Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 23, 1893, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1(1
-h~ POKROK XApADU-f
(
I íW J
NejlepSl
nejchutnftjil
masa tíhu
II HriMnl
ltflH ffl himířitfclřif ť itl rri tV í pfA I hlt
řintiff-j tttol Kolumbus f í 1 n4'"' 1111M k jřil !fí-
JiiřiíoH} (!' K'Uni! ffff řkf li rtlpi W F f r f ý
lř4!ofti fftt ttott {lo t(?rfJ „4 J a t4 fí iftil
Klt sumu iif4pil Ir r
„ ři-ií tf
Iřt řlř tjtMÉ (
THE CUDAHT PACKING CO
kfl
South Omaha Neb
ífb 2" '- kfMdi Miřiij ř
Kolumbii ni 11 1 i ll JI I řril
pit řeht rri ř M JIT ř i l A r t
Kiďitnht lfl' i"1 itřf? Hin
! i!i f -ř (! é '' Kolumbu nk
I'J J řf rn řiiřj i v f
prtvyi -Mo i7 1 MWh tř] #
tt-m ř! I liřrtf ik řliPn4
! il ílrtřjr frdf tttjf tfjety
j rvhfi h it ď Arrwfiky ["rtm
tu f (fkh ' I Minv foho
J t vytn mnoho ř"ili
rtýii mj prvnfth oMrvft Sntim
"WítV- JikI i UfA Mhot4 rmoy
'iřéhi Mt ktr byl tUh
V'tikinm npftjrrty Mni !i
"I ""řjmí pimifk tmi Minoval jmi iulu
KniH hulí zmínku rnrohí Jk' ki iř č
f1f
r
?'Z1 IT J
- í 1 1 I „ l ! It II li I t
o-Ikřytl Ameriky I j l Ji ' un lřKt í JuT
Unt rn 1!- fttlolho k!4-1 Mj % r(jly ftr!ríl k!áít
ítra U !Uli'l l 1!1"1 ' M Ia KtJ1 ífio :IH hromá Iki
Vatikánu N'i!n4 nm t i- vir mí
1100 řoiliťn{tli nirhl
nřktfré iJe a-lfmf
mř#ti píputffiOio n aiffick4
ti-vtiíní- ifl -TI1 první jtvrn kte-
rf rnvxnl v riovím uvití Ž Til
n!'m-k s kruníř Iahliy ř 12"
il)iky i j"kov krinf lidu Kolům
ť li ři I íhitt H #f řť !' i f
mm A hh-t ť fi'- t(r J'lt
ifilfiklw f4 I tli lM'r '!
jik-i iittil jmf W I f 1 1
(fl ku ! Jitinin řk'i
klxi rfvf íiof ťi f ik jk ň i
fl7hy ťti ti tni)'' l if
lflk lh ? rkfiikt
'r !k li "i iflH k (! í
'i'" k'ři It ! l a in f }
k'i Ufi"ti ij "lť mif
ln k f4 f# lio-l řifini 1-yli !''
i Vlh f !iiři'inf U f n i
lik i ffi Kítírri fti t Míl iiiÍí-
Tl wi'l k ilfiri 0 krnH í H
ři!Htřinťi ku mií l ivíl
ynn (#!' I ih % 'u '4li k
jktit frti imAftti úř ln' i I
r ik' nk('li't knnil('l 1 7W
Ař iliikti Kitř-r i (n livi!n 'fi
mil ftitii fj!m!nv' t 4 "
ikM' - k
] ti I5kifi' k Mi itítnl !)!
ioívin ! k l? ni" tu ni lii'
14-U t£IA i v 111 ni iiiiMk lto IMfMI
Ulil „ - -
iv'latyt' i(ítl i"fillit ! ni sni J
„KOTVOVÝ"
PAIH EXPELLER
Lv% J t Ih!" rřlilN Xl
1 ' 41
llfl I UMŮM
m
REVMATISHU J
Ět-yt n-mv l i i'fiti- r ' ' ' '"
ll ' f ttfllt f Kl I t( M Wl-H It I
It K I !l Ml tvirt I 1 I
r h '
j t I- M —! i fl
F AD RÍCHTER & CO
: bw ion yTM
iL--ml 4l I ~4í
U t I I ' I 'tr i lun
:% 2 ft l T il—uil Vc l
rNiti iki: Inka
fcuuwrr-"" n ri
I 14 ir
Mil"
A l !
1 lj if t H-' 4
! It lil-ll i Mt '
p f irl f I b fcl K '!!'-"'"
I I il f t f'-lf lil ' '
(((! ! ( b j (M I II ll
ir i i i ii m i 1 "
a i é
4 t !M ! ' I uyJt
r' -4l l#
I lf? I"
I f'i M I t
lllnlii M' urllrl
I - 11
tt 1 lit it- BIUII "I l
' il
1f t ml I it I ( -I i ri- fl
! ř i t ř r m i i
Holi
rrri Gallon vína za 75c
1'rok iMoil itiV fi'i-t t vi li
vfí J lnilrn' nf'ÍH'ili ilolirú vlns
oMrMi Ino r i
Kilf Je
t Vf' tr% ! K !"m
' i I IfH Wn) ! lU' l
r - ínliill l)"l('UI (
li )ti
1'rrlrski' svKl
W4 H II il
II
i:
hri lka tropickýnii rostlímmi loa cfulu 33 loďky Imioroili ft
kolem nt Joa Jvé řvly kolck " íe Snt Iiomrin £flo 3sí kuy
mř dvířmí řjojrnýtli v tuhl lřtva t tr4mu k ntfinu! btl Ko-
jia hlmUj om!třny Tonřva ll milu j řikováo ií!o 40 moiiil
jedl upnf4'14nl takové lo ne!n je 'truhly v rill rialfieny otatky K
jmtDovali lak xa ♦hou jak j"t j J lamlMivy i(lo : tniriri? raiené t
při problMre vilft Lmleme j prvního ílaU t Ameriky jřivihné
jmenovali dle číťl jirnil jnuu ' bot atl
oznaíeny Předné ji st ide rnodťl {' tzm{i břt-lu jen ra jih"
norské lodí- po níi prý L if Krick- východně od hopod4řnké budovy
son dc4tím utoletí poprvé plul' nalci4 e výntava koielul"k4 a
do Ameriky ČÍlo C přtd#lavuje Luynitk mající ívou vlantní bu
mapu prvních dom5 postavených Jovu Zde molno np&třiti víe :ky
Leif Krickuonem llííe ISokUdu ř druhy koží vydřlaných inyrových
10 jtl roodl D4pi6 jež byly vte-j hladkých i se nrt[ a i4roveň vít
4ny Leifem Krirkonem do §kal možné výrobky jež ne i kliže
blíže Iiontoiiu (' 12 jťt podo-J vyrihř-jf Na galkrii jnou vyta
biina Kublaje chána kttrý prý na- vény Mroje k pracov&vání koží a
vitívil v 13 století Ara riku c 13 'ce4 vet4 obuvnická továrna v
'eit cbraí sochy Leifa KríckKona a 1 j innonti kde e vyrobí 1000 párft
Slulo '14 první knihy vydané o vý-' Kot a nlřevícu dennř Zajímavou
rkumech Krickoona Meti podobi- ?tHt výstava roxličné obuvy jaká ne
ve Šech nemích an vhech národo
uviti nosí
Hned vedle této budovy ne na
leřá ne budova lettnická otavt ná i
klad ii vřecb druhft dříví jaké ve
Hnoienfcb ňtátech routě Ňudova
k lyž mbylo poilu h:íi l"h '!'il V liký výbfr vit ih ji-mných lik
by f inumly obímíiti na p"nhu rikuk iřlik v cí-nárli ku podivu
mií Io mii -lavil m průvod v 'í'k( l Při Vtif I obj-lrn ách
i ii lahvi- bidiiv MMidovox iiiM ltii
jhoí řle jid maril !Kati l-nm
nvýrii itábf m a ÍP"'t'í T Ku i od ndn-ioii:
známi jiou zde podobizny Marka
Pola Klaudia Ptolomta královny
Isabelly a krále Ferdinanda Atne
riga Vespucci Sebaitiana Cabota
Waltcra Jíaleigh-a Franciu Drake
a a papeže Alexandra VI Mezi
knihami zasluhují zmínky dále ko- buvřna jent celá z kulatého nelou-
pie Ptolomtovy Konmografie oti
tiky gtrántk z knihy "Ilistoria Ite
r m Ubique (íitarum" n vlaBtno
ruíními poznámkami Kolumbový
mi ukázky stránek i knihy "De
Imago Mundi" taktéž m poznámka
mi Kolumbovými a stránky z knihy
"De Uh Profician" sepsané Kolům
panébo dříví a velmi příjemné vy
padá Střecha jest kryta domá
clm rukou štípaným Šindelem í
jest ozdobena okrasami z všeliké
ho sukovatého a klikatého dříví
V budové se nalézají všecky druhy
dříví nejen ve Spojených Státech
ale i v jiných zemích rostoucího
bem Mezi starožitnými listinami Každé dřevo vystaveno jest v Spal
jsou nejzajímavěji! pftvodní po
slední vfile královny Isabelly pů
vodní dopia od Francesca Iloldana
c roku 1502 k vftli nřmuž byl Ko
lumbus přivežen domu v okovech
dopi Kolumba ošetřovatelce Don
kách s korou pak pilou rovně roz
říznuté hoblované barvené alako
vané Michigan zde vystavuje
model ležení v javorovém lese kde
se táhla javorová šťáva a vařil ja
vorový cukr Kalifornie zde má
Juana původní dopis Bartolomřje Díjvítíí fošnu na svřtř uříznutou
noiumoa psaný v roce iďu aopis e obrovského stromu a měřici 10
Dona Diega syna Kolumba rod o „top 5 pa'cu šířky 12 stop paleft
kmen Kolumbův až po dnešní den MélW aS nalcft tloušťkv Každý
různé původní listiny Kolumbem ' gtát má zde výstavu svého dříví a podobnému oprávnén a přisel pouze
ebo dopisy dopis kolům- roíliSntch íinčch rostlin Z cizích jo zástupce města a ne zástupce
1 I i t ll í !„ LL'I
zemi zastoupeny jsou zue nejvíce vbuiíu um4 naiwcnii
Nový Jižní Wales v Austrálii císaře nejlépe okáaala komu se pod
Mexiko lirazilie Nřmecko které' jeho vládou výtecnA vedlo a kdo na
nejvíce vystavuje rozliSné předmé- jnřj i v této zemi zapomenout! němo
ty ze dřeva zhotovené pak repubh-' že Byli to li kteří na počest jeho
mari4U mezí nimiž byl též nikým
nepořřřený "íú-t [? (Vehft" d-
ký lid Jo Kpstein Násh-dovaU
iudb a tyto spolky a ukupiny: li -
kouský spolek Vůz s lupinou
děvest v iiáro liJÍch krojích rakou-
ll-i
Iíjt rriniiM'i% I
id South llaUfcd SI
( liicago 1 1 1-4
íaf Tro tn rlorfoíkj íilitnl tíbml
Zároveň oznamuji )t mina p' ru- i
t-inLn liti Lifi
ských 8 koř-árft ženského rakou-by r4 m hfmy (raiov3ft a „
sko-bavor-kého polku Vftz se „„ to10 tl-j fri#N„fy iako ti-saře :
skupinou představující smrt Ondře-! cedníkv fi xníky atd Ivli by n' j
ie Iloffera 1 kotár a 11 členu Jke 'lelnlky potřt-toval iie ni nu i
ii- i? _ :' 1 1
t t lainavť ioi'ii ia v i' ii iiiiii nu
' ' a
_ f If m mu
6 kocarn s oheany jyroixKaa v o
ralbernka 'i MiiFirň v národním
kroji na koních Hudba Uherský
spolek v 36 kotárech ViU Hut li
lová pivovaru jednoduše zařízený
na nřrnž se nalézalo buclaté dévře
představující ííambrina Právé ta
bídné skončila slavnont na vý-tavé
jejími hlavním tlslem byl koncert
ve Festival llallu Míl býlí zaháj
ve 2 hodiny odpoledne ale když
bylo půl třetí nebylo tam jeíté ani
200 osob Tu byl dán rozkaz aby
byl pouštén do hudební siné každý
ať si již má vstupenku nebo ne ale
vzdor tortui naplnila se rnístont s
velkou líží sotva do poloviny Ma
yor Harrison jenž mři {jak totiž
stálo na programu) o slavnosti řeč
nit se vůbec ani nedostavil i celý
kencert byl ohromným fiiaskem
Paliček ve svém zoufalntví aby
přece mohl do svřta hlásati Že Češi
rakouského dno se súcanlnili po?á
dal přítomného zástupce mésta ná
vládního p Ad Krause aby řečnil
jménem Čceho_Amerieanft a Čechft
vůbec l4fi Kraus zachoval se však
jako pravý Čech a rozhodné "poctu"'
tu odmítl řka že není k ničemu
Z HIACK WOÍl" KANvV
riiilll il ilikliVzdAtlf
M!nlKitiu ilm lil'- til o mnli
Um n in nllm ř iť lim lutmf
la bal mil 140 n
rERDINAND DOLEČEK
r iliM I- mU ď k i l 4 nllli
ilvul B ílili dna m íi tianca i'1
Urli clhln v 6ltf A'ip- ladnu (a
kál o 6'4i n tl tl il'l é íiulmř'
B-rťvom rirmalka nalaru )
mt t4ii n)u říniDÍíl lilky i~
ámeiia íMirl p V Skcol
il ijamnoa M mi AI Mlklf kmS
I f ''lun-ni 4itml-111 Uat modlili
dni I b hřlill TUko d4ka)
4_ V-il-'l
Tra aaira milni ir(iani 1111
kiiiKollf a dtni U4lra( ttojl
] n im dali iijilřujaioa I f J
Ul f4t-lk4 U4ky na dlouho tkvl
lámali iiiI
Vit a Annu )nli('i k rodii
rvmtmk J:i' Vit a ll'IHi LralH
Vri tni
Annu Jiff'k ?uňt M ittit Hmrit Ui
Ji' Jttťfk Ivaitrofi '
410000 akrů
Mm
'i
n
u 11
ZEMK
HSTJL PRODEJ!
fit) mil oif
HVÍ-tOvCIl
psané a j
ba katolickým králům a j v
Nejvíce jest zde obrazů z nichž
všecky nelze pro velký počet vy
jmenovat a proto uvádím jen ty
důležitéjří: Číslo 112 dům v
Quinto v nřmž žili rodiče Kolum
bovi číslo 113 ulice v Janově kde
se Kolumbus narodil číslo 116
vétnice v níž ne Kolumbus naro
dil číslo 131 Bvétnice v níž Ko
lumbus přebýval se svou manžel
kou ve Funchalu č 142 Kolum
bu a brány klášterní číslo 144
Kolumbus v La Habida číslo 140
Kolumbus prosí o chléb v La Ka-
bida číslo 153 Kolumbu
luje ivétheorie převoroví
Pi dnaM rotní in Kllřrnll t h UMU a jit v Iml tInvA
Vtdn ]at]lU lak d -hri ]ak i ] n kilnkollv mil- n Mll
IialaM-k di Il4 (im Jkmkoll úrodu it etf rolí
ťida )onkuil vlnitá dobrm apAilno k fakám na olií 4trn)f
DjataUk liaa na liliiktt ir rky muiné poffoby
T)ti jioamky Joa nd Ji-diií do aedml toll rtlanv od ikuóh rařl Elii Ink
řtyry l lnlc Žltobyll Jt laciné rjfltlk lo druliu dloksh mw
Tjrl' -oímkjf Jano t)4 rodJ nlml lacino n i illotili Iftik ajilálk jr n T (iroř
Dan vrlml nlkí
Driihí vvlH na 1 vln noenikv Itudi mi odhívut dne 2tí k
i
a vlak vyjedí' v poledm' (
tr Jedno jízdné za cestu sem i tam
Texas má stálý školní fond ♦147000000 a ná školní syceni
se žádny jiný slut nevyrovná Knli-m těchto pnzemkn jou vsu-li- i
usazeni Ceske dopisy budou eesky zodpovídaný
Dojnřte si aneb dopište na:
ka Paraguay
strovy
západoindické o-
Den 18 qhi pna jest pro vřrné
narozenin chtéli délati po ulicích
chicagských parádu ale osud tornu
chtél že figurami svými dělali spíše
ostudu Byli to uherští a polští ži-
Ve staré Vídni mi výsťí
v cincAí-u i
rná hojné zásobený všemi nápoji ČFSKý IlOSTINKlJ
všeobecné známý krajan svojí ochotností
Josef IESL r ai tulI
T-l _!!- 1 1 -_ VIX I4 ' _x 1
T „ Iři " 7 i I Ja si- vpiiju oranou no nitru tmiih- ii:i-i 10 111 iiuu niiitiiu i
r Jia- Ua]0Hln0U „daioc tu oslavili včrní dovó rakouští Čechove hováoi l l}mL({ j -im'Tlnvniih iva R vína jjkl i vš ho druhu zákusky'A
y!! - odilsní jeho na svétové výstavž Poláci Chorvate blovinci kutecul ! fKinřřnýeh Kdo idHe do výstavv neopomeňte navštívili hoA)
i fclsio rhifami minulí- nátek Odřezancc Ptctiví €mcl nelalsovanl Mailsti' i ur Vflni VMJ
- 1 n-t i v ---- j _o rr: _ i- ri _ "-"" "J™" '"i- " w i - -
17 kobka v níi KoluraDua v la Paliček ako rakouský generální Kumuni w aiu r osiai pesnu Za čelnou návnlc-vu Žiiiii v úctg J I
v _ v t i ti n v ir - c _ a i x — i rT t i iiisiíiinn m vitu nuiivai
Katiida preDvvai cisio i i v o- Komisar vysiavni oyi siruict-m v ——"j-v -
občany Austrie nad jiné radoitným jó Ze skutečných BakuSanů málo
neb v den ten spatřilo světlo věta ' m j ict v průvodu okázalo a ti jeété
jeho císařské Veličenstvo Frant doplněni byli hloujiýini Bavoráky
Josef I % boží milosti a trp51ivoti ! kleří řa sklenici piva délali ze sebe
národů karabáčnlk zubožených zemi roakaru# j{je ostali ostatní náro-
'ÍW Oiv Cou liuu uv vvvovvm V
7tV-V vuvwuuv v V)uvu
TUH' Im nu mim '
JOSKK ZFJtAX Sfliiiylcr Xch český jdnfd
ipOUII
Vojenská hudba konuertuj'práv]
1I--3IU
— " r ' w