Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 30, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKROK
inttt Am TMI ř'T tittti t AT )MAfU fURMRAMKA Ad nHOnti CUM M ATtM
OMAHA NE0RASKA VE STftEDU 30 SRPNA 1893
1
UNÍK XXII ČÍSLO 20
r
'r
i
NOVt ZPRÁVY DOMÁCÍ
r
rOLlTlCIÉ
6í kengrM
'nlmoviil oltu fi vlekla
it ' ií it i ii t ni
l J lj-v-M Ulil i Wl'
C V pondělí konr-řtí' došlo kil
'o viní o ifelloin ii zrušení
n Khermanova V ý -l I k
tvspil Jik zastánce neobmetn
yi rl fíí ot ř Iťr tak I Mt4nr
ne dobré mny Nejdřív
motáno bylo o opraví návrhu na
ni i t t
r tni "Miermanova tikont a sice
r niv rh ten nahraleii byl nivr
lis iieoomezeiie raicm iriiira
omlm In ku I Nivrh ttito
'all 2ii hlasy proti lil Pak
ročeno ku Masování ottve lení
ií v poměru 17 ku 1 týl pro-
mo proti ion Masům 'ik
1
f i _ t
jvbiio o laveieru raicm v po
i 18 ku I a týl poralcn V )
oti li hlasům Pak hlasováno
poměru l ku I a zavržen 'J i
z jti 105 hlasům Pak hlasováno
poměru 20 ku 1 a zamítnut 22
voli liti Pak hlasováno o návr
'i j aty znovu přij ít ly 1 mando v
'ikon a týl zamítnut 213 hlasy pro
l'M Tím odhlasovány byly
sechny opravy a přikročeno ku
flavnlmu návrhu předloze Wilso
Vfivt kterou ne zrušuje zákon Sher
Vanuv a til přijata 239 hlasy proti
10 I ři prvním hlasování o ne
bmezeném ražení stříbra v pomě
} lí ku 1 hlasovalo pro 101 (Irmo
i -atft pouze 12 republikánft a 1 1
rtu!i4tfi Jrotí hlasovali ostatní
Ip ublikánó poetem 10! demokra
1114 a 1 ponulist Při konečném
poviní o předlozeWilsonově to
V liro zrušenf SI crminnu rilnna
jrvalo pro 102 republikána a 138
i - " —
riibkratn kdťžto proti hlasovalo
republikánu (jkoro veHinřn ze
ilh tápaln(ch) 11 populÍMtu a 7
mokrala
Konef nfe i o nřm iit co
1'řednoda výboru konreHiidio n
tv a tjroHtředkv Vilnon urolilá-
dne 23 xrpna ve Wanliiritoní o
a nenáviděném zákonu celním
Aol i o krocích ilemokratfl jež u
l i té ne Htáti mají jak následuje:
Cbor nejHpíňtí připraví předlohu
Aíechného celního ákona v hou-
l i n prohláíenfm nánal v ('liica
í jTřijatém JMám za to ie kon
bude moci ne odročiti ai tak
j-Vyitřeil září do doby pravidelné
í i RHodánf" Jak vidno mnoho
vKnepov£de a co fj y]0 jcňtfi
f Iv neurčité
IlUllkH f IUUU KllRriM IIU
i i-i í i ni
nký vyulanec baron Fava po
I tajemníka (ireHbama ve
diintoni ve jménu vlády uvé za
I r i i i _ j i _
í rctifiii uoaioHii jez Hiaiy nu nu
i io v Uripple Ivreek Lolo kdež
li horníci vypuzeni byli távká
'? práce Tajemník (trenhairt
yh a guvernérem Waitem podali
fA Jmu vyslanci náležité vyavřl
Zi jímž ne tento upokojil pře
ni čil iie totiž že nebyla to nijaká
2jviMt Američanu proti Italfira
i ' přednudok proti jimi nabíze
)vné práci
Ě1
Cliee mít N Mexlco Hiátem
ylK&t JoHeph s Nového Mexi
Vťpravuje bo ve Wanhingtoni
ab prý prudce k tomu aby
V pr&během tohoto zasedáním
tt v i e:i xt_i_
Ul IMIlCbl 11UVVIIU W!Xift
tátu i slibuje ní pončvadž
t!omv koniírenu lnou demokra-
(Áí ' ° nají Jen( nejsou prý
Li marnými již proto že proti
rým námitkám je t dQHtatek
připraven Týž odvolává ho
iifi na to že v minulé občanské
i ca 17 let po přivtřlení úz-traC
Utoho
bylo ku řpojenýra'dálo Za Um účelem dohodla no
Máďim JUto k UJ til lií lni('
ho připifu fioi vojínu jtki i
innolié rfi J n( pňjťky ) W y t lt lit
ubiji ni tA Pliie Ji J dnei jlko U li
dy jim drthoti O l li doby mi
hnlo vít t j ik :i'i t a t4l
jiítř tvrdlo byatUlvu ttiemf in
lf Ijtii 1'irinr i Jiiirmi riiiiui
ti ki rýih ytkv obťinkkf I ne
uplii poiM pitimVftiTi s n A ř a
Anliéaiiu a to jtdino proto dl
deli kát Joirph le iálioďn urodili
v onom úi mf Nyní J'i liji i
tejných pr4v jinými obínnv v
jinýih fát'( li Pnie a ti nimi
ihtl nll břlmf
IVilUnl ř
íoih (uincy polal preidiito
i Clevelnnbni g ítífiu dopU
dne 27 t m v fiřml dťkuje ne z
úřadu výpomocného tajemníka a
iee zatím účelem aby deniokrn ii
litu MaiehuettM v přlítl kam
pani Nláliil vedl demokraté tlu
to utátu jedini ve vfidi ovitvl j ho
polvhajf íiiiney přednednittvl
tátního výboru již přijal
Ia třrtlrei
Ačkoliv guvernér ntálu Iwa
llorace Poie prohlásil několikráte
že do iřetiee íc tiepobéhne byl
dne 23 t rn v Ien MoineH demo kratickou
konvencí přec jen jmeno
ván a hle tu cti té h nevzdal 'na
zřeteli maje nejlej íl zájmy demo
kracie uvého ulitu" Konvence
xúčatnilo no mnoho íidu a nadŇeiií
bylo také dost VčtAina delegátu
byla z řad mladých mulfl a celkem
vypadala konvence donti příznivé
jakž málo kdy hc Ntává Jak jinak
býlí nemůže vlaNtní jednání zahá
jeno jent modlitbou a prozatímní
předucda Wollmer z l)avenportu
ohIovi! uhromáždénf vyprávé pří
lomným že vlantné rejublikáné za
VHvchno to zlo na zem naSí Hedonta-
vivří zodiiovédni jnou poněvadž
prý doHiid republikáriNkým zákonům
jsme podrobeni Hned víak jakmi
le demokraty přijité zákony
vejdou v plalnohl bude pr pravé
blaho na zemi Kdy to bude
ovíem říci zapoiněl Kozumf hc
že mluvil proti McKiiiley-ovu zá
konu celnímu proti Sliermanovu
zákonu i rozpovídal ne že oba zá
kony musí jíl jaké víak na jich mí
Hto naMoiípí asi nám nevéděl a také
toho nrpovédél Sen V W
Doge pak jmenoval guv IJoiese
jako kandidáta pro úřad guvernéra
a nominace provedena témčř jed
nohlasné a za velikého nadšení
všech přítomných Za niÍMtogii
vvrnéra jest opřt jmenován S í
líestow soudce vrchního soudu J
Clogett železničního komisaře T
Howman a státního superintenden
ta J I Knoenller Itesoluční vý
bor vyslovil úplnou spokojmost s
nynéjsí správou státní jakož i vy-
Iovil úplnou dnvéru v Clevelanda
jenž nynřjiií tíseň obchodní zavi
nfnou prý správou republikánskou
jisté rozluští V rcNoluci ovšem
Shcrmanuv zákon o koupi stříbra
vládou jest rovnéž odsouzen a od
odvolání téhož velmi mnoho se sli
buje Okolnost že demokraté
onoho státu jmenovali Jloiese po
třetí ač tento před 3 týdny prohlá
sil že nominaci rozhodné nepřij
me jest nejlepšíra projevem slabo
sti oné strany ve státé v némž re
publikánů nyní co do prohibiční
otázky pravou nastoupili cestu
KRONIKA UDÁLOSTI
Žřlezulre v South Dakolé
Z Vauktonu H l sdřlujo se ze
lne 27 srpna že (ireat Northern
Iráha koupila potřebný již poze
mek aby prodloužili mohla svou
ze Sioux FalUdo Vanktonu a
l ol# 'iioi dráhou Vanktoii A
Norfolk d ri f J koupila si právo
n t trtti télř n m mil t d'lky ol
Hmfliá aí tolik Iv 1'rodlouleiil
d!tl e bud m"rem íe jiřním al
po Miotiri Pa íří Prodlouliid
Ur %l Northrru $ Híoui PalN do
Vanktonu bude v tři lito dmi h jíl
'ťikofi(-rio a Vankton jak udá
v 4 biide hlavním sldbm dotvťní
divie
Z Washingtonu adéluje n "
kruhu zasvěcených" I prý pr
i lent není tik zdráv jak! sud by
e II to in do V' lei dtto dnech
viiováuo bylo chorobě presidento
vé nkolik sloupcft v mnohých li
stech i povídá " in la otevři nř že
trpí Urightovou nemocí Lékaři
mu prý radí aby mnoho nenamá
hal Jiní opft popírají ž by pre
sidentovo zdraví bylo poderváno a
povřsli kolující připisují dobfi ky
selých okurek
5a sirém moři
Z IlalifaX N H slřlujw se ze
dne 2 1 t in Je parník Dorca
jenž ml ve vleku bárku Ktta
Stewart se rozkotal Devatenácte
osob našlo chladný hrob na dné
mořském Panují obavy že také
loď alleda jel vyjela do moři
ďiH 20 t m jest ztracena při pa
nující tou dobou bouři
roklailník v hase
Ai před 1 1 dny pokladník padlé
banky t-ommercial v Perry
opustil náhle mfsto aby ušel vý
hružkám rozhořčeného lidu z mé
stecka Angus kdež byl vlatníke
m
padlé I-xchango banky Týž jme
nuje se A T Ptarsou n jak se ira
ví přijal jako jiokTadník banky
tommercial vklady Fvansas (Jity
(írain l'o dobře él že banka
již jest v Ktavu bídném a pád její
se očkával Všeobecné má se za
to že IVarson nedopcisiil se žádné
krádeže a bez groše téměř do Clti
caga se odebral Tam byl zatčen
a dopraven do Perry cazpět
1'roliiliiěaci mají lopat
V Den Moines lowra odbývala se
dne ''I srpna schůze probibičákíi
již velice stěžovali hí na republi
kány že jo opustili v otázce prohi
tíícní a nechtí mít tímto svvm
'kamenem úrazu" ví e co činili
Ilcpublikúiiská liberální platforma
přiatá minule na státní konvenci
prohibičáky tak dopálila že rozho
dli se vyslati do pole lístek třetí
strany cíli oistoknivných prohibi
čákft za kterýmžto účelem svolán
bude sjezd % celého státu v den
září
ťroutcn
M II Curtis jenž obviněn byl z
vraždy spáchané na policistovi
(irantovi v San Franciscu Cal byl
dne 2' t m porotou z obžaloby
propuštěn Případ jest tím zají
mavý že projednával se po třetí
Poprvé i podruhé porota se nesho
dla Vražda udála se 10 září I ')!
Obhajoba udávala že policista
chtěl (urtise zalknouti spolu s ně
jakým neznámým pro nepořádné
chování onen neznámý střelil a
prchl kdežto CurtU obviněn z
vraždy uvízl v rukou spravedlnosti
Případ vděčnosti
V nynějších dobách pravý vděk
Hpusobí již i pravou sensaci a tak
stalo ho i v Itah way N J když
oznámeno bylo že stařičký John
Ilougb chuďas to bydlící na Cen
tral ave zdědil poiednou leden
m 0
milion dolarft JUtý muž jenž
usadil no v Kalifornii zemřel a
značný ten obnos mu odkázal a sice
z vděčnosti za to že llough před
lety když onen neznámý k němu
přišel a horečkou onemocněl jej
pilně ošetřoval život mu tím za-
obrániv
Mi i 1 t
městnaným dělníkům pomohlo sek
uějaké práci Účastenství byl
ohromné Několik rcsolticf " byl
přijato a zvolen jest výbor 2'člen
ný jenž vyhlodati rná guvo rnéra
požádati jej aby v příštím - zasedá
ní sněmovny o to se přičinil aby o
lid v bídě pontavený nějakým spft
sobem bylo postaráno a stavba no
vého kapitolu no uspíšila Zároveň
jmenován byl ičlenný výbor v čel
s Igiiatiiisem Doniiellym jenž pře
svědčiti se roá zda li městská rada
byla oprávněna povolili 10000 na
oslavu Hillovii v měsíci červnu od
bývanou Na zbytečné oslavy lo
lik peněz rada mela pro bídou
stížený lid nemá ani rady ani po
moci Pckna to rada !
Neštěstí na druhách
INeslcstl iHlíiIo se dne 20 sqn8
na dráze Harlemské nedaleko-ta
nice Dykeman severně od Utvw
ster's N Y Vlak osobní z New
Yorku vyjedši a proti němu při jed
sí rychlík se urazily Kdo wště-
8tí m tím viním nelze říci Oba
parostrojo jsou rozbity a jedert vBz
ortooni ťlyry osoby byly ta mí
stě zabity a několik poraněno Oba
strojvedoucí zňstali do pododní
chvíle na svvcb mÍMtech izahv
nuli
Druhé neštěstí téhož fao událo
se na líusliwick liuction na
lrázo Long Island Vak jedou
cí z Uockatvuy vrazil u saníce výň( 1
menované do vlaku tMjedšfho z
Manhattan líeach N kolik vozu
ylo rozbito a 15 osol zabito 3í
ak zraněno celkem osti povᎠ-
ivč Hyli to vesniH výletníci
vdyž srážka se udála ustal ohrom
ný zmatek a nejhorší při tom že
omoč lékařská dosnila se teprvó
as za liodinu Někré osoby jež
na místě byly zaby jsou hrozne
rozbity a těla jejiclohavena pří
mo k nepoznání fcoro každý x
výlelníkň byl víceaneb méně po
raněn Náraz stae od zadu a byl
tak prudký 2e nětré vozy do vý
n ! řirminmji li t
Ze ni-i h stran téměř stejné Clo
tié doehiní zvsti o velikém fo
ii tmln uiý( b dddíku jil tulí'
vijí hromadné sehuze a l)Vo'aj(
správy msta jrúeS a o chlb
poukatiijícu in smutný vuj stav
Tak jest v New Yorku hieagut
Milwaukee St p4u % jindn a po
přikladu tchto mt i jíni jakl
zdá se následovali budou Takové
jsou ly libované "ilaté asy' A
nejli píím dokladem k nim zároveň
víakjvilie inulriým bylisrálka n
taméstiianého lidu s policií v Chi
eagu dne '' srpna se udavíf
Policejní iipektiř Ho4 byl pora
nii na hlavě seržant Swíft rovněl
na hlavě a policista Karkin doslal
klackem do hlavy Z dělníku po
raněni jsou dva a sico U Weilzal a
yi Iloraieviez Nezaměstnanf pa
řádovali ulicemi zastavili vcsrícré
spojení a poštovní vftz na ulici
Washington a Clark ulici nemoíd
projeti aby v 2a postu na nádraží
dovezl Policie tudíž zakročila
jest však na povel lloraievieze děl
níky klacky a kamením uvítána
Za nedlouho přišla posila ale ani
ta mnoho proti davu na několik
tisíc osob čítajícímu nezmohla
Mayor Harrison pospíšil rychle na
dějiště k lidu promluvil aby klid
ní domftse vrátil spojení nepřeru
šoval a zákon tak neporušoval že
záhy nadejiti musí jiné doby a ví
ce že bude práce Dav provolal
mayorovi slávu a skutečné se roze
sel — V St Paul Minn odbývala se
dne 27 srpna nch5ze v Market
Halí kdež jednalo se jak by neza
se vymrštěny aoztrístcny jsou 1H2000000 a sice vděku za to i
Mrtvoly dopraví jou do Nowto- ii před 18 lety pfljčil mu 1 Vpow
nu a těžce sraně do Iong Island
City do nemocné Jak ho noítč-'
_ i 1 m fi k i ÍL1 ImliiHAL
yvřlliti nd ivdn4 vyJ-
viní podá ii j ikýi h o lom blil-
jdi fpriv líyli mlha a utrojnlk
vlaku jetil srálku apusobil praví
Je vtta byla na výhybce vytalena
li tet jest volni kdIto výhyb
k4H tvrdl pravý opak
isk umýíli 5if Trki
Senátor W V AlUri ppulit
g Nebraky riach4iije n minule v
Nevv Yorku vyslovil o místé
tom velice nepříznivě označiv j
jako penélního despotu v léto re
publice Nedivil by prý mno
ho kdyby Washington záhy přestal
být národním kapitolem jil proto
Ie New York přílišného tam mi
vlivu kterýl západu nemaže býti
vhod ptněvadl město to není vfco
městem americkým Newyorčanftm
zdá se záleželi více na krásách
Alp nežli na krásách horstva naše
ho oni tvoří aristokracii je! mi
jil přímo nebezpečný vliv a kapi
tál New Yorku nedbá o svobodu
spoluobčanu svých amerických
Allen rná za to že těm a podobným
vlivům východu záhy učiněna musí
bti přítrž na prospěch západu
kdež vedlo vlasteneckého a ameri
ckého města ihicaga vše jest ame
rickým Opět obtť stávky
Slávka kansaských horníka vy
žádala si opět jeden život lidský
Dne 2" sprta odebrali se černoši
již zaujali minia stávkářu na dolech
v Lichtfíeldu do města aby nakou
pili si záioby potravin Do města
dostali se neznepokojováni když
však chtěli se vrátili do dolu za
stoupily jim davy stávkářu cestu i
nechtěly jo propustiti Došlo ku
srážce horníci na vzájem ho porva
li a Thomas Jietxos slávkář byl
černochy zastřelen Teprvó pak
stávkáři ustoupili a čersoii vrátili
se nazpět do dolu Stávkáfí hoto
ví ho na čornochy z srnrt soudruha
svého prý pomstí
Muéen a oloupen
J N Hol ok farmář vyzvedl si t
banku #1000 v Pulaski III načež
odebral se domu nedaleko od mě
sta a obnos ten ukryl pod kober
cem Po pftl noci dne 25 srpna
vnikli dva maskovaní lupiči do do
mu Hollesova a vyhrožujíce farmá
ři i ženě jeho zastřelením žádali
na něm peníze jež z banku byl hí
vzal Když nechtěli povědíti mu-
čjli chlapi farmáři hrozným pflso-
beni chtíce vytrhnouti mu nehty u
pálen rukou jeho Ten p k bolestí
se svije pověděl úkrytu peněz
Lupiči se jich zmocnivše prchli
Vichr
V okolí Savannah (Ja řádil dne
28 Hrpna děsný vichr jenž zabil 40
osob a spOnobil za 10000000 ško
ly Spouit v celém okolí jest
ohromná Spojení telegrafické a
železniční by do přerušeno Měste
čko JackHonvi'Ue Fla bylo rovněž
vichrem zasaž eno a sice v neděli
ráno dne 27 i' m o 3 hodině
Spojení od té d oby nebylo nijaké-
to až teprve nyn t- Vichr že krá
mu tu zasáhne tyl povětrnostní
stanicí předpovědě i ce
stu směrem sever ovýehodním a
všude zkázu sířil nt jprve pobřeží
'loridy zasáli na
Má štěstí
idiauncey M Depi w v New
Y obdržet dno 25 srpí ' dopi od
1' llaztcheze bohatého t o plantaž
nfka na Kubě v němž mlt ujo mi
že trpí nezhojitelným nedi a v
závěti své že odkázal Dt pew-ovi
1 lolovinu svého maielku ▼ ně
roo jimiž Haztche obcho
na
Kubě začal