Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 23, 1893, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    il
( fm4 Mtrttt f ( fi
l1kh f -iř'f I'1! fi I ťikfmi'! t
I #M 1 ' l S i#ř#f:li r 4 tri Si
řij't J h I ! t iiM'tftiM
#!' ví r "i JI r -ilř i V tli
í !' í J- M' ('I M
IfjJ !lry T "tfttřl
(lf#fl iif-1 S í 4
fr I ♦ I N#d byl níijffť
jlífři#n i f nf l f r ( -1 i-iW-if
kr f i n- lft-t i ( :f i
I Ith f 4 i f I i
fcřftkf n litu f J' H -'íř
Hn!i tlfrtl tjr }m
V# Mii - fri'ř' Mf tsř b
4fff byl- J# -fft4' '? #nf ]!í í
Mř' (kiiiiM ! ttift t íii
I #U f?itjr hi:' :♦ I f I i
fl ř 4 y j - A M l'f iki
fif'ř f j?i I '! íij řl ďi
y fcjftl nmji:( 'hit Uuu -
(tKěti Ji!
V tí í( fr i jr J" iif) t
KH f"f fi bjl nf4fi
rru lhm tlfiťhm f j !!
jo rllm 4míIIÍ "4!iím
fifUřífil křÍM jt tnton bt!fb
Nlflfki l-řk -Níír třítMih
( tňttth Jt ! 1 1 mf 44ři t i
ttntith if!'hř # h S
tnnl% tnUtub byly fllfiifijř
lfii { jftrim i !? n- íw
mti( nifiít fnUU I! I j rr% ! ! r í k fun
MJitM vh tJ jíl mn)i ffnt
n!i pr jtitili t i%tf n!i bílA-Wl
tlky N fnriiK mff i h lj ť j ii
í tf rn rumiliftm kru fIití
olvri mo MJiteIí lh v I r
no ímII J i hftii a tri4míli
j rfptjtf i ífinjr a lul i-t i 1 f r i i
vat bili IřlřifVjr
KUrnk4
Minulé iitK'l -lhJa!i ?
mltDOAti £afií Arn-r íkank
SIoenkó Noviny v 1'ítUlMirn
I'a )roma!ni nthAto i4tti'ifi io
řnkýh iolkft totil Núrlnh'i
hIov'nkťho Kolku % I "r ní Movn
nké Katolické Ji-lnotjr t úMem
joraly o tavl elko!ej flovi"n
ké fní' v 1'ittnburu Zvoleni
byli námldlujíd iřalnfci: T V
Kovnianek jřt-I N Trencak
ii4mřiU'k J Ft Jor taji-mnlk 1
Droppa pokladník a J i)wih
úóftnlk UntieSeno aby hc jota
vila národní nlovenka nlň %%
150000 aí 200000 Do I října
vak být obHtarána iiikor(ioracc a
hned m& být započato x uiov&n'm
potřebné sumy penlř V této nchfi
si bylo hned upH&no if 5000 a ontat
ní jak zatupci doufají e též brzy
nezené Kolem 1 října bude odbý
vána hlavní ehfize delegáta vřeoh
elovenHkých Hpolku untanoví
ía kdy xnk být ne Htavbou zapo
cato
Mezinárodni ffttara r Kallfitrnll
V řian Francicku bude m odbý
vat! mezinárodni výHlava a nice
od 1 ledna do 30 června 1891
Výntava e bude odbývali v fJolden
Gale Parku a pokrývati bude ani
100 akrĎ Na výmavé bude přt
hlavních budov a sice prfimyiílový
palác hospodářská a zahradnická
budova strojnická budova palác
umíní a budova administrativní
Denně dochází přihlášky o rfizné
budovy jako státní výstavky re
staurace reprodukce vedlejíí vý
stavy atd M II de Young mí
stopředseda svétové Kolumbické
výsUřy v Chicagu bude vrchním
direktorem a předseda výkonného
výboru středozimnl kalifornské vý
stavy Druzí úřadníci jsou násle
dující: Irwin J Stump náméstek
P N Lilienthal pokladník col
A Andrews R 15 Mitchell
Kagene J Gregory Jacob II NelT
T O lierry a J S Slawson výk
výbor Alexander IJadlam tajem
ník It Uornely výpomocný vrch
ní direktor O všecky podrobnoti
pro vystavovatele a mapy vystaví
itž plány budov atd muže se kaž
dý přihlásit pod adresou: Depart
ment of Publicity & Promotion
California Midwinter International
Kxposition Mills Huilding San
Francisco Cal
Uf t #f ti
lil f4!-í#Jř f h M I II-
lltii'řl t ř k'-lfl
IV w iff-i ft4#l# Ikffn (t % I
k i )#' ř- i V(r"ii'f f"!ri{ii S t
!t tl't f! i t 4 (llllf ♦
ř -!rí- I - f 4 I" # !'
fr l-flrf Jf )! #! !
řfriiy r (4 n(í (
I ' ť# 1 if I f i
n - 'i Ivfiiř 'Mj' 'il'iy fc
UUhÍ wl 4říl pinU I
' ' ř "I l i jr f tililUft fát
lt í' f I i !' k'1J"KÍ
14 IfJ- i" fil 'I -k 'f-l I Atf h 4
1-J-' V] U ( I -řA
VÍljF' t tř i'i't f- t h n I k
' ff J "f i jl k:t 'V%?t#
i ' jt !' r 1 1 li- ihx ♦!
f fi H r ř tr Í J( Iřii (mi
íini !)! fiifwh i yrt fi ! I -rn
i rl -rrtíJhf t f r t ftm
nit i !"' j{ r i folfttky
)y n ' f i jiřřtiíi ř ř I
14 b ♦ j i iM N ' 1 k -m (fihíi
l" b ť I- ! l !ífi tu%-'nl
jrI frilr(si4Í
l'f l li I )" íl rti-fn k4 II
'!"]((( k il !i )lil ytiAAUmi
jlffil !! fÍMij Ky i M
ik jiďi ♦ř n n kfi li '4(í
i t AhbiiHt ri"in Ař
kiř I '!? ni i I 'n!"fvli Fl"ri
dl lrř-'il Mlho I i K !
Kftilmk) lniíini Mi'nri
Minrft Miiipfi Mn!ifri
Ni'1'řnkt NVvvl N' Mtiífn
Nortii ir]i% Nortb )ik'ti
OkUlcimn Ořfjjon Suth I řo!irii
"oulh Ik'ti 'IVnii'i 'l't%%
1'rab V#t Virginii Virginii
U'altín'l"ii a U'iřiít) ktt ří
maji -j(t ilne ! říjnt lrj v M
Ioui M' zi ťit-lem projednáni
ii ej Ifib liifjíítli otáxk týkajících
#e udrženi n-ny utříbra Ifa tato
byU X'r„Miiizána v pronineí Ih'iJ
ři sjezdu utKbniácnlka v FI Paso
Zjtráij liroilé
7 HlinoU docb&xí rjrávy že by
ly deíié v pobledni době spatné
rozdíleny a mnohé kraje že trpf
suchem Mirno toho e objevily v
severních a středních místech ko
bylky tak že vyhlídky na úrodu
kukuřice ochabují V Iowé na né
kterých místech slibuje kukuřhe a
brambory pěknou úrodu na jiných
místech opřt jest úroda velmi sla
bou Obilí se již mlátí a vydává
od 50 do tií procent průměru Pše
nice jarní sype prAinérem llbuílft
po akruaozirnní 14 bušlfl Jakosť
pšenice jet však dobrá
Hej se šílencem
Ze Spokane Wash s vydalo mi
nulé úterý deset výpomocných šeri
fu na pomoc Šerifovi onoho okresu
zatknouti šíleného rančera jménem
Kugene Trainera který v sbotu
12 srpna zavraždil IJollu White
ovu Mlenec se ukryl v hluboké
sluji v horách přt mil od mčsta
jest dobře ozbrojen a má s sebou
dost kořalky a potravy na dva týd
ny Šerifové obsadili vchod do
sluje a večer ve středu se pokoušeli
vniknout! do jeskyní byli ale za
plašeni winchestrovkou Trainero
vou Pak rozdélali kolem otvoru
oheň a pakli nebude možno jej vy
kouřili bude učinén pokus jej vy
topiti Zloíin rlifgpre
Sedmnáctiletý Frank Graham v
Ilomewood Pa upevnil minulé úte
rý plechovou krabici prachem cabi
tou do díry kam vřdél Že p6jdou
jiní tři chlapci honit jezovce Když
se chlapci k otvoru přiblížili zapálil
prach a prchl Výbuchem byli
chlapci tak poraněni že všichni tři
do rána zemřeli Mladý zlosyn ne
byl dsud polapen
Olien
Minulé úterý ráno vznikl v dře
vařské ohradě Morrison Morrill t
Co v Hilt Lake City v Utah požár
který se s takovou rychlostí rozšířil
že byla v ní kolika minutách celá
In It t litá- n Toni M lli I
kto'i Mmthánf hi I'" 'Mk"
ll li -Hr rn-ii4hl I i-k"til í í-y 11
ht t l y ISI to l h}hht p)hf
Jkf # k lf v n t t lit 4k'fi
(4- I #'srT Mf "
i -IUi: i iiiti i' l f í'pi
li ptMMii beky § á f m
ll I " (i l r rl I r VVoř l v
Gftí H f m- I 1 1 I" V'-i' f N V
ljř y ! f lid
i t ř j -N' i'f I '
IV kitrf II - v I tf f li
MMiHjt ltř-f - til f tn 'rlr
!in If d-' tolt } h ft-tft
Jřuifil tk lrli pmj# ij ! : h y
S ř- j mi' llí ♦ Miřř
i ! l o I l-ltflji- ř I t k
l'-l-)(li pof Iřliiit h k tjll
M 'ir I i iňl I'T " to
fn-lt t j řittf ! Ifltři lUf ky rti
řli (l k l fii díl plift ktřf iiil
i ' ? I'f ib btl Joul t f N w
Vorkif íik HlÍ s# %il
ilíiřřti N'trhje iby t)
rotnitin I itky ijidily i r r t f ' J i y
t „I ! I' O id 0 jt J J '
'J'ly "br l( Iř liřiíii liiifm
ktM by 1-nií j! iliIi f-lulk 'ifi it
pórtHÍH h U ídii lín II doirl Al
by tk ijr pehfle 14 ilřo-i
byljr ly pik birtkioii li bot j
iiiíiiity Zilenne nlll-íly iinto
podmk podpofofat
WMÍ4é -r i
Mrojhlkum wodttáf Qtn í řiiovn !
iVím a ni li-nnfkftin v %i-i b stroj
n tt k ý rl tovirnái h v PitNbur'h Pa
b)lo il'nn'l1o PliIJefiI fní l) o 0
pr-eeitl SfI foto e lýée )O0
tu ii r) ktell hroil stávkou
Flir Thompson Střel Work v
lirad ioek Pa Inidu nejsjlíe ni
slabý ob hol xsvřena
Plutům v úfadoviiárh Cringii
oy spoleénolí v Piilsbiirgb P
b) lo oznúineno snlh ul mdy o 20
procent
Ix)iiivi'li! tt Nihville dráha c htě
la snížili délnlknm mzdu o 10 proč
tito však nechtěli snížení pHjmouti
ale nabídli společnosti že jí pohoví
mzdu svou zs :i měníce bez úroku
Doud však smlouva učiněna ne
byla
Nchfizr iiezaměstnanýrli
V New Yorku odbývána minulý
čtvrtek večer hromadná schftze
nezaměstnaných dělníku Dělníci
se shromáždili v International
Labor Kxchange kterážto slň byla
nabita Pojednou nikdo zvolal 2e
ta sí ň je malá aby se šlo do siné
tValhilla Celý ohromný zástup
n zvedl a všickni se hrnuli do síně
Majitel síně nebyl přítomen ale
jeho synové a dcery zatarasili dvé
ře a tázali se co dav chce Ten od
povédíl že chce odbývat schftzi
ale že nemá peněz zaplatit od ní
To jim bylo odepřeno ale dav po
čal slň bombardovat a dobyl se
tam Ilyla zavoláia policie a jen
po delší potyčce síň vyklidila Ně
kolik v&dcft schfize bylo zatčeno
Finance svřtwvé výslaty
Auditor Ackerman od společnosti
světové výstavy v Chicagu podal
svou úřadní zprávu vykazující li nau
ční stav výntavy do dne 7 srpna
Dle této zprávy vydala výstavní spo
lečnost na stavbu budov a opravy
místa 122183423 Dluhy dosud
obnášejí 1 11 00463 mimo 44 44500
za dlužní úpisy Pokud možno ol
hádnouti obnášejí denní příjmy prii
měrné 180000 Z toho zfistane po
odečtení běžného vydáni denně
105000 Čistého užitku tak že do
ukončeni výstavy odhaduje so cel
kový čistý příjem na $4000000
Dle toho nebudou ani úpisy zapla
ceny Však návštěva nyní stálo
vzrostá tak že rnftže být celkový
výnoHještéo něo větší
— Al doiKMiid mám iiléVtl Un iKp4
piiFuinl octnul? a drlU-tq J-JI by llallarlr Hrb
Wtra Lluliui-ot D7ll'll ttf ]] m-U Hroía
itn Ukirolk vráú idIm lfd1 - nkáltt on
Mkojlvm
ílklť-r ProprUUry Co
Jit prodej ti hlM t lwlllljwřll l'"krk áj'lrt
L ě 1 „ U
(
t i j t f rf I "( #?)(
Vii m ( tnt %j t it ''
tioik-l : ( f fi[il f tf(
iht #m?ii ti I i h-fh (♦
Kl-rf i- ť ♦í'l tíl-fi'i
IU ťi i li f t i i ! ♦ f ' -
fiM ! ' '! i - !:'
f t -t tn
Jll! i I ií-n!S -f sí t
íf tf i : 4 I ♦ťnfiíí ť 'ií'
iiti i ' tu i ! ♦ i r jt i
Ml' !"! t i ififtiTí ť '- I !
b: n-f ťitt t i'ii i
s!f k$ť ?♦ €! !: f(ťvn-'l
io'n1 T l't f Ir Mm I
A ♦'iiii i '! I t "ku
:t Přt Ai''"'Í '#
V 4
ř"m(n o l T"l-
l
II
I m a I iilt
kiři # iHdMroTSní t:''wi
fniii'i ! lil !) ) ssttHit
tl ttrotfi-ťivini 1'kn-1 #! II a
llIUfi rmsm lffi i-l Jn#
lltl f "onři
ii ' '
Mítní pw ! ! ii'- li l tiřň-iii
I ífi!k"ii-ii řk"iri' 4řif rfii
ifírkiKi i
tl 1 i i' :ti
I í Itl IM kil M kř V
llríř lrjlj kf l'-kt lii#
tu jfiiivi )-i h 'iiiyii tyti''i íi t
(('Tk l H V l'i
( Iní mirriik Mířk filnf r"i
H ii klsinoii 1 t il'li IUvt k ř ' it
iHMn ff i i!--m -utii a mek
Miiiii-' n i ř - I ku t tu ií!i ííl'i
mm uviHin-im í j unmiini i t iiii n
f t
i i i mi i iiMm i i iiiirnj i ii "' "
"y '
l'i-iiiík tnU nliťrkn ! kliin I ku
eiikvm filmtáiii ''Oi Ift
Merrjmeiir rmii ín il W ( I !t ( 4
'lily (vc ilvmi ti d li) iOi lít
ii'i ii- i -ni n r l" fiifiii "l !
M ilřie Tf lík-hrt I iílv nu- tií -
in i' i i l i ví
rrí it mi
Ililii in lnu um # l ul n lrui l 1 1 lUi
lii-inínii t míru' fur emrlinli říK-skíin? pi-n-
ple liy ( hnu Julitt f I Ml
Mouko nutyťerpiilelné Jelin kejkle k
z4tiHVini HKili ó niik) in f eim lilk-
Ilimknviiiimínl klkKřk- i I mi1
Rusku ku i-iiiieiil ariilsv knhft veiii-
lýrli trna
Mrisjaryka řenkťho kter{ smtavila
komise Mrlm nlmrciii Mutire fenki' zH
zciiií Jruhó rm vydání IS-"i
liru Jsyka řenkrho řls-vek k iKli
nám is vty vftlu r a slovanské' I feské
řvlrlít'- hepsnl Msr Ustlala Witfi
Mnrsovní (pekulnnt Komín od Ale
xandra De Luverjíue dva díly 25c
0
Cesta na Jcviítfi Drniniititko-diva-dt-lní
f kola od V I' Mosleckyiio Wc
Cestopis o Honil Itálii od Juna Kolla
ra so životopisem vlastním ?c
Chata za vsí román od Kraszevski-Lo
75 centů
Chemická technologie honpiMlihká od
E( kerta j0c
Chemie víeohecná a nnuka o vyživé
rostlin sepsal J Patzák 50c
Chov buŽHntft pojednilní o t hovu ha
žsntu na divoko lovu honbě atd od
OSchallera 15c
Chronika řeskit Dttlimilovtt v nejdív
nřJSI řtcnl navrácena isl Viíclava Hanky
50c
ChySe poil horiiml obraz ze života slo
vviikkého napnula Iíolena Nfrncova 2-'c
ilr (J ItOSEWATFJl
Office: 222 v Bee budově
ttth 17 Frnm ollc
Tfli-fu t(M
Residence 563 liž 26 Dl M St Maryš
Tflrfo 1817
OMAHA
pj eh
OIIMSAÍXÍ HOÍJISV
Ve víiilnl ilnr kHMoili-niií II hod dopol
od 1 do i oilp a o fi:l viVi-r
Mimo lo v iximl lí a v wiliotu od 7— D veier
V nud Miixiiod 10d ladop
Mr Mluv! tluky
Český lékař v Crete
Specialista pro ženské a ttiút nemoci
rísiu!t
'ail Prtním Na rod ii I ni flankem
CKKTť — — NEII
(iAoki
oil J
Cirk! #h o'í
Tn# k'r V '"
rn f I 11
i i inu i %' ti m i r fit'
l I Iř f líní f-
I 1:1 t ►'i fel' fÍl ll ř "lí' l
Vil or
f tkř f in tff í A f ! " t'
:! t
I -ftl fcrnl o-f řt uřt í')ff-n
l'l-'il It I ! s
liM i I - I--"- k I J-'
# t il it4( rfc iijr } i
I um !: ř-oiři " i J lm'
k'ni" - fs
í i' ( if-rti t i třik f
I ! řiit "ti r"''?i-
%Uif 1 1 l"l erei f'iif' fk f
l I f ti r -i- iiiii
I i ř# Ařnr f řV IV V)
!MI J-4 "4fMlS f I
It 1 I ř M ttrll
Jjl (' i !' [ ij I J Afil'H#
f lf ! t ÍM i I"'1
i It trii If wní t ril i n-
Wr 1 1 N i I' I M- iitl it ái t
iii n y t i i i i i i"-
I -t t- i' I f Ji! p k fňř
'
( ! II -tr-M-fk íUf-riHh
ÍNii í"l' tf lk'i l' í (
it'!'! Si-iimiih řtíi iti 'f
fřM k fi kif t tkiiiiiirru k %
tff'i1Míkie
rnh 'f i y m ni fini f k l-
i - i
iitt"Třií i--it m r' (
l' ! r-i ilfiilil !ř lf ik jii l ml
Mrvím I
lN!i'if liiifM k i ř"in in in V4
ti %n
l il I 'C i'i hi „ n"n%
' '"I Jimi t I lll 'll K ř M Tki ll't t h ]r
- r r ! i
IJH in ili iř-
ikvu irtlU riif tlilv
yt
i 1 i t I tnil 1 k'l f
fci (ii -lid
! IlkUiiisrn
Vii-
A linllutn 4t „ trn
! I liti s íl Iři Kutu in n Víkl lliu'
iicv iu Tinu rul ii i" i ifiinidvuki Iiíi
ll l n
i n irini'iii i iihki iii ki i-irrn iiei'iii w
11'' I
-
' řlř""- "va UIX J 'l"""i stuku rcna
iiOi te sktuiliii-tiilw 1111
i "" iiunui t m 11
ti'iil i -i o i
emil liipl-is liOr
i nu ivi rnryi e nou teisy lUiimroVR
t i
ny riu ui ti j iiirinlin tem tiM
Il'll ! t t ! II
j mh iititniriiTiiiiv um nrw
I rm' " " 1 K "" """
i ''V ''' ' 01 Ky"''y
runa i vím t
K'Jepis teký v obrazí Ii NiknUunv
pru inlule í'ko kliivitiiHkou s VI vyo
urseiiiiiu cenu vn'
Itřjiny umerii Cúl tři tl ítsnks se
klHVtl I- r It Irdli lí mliin i u l il'
1110
ř t í il 1 f # i
ZiKUM-nifřlU ťVflKJTII VOJ1IH1 HUTI! íJHí TUX
nyc ii (vríímpníi iHtíivil Ja ('crmák Olma
I 1' I tik i ' ' i _
imi in a obolí učeny Jim znitrným jtotem
j "it mih v i'in nillllif li
velkyeli iiu-iihIi Ii vyotiraení Veskv
kocené vuzbř se zbitou ořízkou za M50
Íioítoti za :Ji v polokojené vazbC v
3m) s poštovní zámlkou $'} :)
jíi jiny imriHia t chki no v iec iiúcJi l mi
Moruvř od l"r VtilacMio s doplíike'
od Jak Malého Dílo to vyšlo ve 4 irf
lech silných a každý mfížu dostatl hity
ednotlivý díl nevázaný aneb relé d
iievíizane ncl vuzuiio pevné a pekni'1
nniena rena jeitnotnvciio nevazanel
dílu f li) VAeeliny čtyry díly najedná
oilelirane 1100 Vaarii! ve dvou kniliii
trvanlivé a pěkné 1150 poitou t-VS)
Didaktika to jest Umění umělého v
lícováni od JA Komenského cena 50'
na pěkném papíře 00c
Divadelní zpěvník sbírka písní a sbo
k divadelním hrám nápěvy U0c
Dr Bohusl Malocí
tonlxy lólcat
PHAÍiUE
NKim
Dr E
ČESKY LÉKAŘ
dfllcs na roba 15 a lloward ol NI
IjMIlm k íís dreH2I0
'
£l rnlof onu 14:ih
V pliirne k nlent nd 10 do lí rlnn of
od (in I od 7— S víer
Obydli v čísla 1819 Center ulij'
Telefon v obydli 1674 j
Ilnlnirnmiir
nuiubumi