Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 26, 1893, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 1 '
II
r
K
v
V
rV
mi
lř'i
H
in r
1 '
In ť
OH l
l I I
a
ni
ÍHtíA '
o 11'
I O d
ZfMMnl i#řil V ont{rrti
'I I ii I i I LJlLl
ftatavni avniani vms
Miniu bdni if 4l tím alalu lak I
ariar-F'l nnw kiiii' iiiii-inilinriiiiir fl ll
'ifijjft-ii svolány bylyt Job
nro Admm i íiroMMun JřfTwf%-
m Mvakr4l Madiaofism (
rát) Van llinfti iVfsMtt fln
rirt( nUitřii -)( svolil 'fM
L'!m ' I Hinr fefmdy l'rnritpot)ft ftdlf V kťřij t
lni IS ktítnft I 97 ili 1'illalsl II
" -
1!- I 11 1 1I La I
Hiři kM- ki IiiUm
! 111 U 11 II řřf f M
I £ IUÍ
l""" ""- ' I IV
Iklli it Ahllil lI Kliltl lllll ll IAI
rii rrnii riK'" r"J " " " I
L 1
li i li 11 il
fjm tuwn ljfl k"ro ťrlf him-ImhII
tkmifkf Víak Atnli nfut4vla
1 I I iLl
M lin mII t'í l-Hcinjř ifKjfti
I4UI tui4ilkulra 4IÍM MU
ilníl k proLIAíi!!! vilky roil
AniřlickH In l řrrin 181'i 1 1-
A -LI illilhl lni
' ' 1 I
''
rn'MH'0 van iuren uvoiai iod
? - „ — „ -„
X jako litin l l'vlan-l v Ucii
oUch hylo -d„lř :" -ťi- to
I iai rovyc i ťfnřs by o 11011101
- HOJIMIPl lltl1 o lJ 1 invii
LcinřJSI nI n(w ukatefinó kovo-
i Tehdy nebylo bank ft národních
ylo Un5 1 bankovky bnkft
iitin 11 i nik n nniffkVBfv atiiaiiia'
r I
junnimycii jvjíuii iuihi mu
l ' 1
ineuamy a vuiiv ii
1 '
fkot To veIIo ovaem ke koncftrn
Viinž muBl vénu vidy a be vý
ii 1 _ 1
fe_i_ tL „'
„jr r- iňra iojeaiufi jMineio upravu vy-
VUnl Hkoro doved o n& nyul lLUvy ku imCn6
6 úmII demokrata o noobmezenou
fcki ii_ Xf „ tAlwl
5"" v v
17) víeobeciió prakán( bank
! jt tA_ 11
obecný úpadek (tak jako nyní) a
' avolán koiiLire aby pomohl
'S A ii u'i '
hiimu r™ '"—Waroleno a požito ani ohoI do
Hádání v roce 1853 V kongrenu
Mdu Jednalo o o to sílali
llltt
i
i iHvnu uyu ybk mimu uuuuuuuii
7 1I A illiAlniill m
1820 kterým zapovMalo no
Vní otroctví m-verně od 30 HtupnřLjřliu nedČle zlintano nezmčnčn
' ili KanaH plijat být do Unie col viak Kábeaníci v zájmu Sábeu do-
yotrokářký an" co tát otro
Jietrpfcl V KanHaHU kde Biióml
i jtoriální ovládán byl otrokáři
mmezi Um byly různice ará-
mezi občma utranama Olpflrci
Ství v Hnemovnfi ponlanocké
iuugitjnu
docílili toho že
utA „
'IT T Vu J '
mJOu vv
i článek zapovít
dvání voiMka v Kanau Vaak
i
ij( io iiencuvniii imijjio n
[il aniž by přijal rozpočet pro
íiMy vojenské President proto
svolal znovu kongres t té pří-
1
_AtS( tl ulilnf iim
které ku dni 4 července 18C1
f president Lincoln Hotva že
t vPÍ' počala v jižních státech
Ha část armády vstoupila v
f Rebela válečné lodé a zásoby
£d tím na jih byly poslány
: Pina následkem vzorného dě
lnického hospodaření prázdna
rt o roztrženi Unie vypukl
4 svolán aby učinil opatření
? ní války o čelisti vot zeiné
if lent Hayes svolal roku 1877
zasedáni ku dni 15 října
pMiy fiÉf(Ji( ityi li jm rmi
'14 fl' MMjff Hlt kofigrfaXrt
Ztl4tnl Mtnftl h'-l( lik l
t 1 I ILt 1
i i 1 1 i i
i ( iiiéL i
i in kl t I
MM# I
říUř řillH Mit )!
rilril4 Nr)l ii I řfti t hh
f
tbm ! n-'i! tlU" M ífřfřn l I
f ' I
fit IrUlIlAi (lul OUfhl ttpdíl
J ™ -
( lU Inetn II tfmiuM pl ll
"U"WH"' mu i mmmu ni
11 il 1 I Il IL I -
kn lii'i o fttatrcni ?ltf l
I(((im (U ' „ J#
i
' f
tfllflll V klAff (Iplhlk 1 ( t II lil I
I f f I ti t f i I II I
irfin iiif umar iriiiir m iu i
' '' I
lll i I i 11'llíSHpiill lil lllWHIt I"f
( 1 krf il l'ui# rnm i yMnltl1 j rn-Uiin ti (p
iřljmft '1'éinťi t&valntm iHiíAiii '"' ' I""'"1 " '
IIÍII pák4IM' I"""'"" -
vy uanraU otiřinl výstavy v
J"i' wlTf
'7- ]' t tlily
u1'-1 '-"nlrního li„u pro-
J " i-"i
volný krok ku ri'iu ve urnřrti I
loMolinf nvololy m lřih t nřlio I
Yiak ralotl bylo iu králce
v nuin pnuifcnon nonuua
u jS(jlilnI nkvitlíva m nevyl4-
cda NJ v otvřií vyitUvy v
nmitn maocna n m-n nniiy '!
Wož mluvili ilílníctvo a v jcbo
tájmu akUrnali -o v ním N-lřl
j návitřvy byy ijmeiSl clího
týdne poloviční jt-Stí mcnSf než
- - ' - --- _ j - 4
„„" _f lf! „„
T UIIJT f "OUUI UUliUiaill UWI I
jtřlieiicft výntavnl )i&vy i vytavo-
„! „ tll U unli jo ono
' - -i -
vatein v nazuou ncucii k vnu 4UUUU
navSlřvovatelňm He nevyl4ccl0 ani
vtavn(i ani vvaUvovate-
mte4 „vob-dné volni nedřle
lik ti x iri
iKD maji Sa iu íb oyi ni-uv
l„x xirL„ _ SI71
Utvořena pro člověka a nu člověk
pro ncdili že je ncdile dnem odpo
Činku a ovčženl a ne ňabcMum 2i
dovkým v kterýž ani zrno z klanu
H'U(inÍ0O pjMiBUvM vytažtn býli nu
Mm f Ihou ovíem vÍHleclkom tímto
I i: LUmU! A
ivvuvuniaiiiiii vi 111 iiiii uu
I w k
I ('0 dři vo V Vuoovto I fíiViia ovrielii
je rozmidek soudní v z&jm i a pro-
i 0
byli zbraní neočukávanó a nade ve
vydatné totiž důvodu že lni ki v
neděli uvobody nepřeje a přednont
v mojiiHovioicin iíouu
1 TUllll - Itl II !
raeie vomeji neuee v iwuca-
" ™fvvn„
dah tčmto nejen v Uucagu nýbrž
I iiAIiynllrn iira n i uuaii nul itw tutlal
v celé zemi dftvod k zavádění pu-
ritanHkych ívykft I1(}(U]n(ch JoHtli
jim nyncjaí čántučná volnont nedě-
le bude phatřihnuta iichiiií no dur
diti an Hami toho zavinili za to že
nedovedli ocenit tó velké vymože
nonti jakou bylo otevření výntavy v
neděli
Vizte Světovou výstavu za patnáct
renta
Pnobdrisnl vtil Klrmy pslnitcU culí kol
kách H4ltmn m lttt vylaMtié Památ
ní VnifoU Stn Kumiitkt rjtlavy klcril má
prTld hl "ny padMát e-nlrt ponlvsdt tluk
elc phjlp Ji-dno niti ndáliill Jmn esna
mírním Seiálíi( In ]t to dílo umllmkl
ninásl bodat Otisslinjs oluptráiikv4 ohtuj
obrovkch bnď )lh hiiIppdi a J-at Velmi
umálacky prov-dsiio Himd-l-ll a nim P
kolpal pl ho 4itUaiki tirátlms vám kolky mi-
IrU ! hn ph-OH podrt'l Adrppajlsi U
H B BUCBIKN CO ClileHfi Hlt
Kupujte jen pravé tfeveroiy léky
Na kažtlém musí býlí jméno tSenero
vo jinak lék není pravým
Tfrtl ! 5Ur Mř
Ifíu j-í I m N4r VjUřti }
Is-H
K'l1 M'lf J itřil jKl I lt I il
tii(nir{ l jf Ulrlf J#mi #4liJ'
! :
nn r i r ny (imii
ji 1 i i
I ř4 W(J 1 hiíl Ifll Hií
j 4 i (W r£ kriiki ifii#Jil
ffkooén tilnt ktt4 t ri fn'ř!
if4t %ik„Ut Vél- iLI
1 1 t '
llkhiil ttinf rnt kil triilllrnl i'
hlii (I liLi ililil ll I iKllJlil
kř-k fíjlíř v jiti ifitl ixliif
jin kiiiftt polk4 l'lřfli
lřtili M(tiD Jnhfif iě i
J'i''ir iiti i ímii rnn ininptu
iMiJff Mfll Ir í A
lil'lji
N4r Vjl-ru (Úl VJU Jrlrxly
í'Ll I ll 11 -l-tl
r r
!_ I Via Vil -1 I
" '
iitiiin in h In iikfoiliil lii JkIihiIA
1 l ♦ jfl
MiiruiiP ii pm iítii( i ? jnin
fti i ii ii(rnt ('(ml k tnulf iiiu a
p&Urrni i'ii'(nittl hlitiilj
dam Cli nifi nimii Joh Imrlivl
oilorotat'li) muti v J lMru liyh t%
Naproti touni iilr4hli
jnmn atou iil Jt-ilmily Túlmritň
et(l r4tiiX'ii loni na jfilnanl nnlii
Jti a otli6 in víc fauut lyl
)nifilIH i„ v MAUin jťřj„
jjr(t" ujj C S 1' O (a ko
í' „„: 'j
" vánými
1 0u"" " 1
výuleilky irAcu K&r
Vj-boru
t: ininulycli 2U ino-Icn
'l jrvndio jcdu od prvního
L1 Ainl (UJ i
"m v
výHledek j81u právo odbývaného
li !:„ Li! y
jeni iicjvyH
ko„ tu ol
ti
íu uvedou v Život anglický
kterýž ílH ioihimi( o naAich
1' - -
vřcch a naSicb zájmech docíleno
oluThen( V0:ňMch zdw](l am(J
faMOl(ÍHL1! va tiro 11)tLvv
I 1 - 1 ii
„„ vHfIlfl„ --„ „fliraB
I " — 1 11
na ceHta pro vydaní dřjin čeHkých v
anliciriíí a zřízeni přÍHtřhovaleckó
kaiícvláře v New Yorku a koneční
ve okuieK uvedena hiiuk
a t 11
pro výxtavu národopisnou v ]'rure
veHinc lo jHxiniky na ktťru Dez
w t a
NArodiiflui Vzhoru nthvln hv fini
1 w — - — - j - j — -
I - I „ ř 1 i: I _n
I lioni ytoeni mero oy iihsk nyiy zu
i - - -
Utaly když ne vNcchny nu vždy
ledy na dlouhou dobu jen zbožným
přáním
ISohemian Voice mluví Hám za
H0b zřetelné Anii by t tokladnv
Národního Výboru byl vyžádal ja-
kího nika(Ju rotwlk ho přece
' I
Mm% y 5(J() vylÍHofch v lfl)U) k(j6
nam nflje pronpMi Sířením známoHti
() imi(h y6cech n4roiJnf
Otevřeni Hloupen čuHopÍHectva
amerického proHtlelnictvím aocio
vaneho linku zprávám čenkým jent
právé tak důležitým jako vydáváuí
Voice neboť tím se musí stálo budi
li pozornost ku včcem českým musí
v mnoha případech vésli k hledáni
poučení dAklndiiejAlho o nich a tím
0
BPR
Jediný čistý prášek z vinného kamene Žádml animontiie u kamenec
Užíván v milionech domácnosti--40 let v popředí
i ♦
1 - I í - 1 - 111 1 1
p n?fni r nt"i' ii inii pi
vílo ll i jrfJwnf lt ljl'i iTfn
♦ lli'Otllft)rri ibftfrfl
ViIipU h lklifi ÍPř ík ro
dtl M I t d '!-] ilfiotit
V14f dJin kh v anliinii
I (lífKiii m)li fcfflhft-
i _ a
řio IMi ifiPjPH f nf !l I h'( J
m l an 'iuky "(# íl ťlri4tt
ii4ř'lffi fitm )lf I vyj liil
ft filflroni Ilflnf ni liiňl-Hi
k-lyl hmii j h1 I r4 —
kfl filřti lim tr fml
io di-ili ly ptftdotlk ťyli v
♦ Mnl ifít# 4Ik itilřti klrl
fW-ll Jdutl l fini- h lfj!ep
íí h řiíMíi v Křř# j řvnl kwřo
f(l ři)it i4 ##m ís t ftidii
4rli vy 4 mIh inyl!nky a
I m Li jdfi i I IAjfin fiti límíř
Kt fit „ U ibky itřt vil
inf onijl ftÍ4 ii ilriíitifíti fi
iimati i tiotln a námi
lhámiCl Ily l r mW lnlri' í# rtPnI
tjiifill'i a f-lr rij4( h# nř'wl
ř"pklii aby oVJmy Jlio řifbyly
fHtiiny ttfjftiipjáfmn li lt vidU
i#'iiti na tf lidu aiíjli ky fotu !
mu — pnul my jpilinf Ivořilí vý
minku íMii# my #řiií li il j i ta tvýth
v řf'i I Hue my iiiiilli Heí:
CiH vinte le iir(lou2(rn mlt
V d jinái h Mrflnvýt h Hilfdiiíhn
Nul a nyní stojunn na prahu spi
niil velké a stálé snahy Nár Výb
o iUlrafinI iolotatku toho V
sjxdu minvlém uzavřeno bylo imI
porui iti vytlúnl dějin íehomilt p
Vfickere psaných láskou a zápa
lem f ro veu niá( psaných se zvtást
ním ohledem tm vvložinl státního
práv ccřkélio n na dobu slávy ná
rod nasrlio Trojéleniiý výbor pp
JoiiáA drobek a J J Kral zvolen
byl k revisi dej in tích a kteréž prá
ce iiejhtavnéjsl dli připadne posled
n?'j4(mu velice nadanému vztlélané
mu a hádavému muži
S jeho přispaním upraví p Vickers
spis svůj dle nejlepšfch pramenu jež
jemu třeba byly nepřístupnými
ještě heliem tohoto roku budeme
míli toho tak c itelné postrádaného
tlila neboť Národní Výlurr jít uza
vřel nmhuou vydamildakou jiřinou
AťryeiO Vo v Chicagu která se u
ťgilánl spinu uvázala a sice ve for
mé úhledné a dokomtlé a opatří je
mapou Čech a 20 vyobrazeními Již
nebudem se musit dále rdíti když
biidem tázáni po naší historii již
hrdé dudem moci líci: Ano máme
déjiny bohaté na slávu naší zde
vemeto a étčtel Ji nejen sami
ale spis muže rodu amerického za
nás hlásali lnulo čím byl núrot
vt t a
česky a uo vykonal lu loio sa
motno a jediné jest činem záslužným
a kdyby ničoho jiného Národnímu
Výboru nebylo se zdařilo provést!
plece dobyl si Km zásluhy velké
O založení kanceláře vystéhova
leckó blouzněno bylo ode dávna
vsak ničeho neučinéno ničeho ne
provedeno Teprvó teií kyne nadě
je že se néco podnikne Ze zprávy
zvláštního výboru do New Yorku
za litu účelem vyslaného seznal Nár
Výbor Že bylo by prospčřno a žá
doucno zt íženi kanceláře takové ze
dvou ohledů 1'ředné pomocí kati
celáře takové lze docílili ustanovení
česktho úředníka na Klli Island
přístavišti to přistěhovalců aa
druhé kancelář laková mtže býli
kanceláří informační pro přišlého
vslce ve všech věcech Způsob ja-
k f m MloJsnl H lrlotinl kn-
éř MkfoiH fypf innsiPňd jsl
ft4-l#ijírlí VH N Tiřikrh
(mhA mni fiimiJ lfi'l'i'i 4pf
íj h r #m Ji - k'd íííi
V rk i v pUk tit íi Kr ann fi(4
hov ah 1 d4 Iftkořjofovitl ImI
HjlmiÚ liMti #!4Uf J#h'il
i Ak tři lovní vydriovánt bf
0 m4 K 1 sjKlwk anob jdf
llivfp kUřfl l'll UW lifři4
o a iav4! ditit II o ub ilr
řoifiíh pHkti ni fytr!iv4fi(
kfil4ř# Imd 'lijit I #lna
OrrkáfátMt U I IM'I Slítni
kil lý l"k b- ro lilu tttkf I
!iv4kf ti-"f j"t li řl kfofň4
rtí-pitirtá fWf jJ lájfoif
vinh ntiinyrh a potMnfb ři#i
fitA t řdlsln na vífi iisb
I lř lsnl vyialtij K p")k6m
přilřiJI Ut lpohybn riio
i lurtiliift h krajině lak f H-
fMl (rrktl4 I IřJSt ílffcA
ni $MK) Mml by 6jtiln-jl vydá
ni kryto lylo l'ro iař4tk obmý-
iUfii jpt zj#dnári kiajtni ktsrý
by kancelář spravoval přistěho
valcům k rut s stál Tak brzy jak
bii ls mol n zakročí o ustanov
ní feské ho úřtvlntk na Klli !landf
n'i2 by kanceláři odpadla část sta
rosti totiž veliini péč o výpravo
přistéhovalen kterouž by převzat
tlolýčný vládni úředolk a kancelář
by mohla vfnovati více pozornosti
sbíráni o poskytováni j-otřebných
informací přistřhovalcftm o pozem
cích a jejich cenách o zaměstnání a
mzdé atd t různých částech země
Vydržováni úřadovny bude vyžado
vati nejméné $1000 ročně a od spol
ku samých a fttédrých jednotlivců
bude záviseti jejl udržování a zdar
Némci Irčané Švédové a jiné ná
rodnosti vydržují ústavy podobné v
New Yorku a dali bychom si smut
né vysvědčení kdybychom nebyli v
stavu je následovali
Sbíráni materiálu pro obesláni
národopisné výstavy v Praze jest
prací obrovskou a po našem náhledu
neučinil sjezd tolik co učinili měl
Bývalo by k přáni aby vzal v úvahu
a naznačil cestu jak sbírali potře
bná dáta v místech nepřístupných
Ač na venkově obtížno jest nalčzti
ochotného a obětavého krajana kte
rý by uvázal se o sebrání žádouc
ných dát v okolí svém přece mno
hem ješsě obtížnější jest úkol ten v
městech poněvadž tu jest to práce
obrovská a lze ji jen rozdělením a
soustavně většímu počlu spisovatelů
podniknout! Sil k tomu z ochoty
nesnadno nalézti naplacení nejsou
prostředky Této nesnázi slojí Vý
konný Výbor N V vstříc a o ní
mělo být bedlivé uváženo Doufá
me že o V V podaří pomocí ct
soolkft a obětavých jednotlivců i
tuto nesnáz překonali
Pomíjíme různá jiná usnesení
uvádějíce jen tyto hlavní a důležité
cíle Národního Výboru a tušíme že
každý dožnuti musí že snahy á pů
sobeni tyto jsou dobrými a Národní
Výbor nezbytným Bez Národního
Výboru bylo by so mohlo sotva če
ho podniknout! a zhola ničeho pro
vésti Máli Národní Vbor zdárné
v budoucnosti působili potřebuje
vřelé horlivé a neochabující podpo
ry národních spolku a horlivých
vlastenců
Jednoduché a dobré
Za nynější doby zvláňtě v zemi
této velmi mnoho lidi stlíeno jest
bolestným neduhem — revmatismem
a většina jich zkouší všemožných
prostředku které kdo jen radí A
řece jest léčení jednoduché iScoí
fúo lék proti reimatismu láhev za $1
znící veškeré zárodky revmatismu a
tVeiKTiJi olf} to (lotharda (a 60 ct)
rychle odstraní všechny bolesti Kdo
stlžen jest oteklinou nějakou boule
mi křečemi bolestí v kloubech a v
zádech nechť opatří si Severo v olej
sv (lotharda
W V Severa
Cetlar Kapids Iowa
1
t
t
v
i
5
1
i
ím
vf
t
1 i)
K '
i
1
r
n
í
i