Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 16, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ1
OKROK
ADU
I I
1
I1'f MU
lna f mtf r fit MtMM4 i iiff rfhutttš
- - - '?
nillill nrnnidii f _
KNÍK XXII CfStO 18
lJMAim Nr MH1M1 VI v I II I fllf IR CDPUf
w „ v uiMkw 1 viní r
s
iipž sianifeslace Četl
1
' Cmi tlřň na Utf
V (VM41 li tfjm
H II jrnw titáni tili M
[Sj Ir h ta I li lifwWiM iJéU
Jjií jme ji riiíf AiijiifM
líi 1 lfiom"MÍ fti k mtnif
pAřfMlnf tr rt l-tl
#m 'Hmft překypovalo kdyl
li Jím h'tUit Ijf řady ňiíííi
I i han ili iu!f niimriu
1 I IV fit i tífih koní in títo
I-I 11 L
lln IVOU l"kálll ] lf (O
Mm ad jilb4 m o jméno
"W Jednu Jou a pAvodu íIiO
i t níinili více fiJli iii l JinJ
ji k větové byl „káil Jlyl
ái hval'iýprAvod imposantní
Itlrftaltl ohromné kont erl ektMý
AI Jiné vyeloupmí ptnákA nii h
tolkýth prárem kolaké dftMojné
chov thirgtí dokáMll před
tm th'Uním svitem ro Jou
' 1 I ti&lvll lim %') tm inf a
j - : :
tni ! dnes veekrrý lik anglnký
% _ I _ I M - ? I I
tnvaioii 11 Míru iikino
L ](! lov iiflv viillio umánf mi
1 r„i i i - i„ :it„
ii pumi mi 1 a um' in ji-t 'ii"iji
V den v ttism tý olohly hold
flumbii v "liliím mfstt" řiti mé
div A Pr hrdotf nám se dmula
[myélenim Žu všichni Jednoho
je rod o pAvodu jenž i za pliepé
SlovincA ChorvatA SrbA a Cer
orcft tifeiliníti-iu stal iim ntttlivu
Ynf-rného Čechové liratři naSi a
Mé Čech jouce přítomni třeli
V J V 'iji:th uftiitiiii f kii: 111
tn v íeml lto volMlno trati ite
krhňm tvfm xajÍHté Jen ahj po-
{'li doma jak H vfilcme jak
4ni jnrue [xid hvřzdnatým {irapo
4 nove vlaNti nai vidy Mtarou
m nriitonilnajfťit O takém
'cku ite núm víru nikdy nculálo
kdik h poje 11 4 HÍla cvHká dokáže
duchu nám nenapadlo Nřrnci
vántavf Nt mci a Svťdovó byli
Vnřni pr&vodem řeHkým i celko-
)Hpořád&ním dne slavin' lio vfi-
y líyl nejHkvťIjI podán dokaž
"Jjiolié krHné dílo vykonati co
V á mocí ujKileinou v řadách na
V 1'iieme jod dojmy nejkrá
1UI
la Plzeň a vřudo kde ČeŇi
' veňkeré domv hvlv dekorová-
livoslnfi dekorovány u Č A S
Yi na 18 ul poutat ena j'Ht
iá Mlavobrána a o trochu dále
jedna Kucli na ulicích byl
i' I IL ( t 11 a 1 l 1 1 1 É i
rffl J rWMr AU Ifořl % 1114 I) Muřktí
J' hii hnu Jt řtrř iiiui' Mni 1 M V J Illt4
í I íhií V Iťn Ifl 3 Ko4Mk ' 7 vrlar "Mi Vltť' Mro
J Ki lllk Kul Ai Adolf 1 k li hl Ir A 'fln U(Uk
?ib(l1# Pint H' 'tdk K Í I
rloíi V dik A loif Mil
(I m Jhlí ( ( l ! I'!l'rll
lafl Milirxkf
V ! kli lirokf th$t
iibfrtl i-liř tnfi bylo i rif jařmil
tn i ibřrk a j" I hx)thl o f(il
hmoli k -ij ii tuk I Ui-k ani n
Ur llrofik bfl 1
bi ďijrnii lilitiA unii-
i iia tl í li: ti i
ři lift biunim Utiím !4y '„i „(i„ ií l i
iilr tlmil k-il nt f-4 ilfcrann Imii kttn a llliAÍ
dřlll HlifloU iVřltltl dř4ll bfl 'lnřřll 'UnMOinr'!
HklM ako!kblt řhlv ř k n ly i Triby j řiti-: íl4
foi i i ji im § jřfi t fini hitifi arn ru k ft ifk a -fitil
bybí piilirlf MinN toV Ift Jřml kbibn vyvolily IxMifi potUtkti
til iřwílk I I' Í4ital Hkol -nt lnl fifbfvaM Korxrt b
l'ik
JifO
til
ký A# iniioffiiijlil j rirt tmiJnott 'olítk-m kutí rfm m4lo kďy
fyiriuy JJi ljl koiftf i 'V""'"' n'ni ninri jiinaari
nini n x pihou Kjiu rovni
pillté ItxIotihO HlďO n tftbfO!
l'řořřti lfiol v rné byl t#nto:
I) IJrj a ciínf rotfii H
kolfl
U) 'inl Hkob k
3) Cviřrnl na nářadí a i tifinl
Ukfi denních a varních ko
i) Volné ci%nl na nářadích
5) Cvičení n'jli-iich Sdtolft m
nánlt-doval (jutNtrif vjlioř
ř#kf den Atioriiki M
i ro ikoly v r-rli li
příirem a Cc h dtrovinfio
limVý odbor Matice MatiiH
tkoUká v Cliii su liiiti i Ce h a
jinoch vll 1'nie Katolif ké pob
ky yIy plncm poctu a !! veli
ké Voiy jejich' fietiiovó iiúfidt
2LI i -1 ! !
wwm ti ' ii'ifnt wafj r ni) ni f I
orifi Kfet ISofívojftv 7l!oKíik" WtlW!nó hry
or nrw iorivojuv i i i
pralnké univrraily C ká halupi "m™
ÍVAá uvatba Poíunutl a (kň f ''-
oMinky hýly opravdu Vřorno
uth Omítli drleli
na binlil jim íft
rocah nápravě mitfi koním na říf
Uspořádání jejich Vi likolepé pře-ní f n [iTAvl'' roaUicvik roMlu
li iía v i ri il í byl co heilťiiSf Inu třiznáme to
uniformované mexi iimil ivláítř ' "U'r4'i l'obdmeho
L fw i i
feiníci vynikali a v As jejich ve-N
t i i : i -i k
iiiNTnuu iiuuii M)Eiiriiini j im
vftz vexIaFitkeho klubu a iihílfu
Mine necekali
Koncil no
s i s Hucaittnili ku v poctu
úplném a jako na řady SokoKkA í
na ílenutvo veliké té jednoty vo
bodomyidné byla polivaná Ale
gorická nk upíná S I S na vose
byla ňchvatná inásorfiujíc: Hov
noKt SvoniOBt a Ilratrutví Slovan
nkó npolky upoutaly pozoruoHt
kaldího a Cechové tříili ne tomu
velice že i pobratimové přiíli nla
vit n nimi a nikoliv h Kakuíákv
jakž povřttného 1'alitnchka jeHt!„OHi:
Cenký den v pravdé
ceKku ft fec JonaNova
nemalou byla mu osdobou IJcm"
nik povídíl ciiinS málo nlovy híc
vSik mnoho o národé naíem a dík
mu sa to vSech tiku Jm4nu Senké
mu sjeilnáno uznání t řech a lixpcch
povnechny jest íárukou dob nai
lejiSích pro poMiizování národnoHti
naí na příště Na rdar !
Úsudky
-i(5
přání ('enké podiiorující npolky
Sly sa nimi a vozem jejich zejména
Leaníci a řády (J ti V O Vftz
LcHnfkA bvl velice kránnv Také
(' S II P J byla zantoupena ja
kož i unie dí-lnfkft i Drftmvnlové
závody VAz ceké pivovarnické
HpolečnoHtt ho nám zvliítí líbil
Hned na to Sly npolky zábavné a
pěvecké chicagHké i hohté Kocá
ríi bylo mnoŽHtvf veliké Též za-
Htoupení KylířA a Dam Cti bylo
značné též tak i vnech druhých
HpolkA Pohled na celý průvod
trvající přen 2} hodiny byl úchvat
ný 1'ravl ne že 20000 Čecha ne
Rý od samého rána davy óeitké- jej míSantnilo Na výHtaviiti ho
lu na ulicích ho hromažďovaly
'j cizinci chvátili do Plzní- aby
až Čechové vyjdou
?a jnme m v pátek ráno doHta
éž by náí vbor nřjaký byl
vyjma členA čert Amer úřa-
t bot v a jHnio iihjeli byli inme
ko doma víudo samý bratr
vRude projev bratnUví upříra
lanka a lako bychom v
(i dleli viude amý jen hovor
PrAvou oeNtaviI ae po oumé
ranní a m-Htával r devíti
ní jedno lepftí druhého A
rvé živé obrazy a vozy hiido
Kráu tu nelze donti popnati
ra maríilem byl I W Ka-
(eho výponiocní tito: TotuáS
Frank Schultz Jon Kontncr
Cihák FA JNovák Frank
& V SezemHký A Kandák
jen ČeŘi hemžili nám Palituchek
prohlánil že néco poilobného byl
I omažítí již Hice íťatnň do večerní oplývaly chválou Koncert
ř i„ _ i„ ve FeHtival líill iiliřil wlvřli
Program byl následující:
Oddélení I
1 a) Ouvertura k "Prodané ne
véMté" HmeUna b) Sbor "Chorál
Národa Čenkého" (fceStí pévci)
IJendl řídil prof V J Illavář
2 fíeo anglická a čenká ctili Iv
JonáS mÍMtoguvernér tátu Wiiicon-Hin
3 Symphonie č 4 (t Dar Dvo
řák I Allegro oon brio II
Adagio III Allegretto grazioMo
IV Allegro ma non troppo řídil
dr Antonín Dvořák
Oddělení II
4) a) smuteční pochod s tragi
cké opery "NcvíhU MeHninká"
l''iliilli I SttnnSItflr JI ririB "l'ín
ml Ant Tichý Jo Hada tango" Nápravník řídil prof V
Jjfi Jiernard Mandl Job Illa'J Hlaváč
( Chaa Smola Chán Novák 5 Slovannkó tance 2 nerie Dvo
(Inc Fincher Joa Krčil Dr řák řídil profdr Antonín Dvořák
V
(!hicagítká TimeH píře o čenkém
dnu do Klova: — Mnoln- wtAtv n&rrul
a spolky míly vé "dny" ve
výdtavě ale nejulavnejSf z nich mup
UHtoupiti daleko do pozadí za dnem
cenkým — O prAtodu praví: "PrA
vod Sel v oMmidtupu a tak huntě že
hi ukoro na paly napálí lívl to
prfivod pozoruhodný pozoruhodný
Kvym pořádkem a tiupořínifuilm po
zoruhodný pěkným pochodem nozo
riihodný výbornou íiudbou náklad
nými alegorickými vozy pozoruliod
ný předevHÍm obrovhkým účaHten
Ktvfm Trvalof to dvé hodiny než
přeřel a 20000 jent nkrovný odhad"
u cvičeni plné : "1 ito Htatní juna
ci přiřli ze viech koucft Ameriky t
Uk dokonalý byl jejich cvik že kaž
dý pohyb byl zdařilým"
Zpráry osobní
— Pan 1 HfímuM t Lincoln nridomil i
l"ti kmínu v(UI do Omhr v ůUrt a tlr
i' l do eirtk kdy nJol ťl(!atnlky kÍDa
au au ciiicK
— Pun V Krka miaf d -doululkář t
lamy tijrl de tiMltxliul obcliodtťml y n
Diilfcli dm-ch l'HJn t nUkritii vlutnl
1UI iír m lUtnch bínooni klM rf
první dno urill to mil Mim t U badoa
nijak livoáf oowboyí lidl do ChlM
U nái Ksfkn w (iMLlátl idnM pnul ix na
— Pan r Xabfk taámt ibl!tný obchod
ník Primna bl v Omax f poodilll PřiH
ni u ÍH4tl řiirmmkého Taloro kť rý
!! cuot rrmri Um UU obmíll a tler
1 HJ1 aby n Udílela B ) M dráhy Holdrd
vjrtnc11 mdto jro alatutor Noalaal vlak toho
to doma a lallkot mil u Li H a mn hiIfu
! XKpM d]cl v ifrt do rramont k iránlko o
BoMaloTl a kudlá ]aho pomoci akrlU llid
n tUtol kcmlaf Ii jnlřnl o mUto pro rlc?ator
Dráha zdráhá # mUto pro al Tator poaklnonU
l U pHílny prý tnm ]li dra alnvatorr Jiou
— Pan A i Štjbr i Norton Co Eanaaa m
lkl OniM t tyt dar- étbr vykoapll pM
I My V mfatí onom obchod Jut umojadinym
čscbam Um VUk iaat apokolan a ďU al liba-
Ja Talm I Jatio daoaoha
Děli BtíAené kažlem nelradí-ii uží-
vají Severova plknlho Jialtdmu
poněvadž má lahodnou chuť a rychle
J- v ý léčí
tofc ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLtTfCf t
l l IMllMírn
i um f i d-mokratfbt lonř
M ifmkrtif kllio riidfil od
vá:iy II v f d 7 irM
První iUn v ififnovt iirivrt ora
fií Pfidfi! říci tlti P'-!'It(
v b l f pon ř'tí ! #fit
tm tv( i't drtil! [nmt prj
t i'y k pmi!m farnfbo n
Minforli To ovarii bybnHItli
tir ro-J Hnam hf tUv itnť ťn
pk j járiřifii ii-nttorArrt i-dom
Oni Whm MjVh vhxi řo'n ař
prM ibincw tvltí at# kroan i U
jí oni mohou Híkt třfiba ní kobk
rokft — V iitrrý ytli hnuli i-ml
ll prMi Irntovo V initn o-lká-láno
k tik'i a koňmi firtaníní
Hnd v lápítl polin byla první
předloha n ! nn JIitim N Y
na (rrmonf jitýi h oďtavcn lákona
řhf rmmova v nouhltne a náhledy
premdi-nta Sen Stewart pk pdal
dve předlohy opácného miru ji'dnu
k iavi-di-n( neobmezeriého raien
třibra dle utarého pomřrn druhou
ti a vydaní pokladních not v obnou
110 mil ku koupi vládních ťipUA
— V miřmovné poaUncA rozhodnut
byl por o iiiínto poslanecké mezi
dem Hichardnonem a rep Iklkna-
pern ovřem ve pronpích demokrata
ao nalezlo ne přece 10 poctivech 'de-
mokrat A kteří Minovali a republi
kány pro právo a "pravwlloont v
zájmu llelknapa VSak velké vítíi
né demokrat A jo právo a upravedl
nont vuřt jen když mají prtwpéch
Z úcty k zemřelému pOHlanci Mutch
Jeroví odročila h nnřmovna do
čtvrtka
Minulý pátek odbýval koníren
jen krátké Hczenf při nomž bylo
oznámeno HCHtavení výboru na pra
vidla jak náHlcduje: Otup Catch
ing Outhwaite Keed HurroWH
tří demokraté a dva republikáné
Hned na to bylo nezení odročeno
Senát ne HeHel jen proto abv po
ar
UOminutovém zadání ne zae od
ročil až do pondělka — V pátek
hned po zahájení Mezení podal
V ihon předlohu na odvolání
Shermanova zákona na kupování
ntříbra KtngreMník Uland na to
předložil tiHiieSení ve proHpčch
HtříbrňáčníkA aby bylo povoleno
I I dnA na debatu Htran mříbrné
otAzky než ho bude odbývali po-
Hlední hlaHování Dle tohoto uttne
Sení no má hlaHovati xvláiítě o
každém pomčru volné ražby a až
teprv napoHledy bo mi hlanovati o
odvolání Shermanova zákona ať
už níkteró doiatky Htran volné
ražby projd#u aneb ne Tím bo
předejde zbytečnému prodlužování
a překážení jednáaí ve pronpéch
nčkterých frakcí a jednání bude
poctivé a Hpravedlivó Mezi jinými
lrKi fnřťdio rdiřtjf j efi Ut njfť
iími o htkiu i ftřibrtťyli dVmokni
l:iť I i M' a IVroo i Cti
HhfcUř I Ahbtrny ivkoriíil ]
bi líi hi dtm řioií'Vi4nfft f t
Vylářil Víru tlilřbh ppífoý#h
I — V oloťi pokřikováno
bylo f dom láátipf ? i#bfA rt
ulitám (řllrri Pronájmy Ul
riňýřh i4ttpfV fhtltri by
1 !♦ prii lny a dbttt řťmttlt
mriofio poiornoatl
Vylftřofání $Un tvrir)l# l
joi tákUly omIM vládní buď
vy ípitul potven pikržíj
IaUnan dn irc nad itlm iťio
budovy olř ol tlori M tn
d#řon dopU v nimi nu tál id
lí jl li privda ) joti po lákU
Iy budovy prameny jel by ohrožo
valy pevnoal budovy Senitor
pravil 1 jea n emulné pklí j
torna ttk neb tím eiáU probila
lojit Uvba a pakli jou to jen pla
fi řeci J by im ti mílo náležité
objtariit a v Rtavbé pokračovali —
Níkolik rrpublikáriakých preaiden
tem tmtanovených poítrnÍtrA i Ne
braaky ee táitlo sdali jim buda
dovoleno douloužiti nvé IhAty na
čež jim bylo odpoví-dlno že ano
pakli ne budou řádné chovat neb
nynejíl vláda nedbá tak na politi
ku úřadníkA jako na jich uchopno-
ti — Senátor Mandemon ne chce
přičiníti se vií eíly aby Omaha
dontala hlavní eklad indianHkých
potřeb pro západ kam! byly až po
bu1 zanýlány t Chicaga Omaha ne
pro to mnohem lépe hodí než Chi
cago a ncnator praví lo má dobrou
nadřji to dostat St Paul Minne
apolií a St IiOUÍh hláí Ke tél o
indiaiiHké jednatelttví pouze ale
jedno mČMlo jej mAžo dostat a tím
nejKpfKO bude Omaha — Výbor
jmenovaný na kongreNU střlbrňáční
kA v Chicagu Keřel ho minulé ko-
boty ve Wahingtonu a vydal
provolání k lidu podepnanó A J
Warncrem co iiředHcdou a (Jeo
WaHhburnem co tajemníkem v
néraž praví že byl kongren Hvolán
k zvláňtnímu zasedání a že ho od
ného žádá aby bezvýminečnS od
volal ShermanAv zákon Tím prý
by 86 okamžité zantavilo dalSí vy
dávaní papírových certifikátA a mč-
na by byla poHtavena na základ
zlata Všecky dluhy by ho pak
muHely platit zlatem a toto by vel
mi v ceně Htouplo čímž by bylo
ro zemi ieKté mnohem hAře Celá
nynéjSí krino byla umčlým hAho-
bem přivodéna evropskými npeku-
anty kteří bo Bnaží opanovati nái
penéžní trh Výbor 2ádá lid aby
naléhal na své kongreHníky aby
tito přijali zákon jímž by bo posta
vilo Btříbro na pevný základ což
edinó muže Ameriku osvobodit z
odviHlosti od Evropy v otázce
penéžní — Vynikající republikáné
v domó záKtupcil oznamují že kJyž
nebyla pravidla jednací opravena
- - ' vw pnimiii jcuuan uumvvina
řečníky varoval 1 ayner z Mary- dle jejich návrhu súčaHtní se jed-
andu demokraty že pakli vvloučí
-
KtMbro t platebního materiálu opu
Htí VHicknt přívrženci stříbra demo
kratickou stranu Jednu i nejlep
íích "pancnukých řečí" ve pro-
Bpéch stříbra jakou bylo za minu-
ých deset rokA v kongresu slySet
Přednesl mladý poKlanco Life Pence
ťolorada 1'oKlaneo Jíland pak
iodal předlohu ve prospčch volné
ho ražení stříbra dle níž každý
kdo by míl za tl00 stříbrného kovu
mohl kí jej nechat razit na dollary
nání o stříbře buď málo aneb zcela
nic jelikož prý hodlali podali ná
vrh lepBí než který z doKavado
zmfnčných alo nebylo jim dáno k
tomu příležitosti
KRONIKA UDÁLOSTI
Cesta do Chicaga draiíl
ftfditelové dráh na východ fe-
doucích usnesly se minulý čtvrtek
zvýšiti jízdné do Chicatra t výcho
du na viii Iak4 livli třl o" l„i
obsahující 412i gránu stříbra kte- nem Dráha pennsylvanská kladla
iuu uy uyia zanoniia ku 'dlouho tuhý odpor konečně byla
placení vSech povinností soukro- ale Dřehlasovina mnol -„
mých i veřejných Držitelé téchto 'drobili usnesení vétSinv NvnéiSf
ollarA by mfli zároveň právo ulo- nízké ceny potrvají až do 21 srpna
iMJ w e oiKove poKiaune a vseckv drfchv ledoncí nu vrll
žiti
-# - I J J j ~ - v-w ltUUl
olKÍržeti za no stříbrné nnrtíriVóiv I : : i _
i i K""'"1'' "vuju Kuruzeni znovu
1 1 o té byla zahájena debata a prone- za účelem vydírání penčs i lidu