Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 27, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKROK
iitvtak
taR rút mama
lOtNlK Ííř-t(8L0 24
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 21 ZÍM 1803
M4 ti ri f I H a
a Tni řor onr i ar
[) p oítratelOrn :
K'm f"1m t# bl l kly do
t litími dUrafslArt i fřfi-!ith4
(kly í ! hJrutJ fiJ?fcV
?lUtrho g doplalftéli aaaf laji
ílli m nim mlířrm rJ"lf'i'i tolik (
f Jtf nl# v#rky ilatlky l"ti
frhU vyřídit! a mnl odU rafali
)rif f fiaroaji i4iik kvlto
jtiott Aby m fdbi H l td lá
vek Id konci rotili b)li by dobř#
)y odhlrauM ro mIno Mýl!i
jjfi hna I f (ml itirn lárovaA ifta
Rnancné pomohou
{ Vy I If Pokrok Z4pa U
odbtralrlAm 1'okr Západa
te f tích mMrrh
Mali jdnatU vflíhh mfUch
lstech l atřlajf fit mnohé odbA
! a dlužníky k hirnl Jdou
'in 1 jim Hkajf lt si to IV
( I t ' — _ i
fiaml vyrovnají anb I peníze aaml
pošlou To Jeat liotá výmluva My
m Jednatele v mř(ř( h t n vět
ních tnlalecb ustanovené proto aby
a nu vt i ker 4 oU-hodnl zálelitoatl
rvPzovali peníze přijímali a t d
(Naši Jednatelé maji plni prdoo pe
f (ze přijímat! a kdekoliv jednatel
1ff'at tnají odběratelé peníze jemu
odevzdávali neb proto byl odtáno
( ven i kde předloží účet má být jemu
Vyplacen a jeho kvítance Jest úplně
(ostačitelná Proto Udáme naše
lilběralele aby jednatele podruhé
'vdobnými výmluvami neobtěžovali
bo nejdříve uveřejníme úplný ae-
iiam vsecn namen jeunaieia
I NOVE ZPRÁVY DOMACl
! politickU
i Z konřresu
flTS A~ M„Sf vLif
bii na brankó Hkončenl debaty o
atco Btříbra a odvolání Sherma-
lva takona posud čekali nadar
fi Nikde ani dost malé naděje
v een&l konečné dlouhých debat
lecb& Střlbrft&čnlcký aenator
?wart s Nevady aby debata tím
taSmodrchal a prodloužil
jstrachal ae dna 23 tohoto mě
(j reHolucí aby náaledujl-
(0 pondělí president předvolán
i před aenát pro porušení údta-
í% tím íe prý obmerujo kongreii
právech avých používaje vlivu
ltto na členy kongrenu a tím na
"tjodf a od výkonó moci úplně
dvilý odbor uprávy vlád-
i což prý rothodně jt'Ht ne
JiVním Předložení této reHolu
pftnobilo ovžern pochopitelnou
iaoi a reaoluce po tuhé debatě
Uáíána jeat výboru na pra
"a Končině mají kandidáta
f4"řediieda atátnlho áítředního vy
'a ítraoy prohibiěákfl v
Sě nevěděl ai již rady komu by
1'Jidaturu pro ářad guvernéra
piímku prohibičákA nabídl
ijný o to nentál Koneční tele
n'oval HenneLt Mitcheloví reou-
V
ánu jemuž probibica júů vnak
_ — -
kvivie a doatal odpověď přízni-
V Dea M"inei roeei prohibf-
S byla toho radost oviem
4
f ' Ptatfnrma nn nmríňn
t tmavý případ udát se dne 19
Á ve Waahingtoně před finanč-
(i
výborem jehož úkolem bylo
-ti pokuj clo chrání prnmysl
ff a pokud odstraněno býti
" Vpie Marylandu a Pennsylva
aby rozhodně protestovali
proti JaMmikílíf ntlm U Ita
Ml Jakmil by anlltnl ak itken
atatT roii by I f4lřď
at anllnf mi ly dílftlll Tak
lihl ivřř MrtfkU Vir-
Kihia tv!4t vři-la yt mloival o
to aby ilo na ukll 1511' ra t
B#jroiitVf nljU pf Amyal avho
itiia Na oUikrj k ly ivUn byl
givertirvm avťbo atáta odtMil
miftuUbo podiím 1'řimal l#
platforma na i4kla 14 kferíl ivoUn
byl ln4 pro Vfdný ttU bo a o-l-
atraolnl tak ivanho"il i -Uj-V4h"
cla Také na otá-ku ilali Jt
tdr ir m hranu obchodit a ila
miial flpivedltl I ano rol apl-
obilo v vilim nejn velot i
počátku ale ntpotom k přernýtlrnl
nab4da' — Veřejná alylrnl akon
iiladnt 20 u m a výbor neprodle
ni aabývati ae bude revi( 4koti
eelnlbo Jame víru ivědavi co u
pťie Ma te ktadre
Hepublikánuká atátnl konvi-nc
jjll 6Wi in jmenovat! bylo kn li lá
ly pro úřad aoudrft odlývala ae dne
20 U m v Huron S I) Konvente
aahájena byla o v boil dopoledni a
Drobili letí í'l hladce K-oluce
1
přijaté echvalujf proxté utátní a ná
rodní platformy jakož i vylovení
aouatraali retublikánn toho státu
nad úmrtím Cyrune J Frye bývalé
ho epolkovího marAila Jižní Uako
ty Nominace provedeny jou ry
chle a bet obtíží Soudce Diiíhton
Cordon a Deadwoodu nynřjíl clen
uchníbo Noudu s prvního dÍMtriktu
jeat rnovn jmenován akUmačně
Pro druhý distrikt eoudce A 8
Kellam Pro třetí Joba E liennett
vži:hni již hIouÍí nyní
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Mař obchodu
Na burse na Wall ulicí v New
lorku jakž re dne 23 láří ae dě-
luje jde obchod jeitě doHti čile
ačkoliv odvo ání zákona Shermauo-
iva ve Waahingtoně dosud ae nesta-1 neuniovf budou dynamitem v domě
jlo a v aenátu atále ještě o věci té jeho zničeni Ahí před týdnem
j bezúčelně ho debatuje Z počátku j pfiIo několik člena plavecké unie
jdoaud nerozhodnutá zálcžitOHt tato v fclo majíco jistého Tyrella i
měla vliv na burBOvní obchod nyní Tyhrožovali vyhozením domu do
(zdá ae však že obchod poznal že povětří pakli e neunioví v čas no
j zákon dříve aneb později přece j uklidí Tyrell byl zatčen na pode
jen odvolán budo a vrhl ae co mo-jjiřenf j0 o výbuchu a hození
jžná v pravidelnější koleje Cel k o- bomby trochu více ví Policie a
j vý Htav obchodu jeHtdonti příznivý1 ambnlančními vozy ihned na mínto
banky mají doHti záloh peněžních a' „„ dontavila avšak mnoho pomoci
'alibují ni dobrý obchod I jjj nemohla Spounta po celém do-
Odnouzené bílé řepice mě byla ukrutná Otřas vzduchu
Veliká porota dne 22 září v po celém měHtě byl slyšitelným
Quiucy III vzneala obžaloby zně-'pachatelé patrně použili bomby
jící na vraždu proti 14 prominent jilně nabité Policie zavedla pří
ním farmerflm s KingHtonu kteří nó vyšetřováni i není pochyby žo
odebiali ho dne lí července do
'domu Kittie I5reckenridge-ové ja
ko "bílé čepice" převlečeni a zabi
li S P Ilradngawa cctujícího z
Quincy jenž té noci v domě onom
dlel Státní návladní zajÍHtil ai
nejvftečnějaí aíly právnické aby vtigon vedle svého úřadu dostával
případu tomto dán byl příklad žo pravidelně plat od Standard Oil
beztrestně zákon přestoupen býtr (Jompany Vedle této zprávy roz
nemá Generální návladní Maloney ' f ila se zpráva druhá že se guver
bude mu též pomáhati v stíhaní ob- ner uřaiu poděkuje Tyž nalézá
viněných Tak jest to dobře na 0 v Atlantic City a jakmile při jo
í "bílé čepice" Iiuie li dán jednou de domfl odpoví prý na obvinění
výstražný příklad aspofS dají st Ji-
ní chuť zajít
Octli ae v pasti
Ze St Josepb Mo sděluje so s
25 září že šest lupičft bylo v té
{právě chvíli úředníky a policií do-
padeno když přepadený vlak dráhy '
Kansas City Št Joseph itCouneil jež trvala skoro celé tři čtvrtě ho-jže vlastně není ani volitelným ne
IJluffs obrali chtěli za to majíce diny Výtržnosti súčastnilo se 130 ' botf jest teprve 20letý kdežto
že dobrá jim kořist padne do rukou italských dělnlkn 78 dělníka ir-j ústava státu Iowa předpisuje že
Uylo po 11 hodině večer když ských a 75 policisti! přišlo aby ( kandidát pro úřad výše vzpomenu
nedaleko Hchuetzen Parku as na 'zjednalo pořádek Mnoho účast- tý musí být 30 let To se to těm
míli od St Joseph šest mužft vlakjníkfl rvačky bylo poraněno Prft- j prohibióákftm nějak hatí a o volbě
zastavilo Žádali za okamžité ote- během posledního týdne společnost' dojista pak zhatí
fen! #iprnnír'i vi'i a 'ti řtf
h h'" N t i'n tlilí I " f a I i
t r n k -t t% trlii '-''j-tili f rírn'
'dirtl JrM Iffiřt p"li'U í t
li lupíMm aby i !♦! Mlt#
'l#tt labijilj títíi palbu ni kďřrml
lrií a jh tf'mrf rti!lí
ifpítlf dluliií llvft Inpiii byli
na mtitl ubil) a tři lap#ri J
prý t#m a Omahy 1'oiifín a
rif bylí JiJ ntpfl nvHomlni !
louprl nkIik diř-b1 a Oituhy
prMti mjil( i fiffiií-íkajíiw ni
ninili opatřtif la jim
povedla J'iiíi přiftftti i a#'bn
i dynamit tttíi typaíitl po při
pa 14 pokla tnu eprianl ale ípat
nž jim in povedlo Ku pidiv
tf riřetiaderif vUkft j-t l) d-n-
ním pořá dku jtko revoluci v Jiinl
Americe
kiátti atlUflr
MíntííHo Mun í Ind od jití
ďiby trpí velice neltovicemi ÍJadl
tun přímo hrone ačkoliv a Iravot
nf &t přiiiftuj e ie5 jn mile
aby n&kate jil přltrl uíinil Dne
21 a4H eMo o mnoho čelných ob
f anft mřuta a a okolí aby p lili
Iadot ke uvcruírovi aby i fondu
ni epidemie bylo povoleno níco
Muncíi Karanténa kterou! mřuto
zařídilo atojí ho #3000 týdně
déle aotva bude tento náklad moci
nént Školy jaou eavieny veškerá
ahromáždění zakázána a také ko
ately byly zavřeny
IWIII djnamita
Zločin jehož pavod hledutidluž
no v dávném aporu mezi uniovými
a nenniovými plavci v San Fran
ciacu udál ae dne 24 září Krátce
po pni noci v jižní čántiměHta hroz
11 ý nasUl výbuch dynamitová Uoin
ba byla vhozena do průčelí ztráv
ního domu kde neunioví plavci
přebývali Celé prličell domu bylo
rázem zničeno a šeMt ve spaní napa
dených ubožáka děHně bylo zraně-
no ava na místo zaoiu jmou a in
-konali později Ztrávní dftm vedl
jjNtý J CurtinH jenž od jisté doby
L}?ail ao-tával víhrftžnó lintv že
ae pavoucnm aoHiane na Konymu
Že ho jim zrovna dobře nepovede
dá se předpokládati
Obvinují guvernéra
Dne 23 září proslýchalo ne v
a 1 II II
Narriaburgu Pa Že guvernér Pat-
naft vznesené jakoby jako úředník
veřejný přijímal plat od společno
sti obchodní Za co plat ten do
stávat! měl se nepovídá
VýtržnoHtl v Hrooklyně
Dne 24 záři staly so ulice města
Urooklynu dějištím krvavé srážky
!
v
ťvá dfm# Ví Jm o(iřřU flrma p Jttiínw
- f
Bouth Omahu Livo Stock CommÍBsion Co
Mfa a t wii a t-mf a ra riVv
Tato firma tni ntiUpJI ruii!# a nejj'rl!ítl preláta" t Jt
k4 ti Proio fádáme frtn#rr by na
a te ko au řu'í
Honili Omaha JI Mork (of
3() Ofllff 117 KlfliattKflllbljf Honili Omaha XřU
poulíťtnl dráhy dokouřit! rliUU j
rfimé prá' n% trati aé i pracoval
a v# dne vno t John C'uick
dotorce Irčan podíval ae na práci
Italy vykontroa 1 nařídil aby byla
opravena iorc nuaretio 111
řrkl svým krajinám aby nařízeni
Irčana nedbali a udeřil Jtko ta
argument luxsicka do noau Na
aula pračka druzí Italové při
prchali avému dozorci a Irčané
opít avéinu na pomoc Iulft bylo
více vnikli do okolních doraft a ae
střech těchto házeli po Irčanech
kamením V tom objevila se poli
cio a Italové obrátili ae proti ní
klacky dopadat y na jejich hlavy
Čtyři byli těžce raněni lehce raně
ných bylo mnoho Policie zatVla
jich mnoho
Tystrktiji růžky
New-yorští anarchisté opět vy"
brožuji Tentokráte tvrdí že vy
brali si největší boháče za cil své
zloby Pakli velicí kapitalisté ne
přičiní se aby peníze nahromaděné
co nejdříve prý přišly do oběhu
bude zle anarchisti prý je rozseka
jí na kusy Někteří s nich jsou
prý již od nynějška na pořádné u-
v1tinl 3 írcrnrtVvsJJrrrir Nf J12
to stačí aby tak zvaní "istó" dali
si chuť zajít zbabělci k tomu jsou
dosti velicí
Odjel na námluvy
Mavor města Chicaga Oarter
Harrison odjel dne 23 t m do
New Orleansu na námluvy Má
tam holku jako lusk a ta "má duká
tfl" takže se jmění její páčí na tři
miliony dolaru Při tom je mladá
a tak hezká že se nikdo nediví
starému kocourovi pro jeho ohni
vou lásku nýbrž spíše nevěstě sa
mé že si béře takového starého dě
douška který by se místo svatby
raději již měl modlit a na smrt při
pravovat Díktt bezpochyby také
na to počítá a již si představuje
jak bude dědit miliony po mayoru
chicagském a jak krásně bude žili
život mladé bohaté vdovy V tom
ohledu však so mfiže zmýlit neboť
Harrison má dobré osrdí a vydržel
li do sedmdesáti maže snadno
vydržet do devadejáti Kdy bude
svatba ještě ae neví
1'ropuštěn
Přelíčení s Henry Eatonem jenž
v Ottumwa IoWa pohnán byl před
porotu pro zavraždění přítele své
ho Elmer IroWna skončilo dne 22
září a Eaton byl propuštěn Přl
paa ten po několik dna budil veli
kou scnsaoi Eaton a Brown spolu
dne 3 července popíjeli načež
společně doma se odebrali K rá
nu našli Urowna u domu jeho za
vražděného Eaton byl obžalován
a taká porotou koronerovou trestní
mu soudu odkázáa
Ti malí smůlu
Prof E A Ott c Drake univer
sity v Pes Moines Iowa jenž
jmenován byl prohibičáky pro úřad
místopresidenta dne 22 záři se po
děkoval Napadlo jej teprve nyní
fá clobytak k' prodeji iJla!i —
1 fahrak i#m
V Perry doilo dne li lářf ku
arilce Ti Jíl zabrali pozemky f
čtrokýiiklnt úuml pohádali ae a
těmi ktrM jko rftinf nilhončl
odírali k l a jak mohli Koneční
věc nabyla tak hrozivého stavu !
vojiko zakročit! muselo Mnoho
neítěstí ae atalo a několik tloČínftv
den výío zmíněný apácliáno jeat
Jiatý Cunningham t Cincinnati byl
poraněn na noze za4hla jej kola
vUkn kdežto nějaký Wilaon byl
tmitřelen a Vt poraněn na blavi
praběhem rvačky a hádky o právo
na pozemky Na 15 mil od Perry
byl postřelen a těžce zraněn jiatý
Harrison a William Klause 1 Ce
darville Kan nalezen byl zardou
šen na pozemku jenž zabral a
lílack I! car Nedaleko Wankomia
James Little a jeho dva synové
John a William zabrali pozemky
jež kontestoval Jistý Williams t
Věrnou Tex Pohádali ae a Wil
liams tase revolver zastřelil starého
Little ho a Jaraese a třetího těžce
zranil líyl zatčen a dopraven do
Kingfisher
A V A a katolíci v Kam as City
Na den 22 záři oznámena byl
sch&ze American Protective Asso--ciace
známé to jednoty protikato
lické a nebýti policie mohlo dojiti
ku krveprolitt ještě horšímu nežli
se stalo Katolíci již dávno stroji
li se na členy A P A snažíce se
překazili schůze jejich Proto čle
nové jednoty přišli do Bchflze oz
brojeni obávaliť se žo katolíci je
na cestě ze sch&ze budou znepoko
jovali Místo toho však počkali
katolíci u místností spolkových
a házeli po přítomných klacky a
kamením Z toho povstala mela a
policie v čas zakročila Tajný drá
hy jistý Brown byl zatčen ukázav
však odznak svftj jest propuštěn
Katolíci pustili so za nim a nějaký
0'Connor po něm několikráte stře
lil Brown neváhal a střílel též
0'Connor byl těžce poraněn kdež
to Brown unikl
Vítězství farmáři
V St Paul Mo dne 23 záři ko
uečně rozhodnuta byla záležitost
zřízení státního elevatoru proti če
muž jistý II Hippie z okresu
Martin požádal o zadržovací roz
kaz V rozkazu tom pravilo se že
jest to zbytečné vyhazování peněa
státní komisi Soudce Willis byl
však jiného náhledu a zadržovaof
rozkaz nepovolil pravě že zřízení
elevatoru bude pro farmáře pravým
dobrodiním a státní komise že
pouze koná svou povinnost vyřizu
jíc nařízení danné jí roku 1893
Farmeři po celá tři léta přičiňovali
se aby podél joaera Superior měli
elevatoru ale mnozí jejich dobro
dinečkové vždy snažili se jim toho
překaziti
Zatčeni
W I) McGa a Joseph Valondry
známi obchodníci t Pine Hidge
jednatehiy byli dne 23 záři před
vedeni spolkovému maršálu na ob
vinění žo prováděli a Indiány ob
chod aniž by měli license prodá
vajíce jim hlavně whisku Oba
obžalovaní vzdali se předběžného
výslechu a jsou odkázáni veliké
porotě každý pod 306 dolar! záruky
5a V
r
i
i
i
i-
K
-i
-