Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #
! #
IU
4~ I'OKIOJC ÁPAUU-t
— Ilp'ibiik4nk4 ikřrril Ion
Ve f ř!in ( # Ibf tatl as tm t#
df I ffjna
— Ni lk ! ? Clfu ('
%}( llj i( rak itlkji
Kmmi ZfMnni Mrí iMbova
JtiřU ííl't V-M kota
Hgn M "kulou Mtffti# tili
kov a
— V T Mu tyb"f t ? ♦ a
ři'i' příljWk VYlifit II'Ui#mi
ntil i I t i lmu Ofcft ř
iíř! ta řjilt! I HlHfKm hf
ludMrn avnl abyil l(řl
j lUrj bylí
— J#pib!ik4fíak4 okfaaní Un
ttn-# f OjUíI ( f dbfvtl
dnu 1 tljfu Vióby i4fnju
k řftf bota 1) £M !
m' krlitk4 íkranl knvnr tamtll
la U odbývat t pon IMI dna a
Ilju
— Minul ttlniU jam zmínka c
lom liter 4 krni klafá rltl#-
tU joísmkt solní Ivn4 jit o lín
din: Nynt 1 1 Iitií"lřt ž:
ťlýpl4n m ai trlaH n guvtrnr
odpřa podepsat! prodejní smlouvy
— Povíatný t)oa Mi I lleton druj
hdy tdá?ný zbujní na pl4nb h
severo4(a loíth tu I déUU koňku
rtirl 1 5 udilo ] t!to i SUtj
norou "Will Wata" apolecV-t
kterou! jra vyjede Hude v ní
účinkovat 53 oaob B neb 10 akuteč
tich buvoli a 2S índím hfl
Sinilh bu lo ilMUU na ukázku s ku
Jjvnk Jim Hrtell a Doo Míď
dlvton 1 revolveru
— IupuitHté v 8tline Co koketu
jf jako obyčejná demokraty De
raokraté odrjřeli svolali konvem i v
týl den na který avolána byla kon
vtnce populitft a proto iopuliiti
zmčnili den konvence své Jest to
jil řřetí zmčna kterou populisti
učinili Ku ont snad zmčny mají
rádi
— U Hazard zahynuli ve studni
oteo a syn Při hře v míč spad
tento do studně a Fred Dudley by
Bpuitřn dol& po provaze a kdyl by
skoro jii vytaien pustil ie provazu
acpadldolfl Otec dal re ppUHtiti
ta nim a uvázal tllo synovo na ko
nec provazu viak když je vytáhli
na deset utřevlcu od vrebu provaz
se s nimi přetrhl a oba upadli dolu
Byly vytaženi co mrtvoly
— Náš guvernér ouvřdčil e opít
co mu 2 rfoad pevných a smčloatl
StřlbrůáČníci svolali na přffitf mlta
do St Louíhu řjtzd z&Htupcu ze
vřech 8tátft a požádali guvernéra na
5eho aby ku ajezdu torau též zástup
ce vyahl Aviak guvernér odepřel
tak rozhodně učiniti a maje na parní-ti
divoké hrozby ttřeSténého gu
vernéra cnloradíkého odpovídřl že
nebude vysílati ž&tlných zántupcu
do ejezdá v nichž prjti roumu a
celistvosti 2en5 se étve VtrVjná
odpovřď jeho způsobila po celé zemi
řnačné pjzoruoBtí
— Správce jroéal padlé banky v
0'Neill Holt Co Iíauk podal zprá
vu komisi backovní z které vysvítá
Že otav banku je ápatný Na papíře
nice vykazuje banka jménf rovnající
ne pohledávkám totiž $146000
viak gprávce jméní soudí že se ne
ztéžl přea $85000 V bance bylo
nloženo kol $0000 okresních penéz
— V Niobraře málem mžli lynch
minulou sobotu Již po řadu let
děly ie tam četné krádeže dobytka
aniž bylo by lze pachatele vypátrati
Teprvé počátkem týdne postiženi
bratři Rothwellové a Creighton při
tom když nakládali káru kradeného
dobytka aby jej do South Oraahy k
prodeji odvezli Byli ihned zatčeni
a v Niobraře uvíznřni Dalttím pá
tráním zjištěno že mřli více pomoc
níka a nice bratry Lucasovi Jake
Brown Cban Stewart aJoeWalker
Způsob jejich "operace" byl že ode
hnali dobytek k západu a v 0'Neill
aneb New Cattle na vlait jej naložili
Když e zpráva o zatčení n kterých
ca zlodéjNké bandy rozneHla vjeli ne
do Niobrary mnozí a okradených a
zatřeným hroženo lynčem Viak k
nlailnosti takové nedoSlo a zatčení
dáni pod záruku
C#tkJ řřřftfř Jvt l'ípfl
ylIUI t ní fiřml ! Vithf
t t)n 1% 4M a 'í Ihvii i%
t#f ikí 4(#ři1í #! II I (14
►! 17 4M ti H'iťit M j
k'lK I tkl l lMliy
CESI V_HMERICE
If t(till4 ICiJ'ř1 lli'Hf 1
117 19 11! f Cli 141 jřjft
tyla ! nim Ukn dřiy C II
1 il U nÍMt jí MW
htUt" i df 19 t i j linLH
11 kli li htU" p V Au] In
f llkt"f VttU:i N I '1 f l4-
koiiodrny íhiok
% č'-pí 'I ríud fi l i íř'H t
rfU Iním vím ří(f týďrnf p'i
ft k o 'ftfťMti té h ni li f4fo Ifift h
krítíkt kulí vlf il"iMjf k l) (in
vrlřjaf ? mi m ltot "trliíjl"
jfiii ly l ly mi tu ykfn!l fit h
vykoftati řbtíti l' i ík jh'i j-t
n4fptijfrí: V poI" lni (l"lí p(j
♦ jf f ktfh krajané kl U pMl íito
ti aby dA4i'i 'ťi 1# jiíil
na můře bfí ! lfb lípa ht-mo
! plil o nrfii o Irm tu-mujl ani
pijmil VomiH-t fikti-rtli Iitr4f
fiíh trythtýřu chlt naliti nho flr
náhtvu do blavy anil by d"i mLht
pffrnýSlfli o tom ej plil neb I4
v neřtí míře neblamují Míním
ťtil kritiky uvpípjnf né v polcdn( b
Irífch v některých čawipiieduililed
nh Bohemian Voíre vllnž pod
bizny Ilavtiřkoti Aby itenáří luíi
seznali jak chytře a dumyln ju
takové kritiky níkterých pánft p
sedlých manil kritizovat! vi co se
jim nezdá dle jich vlaHtnlho v kunu a
jak dalt-ko (tahají jejich vdoin'iti
píxláváme zde vyfiitek ze Zlaté Pra
hy roh I atr 85 nejkránřjiího to
českého illuHtrovaního Čaiopisu jt?'
hož redaktorem jent jeden a ní-jnlav
néjíich českých piovatcla Ferdi
nand Šulc který napial o podobizné
Havlíčkové totiž o té amé která
před nedávnem byla podána v Bob
Voice a kterou své doby kreslil vě
hlasný nmřleo a člen franťOurké
malířké akademie Lehman Sulc
pfíe: K vyobrazení připomínáme
následující zajisté zajímavou zprávu:
"Bylo to v lété r 1849 když Havli
cek menkal v Karlových Varech zá
rovfi s malířem S 1'inkasem lro
střednictvím tohoto poznal jej H
Lehman znamenitý malíř francouz
ské akademie Když jednoho dne
tito tri přátelé pospolu dleli Henry
Lehman nakretslil podobiznu Havlíč
kovu do album Sob Pinkasovi je-
hožto laskavostí ji svým čtenářům
podáváme Jesti to zajiaté nejstar
sí véruá a umělecky dokonalá podo
bizna národního hrdiny a miláčka
našeho" Co pak říknjí torau kritiko
vé a la p Borecký? Nebylo by lépe
kdyby v budoucnosti byli dfislednřj
síru a nepsíli o nfčem čemu na pro
sto nerozumí a kdyby poněkud víoe
čtli k vůli rozhledu než budou chtít
kritisovati na slovo vzaté a nesmr
telné učence a nmčlce?
% V Clevelandu navržen byl stra
nou lidu v okresní konvenci krajan
V Hlavín za okresního komisare
% Časopis The North and Wet
týdenník vycházející v alinneapolis
Minn prtnásí v posledním svém čí
sle delší pojednání "The Bohemian
Protestanta" od S A Beránka 1
Omahy
5 Adolf Kraus korporační právní
zástupce 7 Chicagu hodlá se podé
kovati co nejdříve ze svého úřadu
kterýž přijal na vyzváni mayorailar
risona $0000 ročního platu mu nepo
stačuje neboC st právnickou svou
prakel více vydřlá
Za tím účelem aby školní po
měry české v Texatu s giepSily aby
vzbudil se pro ně Širší z ijem mezi
bodrým českým a moravským lidem
__!„_ n í
unareujn v j exaxu tmei ne preo
nedávnem výbor učitelft a rozhodl
se svolatí schůzi víech čexkýeh ufi
telft do Prahy Fayette Co Tex na
f-n il tkli I ! r t J siř lm
uťj{ kffjny ob lUnýrnl at illl
iítri tlfri výho tajit
(Vt dw li H ťl líl#Mnf
V4 !h 1 Víklovl ř# Xf Paul Minn
tt -i % trnnl V řir íl do 17 t
lf t'l Hifílllítl dlll JíI4Ih'
#po?i1i't'( Lt ltk iVOi a přelo pl
7 bo l n yUl I d u ♦ íltjtl #
tmpit ha -t!iř) lktřiik'Mi
kři Myl ffif fl á ftk I h
byl by řkf U v řtsiÍM f rtífcalka
mi'it4 b b 1 1 ťitiooi mrivnbH
(lřj I"! I t pii na k4f'i rh 'pil
m #lt ifoh i4bftlil al# lom
kni!ki tjinříul fu vibrn a k!
l pt rtt "t Ani f jkhá !
yU ift4 rty at It4ř Jfb- t j-
Ihffti tiloití nVťot ilt I 'i"t tiM
1 t 1 ti 1 i
iiiirn"i IdaíMiíM 1 4t kial
iimh umírá h1 no 00 iiuu'imi
1 (1 1 I t IIIAII 1
iboťiaolbHd pro doktora Nl
tfi'o phll byl jíl Vlkla mrtvfdon
li ar }n ubil byt řUktfífi-iU kl
r rtjikiri apVwilm 1 ni"lioti d
IífifHbo i4'ra llt k4ry # dottt
1'lař J-l iV t dio niifinl řfii
llnlll
V !!„ ! 4 tt
' ' '
Vai-lat Vilha
atbar! In iiatřele
ním 15)1 í I to m A O 1 1 f A
A O H (f A a C H II P J moc
ni sp reiflvrru střelil a na dtorku
r
"lo privriio apno iinnia K4ii''r'i
12 projel minkem vyjela levým
pánkem olritiU se o l kntny a
palU pobije sibevraha Hmrt
nechala na aele ti 35 minut
Vítha byl stiíen pře latavou le jeat
1 #1 _i_i i 1 Lt:i
churav Byl sice zdráv j ikoflpi
t 1 lit f i!
col potvr lil neru čett h kiři
nýbrž i profeHor a lékařuké koleje
leu a nu e ii uiu aviji ui mi
biiif nerozumí neb necbtéjí povfdít
1 il ! 11 áO„:
pravdu Já vím že Jsem nebezpeční
nemocen a ie to nemoc vnitřní"
Pontediií dobu byl stále zadumán
proto zdá se být jiito žo vzsl si Ži
vot v návalu nepříčetnoHti
"[ P Ant z Paličku dostane se na
lavici obžalovaných V těchto dnech
poslala doChicagt správa "spolku
pro povznesení návřtévy euineft v
Praze a okolí" žádost aby byla vy
setřena Skoda kterou spusobil rene
gát Paliček tím že strhl barbasaým
npfhobpm s tableau dotyčného spol
ku vystaveného v dopravním paláci
na výituvó čenký nápis tak že zuta
y z hřebíčky énéti rouze nep itrné
kousky papíru Nyní bu le dotčená
tibleau ofotografoáno a obráz-k
piwlán bude do Prahy aby se vé 16
1:1 m 1 - _ir 1
lo j-ak aii
veuaou ouu i anuen
svým klukovi-kyrn kouhkem na nčm
spusobil Žádost jest podepsána p
A Kadeiuvkem jednatelem a A buo-
kem předsedou Jakmile bude vy
šetřen tav řkody a obrázek dodán
do Prahy bude po Un proti Palíó
kovi žalob 1 pro poskoení cizího
majetku aloba pro urážku národ
nosti byla již od pražské mčstské
rady proti nčmu po Uru př l nčko
lika mfníci Zapírání tu np xnuži
neboť včo s stala k jeho r izkazu o
čemž je zde dostateftné dftkuzu Tak
octne se milý pan Paliček na lavici
obžalovaných Mnoho se mu ovňam
nestane ale již ta o Uudi za uče" sto
jí Sv
% Zajímavý případ odehrál se on
dy před policejním soudem v Cleve
landu Cech Ant Jirák zatSen byl
pro kraic2 dvou pytia zemakQ a
předveden policejnímu soudci MVol-
nost" podává o tom následující:
Na otázku zdali se přiznává k vino
přisvčdčil "Proč jito kra 11?" tázal
se jej soudce "Z bídy" odpovčdčl
zatřený a vypravoval: "Mám ženu
a čtyry džti Již 3 týdny byl jsem
bez práce doma zásob nebylo jíst se
cblčlo O sebe jsem nedbal vsak
žena a ueui ve střeuu opět jsem
chodil méstem hledaje jakoukoliv
práci Přisel jsem domu f nepoří
zenou Žena bfdovala dčti plakaly
Tu napadlo mi že soused Urban má
nadbytek brambor Sebral jsem 2
pytli ykf II d mif naplnil
pytU bnmbof fni kff 4l#l'tf
tfliivlj rbftiU tnn pM íin N"
i Íf4i Vím U kra Km-Mfl
)rn 4r4t byebow um n III a rt
Ifmlef1 Viirt I" pH do f
i4rrvy í" ' H nťytfm
př"ím pai (i jff aby f
J- Jmu a dti nmifíMf bUl!'
f#4 tuto tl'f ftí d jilo I oťill"bo
rid'# kťiý ijUtir l# Jifik wlutil
jřl V I I
M Ir ř
riv l ial d -puttil # fcříi 1
ll: "Jt# linro-n Hi'řl
l ltot vyl I ) by J' 1)1 p '
lř''4n a t f" 4 p-kiiuj v (
iilfn iďi lftí lt fi'řt l'"i iiířino
it přaed!h' tl 11 lkt ml
1 tí lti h ltfl titul 11'fl !
PchiI{i4'! fho r4va a o lp"iitÍMi
tam -(kuť Po o tfitfftl 1 m d if)l
( ln i ar4n o lo aby 4t
ti!! 1 Ihi lhini J Mt#dtmft S'-
křaTt I ro fflifiu 4 ak ntfHM
" ' { „i
I Jot m fnafll'fi a 1 kftto tfn
l#otCřřrt jak j!a ny fi iatM
v i'h
T44 Ufm ptjMMf
ZmIiMiH Mrtí lí 4 'ol t-" i
! M tfXUK liO ! 'lip 11
I f a 4i4 a- ♦
lata 4l a ija ťlii aMu k
I 11 k lil tm i-fcn W lili
ikn ' ♦ a fiaa
1 iř4 Mf i!i rrsar 1 avia tu
illlra a aii a- ií aiknni
♦ —'" 4waa rn 'm4 Mř
„4 uma loifit faii inrrur s r
''' k" '
1
Zpráf jr osobni
— rh( 41 aillk4 rhiettfÉ k tt Irlvll
(alt I t4r ti t wili TiMtU -
min wrta 4a i f 'ai ur jtji i
Oia allii a WllUi klark ) l 4o( lkK
I t t rtit tia c kk ra brl tá
I f BíMUlft a 4ribll M 114 ntf-l )! Jíl
kw ' u „ ttZt m a
I iutiu wra kUih ním - 10
I jii a tor
I SANDWIGH DROLIC KUKUŘIC
Jsou velkosti
Nenechte se másti náiiodobiteli kteří tvrdí žo mají droliče '
I lak dobré iako nase aneb jim podobné
1 ! "i
IViipujlo yorí(tc ijiiiinwiviu
spoltdjlivó firmy též dostanete k
bližňího obchodníka
Sandwlch Manrt? Co Council 1UuiTst
í 11 1 — 1 in in 1 11 1 1
i
Omažská telegrafní škola
Víhradnl lltola tmi íiíleřntfnl a oliehodnl leleicrHni Uinlmíná v nejvailun M
alfudu ii lápiuie Mimu pro vymtulovHtié
Irím utroji m pHmo x tiilcirrurnllio alrojii
OadřlHll vyiifujo V (lim I vifnr ruIOI
Jíro KtutiKO liiiiiniiiif iiinniiH ru
HeriT 7ilii mu vi! Wno at ííí
r ndmky a on Vitm ovl otiratem jHity
Je-li nemoc vyli cttcina
Wc4 Adrea:
In?
! i M# !♦
té
llQfrah do Jiloliis Teias
t u 4i a# ♦'! a Ml a
4i l
J '
f I -4 ' ! i
I ndi tl Ii t aa #l
f'l Jl4a a ti k-14 a
liiJI iia I I Ii4~ atili 4-'
' "a ata-tM ti
rat'!f a ai # a au a a
1'ioi'ta'l H aiHř atl
ťnnliall 4( l Ial Mo
'wnil' M l i'it al í
n#f at-Il 4 4 ♦ il I
Ia iáll l~i r '
ita ai44 ' I
laa'ri f
1'nnAia li fMr a '—tř řtr
r' #Mi Oiu ko a kali a
M ftril imI
'nHill p rijuaM-'la4W
tiJ tk 11 ii f Ir : H
'iintall 4iwkr a4ik 4
i H i"i kf
íiU Mlr 4(i 1 k ffíia w-J lal áb
aa %ť 'l'k a-"il rfUkl
rybí m m kl MfMil
O 4UI ji1rijb'M 4'i al a J
J A i:if!NOa4la
UvmiiiiLk tu wtia iTifm
B iAtli SI OMAIU KCB
Aneb 11 Jana Krátkýho ieka
lidiialele T:"rjlIHclk
1 až
1 1
uiviivo hiiij i ivn ihi-íu
nčmu potřebné jednotlivé čánti i
(24—1'
uHruři-ii Hluiliijlei cvičeni v piov£f
HlmliMitl bI iiiohou xlruvu n liyt rAnl
l iO pořl nniimil pru uuríiim rff "
t
8 dírové A
s
-i
' 'A?!- -- - „r
— W' flfc in 1 i 11 ' ' r ilLi nh VmI
GMOCWI : : -
Neopomeňte psáti na
"wiiitjí: irviATÍ
Velký Kouznnt lka4
NÁRODA SIOUX-SKÉ
léčí všecky clironlrké nemoep Jako:
Padoueí nemoce křeřu ochrnutí zitdudij"
mna žluřnl nemoce bolení hltavý neurHlgiij
vhechny druby krtie Jntfrní neinnre vodnnier"
roliiié ledvlnv rftíe ženské alabostl a vSecliny
hy soukromjfch nemocí
Zltiiii VUt Uhnn hn pouíitt notu JVcmorím ij
tinuji tt irli-tni potttMoit lfeny bet I
mlathíht) opntroriint I
í
ktideř avích vlwitn advíi Scentové
Jskou neiniH Í trpíte Jskoi I sp&ni
THE WHITK 1XDIAX DETItOIj
I