Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IU
HOVORNA
Iř fft Kyt
4--44 i ♦ "i t 4pnl1t ftf
tM) r # f ) f
( MřkiH řM li iM -)V"(
th U lid t ll'' fní kli
ri i4 )- (rit ni rJ4 jm l
díl M!i l"it ani Ji )4m i ll
MUUMÍijr M J lí Mnld iř
íe V V! rVvaftl -ttii
jf4nt h & robit í 7 ) 4
dl t
I) mií!Ít ft Msifci k ! ("'
t ) {řft liiif'4ř)kf: (eM
I ) dttiv 'i ftiki ki9: fWMrti
4 J kmutM '-ti f k'fj"! ÍVrht
) ík'i rttftaikti Urf: ÍVi
6 ) I' kal m ofik v km: Í'mí f
7 ) fntMmmtl r Ui i tkjtu!
Viaon n-lll hun "ifiilř
tlty" t akuMfivu VllM - -
kíWu? X(!(f'ffijr# proto J
4i!liiJl( pravrf m
Jlooper N' 14 —
'fím d ll f Hovorně mnoho li
# platí n dral í"I 100 lib ovoea
íftwht fib tljfři ltiř)oh'l l
roIiiělio ibJI K llfTmr
0Wr — To naMI od toho
odkud t km Zeptrjt VaSeho
líiltrilio fe!tiiěníh Jlnate!t ion
poví Vutfi řeholně
CcnUtmlvl limtnuiho irinr$ Hal
kho při tU4kýth intněvmh ně
meckého vojáka kterl tt Francii
tolik ilě krvr spftaobilo nabudí 1 v
Iialil příniv ý dirm V oficiosnfch
kruafch ffmakých tvrdl nyní Je
cent princ do Němeo byla rozhod
dnuta dřívt nel v ftfroě věděli v
kterém kraji Křinecka luanívry i
bu lou konali ZW-dévii o tom uči
nila pry Itali kroky u kanclřitkého
úřadu v líertíné aby s úóantcnitvl
nUlťdiiIka iulkíbo pfi třcbto ma
névrech nc&lo aviak Cíprivi neju
atil m do daliího vyjednávknf oýbrl
odiov6dřl: "Xejiřijal bych na nebe
nikdy úkol vyluíiti cínaři f-řííiny
pro& princ nechce do Met M4m ale
ta lOTÍnnot hvou rpraviti váa It
císař zřekne ae pak vftbec políSenl
prince v d6ti a le od té doby bude
veta po jeho přfchylnonti k Itálií a k
rodu aavojtikému" A Itálie ne po
této o Ipověii Německu vskutku —
pokonla a vyslala do KUa korunu!
ho prince aby týl mvou přftomnuatí
také jménem Italio uznal a schválil
annexi bývalých provincií francouz
fekýt-b Huxké listy ftoublaariě nazý
vají pobyt ÍUlxkého korunního prio
vé na velkých manévrech v EUanku
a Lolriímku ie romijiielnou politic
kou beztaktnoxtí která apada na
vrub jedině Némecka Nov Vretu
la p(Ae: N&vŠtéva korunního prince
Jp demonstraci proti Francii a vypo
čítaná na to vyčerpat trp3livot
Francie To v Sak ho Německu ne
půdaři NatávMjlcí návétěva rutiké
ho válečného locíntva v moři atředo
zřmnfm umoJnl Francií aby zacho
"rJZr™' - Wí nedo
na výcbo Iních jejich hranicích
Kvukureutem v obchod
ních mycích h KiBkero utala ne nev i
Amerika S)ndikát novoyorakých
továrníku nabídnul rukýtn firmán
budouli objednávati boBpodáNkó
stroje s Ameriky že jim budou do-
i i a i
dávány dopravou za tutéž cenu
jako je doBtávají a Německa Kromé
toho americký eyndikut vybízí ruaké
paroplavebně podniky aby navázaly
přímé upojení mezi runkýraí přlatavy
a Novým Yorkem
Krásné ženy
jsou ozdobou každé domácností
nemocnou ženou hyne celá do
mácnOHf Proto kdo máte cLu j
rvou ženuSku kupte jí ifeverův
Žiwtni Jialidm za 75o Ten od-
straní zácpu sebe tvrdoSijnějsíoSkli-
Ti ť"11!24'6 l"dloI!'yA(
s aboHť jakož i žlu ou p kf Pozfl-
aUváli nemoo vam ženuky a nepra
videlnosti měHÍěnf kupte ji Severů
Jleyuldlt Uftěkých nemoci ca $100
Knížku o takových nemocích obdr-
ilte zdarma
W F Severa
Cedar Rapids Iiwa
jlkýf{ A'íUmi ř((4j( nd t
kfi fnři(kí l)tf f lf líift dA t i
ty kfff V J '! Iňřb nři d"ly
n v t S r ti 1 1 r)4rlnotrf hrf Ji y
(t k h t!U k f IVi##( !!#
ftí b rt#J' ( tíiuf ii íilfio ik4
l#r fct#řý řafd M'ijfm4 atanfiiUBíi
t M4#p# billfftř dhtih fflýt h r
tu tUM vluti Tak i íi A-
"My ťl f Antři řittidtm řt
'k' 1 % ř'í kfh ařf
tlf ik f(flulH(i j# frní#' rr
jk ni řfkřii tnti tV-)
ť"l k'řit!i( pikfi #i4
m mry řtki4 14m# d
ft)řifh'f hutni řfrdui r (
ílaMfi iH 14 tf ly j r(i-djhií
k# dmofutřim v TrtU? "( (
tíi j ďl tu fr4i lnif4 b mt
lttto r Ik4 rrid p bn
! ft" tiilotnlkffrt jtko VuUM l
jdria lí In í# o projaty m i
aiUtft a til i- oři 1 Jitlft k(řA i
dohnali kravalu iHt Mky
ídJ pript h — jký íy fiř u-'kI
aby tl4l ikral na 4Hl
utaiyř Tak by itwl hrot jpjíih
bodáku 4atll tinířtti ljt proti
4kcia!Utftm nikoli vik proti ttk
rřmu ob'iittu IVahy a rrYdmMl
ipjrnéna proti v?Mnému tiku
KaWloté ri rkvy t4m v ťrn olUdu
Mikytu( ni41n avřilt Jm tolik i
nich vyroiuin(t4rap ie utrtma na ja
t j do praoknutí a l drne i po
idfjl do'd# k novému v)ron4nf
tentokrát rueii ífkým národi-tu a
vládou habburkou Atink tu na
plřiuje ná obavami Jedno fkhnn
závalné í-ké Vfjko a č-ttlé úf-d
nictvoje v("íinou rak ukí Dikud
víithni přNluSnfií čekébo niroda
Qt-oahlédnou 2e přlmht vj nucena
od katatia neukládá ftílianérnu t&
vaznoti dotud boj íe-kího iárodí
proti odvěkým nepřátelům bude bo
jem sice zoufalým ale tak dlouho
marným pokud jiná vělk4 moc
zakročením nvým nefrbodnc A
to e mfile xtáti při nejbliíf válce
kdy jak doufáme rpitnene nárol
čaký dh véeckoco mu kdy bablur
U vláda příjemného nďlila A
zapoiuenedi pak ovřem e bude
opakovati jen to co i-talo r 18G6
a v létech ná-led ujitích až do dneA
ka a bude míli platnoNt věta že
kaidý národ mú Ukovou vládu jaké
si zaslouží"
Chicogtké LiHty: 'Národ čenký
stojí IneH na pokr ji velkého ápanu
o zachování nvých nezkráceoch
práv na pokraji boje rozhodného z
uěhož bohdá xnad vyj le jako vítěz
dobyv pro avoji vUnr úplné amo
tprávy NecdiC nevzdává mh nikdo
naděje nechť neklená v Hlepou re-
"Une toho padavku hintoricky
°Pr'vní'nél° a ie f podru í fontáne
telw lako národ b" keréno vh
vu významu avítového Nár'd
čecký jet nilným ne-li počtem tedy
přirozenou nvojí duževni Mchopnotil
nn _ „
a on rozuoaném okamžiku dovt-de
řlloll a kde měřili e bud-u
oudy a vymoženonti člověčenutva
Dnes utojf národ 6cký odkázán xice
„áo na ebe leo nez-ioomfneima
sami a nechť nezapomínají i nepřá
telé naSi že zápas čeHkého národa
sleduje se bohudíky jinými činiteli
než vládou vídeňskou a stouoencí
„j- „ „ '
o Ferduand-kých zápas teo se
vede veřejně před tváří vzdělal ho
moderního světa který dovede
uznat oprávněné požadavky národu
kulturně vyvinutých a který dovede
ch fl fc ' J
c pm— m se vtio
í0i" neztrácejme naděje v lepSí
budoucnost uaSeho národa a vězme
že povzneíení ha jména českého ve
ataré vlasti naií bud ctí My ač
vzdáleni jume od původní své vlasti
hleďme podporovati dle sil svých
tito V SVtrn jfjí 4 - f ('
ji Mymw ! i f fuftohi
fi l I fi firl mfolif do Ik
rV ltíiítl # ř"ť ( fco I illy nil
!'( jMi fitkn k pfirí '"frb
jn vytbtvfttý f lr s ifrnpithí a
krjny e tif vli-ti b f# vf nm
řt ř't ěiřtrfrl í#A fítJm" i l"l I
l ld-íf} Mjm r lleUli frt tno
h'" I k 4 dok4Mli tthut fif fp
"ři ft" !# # ttnrti al f liroUf
J'i ři4r pflk' !( '
St VnnU titti! "Ol (4 n
y v f v 14 b jmii iliit Mi #
♦ Inv ri4fo!íh' řdjofn pr-ifl fo lA
t#nf fifotf Uh kfilovtil fkU
pfolí ti lílřfif oi rarfJnf h t)t
jiltk'1 ří rnf k" ii i r 4 d"yf r
f aNřtS vl!Í řfi'ditfíji of 4 #
V diftl p'l Utflfnl itfot Irfflf fci f'
ny va(ivAf Itk4# po t ttr l tf ti
f!wfři'l fi!#ova ilo riv j
o t fíjr vím al 4 v 4 fiři
Wtíf a 'tí f l)lUr4ťo(!
mi ko odltía jkon přfkru-
rjf uliltl r'Vi ( řířmy k Mm
Nyní fbý4 lff riíriho r Iity
S"sítikí oij o pravrn n
ti í vít!ít v ri b ím pro sto
b tdtj fholl ltVS l ijt Jfi ob' l-
tirtm i lejiím Jkě brrprávl a příkoří
dťj w 4ron iVíkfmu ♦# tíř
vh ti a odkryl dk tu Cnniřiiol
íarií-jtl cdejtl i nřpkA tiii#
tko-Iidoké Jirnlitíky Ale jak
to iMÍitii? Mylíme U Národní
Výbor zdfjlí měl by věii ujati a
svolatl v trrku fáttipf ětkéh'
tikii ku společné )řsiě kle vyprš
malo by se přeilně objasnění d
anglický h faopUft a po druhé zařl
dila a Ie řká linko á kancelář která
lánky a úvahami vyvracela by lij ♦
poměrech tenkých um sířené Na
západě Jmi mnoho a mnoho Čndirt
kterl znají hUtnrii a nyněiAÍ poměry
v -há h jazykem anglickým per
fektnú psátí dovedou a joure nniiio
statnými potřebný mají tu k pr
dm takovým i nepo hubujeme h
o hotně podali by pomocné ruky sé
ku provádění prxcí tk žádoucích
Na cápadě dost a do-t jťt Čechli
kuli mají vliv na lixty nebo npřátf
lení joii h ěatooixy Hiígliekými a
tudi2 vydatně v akci takové pomá
hati by iudili a zaité taué by p
tnabiii Suiipaiif j Míďři ttv h-
čaxu dovedli zbudili zh hranic-iii
Hňe tihdy pouze takouké pUím
puxpěly k uskut(-úii-ni záměift idier
-křho libroda i my-líme Že bylo b
Ink i národeri) čenkCin Kiaiant
naíi ve Klaré vlasti ptřbujl dne
rozhitdně poHÍly řekněmi- pouze mo
rální ale podpora tuková muid bjt
co nejftirří 1'ntjevy sympatií
kmhfl ěísLf-Hmrických máio ly
jim pomohly 1
'(insluvixm a eur Jest ziámo ak
NěmcH vydědil maniftl carův on
slavnoritecli ztkládání válečného při
Hlavu libavnkého a jak viděli v ma
nifestu tem pMnslaviHtický iroji-v
carftv Tk'éí jest mámo jak se n
to v Gothě připíjelo princi Ferdinau
du Koburgovi i kdo mu připíjel
Toto vyoěSení poud neutuchlo
"Vos-4 tg dnes strail ne toho Ž
prý slavuoHti v Libavě konaly ne
vftbec ve znamení p8ndaviniu A
Voss Ztg" má hned také doklad
po ruce I vy 5í vana podložka pod
misku na které duchovenstvo ruaké
podalo cara chléb a sftl měla prý
nápis: ToJ ochranou silného rame
ne Tvého o veliký vládce n&í Slo
vanstvo donpěje k plné síle a moci"
iudiž nedáli NěmcAm panslavísm
ani oka zavřfti nemají nlovanské
idy jintč pHí íuy by hleděly strach
lejieh rozptylovřti a klid a jitotu
irn vraceli Tím nejlépe hrabivl
(Jennáni dokazuji že bojí ne přeo
ešlě něfeho jiného než "boha''
a tím něěím jent panslaviHmus
nívejtf
Hatlir&r llarb Wir Lliiltufint nrotl vlpm
portiMolnim koni a dobjrtka Ji-it uejiepií os
viU
ŠICl STROJE
U 11 4mh tt+4n tné 4Ji %m tt+ bSi fl- tuMmtí )
k4)l ) f 4 t Mlf MM tli 0 I tnmi Mm'I fmié SM JM
$ufSéf ifm i ifé-fllM )( fcl fl I té NfHlt4 pil li 11 4 #M
ffťt % i Wl ♦ Hmt t- Wlml tim+0 Í4 klMftu:! iim to
kM tM I HI I 4 4o ) yt4 tl 4%r ff t Mk-tt ltK tNif
m I it j(iff m4 ii fr4'-l Jm44 HitM le'i"
Xolcrols Odpadu
rl fiiiM 4ft4 fSMnf J)r4 MMft4
SO'Jlfio jo b ottfa #j4ikalJ[' HJUfMlIvfi a fjnovltal i4'k'iMklial
nalítli Uk l-dkuBll'fk Jll tiaUnl lr
Jm uk dokončil Jjirh m U ktlMito aa vnlbkr MpkJlti Mid (ittfld
íhl l fctbUlma J
2Ta sIcomóIcu na 30 dnů
k m k mi B-11M! Jkmkollf ohl4 J do i4at a oMřUnl vrátili Mri
4 biII
V b řim t filirutil pmiltitnm pohltá Dl tlroj řokrok tiptdfl (I 4 Ilmja lU J#o
h-irrry to t'J'llkllhíjl§ruřcal rtmt)o!kr a JIjIho mirl4ía a UtriHl dprttf
VRÍKK lodi titr oh#tka
jící tl?til pmajlrt Í4ř iiiJ
puiua Wi wm DlnI biu
Cbnu do ptiilko Uk ( dImIi m
Uilkttn ItoH y4aa rorlua Vj
ibfril ttkua Tnllf
til H(bl i(ro) kUr4l nt prw
lit wifald moll kaldémagnáiior
niti odlob3aoo Jt-bo Jtlnt
ducbuct kttrá awstaj trrtoll
Tut btroj oitra ]t tiDoaHsovf H IJou
do im4bomUUDiiuuiift Til opuUtn )t
ratill nlf m H ccl praTldelDS t)vljl
pnum pobrboTinlm lltptdla Vfibee T ki
déin bblvda J't (KmiiI lroj co nejdokont-
Tyto tro} tieprodátimt komukulWřk tf-
bripouM l-n Dtlim odWrl16m itirjm 1 ao
tih 1'roti ti-udáániB ecuo Jluoo ml Ukotoa
f ku r 4 Kabrnuto Jt jll plcdpluin4 na Caopl(
lokruk Záimdu a Klhonu Am-riekon obll-
m ttru) "l'ukrk Západu" ra ntli-dujlrl cej
T iii lil Jak Uleno Jll předplatil na týdenník
1'iiktuk ápmlu KtiibuTUMO Aincrlckoo Kubrnnto
HtmJ Pokrok Západu EU & S Hnpllky po kaid4
Ten tfi atroj {ta 4 S lupllkf po kiM4 atraiil
Tfío umlulíném Tyobnunnl v
T" utl atroj {la S jedním lupllkam na kaidá
VI"Clmy tyťi rtroje Jaou Uta aouaUTjr
poura a loinna jen pi t u pilko
Aažilt} ttroj "J'okrok Západu" opatřen jest českým i anglickým
ndoodetn k zacházeni $ nim
Kaidi a tchio atroji mi vfte-bny pnth
ky atp a l nejilokonalujllbo druha ocelot trnuli 4 a cnauicnltS pracajlcl Loni poakytovány
byly lepil přUtroJe k atrojl tnmulo ra dnpUtk73c-nta teto vlak Jia nejdokonalajli pfiiUole
lupli onécb luBkcb ca doplakk wlirout f V bofajll ent ba tlebo doplatko
TTTsTThT1 CarpTZ? ť~ TTT1
J ±JN XLi tO JL JrtvJfJ ±Li
Jiillkol nfkt fl olbírať-14 dávjt k vfilt láci pMnott lTBř)liia atroj&m ]k4 Jiná tnaoplur
poakytujl anaZlma na I lf m ryboirttl a nabUlma
Zdokonalený
opairenf rovnf I aamoiiiiaiovael jehlou I Mrooilunm navljiknm a adokonalanfml pKatrojl Uk
Jako alroj "Pokrok Západu" tiáílodujlcl Telml
Cilv 4 a 8 lupllky 11800 6la 4 a 6 lupllky 170tl Cla B M S lupllky llgU)
V Uto cn labrnuto Jo olem UI jll prodplatnd na Pokrok Západu a Knihovno Amarlckoa
K Um to airojfim cVk4 návody namáine
2Toproddc vAna áiei artzo]
k fill Tdilktt a nnvadema v ulrb ořu bod Oi
pKleliUift nnllrn odliIraUlCím nutiyil dokonalého
dobr atroj tojl 4t1 ul tnuta hytl ne-lOff H
atroj a maní nef polork I (4 n ny V tom vlak
Jednodulri Btroj ktorý jednatel prodává ta
pfivodni ? tovární vire ne! 40-í t dolarů Vluk
vydelatl 10 dol neb vlea na kil4m prodaném atroj
domnl jdnaii kťr Joa rádi kdyl ort by dnu
Tento dvojí výdíti k my nallm odbrat:Ifiin oantHma a Jaour proatradnlky meat almy a továrnoa a
poskytujíce a troje aa e-nu tovární boa vd4lku
toho wsni kuta le n-Jaoo U láilná Ury la nejeou to anad atroj IpatnlJII a PHOTO JBN lacl-
iiějll nýbrl mtia aa přnavMCIt la Jaou to (trJa Uk dokonalá a dobra Jak lna Ja aholovltl ala ta
vní jit nel aa polovlťnl cenu ponaa Jen proto la a první ruky m cenu tovlrnt
Kdo by anad o Uim rhovid přix-a ntjnkoa
aarnSetiI a mimo toílnlma Ji t náaladujlrl BaMdkut
umlaiU ikUdiuuti práci ntb a emkoUv jinin
ta f) di f ob-Ir UM wriliH eMr rt ni otnlt naiyit
ltiinktnr tohoto natu nouaiva aam }ecn m atroja "rokroii Západu™ domáono
atl a a dhvn míl atroja lkrneatla a hiugtr uanlvi a vlaatniho piunánl aakuaonoatl atrtil
l?okrok Zřipridu
Jit MjnoTljlIbo HcJJh1iu
daMtho mKmdI Uk aM# unoaivMkael
('Uk Tl4l m do UaDka {ifldríl m a poa
bm ULnuHm m konto alU tt Cluiik
nleiea
Uk ! bc jk4kollv arlUtal pouraotU Uto vidy
iiraoťluotn MvIJtkm Vftd&ke m do Ubo!
itraBÍ jedním dlouhm eprcxtfed IQIM
a Jeduim dlouhém nproitf ed jak vlditi na
fcil00
atranl a jodtila aproathid ÍHOO
a Ubol dukonaWbo aaUrenL Rotdll vcanl tlal i
bn4 prlatroje jakoobriiboviky capollTáky br4-
výborný
stroj SIngcrův
lerná woy t
nám pouaa a jadlnl Jda Jt to abychom pokytll
liclboatroja la cdu tovární Kdo vt la obyřylny
la bychom my mohli mu opatřit! práv! Uk dobrý
najaoo Iádn4 Ujnoatl dá la yavttllt aofla
4&— 80 dol a botová neb BO-fld na f plátky Batojl
ipolaíuoat rydrluja aiátnibo jadnabila který cbre
I chea-II ala n4Jak4 prodat mttal vydriovat po
jadaa atroj ta lyden a mul na batd4m vydllatl lis
mniem Clnltl Uk aa ceno manil nr polovlf ni Z
pocbybnoat tobo opoaortujrm na vylo ovedn4
newfrormal ty M ntJUpiU Hnjlm miMii kdylmlttů
Onmlia IVcb