Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    It
(
v i! h iťCf
r í
0
1S
sír
S
v
1 &e-
1 áviki
í I iT 1 1 1 1 1 J f
řif4 # i rM t tMea4
ČUNÍKOVY LÉKY!
silllel Míla
Jf IrtrMilfl g
" a tafer
ka 4 I rve é fiVi fiw
Krnff y Hfi krt"'OI
řii lkt Mu - Ulie II M
-fil li
llu!n
V tB'fl iftiiM M -# i na lnhV II
i bii bilm pr pllr l nHkj
t iVott hlrfanf frl kíi
trOtrt ftli n lf ni (f
U k -m s tl Jittt (
('IV " u-
lna lahte V
kfl rrrnh1
fikflv rrfnlaUr prt lenaM nemart)
T Ml nim e km pro ttr#l JVnak Pe
j k" pro minji-nf iifii t ( t'' Vn
pi hi-lf na 11 proti if nt rtii
mje l kf rk impravuj i Iim(i ďuif
ljpfpl- S UllV II 11
['atiova lt rtJotí miir na
miu flejiraíííátlítovíka ii lu'l I nilnn
"U I r l lu h lialríu M IMI li it I lovní
lljr vt poaohl tápal f rnit n ďni
I lillitU l' i' o liai lto
ir lil lt n II U li l I in té i ( n (luk
' kii'K iiuiimkiit ii
kfr ri in n inli l
i'tli ll clKirtib—IMt
kott iníirnfllrki fiiijlr fltr)
f¥tiř)l tinmlliili k (irutf rlicitma
I Ir(li U in kltlf lni lil tVHlii
LIH lil limluwill li It lifMiii ui' umo
knřib ok
r tu imui ii n i
k -lii"i ! íljř ji
f J'"
"lMm n i
iQhDlkfir iiKJtrl I
' U' wlrfiviitil n
Jkrni lm)l rkiri
I tiijkk Imjl I
hnfii liilnkrhn trn
ikffO OIlHltlIIIIJř II II IIO
Imjl lei lirmlnvH'1) min
Tuno mfin l ktiliihok f
f Iimíii tt)(íínv-i fM knhttkyU!
kiy rvi -liloujMiiniM) rilo lf Tiiiuf
7
liimlKk lk ivf'ilvllli li h pM-
vly iji k Jíi n ri lil oitii i u
l J mí I knf xkUKlI imuvi Uiliill
Jm tulí ti ky lnu
SÍT lik proti t holi re a prfij mu
4l 'Hio l'kft ki -ré wlř řiní míro
( l 'J i"'JI iii v liíi-iil i lmli ry k im
f iiui ín iiií m h n- iiiMRvirii
i l k iroll í linli ti- a irdjiiiu ivlH
í kiiM m míiIii n Jo ( ttii A Jcr n x J
i lioli-rn iiftjiMii i liiiliicu-iiiorliii
V !'' liPiiniíifíl ImI uli la v iiiluilku
a ii'jKiUlilivřji lk in ktnj ni
jvk-u itt Jahnvkjr Bki
( linkfiT olej r Bernarda
w lina if li&nl vířln bulinil křite
f tky mkiKlnliif mii hé luixřiiý
klouiMi h a kimtiťti a iIvIbKi
tproti rliiMiiiiBtlumu — CVnu lulivo
í
V fplalkj proti boleni blarj
imii k proll nrrviiHiiiniu Imv
InMirBluii iiiíitvtniiiiii luoirku l%
f -rna 2'
plr konejKlrý nyrup pro dťtl
f tvnný Hootlilntf Hjrriin" j't rv
"í'lrh vrolik6 i ro niiiliiviUlk nl
limlávMl mlíft horkontl Ixvwn
ti liřinlia I vímn hnlcHleiii lhs
'b jiraví koni jsiifl dřti— i'im ar
piahnlkAr řrrrokaz
riil nlflti-lfm víibo ilnibu řirvfi
''iicmnlo UiliUrk Mkiljr mi Jiítá
jirelio vnliilku— ťna labviíky
íloikovx Jater"-! pllolkr
t pnmthxli k pmil íatvrdloull ti-
( III riaíVéllI OiklIVOnti KH'llB'Jílí
rloiitrnlcl KivrntlviiNll IxiIimiI
I lilo a Jiným Jutorním ncmocuro
V makC proti irrabu Tjra
y ženinám
Mi Wxiw?nft viíkor druhy nrta
i Ciy n UVní- liluliníknvyiii kivo
II' rj n uivá vnitřní Zkumu kro
krbfky 2V
M! Wjhá nakťna rány bolcutl
viarafnll hojí utnrt otovri-n ríny
ilni'li li ty iiilliMilny Miiáli'iilny
'M: hulí vímld kilu j'vm l'i Ut:t
í j ! — Zde vim poiUvim ďruam
( riýi h U'k'i Imiu to :nň ili-i-Ty
kti-rnl Ji'tn o iiiimlii) inkft
S ra ii-'liv6 tckoiiiiml a rkoiimutl
V JiiiiiuiINgříinl liiťuřl v Oi-tiárli a
V' Mor Jijlfli Jint n on hlii liiml
'iv l-k mluví miii učím a Iwm
V huilnii vlily M(koj ni a
imiuiioii tínil iifjoblilKíníJiiinl
Y''H(icnoii Iky mojo Jmui k
jUn olx'hMl# na liinn li a y k
irti! h mjio niíKtťfkácb
I rtl iiiwirnltl kHfclíbo kilo by
Kky ia J tnlti kamkoliv po
rioln rcny Ho ixitln $5bi
miimo kutiiiTinii l v mulu
IiH Jmipiio eiroinii auiioa !
t ff{ I iMiH-rno!) -
Airi'kupniKimi namicini jviévui :
( vMy Vál iinílKiyoln
Jlar L Illahník
y It káriiík aliíMu-ik
'L nl Chicago lllinoia
iJ-ll oMiIfti rybornf finko-lr
4v kali-ni'ál V oIn-IhhJA tirl) H
t 0t IMO nl pruO mhI va
1 ' u a kuiiu vim k-hj j tuláu
fVtlft alotrnti aoMi n
Offiřann pMlrlotíf ft
V Ne Vrkfrf M(rS kiMl
h4lftM Iřion iíiř!}řif lřmjf !
i4í")iot Nař'l Vpi"ř' a i-Jfriř
tih lilrl} rfffif #pik'i lil rx lillft!
ťrifli'if fi a kf#f řÍfífl ílf
ři 1 J# rU fa V'ifi4 íi
n v n Vř jmuj if#
ft'lto winftt Jíiitřnři ft křfM
trj'jnti o J-ln4nř rn Jif4
(ř4fjř '-'Uaf fřilÍl ioitřflil
In M Mil b4frtij(r( fr4f!t:
7ř if i t4i r4m fjřl ři4l f ijfřl
'f'tokff I- "wli! ftxifd prrf'
híiřif třníííffitWb [olku ti t
K#w Vfkti}
V n Htl linu t m nUjitl
ly'cif ttt tiIo)nl itiiířřilkK'i
-I mn íiou prt &f Ufit t N4rnJnl
Hii'loř (tntií Jtnirn i Írk4
'řny ritombi ljrlií V 1'irhal
3 V Vwátka lř A Ilrlliři a
It rVk y Hloikkh ppj A M
Amliro4#f A 0fka J Mko a
L N'ofnmeký Nel(ornnl tf li pl
Pukl Í MpÍH J Hlsl eJ
1'an V I'r v kr4tko(i %
tlil 6 ! rlifi# ra'ei af pfítotipid
k fdll ilof nýt h úfk-lrifkft a ii
ta ifř#dn ivolro J'"lii'ilfif jun
V Prchal a i t-infi(ka L Noo
fn'ký
Jrlikol tJUir iternřl I4iJn'ho x
gramti Ho ntoi hy jl mohl o
krovati Jrnefio4n na náirh ln
tMl] ulit 4íWunf J hor fnaj tí
ta úl liu (o'ijiili ve Ppojf nl e
iťini v Nrw Yoika Jil tivjícfmi
fmif rantikjmi "jiolky a na tákladé
obdržených řr4v a informací Menta
vit j!4n dle nřhož by no potom dalM
kroky uéíniti nířly Tento výlxr
oíftl4v4 s náftledujíťfch členů:
A S Amhrofe J F Vonátka dr
llrillií ka a L Novomenký
Jakmile bude hotov n programem
V(ili ne drul & řádná uchAe kterou
tajemník vřťin clenQm pínemuř
oznáiuf —
Ku rprávÍ! této máme níktt ré po
známky Přťdefřlm žádoucno by
l)lo aby výbor ve vých zprávách
ilrži-1 náxvu jaký určen vpolku
Htanovami vypracovanými naKjerdu
Národního Výboru Není to ani
výbor pro založení cmigrantikího
ujiolku ani výbor pro založeni emi
Kranlttkedio domu nýbrž 'Čenko-
lovennký Bpolek na ochranu přÍHič-
hovalefl" Toť název pravý kterího
držetí ot) hIuíí I
Pánové kteří ce v pondělí ftefili
zapomčli úpliič na to co o véci při
iel protokol třetího "jezdu Národ
ního Výboru jinak nebylo by e
mohlo Hláti aby "výbor nemel žád
ného programu dla tičhoi by byl
mohl pokračovati" jak ve zprávfi o
"gchflzi výboru" čteme V protoko
u tom na tr 44 preo misd ne do-
četli jak komíne xjezdová předxta
vuje i cíízení vynlihovaleckó kan
celáře:
"Ustavil no v New Yorku upo
léčnou! pod jménem ČcMko-SIo-venttké
Společnonti na ochranu
přistíbovalectva ve Spojených
Státech li á rod n oh ti čenko-itloven
Hkč nátdedujícím cpuHobem: Před
neda Velkofádu atátu New York
C 8 P S„ jmenují n patřičným
zřen' i ke vžem větním organiza
cí in ci jednotám v New Yorku
pft xpQitobilýťh rouifl kteří by s
pČtl rovní! KjĎHobilými bratry
Slováky vybranmi od dozorce
SlovetinkoliO polku na východč
ve upolek xvrebu jmenovaný ae
gentoupili Jeitt dle náhledu ko
ni i ho radno aby předseda Velko
řádu a dozorce Slov npnlku byli
Členy takto utvořeného létaná Jakut
ex-erticio Očekává te že upolek
tento opatří ni čártr do 1 října
1803 a tím zákonitého uznání a
tudíž { zadoupení na Ellit
Inlandu"
V tom jewt dout a dost progra
mu pro první uchĎzi jmenovaných
I" d#Ujf4Hi t4í#lifot wdfa být o
ntkobk Ii"ri4 k' tif Jt řiy rtí
Z 14 11 tktn flak f ifolfuttli o ftn
koln iVhi Hif ol' fiaf I ]n
ij 4 h aby t tiUtl ! lu dali t
laj N4r Vfb p It VMíkvkť
li- Mil II n f frmahi Nb
m o l4llitot) jJi b ptrb]í
k'I1 tl lífcl ť Ii4!i btl l'MI lř( h
Ufnv ftíllí k tíU avnri d opiji
I'-]-li 1 r k t r ♦ i d'rit4ť
fli'řií ia ftj'řm um imp!4řl JI
f ř lnki řn4ft# rivi#rn ntďbi rt#I
I Oruahy t%r avftj vlttfAÍ
N'r!l tj d4í íkhlo kífby
byla býf t v fMoko!# imfnka a
tom kt-ř4 vífíl otx %ríé%r rf r
Jodnoty Irthě N w Y' rkn fatn
f i pno4 JI p Pr hal jii#noval
aby lyli tMn l ukut ml pa
tlu ui thnt k'i řřn jik l'i í
př4l _
Kotinl jtí df volmi i)4rt l#t
dil v 4jfm iiiořnili Úzu vl
poin4niky na ť o atují ia tr II
na poáiku zprávy k' mi j-ilov
pro iř il vyatřhoTatet ki katicn
lářt: "ťváJivíi lt-kvon nabídka
firmy Prodký A Co uznávi fe
projeven l)tn iim}! ílhetiiý
Jeul řečené vl utenei-ké flriiiS ka
ctí alouli avlak komie oháa'ic
ie aby vibaiítním řevnivoali me
zi rfibý mi přeplavními kanrelL
řerni poilniku zamýiliiiému ubil
ženo nebylo nucena jet nabídku
zdvořile odmítnout i"
Jf tnulo prilci onmwkte ' co hou
kla první potMtalecka puílca v Koza
ře za ONTolxizenl ráje bo-iiKké Není
již mezi živými náčelníku čet Pecije
Kormonoře IJajalíce Deupotoviče
Zlojutra Cvetka a Dolmatova Teh
]d atáli proti mohamedánfim drea
"Sváb" ublížil Srby i mohamedány
A nyní Kvropa nlyftl že opčt puSky
ne ozývají v Kozare Pronaru íirme
či Paatirevu Motajici a j Znovu e
ittaví utlačovaný národ f řndyf aby
vydobyl ai kýžené volnosti pro niž
již na ukalách liercegovukých tolik
krve vylito bylo A itnad znovu hná
ny bodou čeitké pluky proti bratram
za vobodu bojujíoíra prolévána bu
de krev čeká zatím co nirod český
rovnéž po svobodů prahnoucí onad
prolévali bude krev v boji h ne
přátely svými Pronásledovaný ar
chimandrit Kyzil Hadžió uchýlil se
do planiny Kozarecké v kraji baňa
luckém ku povstalcům o nichž úřed
ní zprávy rakouhkó tvrdí Že jsou
lupiči avšak listy vidí v té véci po
litické pozadí a tvrdí veřejné že má
v tom prsty Srbko Zajímavo jest
Že Iladžič si počíná jako "válečná
strana" dalf odpovčdéti okresuímu
hej manovi Lazzarinovi e utvořil
"četu" V KoHlajnici meškal tyto
dny velitel bosenského četnictva
plukovník Cveiičanin kdež konaly
se porady o energickém zakročení
proti čet NikoUčové či Hadžičové
anebo proti obéma Dle zprávy zá
hřebského 'Tagblattu" přibyl vftdce
čety Nikolió ze SrbHka Přesel před
časem ze služby čeUickó ve službu
lesní a byl vládou dotažen za bájné
ho a pozdčji propuštčn Odebrav so
na to do Srbska byl odlnd za něko
lik mésícft vypovézen Týž list do
vídá se že se vyskytl v témž okolí i
povéstný Pero Uzelac známý i před
okupačního povstání Proti pov
stalcům vysláno 200 četníkfl i Uosny
a Hercegoviny
Zákulu vAHi
ťlíifiut Mři Iminu oi''mmm In jm ! ťniU
várna dr King Nw I)M-oviiry proti toui-uuiiiu
dr Kluií Ne -ihilky luklen'' íroif
Salv k clui trld Ilutr a nikdy biu1I )iii na
kIwU Uky Jii by m tak dubfa prl4valy a tak
ufokoJoTaly Xailrábáma rui"ltl (a nl vidy
a vrátima pnula paklt dobrý výaladak ntnaata
na liky tyto llakaly al obliba Jodlni tvoa U-
lulioo Jl pnxl J a Ooodmaa CoUkárnlki
v Omaba M-b 1)
Nezapomeň t
Tak ivolala naD Brownova trna— netapomrB
pHnáit Uhev Hallorory SarsaparUly Jcit tak
dobři
J0 HASICHJ0?IS0VJITE10
(liiÍ4řlo Kanada — í:tíf4
Ji] jant dávno a pal n i ďi Valcho
ofai Inf m ala fif mohtt jíl dr)
lflf Ty Mry a tv í n Uí0
fa řp'J řikfU rnft# t#i# lad
m4 a m a di l Pilrok pal
prav 1 1 a Jb" abtva lr Ijovl I4rf
fýfřaby #píniijř T-f jo
i'4fal li f jak dly řtíavi a
jí podobali t ťlam'ititl V
Jednom Mdtl fnílr ! být rádi U
ťital ďpt llo ntnC lř #"!
lidem iftetrofi í kdlti jinak
kdyby defňkrii nebyli d -atali I4
d i Opln ďi rukou řiebyl by li l
řVavl a poř4 l by vířil ln!
mti"enl iem'kratl kémi a př le
by řfptal na ty retblia4ny N
ler !4 lnou ledy demokraté a kaMf
inlJa illit a aeinat Jak pfaj ííná j
ta imeoa řt tej řaNpíy rMt-a
V a rotním M- i o takoví bí le
jako doč(t4m o nl tam nečetl
Jvra dřlvu nik ly Demokrati po
řád lid balamutili lny It by b'l
DÍi i mli mít vfo plata bry It by
míli pracovat jen n bodín al I Nu
led mnozí nedělají nio a zie jim
to ntdlbi TeT snad poznávají le
kdyby bylo víej ah htinjW když
pÍ nevyďlijí na to peníze že ta I4
není nie pla'na ta j zaa Jn pro
b-iháAe kteří mají zac kotiít aneb
pro úředníka který m&avnj atálý
plat Ale pro chudobo človíkajest
a musí být předeválm práce a v dé
lek a víe co vadí neb ftkodl lomu
jeat na újmu člověka chudého
Amerika ple že by měla vláda vy
dat dost penéz aby se pfedeílo bídř
Jaktomyalí to uevysvétluje Jak
pak se ty peníze mají dostat lidem
do rukou? Jinde je vláda rozhazovat
aneb rozdávat ? Nu a kdyby je nati
skla a nechala v pokladní ležet za
by to nebylo nie platné A kdyby
je rozdávala také by to nebylo do
bře Co je láteření na ty pense
které se dávají vyslouŽilcSm a o co
vřtsí musilo by býti láteření kdyby
se rozdávaly peníze pro nic a za nic
Však dejme tomu le by to šlo jaké
by to mohly být peníze? ToC se
rozumí že papírové a ty by brzy
potratily cenu a na zlato bylo by
ažio které by rostlo tlra více čím
více by se papírfi vydávalo Teď
snad vidí mnohý že i v otázce pe
rčžní byli republikáni na pravém
mÍKlč a že pečovali o to aby bylo
penéz dostatek a to plnocenných
Kdyby mčly být špatné peníze bylo
by zas zle a nejhftř pro chudého
Boháči by dobré peníze poschováva
li a o ty špatné byla by nouze a ješté
by za nč málo koupil ToC se ví já
odtud z Kanady koukám na to co
nestranný ale tolik rozumu mám že
kdo volil minule demokraticky volil
proti prospécbu své zemó a tedy
proti prospěchu svému
V úct 6 Martin Lohr
Ndrodni mnčennik bulhankú mt í
tropolita Kliment jenž odsouzen h
stambulovHkým soudem k včzení
zitizel náhle ze svého Žaláře tak
jako doposud tisíce jiných politic
kých vézňft a Žádný o nčra neví leda
snad li kdož na rozkaz vlády nes
fařtné občti ubíjejí a do Dunaje há
zí V Bulharsku podobným tajem
ným spnsobem zmizela již celá lada
lidí Stambulovu nepohodlných
Nejvíce zmizelo jich na dno Dunaje
kam je stambulovský pochop Mantov
dával vrbati zašité v pytli a zatížené
kamenem Metropolit byl svého 6a
au do monastýr zavlečen a uvčznčn
povřstnými klackáři na pokyn Stam
bulova Ze Sofie oznamuje so úřed
nř že metropolita byl předveden do
jiného monastýra Který je to mo
nastýr? Náleží na onom avétč? Ka
tolicismu deroucí s# do Bulharska
spolu germaimael má nepochybné i
na imrti atHCantného metropolity
značný pJU Inkviaice v novém
vydání!
NEB RASU
- V# fjeni eř JíuMa (V bil#
f M-Wlí dři I října ftlbf vtl
ai-M# krajané laoejif(i t% iV
lll f f fble ířt lilojenf ří l l
Ci n v H
— Pan V J H l lek m WIUř
Neb ři4 ďdřa Mfí'J ri4bytk'iý
lřiiiiř#j ř# f ktř# ffk otjol
o p Milekeltoflf pMii kJ M
it jik'1 vl ly avř f mntí V) lm
V# Fiřb'iřřy byl iabit v áter
teeř Jo I I m i a l(o#k Idifnl
átki jiřeínovaím piroatrojem
Pftft Diví U opilý j-ríU trw
tA a byl ař i#třojem aaal-n
— V f'řribiři vinikl pil4f
V "třeli rari t f# velké fd'n4 b i !
4 ři4?ee]f í břitřím ! nkley vk
áilím liai1 p-lafila jej uhnití
k ly 1 ipVobít ai ulWj íkoify
— V h"df lí ve dn 17 ziiří
udeřil tek fnii louříďi mla!a
Jame S' lloatlínia bb (rnd
Itapi l v II lt Co iíj AIiI Mm
řela telým obMhero a 'J koní
_ NovJ doktor výborné pořtí
ui lil t v Cnt Jet io I)r í)
C IIeíe který přeí lili m d# Crett
i Nebraka City Jet to nwl dft
kladné f iJélanjr í)Hi'i Jeho nalé
iímv Ukárné p V Ne lély
— Výstavní komiař (iarneau do-
maliá se aoudno toho co mu neehc
auditor povolit Ztlil ve středa
dne I0U ni žádott k sou In o vydání
nařízení kterým byt by auditor do
nucen povolili vyplacení úúlft jichž
tento vyplatili se zlrábá Mezi
účty třmi Jest áoel na #100 za set-
psául maličkého spUku o Nebrasce
#400 t lilografované visitky komi
saře #17500 paničce která v den
Nebrasky modelovala v budově
Nebrasky z mánla a po #7500 pani
čkám které jí sloužily za modely
Garneau zdá se býti velmi Štčdrým
zejména k paničkám
— Za týden končící dnem 18 zá
ří podává povětrnostní stanice ná
sledující zprávu kteráž bude posled
ní tohoto roku: Opétný týden ne
přetržité suchého a slunečného
počasí zpodobil značné klesnuti
množství sklizně kukuřičné vys
chnutí pastvin a zahrad a valné
zdržení podzimní orby a Bttí Ne
přirozeně teplému počasí následoval
mrazík dne 15 ale kukuřice byla
mimo vée nebezpečí a neutrpěla ško
dy která by stála za zmínku
Sladké brambory a tykve byly při-
žehnuty trochu v nížinách v jihový
chodních okresích kdež i listy ku
kuřice trochu přižehnuty čímž po-
škozeny co krmivo V západní čás
ti státu je sena po skrovnu a značně
kukuřice se seče aby stonky zacbo
vány byly za krmivo Všechna
úroda pokročila tou mčrou že poča
sí nebude míti více žádný účinek a
proto touto zprávou uzavírá se letos
ní dibn Z rftzných okresft došly
následující zprávy:
Butler: První mráz dne 15ho
žádná škoda kukuřice je v bezpečí
příliš aucho pro orbu
Clay: Kukuřice zcela uzrálá:
pšenice není žádná seta ač pnda je
připravena ale čeká e na déšť
Filmore: Značně pšenice seto
ale je příliš sucho
Lancaster: Kukuřice velmi ne
stejná nékterá velmi pěkná
Pawnee: Mráz róno dne ICho
poškodil kukuřici ke krmivu na
nížinách a zničit tykve a sladké
brambory pastviny vyschlé a málo
pšenice seto
Saunders: Minulý týdeu byl su
chý a kukuřice zrála rychle příliš
sucho pro orbu pastviny a ozim ku
Colfsx: Orali nelze pro sucho
a ozimka i žilo jsou poškozeny
Kukuřice doachla ale pfece bude
obstojná úroda
Holt: V jižní polovici úroda do
brá v severní uškodilo tucho v mi
nulých týdnech valně a nebude úro
da než asi třetinová
Buffalo: Žádný défiť po 3 týdny
tráva schne kvapem a ozimtú oráui
llrženo