Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 06, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPABU
POKROK
MMi A" T "'ř íri' kf fiSMH IIIIMM i '0t fiMi UffM
OMAHA NEDRA5KA VE SfftEDU 0 ZÁfií 1803
t JI
ÍL& ~—-
" ttfUl l M M
'"fci ' f S ( šmt H mt Ml
nfuíy wwii fitttn ti
(uwnin AAII 11 OLU £1
lOVt ZPRÁVY DOMICI
řOtlTICtl
# r — r —
Ikv hifttftftá fitoéfta
n t
'fintil iificv (létl lil til
Ij t !# h oob jl njímtjl t o
( otAikv sir tf n tjw ln#rn
4řl Tu ptřti ml l l
lUpqblikáftltf élrltová toho
l f borw pMiAovali # 4 moli
Ihftu U 'f llotjřn ljli ná
j)írb v smyslu toru podaný
onln
publik4nká slátfcl kouvme
' byla )n 10 srpni v litr-
jifjíi Ta I al Jmenovali rul It
lidAty if 6 fa I rifiíllio nottiit
Atnlho pokladníka Po rottfl
f a i
iirl přijtUi bjb prlil4ířfil 44 I
1 od'irtjfiiJ WivýmifteřnA rnlvo
n( Mhrrmnov tákons i vyalova
m pru vydáni národních
ikovek vt iljn r-nt píft dn-
'novanýrh IAI opakuj pro-
nl iiárcHlnl konvenc n pro
jí h oUjii kov A jako mfny i od
ruíoj w aby nahromadilo
Ul ninoldtvl zlata 1'okud pak
li po iijiifj"! n ijvn prTi ho w
í íormí ! zavinila je pouzfl ti
t jlcl njitoU ie demokratická
Vana jel o venl octla celní
I hrana naleho prftraynlu olvolá
Vudc I) N Kelt t 1'hiladelphie
' ll jmenován jednohlasní pro úřad
I Vidce a S I Jackton rovní! tak
V úřad pokladníka
' XMdtUli roaatillkl
Denver oznamuj ne ledne 1C
( odbývá ti ne tam bude valná
fize republikánů ji! zorganUo
i to zamýii! v ncodvdlou politi-
m v - #
Q atranu v proniaMeni teto
é strany ae praví že tato hlav
na to dbatl cňcc aby iadny
vnik neb JodnaUl nemohl ta-
att yeřejný úřad jíl i toho
ydu lo na onoby toho druhu
i korporace vlivy ivé maji
j auvl ne proti upotřebeni ci-
{výrobku vyjímaje nejnutněji!
by i přimlouvá ne aby neNtát
íMráh a jiných podobných pod-
í
e nevoďporovalo kdežto poli-
ze řcmenla rozhodne se odnu-
iovati má prozatím ho neví
$ in i -i i_
[y v Kania City ahájily dne
ti i t i
lrf vitluhnf lumnnh tirftlihnm
( uianvTat-i srn
fyiy v Karina City zahájily dne
ří volební kampaň prfibéhem
1! doufají dosíci stejných práv a
ycu vyHieuKU jbko řiinejm po
f Volba při kteréž toho doká--odlajl
olbvati ho bude za 14
ft a do té doby doufají ženy
Jak nálež! připraveny čaau k
iT it tr i! i
f j rniji uohii v iiHiopauu toku
joude ne totiž jednati o dodatku
iJvř jimž ženám vedle mužfi
t' ch jonkytuje ne práv Hnut!
Vtáhlo již v kruhy nejíiréí a
! prodlením doby býti velice
i1
( JCBOVXXA UDÁLOSTI
% Dok lepá tál
li dce lienedict od (polkového
Íilho aoudu v New Yorku
il Thomase li Atkinse
sni podstaty a jrařní spoleo-
''ÍiraraiUil Canal f!nnlriirtin
i
(iy Ačkoliv správce má
-'mocnin se vesaerene jmění
yoiti a pokračovali v práci
to asi tou prací tak do
míněno neboř 21a tato
j pmalu ai dosud a ca nepříz boycott jenž výborem víem tru
l ypomřru a finančních nesnází stftm uhelným prohlášen byl Schň
l pi'rti pfljde asi jeité hftře lze výboru odbývají se pravidelní i
UMnblj !#! J jhíifttiji t# by oínftř#ii sté ii
liJlfiírhf s4tk dw I (UI lfjlft t 1 i I phmíl fflirté spoloé
tt lih vftiMi řtf t h ri j fi(i by r-wy tttttf sitfjiti mu
ir)fMrn ft ulom m-jprim f fj
Iffii ft Vlďr jpttii) m 1ifi bjlo
6t#ntv tliti % ttt N#w
V'ki I letltnd i M l'i'i
MlmoWe M 14 if a Jí l píi
f4f ol l řtřl A1I k" "f w' I
řiif při inovtly dUf jíl
doby aoy dn 4M -f-MAiru
byl v 4t k rn i4ř'iř(m KJ ljr
nlí lodMité #t4iky finřf tjr I
by ]lf V tomto koi„fi fiihfi i
(hlr Mpolořflil Jiko len
fi fit til#Jlt"t Irlhf '' t tu
aby předloha tt fli ř( dílní
rkli' 4tku t% ft hkr kh( I t i
1 1 yitih
Jítf huhliir iM'lil V nli
In'tii jItttkf i4 lf
rl "i rll utni mtWml ř
"lk utá HI" JJ m1
lltfit řtl' 14 V lltl
t)lltl # míly oiitiiijr Ík i
")0ÍkJlc (t li" Ihtth řftílift li ířK
in li I í rtiii-in il ly o l
iiřinjfuli-l 1 r citf mult-in jnik
J( fm nAlřll li nihruti k fiřj ík-
mu 'lku rnA rijké ty koAké
lfnfi ani-li j'íror kluhoukn Kal
tlý Ukjr rAI iUI liirlarvi M jn
ty v ll! jflio vřřnřn y NrJ
v( i' nailiti o h! IřliiVk i lowy
Xebrakjr íli to if jm-n Hy
tlH tfrnplAřití ktofl olbývli f
loty JiJ UhIy Iiiii):ir mři pra
vá Ifié Koneční vřu pukla a
Dunbar tyl dne 29 m m (ttčcti
pro tneuUv&nf puSty k úcclňrn
podvodným Jent dán pod 12000
táruky v mřuíci říjnu inuf na po
drobili výulechu
Žlutá xlninlr
1'fednonU 7dravotii(ho odboru
vládního dr Wyrnan byl poukázán
aby použil řint fondu $1000000 k
podpoře tridcích obvvatelft v
Hranswicku (5a kdo žlutá eimnice
řádí Uřda vĎíihledé Htoupá V
leJcnl a tolnl nemocnici lluttono-
vj nomocných stále víc a víco při-
bývá a tiny tttále e třitují Ka-
rantennl dozorci maif ilnó rucn
prace a nikomu není dovok-no před
náležitou dvHinfckcí z rnÍNU na
raÍHto ne přťHlřhovuti veSkeré okol
noHti tomu natívídcují žo v nikoli-
ka týdnech HrtuiMwick budu rcela
opuStřn vřtnina roíjede ho po ce
lých Spojených Státech a menSina
Efltanu v polní nemocnici lluttono-
ež EOTV0 ? a vé'° rchn 10
lékaře JentC' celo dva menlce žlu-
tó cimmci příznivé cbývajt :i tato i
jinde epidemicky ho objevili mftie
Tlak m propadl
ChicagHký rychlík i Bontonu pro
padl no zbořivším ho železným mo
stem nedaleko CheHter na Bonton
tt Albany dráze po 12 hodině dne
31 srpna 1(5 oob bylo zabito a
mnoho jiných léŽcc zranřno Ti
ji! upadli do řeky buď utonuli
aneb zabiti jxou tronkami vozu a
zfítiviícb ho cántí moHtu Mont
byl porouchán i nalézal mc- vo nprá
vé Vlak byl téžký a jel rychloHtl
20 mil za hodinu Zmatek kdy!
neítřittí ho Htalo byl ohromný
avíak pomoc z okol! doKtavila te
záhy
1'rotl v ji Síra cenám vlili
V St Paul Minn pracuje pade
sátičlenný výbor jen! minule ne
tam byl proti truMtfim untavil veli
co pilně proti jakémukoliv zvýšeni
cen umí i vydal proiiiuseiu v nímž
'žádá ty již uhlí kupují aby toho
ca nynějších cen nečinili nk-br!
'sečkali jakého bude míli výnledku
!eiy
llMMfl til tomf
Jk Ik ť"!! jrrt Jl #4t lowi
ijltá icj!pw t 4 liji ri4tfdjí
r I ti i IťUiiká plo diny r I l m
Ijr v 4lt I ni )íi'ttí#ú
l'o lnrr)iá fit
kil l'ii !mi i-bt i (4a
ly flí# Iru I dítl lili V
IťwJ f ln 'kliříft kikuMrK
tnála v tnmt ♦!'' 7 n
j't r 'i tnilhí dd !# fiolli
tály tlft lttiy ti h'im'řk4 pwlul
Ifiliy ( it lli Jk#fá kliift
blity v AUbtnt' (mííhí
líwofjíúj líi fieíli lf hfto tvř l
uhllddijtá v Hofutáll fdmkrátn
! iirlli jt)#k iht a iřM-ř v
Ktlifořoii a tfikrátw vl no! li vf'
tíick tMbra v (%doraďi Jri o tří
imli ny 1 "I r ft j ťi mní n!li
t-krá tllbit ilata stříbra v N"i
tát( M4U vyplilo v iowíii
Íl7l'"0 ml Jt viď liellí
bjlu zlata aind# p' trrj v celém
Siuulkll ťdi řoku doby to vit
iirlli nlmkrát obnos nolt v celé
írmí dolité} dvakráte tolik co
dnáSí eena přirozeného plynu v
celé zemi a skoro 'i miliony dohrá
vlče lielli viecbno zlato a stříbro
dobyté v Coloradu tého! roku a
doii k zaplaceni vsech budov švi
toří výtavy v Chicaga Sklízeft
sena ova kukuřice a pšenice
obná( do roka více lícili všechny
dividendy všech železnic v zemi
Dobytka pfntuje so tu za i70'S1
000 více nežli v Ala Oa Fla
Ky La Miss O Ten o a Va
dohromady Vepřu pístoje se za
♦ 15149000 víco nežli v Nebrasce
Ohio Texas Minnesotž a Michigan
dohromady Koni prodala Iowa
za ♦43011000 v 1891 více nežli v
Ky N Kngland a Tenn
Třepadený tlak
Nedaleko malé stanice Mound
Valley Kun byl dne 3 záři ráno
osobní vlak třemi drzými lupiči za
držán a exprcsHnl zřízenec Chap
min jest zastřelen I'onívadž ne
lupičflm nepodařilo dostali peníz
exprcsMii! společnosti náležejících
vrhli se lupiči na cestujíc! a obrali
je o vie co jen jim odníti mohli
Prav! se že ukořistili au 5000
Když loupež se jim povedla lupiči
prchli
Sta inrttjcli
Vichřice jež zanáhla minule mo
sto Charles'on v Jižní Karolíně
spQsobila větších ztrát na Životech
lidbkýeh i majetku nežli z počátku
bylo se myslelo V městě sa- nesoucího přibylo o # 150000 bez
mém zabito bvlo 15 osob z nichž úročného IC08 a hotovosti v
většina se utopila druzí zahynuli v pokladně ubylo #10(103650 Dluh
troskách rozmetených stavení ŠkoMkem ?b"M' ™?t002r0 Jf
dy ve městečku Bpftsobené páčí se
as na milion Vichřice zasáhla mě
sto a okolí v neděli a od 27 srp
do 1 září nebylo odtamtud ani tele-
gralickélio ani železničního spojení
Teprvé když toto bylo opět zahájo-
no bylo lze zjistiti vlastní stav véuf
Vichřice rozzuřila se po 2 hod'i
odpoledni a ženouc so rychlostí 120
mil za hodinu ničila vše co v cestu
se ji stavilo Traf Charleston A
Snvannah dráhy byla snesena a
mnoho lodí kol pobřeží zničeno V
Port Koyal kdež stanice spolkové
vlády se nalézala zahynulo více jak
100 osob Na Coflsan ostrově kdež
doly so nalézají zahynulo 75 dělní-
kft a mnoho jiných utonulo na ostro- Shadley byli zabili a třetí lluston
ví Wassaw Na ostrově Ediston'1 poraněn Walker Murray a
zahynulo 30 osob a na mnoha jiných' J'Mlí Knnon byli zraněni a hošík
místech nebylo až dosud zjištěno1 Jmnem 5riKrg- Mladík jménem
jak veliké jmu ztráty na majetku ' J'" ""třelen když so na
aneb kolik osob utonulo V pHsta-í cclou tu vřavu koukal Úředníci
vě v Charlesionu ještě dosud nalézá- dozvěděli so žo lupiči jsou na blfz
jl se trosky mnohých lodí a mezi ku i chtěli je zatknouti Pouzo jo-
té ml Miiotá léli j#nt nťfmlf
ífřii I v řjíi a nt pUnfáíí'-
isIím ttt i vtk tltlřir
p' b(lt fbříiiřifi' Íky (Vlksrn
t%%fl t II ti iilfi
nn f by í#f řK ldí pokflbylo
l il x( #ji!iti
ik fcwl } fýlfé
J#ti fi"r( arii i ftové v j(
jilprávt ýtty sftoé v ( lí
itg! $t cit pftt iv é o #iw řokijn
ri so ttfi kto(h Jnii jtii
MlírUi- tné-ta" Js'k#ofi ik
Mrll řililol líiřfdilfi nsřllil
ihkh Ifié odlit lnuti tb' JU a
jíiibo ittvřbnfho intďříilii by s
#jíil' jukort ffWt i llA Víwrky
blttttl budovy V řadovaly liáklal
♦ 7lv'iV atisk dl doMvalrifeh
olbid s pMbybiji 1 by vín tl
1 1000(00 s- mohlo za itflitl
J t to sr" pomftié dot málo a!
fWkUlf fíditelé jot ilo Im tinř }i
ýtia budu mo! bt ďt rádt
riřbii fi niut dsii v zvhřino a
uplatit z rozlKiuránl a odt
žení Adrnitiitrattf budova stála
na př skoro pftl milionu d ilarA
řiditel Nathan praví i- by to stálo
za to kdyby se iiékoinu dala zadu
mo a Jeíií přidalo ♦ 10000 aby uve
dl pozemek do takového pořádku v
jakém dle smlouvy sparkovní radou
by býti míl
MfHlřU na Kitřll
V Parker r D nedaleko Chám-
berUín stlala dne I září pani K
Melvinová skládací pontel péra
ojednou so uvolnila a nežli se pant
nadála postel se zavřela přiskřip-
tio ii c pan! mezi postranice Manžel
jej! sic ihned pospíšil na pomoc
vytáhl pan! z nemilé situace pře
svědčil se vsak záhy že tato v boku
vážní byla poraněna Přivolán!
lékaři jitou toho náhledu Že sotva
vydrží
Stav olx'ho(lu
Dle souhlasných zpráv ze všech
téměř větších měst hlavně ale z
kruhu bursovních na ulici Wall v
New Yorku dochází zprávy že vy
hlídky obchodní se znační zlepšily
a spekulanti od té chvíle co zákon
ShermauAv odvolán byl ve sněmov
ní poslanců libují si že celkem
stav obchodu ho zlepšil Jen ty
panuji obavy jaká as opatřeni ho
učiní místo ochranného cla jež až
dosud obchodu prospívalo
Dluh nárwlnl
Vládní výkaz o národním dluhu
za měsíc srpen udává zvýšen! dlu
hu o 10442818 Dluhu úroky
iiiiitiiMvmcii not v oueiiu za nuz jo
stejná mnohost' kovu v pokladně
bylo ku konci měsíce ♦505(514881
o ♦1 1747710 méně Hotovost! v
pokladně obnášela ♦712857887
Záloha zlata byla ♦1)0000123 Za
měsíc srpen ubylo zlata za ♦10300
790 a stříbra ♦2303530 Výdaje
vládni za poslední dva měsíce byly
o 17 milionu dolarft vyšší nežli
příjmy a muselo so to bráti z po
kladny kde se o tolik nedostává
Daltonfir gaiiir
Spolkoví maršálové srazili se dno
2 záři lupiči známým to "gan
gem" Daltonovým v okresu Payne
Oklahoraa Při srážco té dva
výpomocnl maršálové Speed a
i byl tkjtnt dříiií při Mí
l
m byli jb h ít
o Mil V V tÍMfli pf ikn spot
k i é jíidy p'íjly dr 1 i m f
y$ti ISiUy a rozbili stíny své
i l l!l Ktn 4t }h pik
o-břlt m t #(ř4l k flhfT I ftsk
jink k Pon I rit traf Hork
Itttnďké diáby Kipítán jíily
f(#or A Dol vydtl foiltz !
fiik-lo fiin víev proehátf-ti kt
iiiffř lit i#kf in a kď# by s tam
pře odtálil bi l# s ním fulftl
fio jtko i "ofi)ř#m" ř{dkové
tojko ♦ífinolfil pulovati bud o
h Irluií pořádku i thtt pottrati
o ť aby kil lrrin obranu jmi
otdníkfiri mm stáli (hen Klrnk
itbrtti lioI4 dotto ochrany a
p práva V ťaldwtM j! pro
o-vlřilky ivláité příznit Ull a
olkudl ď pAmt ferokýmkáho
lifjUpál jit Spoji-ití }t jíl témřř
přsplřiéno kallý dychtitot(
ěeká otevřeni
MIíIUIIIk stříbra
Pokladniční tajemník Carlisl
ve Vahinxton$ prohláail dna I
záři !i vlála koupila prfiběhem
rnřsíce srpna liaOiJ unci činné
ho stříbra je! stálo ♦MO5U
Lelkem koupeno bylo po čas trvání
zákona Shetmanova 103017604
uncljel stálo ♦15lMOll70 Zánoba
stříbra poruče v jednotlivých min
covnách jest následujíc!:
MtnvoTMl řlU-i ( Ci
rUI4-lphla IIIIMClI I1S4IISTIM
rrnslwM U'l3 1099tTM
X OtImm ?0M T1UMO
cwm iwrt 4JfTau
Clk"W lMllílJ tmaoiM
Z koupeného stříbra 36087185
byly raženy stříbrné dollary Ty
to stříbrné dollary nalézají se v
pokladní k případné výměně za
pokladniční poukázky noty Vý
měněno bylo jich za #714000 Ce
na stříbra po ruce se nalézajícího
v hodnotě ražebnf obnáší ♦184001
24 2
Sjezd veterán ú
Sjezd veteránu odbýval ho dne 4
t m v (ndianopolis Město bylo v
slavnostním hávu a veteráni ze
všech končin Unie přijížděli aby
so jako každoročně sbratřili a po
řádali veliký průvod Účastenství
podpůrných odboru Woman'8 Re
liéf Corps jest rovněž značné
Vrchní velitel (i A l Weissert i
Milwaukce slavnostem ovsem v če
le stál
Jest po soudě
Pověstný případ dr T T Gra
věse bydlívšího v Providence II
I a v době poslední ve vězeni v
Denver Colo jest vyřízen Dr
(Jraves totiž v celi své skonal Zá
ležitost jeho měla so v příštích
dnech vyřídili před nejvyššlin nou
dem bylf obviněn žo otrávil paní
Jos Jlarnaby-ovou kterýžto čin
spáchal prý jediní proto aby jako
správce jmění oné paní zakryl raz
né nesprávnosti V dopisech jež
naposledy psal tvrdí že stal ho obě
tí pronásledováni státního návlad
ního jenž stnj co stftj jej chtěl od
souditi V dopise svém veřejnosti
viní návladního žo vybral si poro
tu z živlft všelikých a celý proces
jen vykořistiti chtěl k účelům po
litickým Ivu konci dopisu nalézá
so zodnářská přísaha (iravesova žo
případem otráveni pani Barnaby-
ové neměl zhola ničeho co činili
žeť nevinuen Pani té poslána
byla své doby láhev otrušíkem o
trávené whisky k novému roku a
dr (íraves byl obviněn žo láhev
tu poslal Byl odsouzen k smrti
pak povolen mu byl však nový
soud jenž zapoČíli měl počátkem
tohoto měsíce Když dozvěděl se
vězefl žo okres rozhodl so nésti
útraty novým přelíčením dr Gra
ves ve vězeni se otrávil
V
I
I
i ' :
r-v
&