
u nás třikráte a sice překrásný a
známý ku: 'Sirotek Lowoodsky"
operet ka ''Žádný muž a tolik dřv
řat" a před tím veselohra v jednom
jednání "Dívka a knírkem" a koneč
né fraška se zpčvy: "Starý a mladý
kos" Jsk vidno repertoir to jenž
bude pro nás pravou pochoutkou a
příznivcům divadla jisté zamlouvali
se bude Lístky v předprodeji na
lézali se budou u K UartoAc na
13 ul a F Bartoše J Havlíčka
J Jíchy F Svobody na 10 ul a v
South Oroazo u Ed Tislera Plaká
ty jsou již v tisku Jest naší povin
ností jii od nynčjška pečovatt o to
aliy ni iir představení hostft našich
byl úplný "Prodaná nevčsta" dá
vali se nebude na nastudování sboru
jet krátký čas a mimo to pévci se
nepřihlásili v&bec Kiditel p Ko
zák až dosud ku studování sboru
přisloupiti nemohl
— Schůze zástupců českých spol
ku jež odbývala se v nedéli v síni
p Jichy stala se v mnohém ohledu
zajímavou Zástupci přítomni po
volili na českou školu jež v nemalé
tísni ho naléá #20 dálo povolili na
ubytování LudvfkoveA #20 a přijali
resoluoo na míslé jiném uveřejnéné
Přítomný pisatel téehto řádká do
volil si upozorniti zástupce že byl
by právé nejpříhodnejší čas aby se
nčco učinilo v záležitosti pojmeno
vání Centre školy jménem velikého
Čecha pedagoga nejvélšího Jana
Amose Komenského a jakž t resolu
ce vysvítá pári zástupci záležitosti
té vřele se ujali Za účelem tím
svolává se valná sch&ze Čechu omaž
ských na sobotu večer o 8 hodině
večerní do siné p Jíchy kdež o po
třebných krocích jež skutkem stati
se mají se poradí Že bylo by to
krásné aby škola mela jména Ko
menského netřeba podotýkali a proto
očekáváme že v sobotu ve sch&zi
bude účastenství hojné
— Naše sokolky p řičiňují se vše
možné o to abychom mMi tu po
příkladu jiných mést českou tělo
cvičnou rkolu denní o jejíž prospfi
chii několikráte již jsme méli příle
žitost ne zmínili Do školy přijí
maly by se žákyné pod 12 let a při
hlásí li se jich dosti tož cvičilo by
i drW4M ř M ('tiliffm J
ok J ÍVifl I'ři!4ky fí h
r iiprií okot# v iřs 1 1 V4#ř
f th Jfp'o! -k'!ky ipt
ifilf dft lrkr( j lt rti'( it4bi
Jinjtb phl f f4 jt-n tíi-
ftý !' ďUt l# kly! 4fř# l
rnn'-li r b4 t4 # ykoft I f 'o
pltrh V itoMtl ik'!afiinrl by pii
t I#í fřrit fílf t i ti fa l ni
iť 'n'iit dtío by io pM(- IS
loftul I f4 p'f f orf lh' }f Nářo lni
J lfio(oi # koUio'i t u 4 k lby
I o láky (o) mřoi bylo poi4
řařio
— PNtl Un obrtn rvlrývťí
m bi la mtli4 frptblik4riak4 kot
t#rif 4 i éřlrfn řitfjft ftiuk' li
'lt„i a pl Url lkolrl rtly
pt4 jk Jm# Jíl i lAliíí bil# lltv
f4 n dftl mtyorst o I vldkt
♦ filafj il!#4ťk ď fconfir# klsfl
bil -i ťh)iv t dn př Ifři4í
lf 4 kotivfřicí lottJ V 4'k ň října
li i U f4ir(i rlili tni Mtrvtti rty
níjíf #Uiři-t(i4 iř4t mífi inil4
i lli bft t ttitjl mlil fř VI
Iirti ri44 1 mtyof lmÍ4 byl
tfdofiiítjm j ttřřif rn a řoitjřnafm
myf4m dlillíj i říri ku "vin
&rurrt sffin i ns-4rl4f J vlit nirt
itřtitrnýili Í4iitik1 Jtkyttkollr
PřoUí tk4 laat Oljord fiJll
fťjílm k tfi liJáďm ktrý bynairínrt
býtl mohl Přtm4řril volby Imdot
o-lbýtati tm rl pátrk odp v I
wr I v MnMovéiu dom4 0lH j lf
ttt bili Mton v 2 war14 I3i3 j
IC ul blIŽK tí lnkťí V 7 wat lé vo
voltbiil bu I e na Poppltlori a Park
v
— Jest jíl předfio známo !r ntr
lenre pro mat ort ví striny pi-pu-litd
l-iiiln povsluý II tt all firjví t
íí píetitbář J"lioÍ v rnúté máme A
přere se niiezají po-ud lidé ktrří
hledtjl "reformu" J od vo Icovstvltn
llthcallfi a Van IcrvorlA ad líritus
jíl řd 11)00 lety učil že nt Wdláči
nerostou fíky
— OJ té doby co Cli McClure e
sláltiílio vézení z Lincoln prchl kaml
dopraven byl aby odn-dél si 15 let
za to že přepadnout! elitfl omažský
vlak někteří úředníci dráhy M I'
se cbávají že se jim vymstí Policii
až dosud chlapíka polapili se nepo
vedlo i má se za to že pomáhá v
dorozuméní s jinými přepadat vlaky
jako před tím
— Paní Kretschmerové česká by
linná a kořenová masť jediná toho
druhu v Americe výboji jisté akutní
a chronický revrnalism kostižer
boleni oči lišej záškrt vftbeo kaž
dou čerstvou neb zastaralou ránu a
bolest na tele Velká krabička
50 ctft menší 35 ctfl Tato výtečná
masť jest jen u mne samé k dostání
Na venkov so jen za #100 a 10 ctft
za zásylku 2 velké krabičky zašlou
Peníze nejlépe zasýlat na 'Postál
Noto" stojí jen 3 cty
Anna Kretschmer
1219 So 15 St
(dpt83— Cm) Omaha Neb
— V sobotu po 7 hod vefi vrazi
la kára pouliční dráhy Hanscom
Park linie do káry jedoucí do South
Omahy na 26 a Leavenworth ul a
pf 9 C Shrigleyová ze So Omahy
byla při srážce té na místé zabita
kdežto hošík jménem Gehring byl
lehce poranén Pí Shrigleyová vi
douc že srážka jest nezbytnou chtě
la seskočili a dostala se pod kola sra
živší se káry NeStéstí stalo se tím
že koleje byly po dešti hladké 8 ři
dič páky nemohl v čas brzdy zaláli
nouti ačkoliv přímo n nadlidským na
taháním se tak snažil vida že uráž
ka jest nezbytnou
— Mrtvola černocha G Geringa
nalexena byla za domem 5 1209
Douglas ul aa po 0 hod ranní v
nedéli Mrtvola ncméla na sobrt
žádných známek násilí a tak soudí
se že Goring zemřel smrtí náhlou
TM dvacítky a deset jarých let
To jest upomínka na dobře vedený
život Nemažeme všichni tohoto
vysokého včku dosáhnoutivšak ma
žeme žiti déle šťastnéji a při dobrém
zdraví jest-li jo denné opatrujeme
Skoro tolik lidi umře ročně % hlou
pého doktorování oo jich umře ze
zanedbalosti zdraví Pečlivý úsu
dek jednoho každého človčka jest
nejlepším vůdcem nade všecky
Hledajíce dobrý lék pro naše una
vené ústrojí volili bychom takový
lák který přímo účinkuje na Životni
tekutinu krev
Dra Peterse HOBOKO podstou
pil zkoušku před sto lety a jeho zá
sluha jest dokázána tím že téšil so
stoletému rozkvětu Není to žádná
dráždivá "hořká" jest to krvečisti
tel a krveaťitel Neprodává se u
lékárníka Napište několik řádku
na Dr Peter Fahrney Chicago 111